Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLESNA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszyw położonych w obrębach: Stare Olesno, Świercze, Łomnica oraz Wojciechów

 

                                                                          OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLESNA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszyw położonych w obrębach: Stare Olesno,
Świercze, Łomnica oraz Wojciechów

                                                                                                                                                                             

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Oleśnie uchwały Nr XIII/96/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno w obrębach: Stare Olesno, Świercze, Łomnica. Wyżej wymienione opracowanie obejmuje obszary położone w obrębach: Stare Olesno (na działce ewid. nr: 227/1 k.m. 20), Wojciechów (na działkach ewid. nr: 226/55 i 225/54 k.m. 19), Świercze (na działkach ewid. nr: 293/18 k.m. 17, 292/5, 291/4, 290/3 k.m. 16) oraz Łomnica (na działkach ewid. nr: 82/3, 94/3, 95 k.m. 8), zgodnie z załącznikami graficznymi do uchwały - do wglądu w Urzędzie Miejskim w Oleśnie. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, w godzinach pracy urzędu. Do opracowywanego projektu dokumentu mogą być składane wnioski. Wnioski należy składać do Burmistrza Olesna. Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać wnioski z zakresu ochrony środowiska, w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: gmina@olesno.pl Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Olesna.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 17a ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1945 ze. zm.) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.
  2. Dane kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych - Administrator, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, e-mail: iod@olesno.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno w obrębach: Stare Olesno, Świercze, Łomnica.
  4. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w toku sporządzania projektu planu miejscowego, obowiązujący okres archiwizacji: zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.).
  8. Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrzeniem wniosku. 
  9.  

 

                Burmistrz  Olesna

                   Sylwester Lewicki