Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie projektu „Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019-2035”

Olesno, dnia 14.10.2019 r.    

Nr IX.IX.03.2019

 

Wykonanie projektu „Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019-2035”

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna:

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

Zamówienie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II – transport niskoemisyjny” (umowa nr 312/2019/Wn-08/OA-IO/D).

 

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 

 

 1. W ramach zadania należy przygotować ,,Strategię rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019-2035", zwanej dalej ,,Strategią”, służącej realizacji celów wynikających m.in.: z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), a w szczególności Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, przyjęty przez Radę Ministrów dnia 16.03.2017 r.;  Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjęte przez Radę Ministrów dnia 29.03.2017 r.;  Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, na obszarze Gminy Olesno. Celem głównym przedsięwzięcia jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju elektomobilności w Gminie Olesno. Cele szczegółowe projektowanej Strategii to:

- likwidacja barier ograniczających rozwój elektromobilności w Gminie, w tym poprzez zapewnienie punków ładowania, poprawę stanu dróg i parkingów publicznych, budowę szybkich łączy bezprzewodowych, wprowadzenie katalogu zachęt dla właścicieli pojazdów elektrycznych),

- budowa i rozwój publicznego transportu zbiorowego w Gminie,

- poprawa standardu usług przewozu pasażerów, w szczególności dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych,

- zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki elektromobilności, popularyzacja elektromobilności wśród mieszkańców

-poprawa wizerunku Gminy jako otwartej na nowoczesne technologie, dążącej do poprawy standardu życia mieszkańców,

- poprawa stanu jakości powietrza w Gminie,

- obniżenie poziomu hałasu w Gminie.

Cele Strategii winny byćspójne z celami określonym w dokumentach strategicznych dla Gminy Olesno, tj. w:

-Strategii rozwoju Gminy Olesno na lata 2014 - 2020 - cel operacyjny: Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej, kierunek działań: Poprawa istniejącej oraz uruchomienie nowej komunikacji transportowej wewnątrz oraz na zewnątrz gminy. Wdrożenie zintegrowanego systemu transportowego na terenie gminy.

- „Programie ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na Przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej" (Uchwała nr XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego) - rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego miejskiego i rozwój alternatywnych niezmotoryzowanych form transportu oraz wdrożenie energooszczędnych i niskoemisyjnych rozwiązań z uwzględnieniem wszystkich uczestników ruchu,

- Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olesno (uchwała nr XV/132/15 Rady Miejskiej w Oleśnie) - Cele polityki przestrzennej gminy - Poprawa funkcjonowania systemu komunikacji drogowej gminy, Poprawa jakości środowiska;

- programie Ochrony Środowiska dla gminy Olesno na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 - cel średniookresowy - Osiągnięcie i utrzymanie obowiązujących standardów jakości powietrza na terenie gminy Olesno, zadanie - Budowa i wyznaczenie tras pieszorowerowych na terenie gminy Olesno; - Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno (Uchwała nr XXIV/176/16 Rady Miejskiej w Olesnie z 2 sierpnia 2016 r.) - cele długoterminowe: dotrzymanie standardów jakości powietrza zgodnie z postanowieniami POP dla strefy opolskiej, cel szczegółowy: ograniczenie zużycia energii o 398,55 MWh/rok oraz redukcję emisji CO2 o 99,71 Mg/rok w sektorze transportu, poprzez poprawę mobilności miejskiej oraz modernizację ścieżek rowerowych,

- Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016 -2023 - cel szczegółowy 5.1. poprawa jakości środowiska naturalnego, kierunek działań 5.1.1.Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

 1. Założenia planowanej Strategii (elementy, zakres, struktura)

Wstęp

1.1. Cel i zakres opracowania;

1.2. Źródła prawa;

1.3. Cele rozwojowe i strategie jednostki samorządu terytorialnego;

1.4. Charakterystyka jednostki samorządu terytorialnego;

1.5. Wnioski wynikające z charakterystyki jednostki samorządu terytorialnego.

2. Stan jakości powietrza (CO, CO2, NOx, SOx, PM 10, PM 2,5 BaP)

2.1. Metodologia obliczania wskaźników zanieczyszczeń;

2.2. Czynniki wpływające na emisję zanieczyszczeń;

2.3. Obecny stan jakości powietrza – podsumowanie inwentaryzacji;

2.4. Planowany efekt ekologiczny związany z wdrażaniem strategii rozwoju Elektromobilności;

2.5. Monitoring jakości powietrza.

3. Stan obecny systemu komunikacyjnego w jednostce samorządu terytorialnego

3.1. Struktura organizacyjna;

3.2. Transport publiczny i komunalny oraz transport prywatny,

3.2.1. Pojazdy o napędzie spalinowym,

3.2.2. Pojazdy napędzane gazem ziemnym lub innymi biopaliwami,

3.2.3. Pojazdy o napędzie elektrycznym,

3.2.4. Ogólnodostępna publiczna infrastruktura ładowania;

3.3. Parametry ilościowe i jakościowe istniejącego systemu transportu;

3.4. Istniejący system zarządzania;

3.5. Opis niedoborów jakościowych i ilościowych taboru i infrastruktury w stosunku do stanu pożądanego;

3.6. Zakres inwestycji niezbędnych do zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu, w tym inwestycji odtworzeniowych.

4. Opis istniejącego systemu energetycznego jednostki samorządu terytorialnego

4.1. Ocena bezpieczeństwa energetycznego jednostki samorządu terytorialnego;

4.2. Wariantowa prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną, gaz lub inne paliwa alternatywne w okresie do 2025 r. w oparciu o program rozwoju gminy.

5. Strategia rozwoju elektromobilności w jednostce samorządu terytorialnego

5.1. Podsumowanie i diagnoza stanu obecnego,

5.1.1.Zidentyfikowane problemy oraz potrzeby sektora komunikacyjnego;

5.2. Screening dokumentów strategicznych powiązanych, w szczególności, z planem zagospodarowania przestrzennego, programem rozwoju gminy, planem transportu publicznego, planem zaopatrzenia w energię eklektyczną i paliwa gazowe oraz inne paliwa alternatywne oraz analizy kosztów i korzyści wynikającej z ustawy o Elektromobilności, jak również realizacji celów wynikających z Planów Elektromobilności;

5.3. Priorytety rozwojowe (cele strategiczne oraz operacyjne) w zakresie wdrożenia strategii rozwoju elektromobilności, w tym zintegrowanego systemu transportowego; 5.3.1.Adekwatnośc zaproponowanych działań do problemów oraz potrzeb (zgodnie z pkt. 5.1.1.).

6. Plan wdrożenia elektromobilności w jednostce samorządu terytorialnego

6.1. Zestawienie i harmonogram niezbędnych działań, w tym instytucjonalnych i administracyjnych, w celu wdrożenia strategii rozwoju elektromobilności,

6.1.1. Zakres i metodyka analizy wybranej strategii rozwoju elektromobilności, w tym rodzaj napędu pojazdów (elektryczne, wodorowe, gazowe, paliwa alternatywne) oraz zastąpienie pojazdów spalinowych,

6.1.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii ładowania i doboru optymalnych pojazdów z uwzględnieniem pojemności baterii i możliwości przewozowych,

6.1.3. Ocena możliwości utworzenia linii autobusowych transportu publicznego i punktów ładowania, pod kątem potrzeb mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych,

6.1.4. Lokalizacja stacji i punktów ładowania pozostałych pojazdów, w tym komunalnych; 6.1.5. Zarządzanie miejscami parkingowymi, informacja, prognozowanie, naprowadzanie na wolne miejsca parkingowe, monitorowanie przekroczenia ustalonego czasu parkowania, rezerwacja miejsc;

6.1.6. Wypożyczalnie pojazdów elektrycznych/car-sharing/car-pooling z zapewnieniem dodatkowych przywilejów, np. wyznaczone bezpłatne miejsca parkingowe,

6.1.7. System pobierania opłat za parkowanie (np. automatyczne rozpoznanie klienta w strefie z abonamentem i bez, identyfikacja stref poprzez system, płatności poprzez operatorów komórkowych, automatyczne płatności za parkowanie);

6.1.8. Węzły i parkingi przesiadkowe;

6.1.9. System rowerów miejskich, zintegrowany system ścieżek rowerowych, parkingi rowerowe, ładowarki do rowerów elektrycznych;

6.1.10. Harmonogram niezbędnych inwestycji w celu wdrożenia wybranej strategii rozwoju elektromobilności,

6.1.11. Struktura i schemat organizacyjny wdrażania wybranej strategii,

6.1.12. Analiza SWOT;

6.2. Udział mieszkańców w konsultacji wybranej strategii rozwoju elektromobilności;

6.3. Planowane działania informacyjno-promocyjne wybranej strategii;

6.4. Źródła finansowania;

6.5. Analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących łagodzenia zmian klimatu oraz odporności na klęski żywiołowe;

6.6. Monitoring wdrażania Strategii.

 1. Podstawowe projektowane obszary wsparcia elektromobilności, które należy uwzględnić w Strategii to:

- zakup pojazdów elektrycznych – na potrzeby uruchomienia miejskiej komunikacji zbiorowej w oparciu o małe autonomiczne autobusy do obsługi dowolnych, dopasowanych do potrzeb klientów trasy oraz zakup samochodów elektrycznych dla floty administracji samorządowej,

- dalszy rozwój infrastruktury niezbędnej dla rozwoju elektromobilności,

- dalszy rozwój sieci szerokopasmowych,

- system zachęt i ulg finansowych dla posiadaczy pojazdów elektrycznych,

- planowane elementy smart city.

 1. W Strategii należy przeanalizować wpływ realizacji Strategii na poprawę jakości powietrza, wg przyjętej metodyki polegającej na wskazaniu efektu ekologicznego co najmniej:

-związanego z zastąpieniem jednego pojazdu spalinowego na jeden pojazd elektryczny (odpowiednio do prognozowanej w strategii ilości pojazdów – dotyczy planowanej wymiany floty),

- związanego z ilością osób, które zastąpią pojazd rowerem, w tym elektrycznych (odpowiednio do długości projektowanych ścieżek rowerowych i szacowanej liczby osób w poszczególnych dniach tygodnia - iloczyn przejechanych rocznie kilometrów i przyjętego współczynnika emisji dla pojazdu/km),

-związanego z ograniczeniem długości przejechanej trasy w poszukiwaniu miejsca parkingowego przez inteligentne systemy parkingowe - jako iloczyn ,,zaoszczędzonych " kilometrów i przyjętego wskaźnika dla pojazdu/1km.

 1. Projektowane w Strategii rozwiązania obligatoryjnie przewidywać będą dostosowanie taboru oraz projektowanej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych:

-min. jeden pojazd wyposażony w podnośnik do przewozu osób niepełnoprawnych ruchowo,

-parametry projektowanego taboru uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych (ruchowo, niedowidzących, niesłyszących)

- konieczność projektowania elementów infrastruktury z zastosowaniem najlepszych praktyk dotyczących potrzeb osób niepełnosprawnych.

 1. Wykonawca zobowiązany jest, w porozumieniu z Zamawiającym, do przeprowadzenia konsultacji społecznych Strategii – w trybach przewidzianych dla konsultacji dokumentów strategicznych w ustawie ooś a także do wykonania działań informacyjnych oraz edukacyjnych, tj.: winien zrealizować kampanię informacyjną, przy wykorzystaniu wdrażanych aktualnie w Gminie, zintegrowanych systemów e-usług, dla mieszkańców Gminy. Projekt kampanii, uwzględniający co najmniej jedno spotkanie bezpośrednie
  z mieszkańcami, wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, zezwoleń dotyczących przedmiotu zamówienia.
 3. Wykonawca zapewni przejście na Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia, w tym jego elementów składowych, na wszystkich polach eksploatacji potrzebnych Zamawiającemu do korzystania z rezultatów tych prac.
 4. Wykonawca zapewni, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia na Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego lub jego następców prawnych.
 5. Ostateczna forma opracowania dokumentu zostanie ustalona z wybranym wykonawcą na podstawie umowy.
 6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w min. 2 egz. w postaci drukowanej w kolorze, trwale zszytej, oraz w postaci elektronicznej w wersji pdf. oraz w wersji edytowalnej, zalecane .doc lub .docx. Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną zawierającą m.in. cele, wnioski, zadania wprowadzone do Strategii oraz przedstawi dokument podczas wskazanych przez Zamawiającego posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Oleśnie oraz podczas Sesji Rady Miejskiej w Oleśnie, mającej na celu przyjęcie dokumentu do realizacji
 7. Jeżeli w trakcie opracowania dokumentu lub po jego przyjęciu do realizacji zostaną złożone uwagi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wskazany przez niego podmiot, Wykonawca dokona stosowych korekt lub poprawek.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

KOD CPV: 73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju

 

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

 

Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2020 r.

 

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie,

- (doświadczenie) -Wykonawca udokumentuje, że w okresie 3 lat przed terminem składania ofert wykonał co najmniej pięć strategii (programów, planów, itp.) związanych tematycznie z: ochroną środowiska, ochroną powietrza, gospodarką niskoemisyjną, ograniczaniem niskiej emisji, transportem, zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, elektromobilnością (itp.) dla obszaru zamieszkałego przez nie więcej niż 20 tys. mieszkańców oraz przeprowadził co najmniej trzy badania ankietowe elektroniczne (przygotowanie ankiety wraz z opracowaniem wyników badania) na poczet prowadzonych prac związanych z przygotowaniem/wdrożeniem/monitorowaniem dokumentu strategicznego / planistycznego;

 1. posiadają potencjał techniczny,
 2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- (Zasób kadrowy) - Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem składającym się z co najmniej 3 osób. Każda z nich, samodzielnie lub będąc członkiem zespołu, w okresie ostatnich 3 lat opracowywała dokumenty strategiczne o charakterze związanym tematycznie z: ochroną środowiska, ochroną powietrza, gospodarką niskoemisyjną, ograniczaniem niskiej emisji, transportem, zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe, elektromobilnością (itp.) oraz co najmniej jedna osoba w zasobie kadrowym przeprowadzała strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko projektu dokumentu.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr  1 do zapytania ofertowego)

 

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:

- w sprawach przedmiotu zamówienia Małgorzata Pach tel. 34 / ……. od 7.30 – 15.30

- w sprawach procedury Kamil Brzęczek tel. 34 / 350 91 72 od 7.30 – 15.30

 

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 25.10.2019 r.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w wersji papierowej na adres określony w punkcie 1.1.

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

 1. Kryteriami oceny ofert jest cena –  100% (maks. 100 pkt.)
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.
 3. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

 

§ 9

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

§ 11.

Ochrona danych osobowych

 

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Urząd Miejski, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu:
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

Załączniki:

DOCX1.1 formularz.docx
 

 

Kierownik Wydziału Spraw Europejskich

i Promocji Gminy

Małgorzata Pach

 

Olesno, dnia 04.11.2019 r.    

Nr IX.IX.03.2019

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Wykonanie projektu „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019-2025””

           

            Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.

 

Uzasadnienie

 

            W postępowaniu złożono oferty, które nie spełniają warunków udziału określonych w treści zapytania ofertowego.    Mając na uwadze powyższe zamawiający postanowił jak w sentencji.

 

Kierownik Wydziału Spraw Europejskich

i Promocji Gminy

Małgorzata Pach