Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego do przedszkoli w ramach projektu „Dobre przedszkole – lepsza przyszłość”

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

27-09-2019

Termin składania ofert

08-10-2019

Numer ogłoszenia

1208703

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć pisemnie w zamkniętych kopertach w terminie do 08.10.2019 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w wersji elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@olesno.pl
2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2019 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@olesno.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sebastian Kapuścik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

34 3509172

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w zapytaniu ofertowym jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego zgodnego z załącznikiem nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, w ramach projektu pn. „Dobre przedszkole – lepsza przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
2. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszego postępowania ma być fabrycznie nowy i nieużywany.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. „Dobre przedszkole – lepsza przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w zapytaniu ofertowym jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego zgodnego z załącznikiem nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, w ramach projektu pn. „Dobre przedszkole – lepsza przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
2. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszego postępowania ma być fabrycznie nowy i nieużywany.
3. Cena oferty musi posiadać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędnych do jego wykonania.
4. Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach i na potrzeby Projektu „Dobre przedszkole – lepsza przyszłość” o numerze umowy RPOP.09.01.03-16-0011/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 – Wysoka jakość edukacji, Działanie 09.01 - Rozwój edukacji, Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie edukacji przedszkolnej.
5. Zamówienie nie jest podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ .

Kod CPV

30213100-6

Nazwa kodu CPV

Komputery przenośne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

38652100-1 – Projektory
32322000-6 – Urządzenia multimedialne
42994230-1 - Laminatory

Harmonogram realizacji zamówienia

3 tygodnie od dnia podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy. Zmiany mogą dotyczyć:
1. przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
2. zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami oceny ofert jest:
cena realizacji zamówienia - (100% - maksymalnie 100 pkt)

Cena
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru, gdzie:
Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100,
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.

Wykluczenia

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w szczególności osoby biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA OLESNO

Adres

Jana Pieloka 21

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343597842

Fax

949537283

NIP

5761562352

Tytuł projektu

Dobre przedszkole - lepsza przyszłość

Numer projektu

RPOP.09.01.03-16-0011/18-00

 

PDFzapytanie ofertowe nr VIII-IX.04.2019.pdf (768,84KB)
DOCZałącznik nr 3 - projekt umowy.doc (79,50KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia - części.docx (53,65KB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (57,50KB)
 

 

Nr VIII-IX.04.2019                                                                                                                     Olesno, dn. 01.10.2019 r.

Modyfikacja zapytania ofertowego

dot. „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego do przedszkoli w ramach projektu „Dobre przedszkole – lepsza przyszłość

Dokonuje się modyfikacji zapytania ofertowego nr VIII-IX.04.2019 w zakresie dot. formularza ofertowego załączonego do niniejszego postępowania.

Zmodyfikowany formularz ofertowy zostaje załączony pod niniejszą modyfikację pn. „Załącznik nr 1 – formularz ofertowy po modyfikacji 01.10.2019”

                                                                                              Kierownik Wydziału Edukacji

                                                                                              Janusz Wojczyszyn

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy po modyfikacji 01.10.2019.doc (66,00KB)
 

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykonawca: 13p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław
Oferta wpłynęła 08.10.2019 r. o godz. 8:00
netto: 60.980,00 zł
kwota brutto: 75.005,40 zł

Pełna lista podmiotów

1. 13p Sp. z o.o.
Ul. Międzyleska 2-4
50-514 Wrocław

2. Wilanka sp. z o.o.
Ul. Lindleya 16
02-013 Warszawa

3. ALPHA PRIME Dariusz Krzemiński
Ul. Kolista 22/10
54-152 Wrocław

4. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka
Sp. z o.o.
Ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki