Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron przed wydaniem zmiany decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowie i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Mostowej i ul. Stobrówki w Oleśnie

 

    Olesno, dnia 23 października 2019 r.

 

Z.III.6220.16.2019                                                                          

 

                                                                                                       ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74  ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (T. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

Burmistrz Olesna

zawiadamia strony postępowania

 

przed wydaniem zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowie i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Mostowej
i ul. Stobrówki w Oleśnie wraz z budową rurociągu tłocznego ścieków”
zlokalizowanego przy ul. Mostowej na działkach ewid. nr 3174, 3175, 3198 k.m. 1 obręb 0068 Olesno i ul. Stobrówki dz. ewid. nr 94/1, 95/1 k.m. 7 obręb 0053 Łowoszów, dz. ewid. nr 3459, 3460, 3461 k.m.1 obręb 0068 Olesno wraz z budową rurociągu tłocznego ścieków na dz. ewid. nr 3197, 3203, 3205, 3207, 3316, 3317, 3318, 3324, 3341, 3342, 3343, 3399, 3400, 3401, 3402, 3406, 3407, 3409, 3412, 3413, 3414, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3453, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3466 k.m.1 obręb 0068 Olesno o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Informuję, że dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Jednocześnie informuję, że wydanie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji ww. przedsięwzięcia nastąpi po upływie czternastodniowego terminu od daty zawiadomienia o zakończeniu postępowania.

 

 

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

                                                                                                               Burmistrz Olesna 

                                                                                                                 Sylwester Lewicki

 

 

Wywieszono (gdzie): …..........................................

na okres od dnia …..................... do dnia …....................

 

__________________________

 podpis i pieczęć osoby potwierdzającej wywieszenie