Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XV sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z XV sesji Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 października 2019 r.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Tadeusz Rutko
 3. Piotr Gręda
 4. Grzegorz Biernacki
 5. Tadeusz Zamłyński
 6. Andrzej Kochański
 7. Jarosław Leszczyński
 8. Irena Hadasik
 9. Marek Leśniak
 10. Łukasz Czołkos
 11. Klaudiusz Małek
 12. Jan Bonk
 13. Henryk Kucharczyk

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (12:05:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram XV sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady.

Następnie powitał wszystkich przybyłych na sesję. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji według listy obecności uczestniczy 13 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecny był radny  Artur Paluch, oraz radna Edeltrauda Zug.

2. Przedstawienie porządku obrad. (12:06:00)

Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował aby do porządku wprowadzić jeszcze jedną uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu. Propozycja Przewodniczącego została przyjęta pozytywnie jednogłośnie tj. 13 głosów "za".

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (12:08:00)

Ponieważ protokół był udostępniony w Biurze Rady oraz został wyłożony przed dzisiejszą sesją, Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania. Radni nie wnieśli uwag.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (12:09:00)

13 września 2019 – Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu – opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r.

20 września 2019 – Opolski Urząd Wojewódzki – wszczęcie postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr XIII/100/19.

2 października 2019 – Opolski Urząd Wojewódzki – rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/100/19.

8 października 2019 – Wiktor Szubert  - dotyczy drogi wewnętrznej ul. Granicznej w Oleśnie.

14 października 2019 – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie – analiza oświadczeń majątkowych radnych.

14 października 2019 – Burmistrz Olesna – informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Olesno za rok szkolny 2018-2019.

Wszystkie  w/w pisma są do wglądu w Biurze Rady.

Ponadto Przewodniczący rady przedstawił analizę oświadczeń majątkowych:

Wojewoda Opolski pismem z dnia 21 sierpnia 2019 roku poinformował, że  Burmistrz Olesna i Przewodniczący Rady złożyli oświadczenia majątkowe na aktualnym druku, w terminie i komplecie. Analiza nie dała podstaw do wszczęcia postępowań.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie pismem z dnia 14.10.2019 roku poinformował, że  radni złożyli oświadczenia majątkowe na aktualnym druku, w terminie i komplecie. Analiza oświadczeń dotyczy końca kadencji 2014-2018,  początku kadencji 2018-2023 oraz na dzień 31.12.2018r. Szczegółowe informacje na temat złożonych oświadczeń majątkowych dostępne są w Biurze Rady.

W okresie międzysesyjnym Przewodniczący Rady Henryk Kucharczyk uczestniczył min. w otwarciu Żłobka Miejskiego w Oleśnie. w uroczystym nadaniu Domowi Harcerza imienia Janiny Kłopockiej, w uroczystym przekazaniu zestawu do ratownictwa przedlekarskiego oraz w otwarciu zmodernizowanego stadionu.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (12:16:00)

I Na sesji w dniu 13 września 2019 r.  Rada Miejska w Oleśnie podjęła 2 uchwały, których realizacja przedstawia się następująco:

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

105

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok

w trakcie realizacji

106

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej rok

w trakcie realizacji

 

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

121

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia

122

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w użyczenie i dzierżawę

123

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok

124

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

125

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok

126

w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

127

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok

128

w sprawie Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru

129

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok

 

11.09.2019

 • Spotkałem się z Prezydentem Opola w sprawie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych.

12.09.2019

 • w Starostwie Powiatowym w Oleśnie podpisałem umowę pomiędzy Gminą Olesno a Powiatem Oleskim o dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, którego otrzyma Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie.
 • spotkałem się z Panią Dyrektor Regionalnej Ochrony Środowiska w Opolu, gdzie uzgadnialiśmy szczegóły dot. zmiany raportu oddziaływania na środowisko w związku ze zmianą formuły przygotowania przetargu naszej oczyszczalni ścieków z formuły zaprojektuj i wybuduj na projekt z pozwoleniem na budowę.

13.09.2019

 • spotkałem się z Dyrektorem PKP PLK w Opolu w kwestiach uzgodnień dotyczących Centrum Przesiadkowego przy naszym dworcu.

15.09.2019

 • wziąłem udział w uroczystościach dożynkowych zorganizowanych przez sołectwo Stare Olesno

16.09.2019

 • wziąłem udział w uroczystości nadania Domowi Harcerza imienia Janiny Kłopockiej, autorki znaku Rodła w Oleśnie. Było to historyczne wydarzeniu dla całej społeczności harcerskiej w Oleśnie. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele różnych organizacji związanych z harcerstwem. W uroczystości udział wzięli także Poseł na Sejm RP Antoni Duda, Wiceminister Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa, radny Sejmiku Województwa Opolskiego dr Bogdan Tomaszek.

17.09.2019

 • spotkałem się z przedstawicielami agroturystyki Borki Wielkie w tematach inwestycyjnych.
 • spotkałem się z przedstawicielami OKS Olesno na temat współpracy po modernizacji stadionu.

18.09.2019 

 • uczestniczyłem w uroczystym przekazaniu zestawu do ratownictwa przedlekarskiego. Torbę przekazał opolski oddział Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele KRUS z Opola i Olesna, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie oraz Pani Violetta Porowska – wicewojewoda opolski.
 • wraz z  Wicewojewodą Opolskim Panią Violettą Porowską oraz księdzem proboszczem Walterem Lenartem, dokonałem uroczystego otwarcia Żłobka Miejskiego w Oleśnie po modernizacji, która możliwa była do zrealizowania, dzięki rządowemu programowi "Maluch+". Gmina Olesno otrzymała ponad 660 tys. zł dotacji na remont i wyposażenie żłobka oraz 30 tys. zł na utrzymanie dodatkowych miejsc dla najmłodszych mieszkańców, co wraz z wkładem własnym gminy daje kwotę niemal miliona złotych.

1.10.2019

 • wraz ze st. bryg. Jarosławem Zalewskim – Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie obserwowałem szkolenie jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy Olesno z zakresu działań ratowniczo-gaśniczych przy współpracy z innymi służbami. W szkoleniu brało udział niemal 100 strażaków z 16 OSP.

5.10.2019

 • wręczałem nagrody podczas XX edycji przeglądu piosenki poetyckiej, który się odbył w Miejskim Domu Kultury.

7.10.2019

 • w towarzystwie gwiazd polskiej lekkoatletyki i uczniów oleskich szkół, dokonałem symbolicznego otwarcia Stadionu Miejskiego w Oleśnie po kompleksowej modernizacji. Ponadto w uroczystości udział wziął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa, dzięki któremu na budowę zaplecza sportowego pozyskaliśmy dodatkowy milion złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dr Bogdan Tomaszek, Radny Sejmiku Województwa Opolskiego.

8.10.2019

 • uczestniczyłem w spotkaniu biznesowym z potencjalnymi inwestorami . Spotkanie odbyło się na terenach specjalnej strefy ekonomicznej przy ulicy Leśnej a następnie w restauracji „Na Kamieniu”

9.10.2019

 • udzieliłem wywiadu do radia DOXA na temat Najpiękniejszej Przestrzeni Publicznej czyli rynek, promenada, kompleks sportowy.

10.10.2019 

 • spotkałem się z Panią Katarzyną Kubicz dyrektorem Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego w sprawie kontynuacji prac dotyczących Centrum Przesiadkowego.
 • wspólnie z włodarzami gmin sąsiednich do których przylega ścieżka rowerowa Olesno - Praszka tzw. "Paulinka" dokonaliśmy odbioru przedmiotowej ścieżki o długości 22 kilometrów. Inwestorem było Starostwo Powiatowe w Oleśnie z udziałem niektórych gmin.

11.10.2019

 • uczestniczyłem w konferencji prasowej z udziałem posła Antoniego Dudy na temat przebudowy Dworca PKP w ramach rządowego Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016 -2023.
 • wspólnie z sekretarzem Panem Januszem Wojczyszynem uczestniczyłem w dniu Narodowego Banku Polskiego, który się odbył w Miejskim Domu Kultury pt. jak ustalamy cenę pieniądza.

12.10.2019

 • wziąłem udział w kolejnym posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych w Opolu.

6. Odpowiedzi na interpelacje. (12:28:00)

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2019 rok. (zał. nr 1 ) (12:28:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug


8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (12:31:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug


9. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia obligacji. (zał. nr 3) (12:32:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023. (zał. nr 4) (12:35:00)

Ponieważ wybór ławników odbywa się przez głosowanie  tajne radni wybrali Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów w następującym składzie:

 • Marek Leśniak - przewodniczący 
 • Irena Hadasik - członek
 • Jarosław Leszczyński - członek

W pierwszej kolejności radni dokonali wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie. Ponieważ wpłynęło tylko jedno zgłoszenie radni głosowali na zasadzie "tak" lub "nie". W wyniku przeprowadzonego głosowania radni jednomyślnie opowiedzieli się za wyborem Pani Honoraty Grajcar na ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie.

Kolejno radni przystąpili do wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Opolu. Podczas pierwszego wyboru kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

 • Koloch Jan - 5 głosów "za"
 • Szaran Edward - 5 głosów "za"
 • Szaran Elżbieta - 3 głosy "za"

W związku z faktem, że do Sądu Okręgowego w Opolu wybierany jest jeden ławnik a dwóch kandydatów otrzymało taką sama ilość głosów konieczne było przeprowadzenie ponownego głosowania spośród 2 kandydatów, którzy otrzymali taką samą, największą ilość głosów. W wyniku przeprowadzonego głosowania do Sądu Okręgowego w Opolu na ławnika został wybrany Pan Edward Szaran, który zdobył 8 głosów "za".

Głosowanie nad uchwałą (13:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 5) (13:11:00)

Głosowanie nad uchwałą (13:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia na oddanie w najem nieruchomości gminy Olesno. (zał. nr 6) (13:13:00)

Głosowanie nad uchwałą (13:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/367/06 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Olesno. (zał. nr 7) (13:13:00)

Głosowanie nad uchwałą (13:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Olesno (zał. nr 8) (13:15:00)

Głosowanie nad uchwałą (13:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug

15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (zał. nr 9) (13:16:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Oleśnie. (zał. nr 10) (13:18:00)

Głosowanie nad uchwałą (13:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug

17. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu (13:20:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda, Irena Hadasik, Andrzej Kochański
 • PRZECIW (1):
  Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug

18. Zapytania i wolne wnioski. (13:21:00)

Radny Piotr Gręda zadał pytanie odnośnie problemu smogu i zakupu drona oraz oraz kwestii weryfikacji deklaracji na odbiór odpadów komunalnych w spółdzielniach mieszkaniowych.

19. Zakończenie obrad. (13:30:00)


Zakończono sesję (13:30:29)