Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Studia podyplomowe – Logopedia - dla nauczyciela w ramach projektu „Dobre przedszkole – lepsza przyszłość”

Nr VIII-IX.06.2019                                                                                                 Olesno, dn. 15.10.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) pn.:

 

Studia podyplomowe – Logopedia - dla nauczyciela w ramach projektu „Dobre przedszkole – lepsza przyszłość”                    

 

 1. BENEFICJENT:

Gmina Olesno, reprezentowana przez Burmistrza Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór realizatora usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu studiów podyplomowych w ramach projektu RPOP.09.01.03-16-0011/18 pn. „Dobre przedszkole – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Opracyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020.

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Logopedia ogólna – 4 semestry – 620 godzin - 1 osoba;

Zakres:

Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii człowieka
Współczesne metody badania narządu słuchu
Mózgowe mechanizmy mowy
Fonetyka i fonologia
Nauka o języku, wybrane zagadnienia
Emisja głosu
Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej z uwzględnieniem etapów rozwoju mowy
Metody terapii pedagogicznej wykorzystywane w logopedii
Diagnoza logopedyczna
Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka
Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu
Terapia zaburzeń mowy i słuchu
Zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzonym CUN i komunikacja alternatywna
Terapia trudności w czytaniu i pisaniu
Organizacja procesu terapeutycznego
Logorytmika
Metoda Dobrego Startu
Specyficzne zaburzenia w uczeniu się
Wspomaganie oddziaływań logopedycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Zaburzenia mowy dzieci niedosłyszących i głuchych - diagnoza i terapia
Podstawy neuropsychologii i psychopatologii
Zaburzenia mowy u dorosłych - afazja, dysartria
Niepłynność mowy w aspekcie psychologicznym, logopedycznym
Praktyka

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy (respektowane zarówno w placówkach oświatowych jak i medycznych).

2.3. Studia podyplomowe powinny rozpocząć się w październiku, a kończyć nie później niż w grudniu 2020 r.

2.4. Studia podyplomowe będą realizowane zgodnie z programem i harmonogramem zaproponowanym przez Oferenta, przy czym program nauczania musi obejmować minimalną ilość godzin podaną w poszczególnym zadaniu częściowym.

2.5. Zamawiający dopuszcza złożenie przez Oferentów ofert dotyczących miejsc na studiach podyplomowych o nazwie własnej różniącej się od zapisu wskazanego dla poszczególnych części zamówienia, pod warunkiem zgodności merytorycznej programu studiów z zakresem tematycznym wskazanym w danej części zamówienia.

2.6. Kody CPV: 80300000-7 – Usługi szkolnictwa wyższego

 

III. Składanie ofert:

 

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres do dnia 18.10.2019 r. do godz. 11.00, lub dostarczyć w formie pisemnej , w zamkniętej kopercie na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, z napisem na kopercie: Studia podyplomowe – logopedia ogólna - w ramach projektu pn. „Dobre przedszkole – lepsza przyszłość”.

 

 1. Zobowiązania wykonawcy wynikające ze świadczenia usług w projekcie:
  1. W odniesieniu do każdej części zamówienia, Oferent winien zapewnić:
 1. Realizację zajęć/studiów na terenie uczelni;
 2. Sale wykładowe spełniające warunki realizacji zajęć w ramach studiów podyplomowych;
 3. Wykładowców posiadających odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć;
 4. Dokumentację potwierdzającą realizację programu nauczania i uczestnictwo słuchaczy studiów, np. listy obecności, wraz z kopiami na potrzeby archiwalne projektu;
 5. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych dla uczestników oraz kopie na potrzeby archiwalne projektu;
 6. Dostęp do infrastruktury oferenta dla słuchaczy studiów, w tym karty biblioteczne.
  1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stałego kontakty z Zamawiającym (na czas trwania usługi), informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty:
  1. Warunki udziału w postępowaniu:
 1. Do udziału w postępowaniu uprawnione są podmioty wykonujące zadania publicznych lub niepublicznych szkół wyższych, uprawnione do przeprowadzenia studiów podyplomowych
  w kierunku określonym w części postępowania, do której Oferent składa ofertę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)
 2. Oferent musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie przeprowadzania studiów podyplomowych zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz być uprawnionym do prowadzenia studiów podyplomowych w kierunku określonym w części postępowania, do której Oferent składa ofertę.
  1. Oferent składa ofertę na wzorze zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:  Od październik 2019 r. do najpóźniej grudzień 2020 r.
 2. Kryteria wyboru ofert: 100% - cena
 3. Opis sposobu obliczania ceny:

8.1. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  tj. koszt projektu tablicy, jej wykonania, transportu, montażu i inne.

8.2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

 

 1. Przewidywane zmiany do umowy:

Zamawiający przewiduje następujące zmiany:                                                        

 1.  zmniejszenie liczby uczestników zajęć, co może być spowodowane brakiem zgłoszeń w prowadzonym procesie rekrutacji, jak również przypadkami losowymi w szczególności choroby osoby, która zadeklarowała udział, jednak w przypadku osób zatwierdzonych do uczestnictwa, a nieobecnych Wykonawca nie ponosi strat wynikających z tej nieobecności,
 2.  zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem konieczności przedłużenia rekrutacji.

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy także w przypadkach, gdy:

 

 1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
 2. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
  w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
 3. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej,
 4. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy
  w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

 

 1. Rozstrzygnięcie postępowania: Zamawiający niezwłocznie poinformuje oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę.

Należność za fakturę, Zamawiający zobowiązuje się uregulować w terminie
30 dni od dnia jej otrzymania.

 

 1. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część rozpoznania cenowego są:

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc (60,50KB)
PDFRozpoznanie_cenowe - studia.pdf (674,21KB)
 

 

Kierownik Wydziału Edukacji

 

Janusz Wojczyszyn