Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Olesno

 

Ogłoszenie nr 618208-N-2019 z dnia 2019-11-04 r.
 

Gmina Olesna: UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH GMINY OLESNO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH GMINY OLESNO
Numer referencyjny: Nr IX.271.32.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia oraz opis części zamówienia Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Olesno. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części: Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olesno. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów. Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Olesno. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Olesno. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) ubezpieczenie imienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych w nawiązaniu do art. 26 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 2) ubezpieczenie bezimienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Zamówienie obejmuje Gminę Olesno wraz z Urzędem Miejskim, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Wykaz podmiotów objętych zamówieniem zawarty został w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej także SIWZ lub specyfikacją). Jeżeli w SIWZ i w jej załącznikach mowa jest o zamawiającym należy przez to rozumieć Gminę Olesno, natomiast jeżeli w dalszej części specyfikacji i w jej załącznikach jest mowa o ubezpieczającym lub ubezpieczonym, należy przez to rozumieć Gminę Olesno oraz podmioty wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku oczekuje przedstawienia na wezwanie dokumentów potwierdzających posiadanie przez wykonawcę zezwolenia lub innego równoważnego uprawnienia, od którego uzależnione jest prawo świadczenia usług ubezpieczeniowych objętych przedmiotem zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - dokumenty, udowadniające posiadanie określonego zezwolenia lub równoważnego uprawnienia, od którego uzależnione jest prawo świadczenia objętych przedmiotem zamówienia usług ubezpieczeniowych
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
określone w siwz
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-14, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ I – UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OLESNO

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olesno. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ II – UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY OLESNO

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Olesno. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3 Nazwa: CZĘŚĆ III – UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW GMINY OLESNO

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Olesno. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) ubezpieczenie imienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych w nawiązaniu do art. 26 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 2) ubezpieczenie bezimienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

DOCXzalaczniki do siwz.docx (207,60KB)
PDFsiwz.pdf (2,40MB)
XLSXZałacznik nr 1d do SIWZ.xlsx (52,86KB)
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie nr 540242699-N-2019 z dnia 12-11-2019 r.

Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 618208-N-2019
Data: 04/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-14, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-22, godzina: 09:30,
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 12.11.2019 r.

Nr IX.271.32.2019

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Olesno.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega SIWZ w następującym zakresie: 

 

- jest:

11.2.2 Opakowanie oferty należy oznakować następująco: „Oferta w przetargu nieograniczonym pn. „Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Olesno – nie otwierać przed dniem 14.11.2019 r., godz. 10:00”

 

- ma być:

11.2.2 Opakowanie oferty należy oznakować następująco: „Oferta w przetargu nieograniczonym pn. „Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Olesno – nie otwierać przed dniem 22.11.2019 r., godz. 10:00”

 

- jest:

12.2 Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa dnia 14.11.2019 r., godz. 9:30

 

- ma być:

12.2 Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa dnia 22.11.2019 r., godz. 9:30

 

- jest:

12.7 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2019 r. godzina 10:00, w siedzibie zamawiającego, w sali konferencyjnej

- ma być:

12.7 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2019 r. godzina 10:00, w siedzibie zamawiającego, w sali konferencyjnej.

 

Dodany zostaje zapis (SIWZ strona 46 po punkcie 4.41:

Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 200 000 zł w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, z uwzględnieniem podlimitów określonych wyżej.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Ogłoszenie nr 540250662-N-2019 z dnia 20-11-2019 r.

Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 618208-N-2019
Data: 04/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-22, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-03, godzina: 09:30

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Nr IX.271.32.2019                                                                                                           Olesno, dn. 20.11.2019 r.

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr IX.271.32.2019 pt.: „Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Olesno”.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o zmianie następujących zapisów SIWZ.

 

- jest:

11.2.2 Opakowanie oferty należy oznakować następująco: „Oferta w przetargu nieograniczonym pn. „Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Olesno – nie otwierać przed dniem 22.11.2019 r., godz. 10:00” 

- ma być:

11.2.2 Opakowanie oferty należy oznakować następująco: „Oferta w przetargu nieograniczonym pn. „Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Olesno – nie otwierać przed dniem 03.12.2019 r., godz. 10:00”

 

- jest:

12.2 Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa dnia 22.11.2019 r., godz. 9:30

- ma być:

12.2 Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa dnia 03.12.2019 r., godz. 9:30

 

- jest:

12.7 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2019 r. godzina 10:00, w siedzibie zamawiającego, w sali konferencyjnej.

- ma być:

12.7 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2019 r. godzina 10:00, w siedzibie zamawiającego, w sali konferencyjnej.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 27.11.2019 r.

Nr IX.271.32.2019

 

Dotyczy postępowania pn.: Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Olesno

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy z 29  stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicz­nych (t. j. Dz. U. z 2019 r.,  poz.1843).

 

W związku z  pytaniami dotyczącymi SIWZ Zamawiający informuje co następuje:

 

Treść pytań wraz z odpowiedziami:

 1. Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci podtopień (w tym zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych) w okresie ostatnich 25 lat?

Odpowiedź: Nie.

 

 1. Czy w okresie ostatnich 25 lat na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły szkody powodziowe? Jeśli tak prosimy o wskazanie lokalizacji wraz z podaniem wartości ewentualnych strat.

Odpowiedź: Nie.

 

 1. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, namiotów lub mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego.

Odpowiedź: Nie.

 

 1. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany, kioski)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: Nie.

 

 1. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia lampy solarne. Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości oraz lokalizacji.

Odpowiedź: Instalacje solarne znajdują się na budynkach Przedszkola nr 3 i 4 w Oleśnie, oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Oleśnie. Ich wartość została ujęta w wartości budynków.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy działalności innej niż określona w SIWZ, przyjęcie jej do ochrony ubezpieczeniowej wymaga akceptacji Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zapis

„Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy dotyczące powyższych kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku deklarowanego do ubezpieczenia”

dotyczy wyłączeń przedmiotowych zawartych w OWU Wykonawcy, a nie wyłączeń zakresowych określonych w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie.

 

 1. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia budowle hydrotechniczne (np. mosty, kładki, nabrzeża, molo itp.)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości, konstrukcji oraz ilości przęseł w przypadku mostów.

Odpowiedź: Nie.

 

 1. W odniesieniu do wykazu mienia, prosimy o uzupełnienie informacji o zgłaszanym mieniu:

- rok budowy 

- pokrycie dachów (blacha, dachówka, papa na odeskowaniu, gont, inne - jakie),

- informacja o stanie budynku (z uwzględnieniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji) według gradacji:  bardzo dobry, dobry, dostateczny, zły.

Odpowiedź: Zamawiający informuj, że wszystkie informacje jakie udało mu się zgromadzić znajdują się w załączniku 1d do SIWZ. Dodatkowo Zamawiający informuje, że budynki są murowane, kryte dachówką, papą lub blachą. Zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z przepisami w budynkach użyteczności publicznej, są gaśnice i hydranty wewnętrzne. Część jednostek posiada monitoring i umowę z firma ochroniarską. W budynkach zamontowane są zamki wielozastawkowe. Stan budynków jest dobry i bardzo dobry.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie zamierza zgłaszać w trakcie umowy budynków o konstrukcji drewnianej oraz nie są kryte palnie tj. drewnem, słomą, łupkami itp. Jeśli Zamawiający zgłasza taki rodzaj mienia, prosimy o wskazanie (w wykazach mienia nie wszystkie budynki posiadają pełny opis).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, nie posiada budynków drewnianych oraz krytych palnie.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podtopień – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innych akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podniesienia się poziomu wód gruntowych – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innych akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany (ponad te wykazane w rejestrze mienia)?

Odpowiedź: Nie.

 

 1. W odniesieniu do budynków nieużytkowanych, prosimy o:

- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich

- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone

- podanie powodu wyłączenia z użytkowania

Odpowiedź: nie dotyczy.

 

 1. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Nie.

 

 1. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania ze względu na zły stan techniczny? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej, bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Nie.

 

 1. W odniesieniu do wykazu mienia prosimy o informację według jakiej wartości zostały podane wartości poszczególnych budynków, budowli (odtworzeniowej, księgowej brutto, rzeczywistej).

Odpowiedź: Uzupełnione dane zostały zamieszczenie w zmodyfikowanym załączniku 1d do SIWZ.

 

 1. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiekolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Prosimy o opis wykonywanych prac i podanie ich wartości.

Odpowiedź:   Nie.

 

 1. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka poniesionych kosztów z tytułu utraty wody wskutek awarii wodociągowej lub/i ciepłowniczej- proponujemy 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny limit akceptowalny dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

 

 1. Klauzula uznania stanu zabezpieczeń – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia klauzulę stanu zabezpieczeń  o zapis: „ pod warunkiem, że na dzień szkody zabezpieczenia były sprawne, i zgodne z  przepisami prawa albo ubezpieczony nie wiedział, że nie są sprawne”.

 

 1. Prosimy o informację które ze zgłoszonych do ubezpieczenia budynków/budowli podlegają nadzorowi konserwatora zabytków.

Odpowiedź:

Budynek muzeum – wartość 936 817,00 zł

Budynek ratusza – 1 646 200,00 zł

Budynek przedszkola Wachów – wartość  - 250 000,00 zł.

 

 1. Prosimy o ustanowienie wspólnego limitu kwotowego dla klauzuli konserwatorskiej- proponujemy 300.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny limit akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie wspólnego limitu kwotowego dla klauzuli konserwatorskiej – przyjmuje 500 000 zł.

 

 1. Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

Odpowiedź: Nie.

 

 1. W odniesieniu do danych zamieszczonych w Załączniku nr 1 - Budynki, prosimy o informację czy w budynkach, których wiek przekracza 50 lat wykonano w okresie ostatnich 10 lat jakiekolwiek remonty lub modernizacje? Jeśli tak, prosimy o informację, kiedy i w jakim zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że remonty przeprowadzane są na bieżąco w miarę potrzeb i możliwości finansowych.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za mienie pracownicze i uczniowskie nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
 • budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
 • budynki przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to możliwe to proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Nie.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Gmina jest właścicielem nieużytkowanego wysypiska odpadów, które planuje poddać rekultywacji i jest właścicielem PSZOKa. Odpowiedzialność cywilna nie obejmuje zakresem szkód  z tytułu posiadania wysypiska i związanych z tym szkód środowiskowych.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Jaki produkt został zgłoszony do ubezpieczenia w ramach rozszerzenia OC za produkt?

Odpowiedź: żywność.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnemu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC za szkody w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Klauzula reprezentantów – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie sformułowania „… za szkody wyrządzone umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa przez reprezentantów…”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o dodanie zapisu:

W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni ochrona ubezpieczeniowa nie ulega zmianom pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

 • maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
 • lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
 • gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
 • z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
 • budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o wykreślenie zapisu: „oraz budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nich mienie oraz maszyny, urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom)”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie są zgłaszane drogi publiczne.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. W związku z zawartą w SIWZ definicją kradzieży z włamaniem („zabór w celu przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia przeszkody materialnej lub niematerialnej (…)” - prosimy o wykreślenie słów „lub niematerialnej”; ewentualnie prosimy o zdefiniowanie pojęcia „przeszkoda niematerialna”, jako pojęcia determinującego odpowiedzialność ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę kradzieżową.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Jako przeszkodę niematerialną Zamawiający określa np. złamanie kodu zamka szyfrowego.

 

 1.  Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, z wyłączeniem:

- szkód wynikających z czynności dokonanych przez ubezpieczonego lub na jego polecenie ze świadomością, że mogą naruszać cudze prawa lub powodować szkodę (wina umyślna)

- szkód wynikających z przestępstwa popełnionego przez ubezpieczonego lub na jego polecenie

- szkód powstałych w związku z naruszeniem przez ubezpieczonego lub na jego polecenie praw autorskich, patentów, znaków towarowych, nazw fabrycznych i licencji

prosimy o doprecyzowanie, że nie dotyczą innych dóbr osobistych niż życie i zdrowie człowieka.

Odpowiedź: Zgodnie z art. 23 k.c. dobra osobiste człowieka to w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Dla potrzeb niniejszego postępowania zamawiający za dobra osobiste uznaje jednak tylko życie i zdrowie człowieka.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie obejmować szkód wyrządzonych przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można przypisać za nie winę Ubezpieczonym. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Ubezpieczeni mają ponosić odpowiedzialność za tego rodzaju szkody.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Odnośnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych,  lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Rozszerzenie OC za szkody w pojazdach pozostawionych na nieodpłatnych i odpłatnych parkingach i miejscach parkingowych – prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód kradzieżowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. W związku z oczekiwanym pokryciem OC za szkody z tytułu prowadzenia parkingu, prosimy o informację o liczbie posiadanych parkingów strzeżonych (łączna liczba miejsc parkingowych) oraz zabezpieczeniach przed dostępem osób trzecich zainstalowanych na poszczególnych parkingach.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada parkingów strzeżonych.

 

 1. Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o przeniesienie klauzuli kosztów alarmu do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyłączenie odpowiedzialności dla zdarzeń związanych z zagrożeniem biologicznym lub chemicznym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

 

 1. Klauzula kosztów wymiany wody w basenie – prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach klauzuli dotyczy wymiany wody będącej następstwem zdarzeń objętych umową ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. W odniesieniu do oczekiwanej ochrony w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia prosimy o uzupełnienie informacji o wysokości sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź: Suma gwarancyjna wynosi 200 000 zł.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do   oferty, na podstawie której umowę zawarto, np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Odnośnie klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, jednocześnie informuje, że jeśli wymogi nie będą spełnione niezwłocznie po przejęciu obiektu przystąpi do ich uzupełnienia.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zapis w pkt. 16, str. 50 SIWZ („Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego bądź poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych uprawnień”) nie dotyczy ubezpieczenia OC.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Klauzula przechowywania mienia- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności- proponujemy 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzeni w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiekolwiek modernizacje dróg? Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach.

Odpowiedź: W trakcie danego roku na bieżąco jest prowadzony, w miarę potrzeb, remont nawierzchni w technologii uzupełniania ubytków masą bitumiczną, emulsją i grysami oraz tłuczniem kamiennym. Stan dróg jest dobry i bardzo dobry.

 

 1. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczający jest obowiązany do:

 • niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin,
 • prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
 • usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości
 • stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula cyber risk jest klauzulą fakultatywną – opis klauzuli znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ, natomiast w formularzu ofertowym widnieje jako klauzula dodatkowo punktowana.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że klauzula cyber risk jest klauzulą fakultatywną.

 

 1. Klauzula wykonywania władzy publicznej – prosimy o uzupełnienie katalogu wyłączeń o szkody:

- związane z zarządzaniem drogami,

- które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

 

 1. Prosimy o uzupełnienie informacji o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych posiadanych przez pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia AC.

Odpowiedź: Wszystkie mają zamek centralny i są garażowane, część posiada alarm.

 

 1. Prosimy o informację na jaki dzień została sporządzona szkodowość.

Odpowiedź: 20.08.2019r.

 

 1. Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 5 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 5 lat.

Odpowiedź: Podana szkodowość dotyczy wszystkich jednostek. Zakres ubezpieczenia zbliżony do tego opisanego w SIWZ funkcjonuje u Zamawiającego w okresie ostatnich 18 miesięcy, wcześniej każda jednostka zawierała ubezpieczenia samodzielnie w oparciu o ogólne warunki ubezpieczenia oferowane przez rynek.

 

 1. Prosimy o podanie przyczyn szkód, które skutkowały wypłatą odszkodowania w kwocie min. 5.000,00 zł

Odpowiedź: Wypłata ok. 70 000 zł - Szkoda pożarowa – podpalenie przez osoby trzecie, prowadzone jest postępowanie przed sądem.

 

 1. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC zapisu w Postanowieniach ogólnych dotyczących realizacji zamówienia – pkt. 17 „W przypadku zaistnienia szkody (zdarzenia, wypadku ubezpieczeniowego), w odniesieniu do której odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikała będzie z różnych postanowień określonych w zakresie ubezpieczenia i/lub warunkach dodatkowych (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych) i/lub klauzulach (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych), zastosowanie będą miały postanowienia korzystniejsze dla zamawiającego (ubezpieczającego i ubezpieczonego), przez które w szczególności należy rozumieć szerszy zakres ubezpieczenia, wyższe limity odpowiedzialności, mniejsze jej ograniczenia, a także niższe franszyzy i udziały własne”. Przy zastosowaniu powyższego postanowienia powstają wątpliwości, czy podlimity określone dla poszczególnych ryzyk w OC będą mieć zastosowanie, ponieważ ryzyka te wynikają z odpowiedzialności ogólnej (deliktowej, kontraktowej). Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to prosimy o potwierdzenie, że podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wysokości sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie jednocześnie informuje, że podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wysokości sumy gwarancyjnej.

 

 1. W odniesieniu do zapisu: „Zakres działalności wskazany powyżej może ulegać zmianie” (pkt. 32 Załącznika nr 1 do SIWZ) prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną działalności innych niż wymienione w SIWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy (w przeciwnym przypadku może zaistnieć sytuacja, w której Wykonawca będzie musiał objąć ochroną działalności nieakceptowalne lub wyłączone z reasekuracji).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o uzupełnienie roku produkcji dla pojazdów poz. 22 i 23.

Odpowiedź: poz. 22 – rok 1993, poz. 23 – 2018.

 1. Prosimy o informację na czym polega specjalność pojazdów, których rodzaj został określony jako „specjalny.”

Odpowiedź: Są to pojazdy pożarnicze.

 

 1. W odniesieniu do ubezpieczenia bezimiennego NNW- prosimy o obniżenie wysokości świadczenia dla ryzyka oparzenia i odmrożenia- proponujemy do 30% sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

 

 1. W odniesieniu do ubezpieczenia bezimiennego NNW- prosimy o wyłączenie ryzyka zwrotu kosztów leczenia za granicą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

 

 1. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:
 • czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ?  W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
 • czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
 • czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
 • jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia zbliżony do tego opisanego w SIWZ funkcjonuje u Zamawiającego w okresie ostatnich 18 miesięcy, wcześniej każda jednostka zawierała ubezpieczenia samodzielnie w oparciu o ogólne warunki ubezpieczenia oferowane przez rynek.

 

 1. Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 15.11.2019r.

Odpowiedź: Termin został przesunięty na 03.12.2019r. Godziny pozostają bez zmian.

 

 1. Wnioskujemy o udostępnienie informacji na temat szczegółów  szkód z 2018r. na kwotę 71 494,99 zł (przyczyny, daty zdarzeń).

Odpowiedź: Szkoda pożarowa – podpalenie przez osoby trzecie, prowadzone jest postępowanie przed sądem.

 

 1. Prosimy o uzupełnienie roku budowy w wykazie majątku (Excel).

Odpowiedź: Wszystkie informacje jakie Zamawiającemu udało się zgromadzić znajduje się w załączniku 1d do SIWZ. Dodatkowo Zamawiający informuje, że budynki są murowane, kryte dachówką, papą lub blachą. Zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z przepisami w budynkach użyteczności publicznej, są gaśnice i hydranty wewnętrzne. Część jednostek posiada monitoring i umowę z firma ochroniarską. W budynkach zamontowane są zamki wielozastawkowe. Stan budynków jest dobry i bardzo dobry.

 

 1. Prosimy o wskazanie budynków, w których ściany, stropy oraz pokrycie dachu wykonane są z drewna. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takich budynków.

 

 1. Wnioskujemy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (franszyz udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu, zakresu ubezpieczenia).

Odpowiedź: Przez ostatnie 1,5 roku ubezpieczenie było zbieżne w znacznej większości z tym zawartym w SIWZ, w poprzednim okresie Zamawiający zawierał polisy samodzielnie w oparciu o OWU ubezpieczycieli na rynku.

 

 1. Prosimy o podanie wieku, konstrukcji oraz stanu technicznego budynków zgłaszanych do ubezpieczenia oraz zakresu i dat (rok) przeprowadzanych remontów.

Odpowiedź: Budynki są murowane, kryte dachówką, papą lub blachą. Zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z przepisami w budynkach użyteczności publicznej, są gaśnice i hydranty wewnętrzne. Część jednostek posiada monitoring i umowę z firma ochroniarską. W budynkach zamontowane są zamki wielozastawkowe. Stan budynków jest dobry i bardzo dobry.

 

 1. Wnioskujemy o wskazanie sum ubezpieczenia mienia w podziale na wszystkie lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Wszystkie informacje dotyczące zgłaszanych lokalizacji zlokalizowanych na terenie Gminy zostały zawarte w załączniku 1d do SIWZ.

 

 1. Wnioskujemy o udzielenie informacji kiedy Zamawiający dokonał ostatniego przeglądu stanu technicznego wiat przystankowych i innych budowli użytku publicznego oraz w jak często dokonuje tych przeglądów. Czy jest sporządzany protokół oględzin?

Odpowiedź: Przeglądy dokonywane są na bieżąco w sposób ciągły.

 

 1. Wnioskujemy o wykaz inwestycji jakie będą przeprowadzane przed podmiot w ciągu najbliższych 3 lat.

Odpowiedź: Zamawiający modernizuje i buduje drogi, inwestuje w piece dla mieszkańców i ogólna infrastrukturę – drogi, chodniki, parkingi itp. – na terenie Gminy.

 

 1. Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej, tj. wartości odtworzeniowej mienia pomniejszonej o zużycie techniczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Wnioskujemy o udzielenie informacji czy po 1997 r. miała miejsce powódź w jakiejkolwiek lokalizacji.

Odpowiedź: Nie.

 

 1. Wnioskujemy o udzielnie informacji nt. przebiegu szkodowości z okresu ostatnich 5 lat, w tym o szkodach, które zostały odmówione.

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi rejestru szkód, w załączniku dotyczącym szkodowość uwzględnił wszystkie informacje otrzymane od ubezpieczycieli.

 

 1. Wnioskujemy o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
 1. budynki wyłączone z eksploatacji,
 2. pustostany,
 3. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Jeżeli tak prosimy o podanie ich sum ubezpieczenia i lokalizacji oraz sposobie zabezpieczenia.

Czy istnieje możliwość zawężenia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ww. budynków wyłącznie do FLEXA?

Odpowiedź: Nie.

 

 1. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla szkód rzeczowych w ubezpieczeniu OC za drogi.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Wnioskujemy o udzielenie informacji nt. stanu technicznego dróg oraz budżecie przeznaczonym na ich remonty w okresie najbliższych 3 lat.

Odpowiedź: Stan dróg jest dobry. Remonty są przeprowadzane na bieżąco w miarę potrzeb i możliwości finansowych.

 

 1.  Czy podmiot posiada, użytkuje, zarządza wysypiskiem, składowiskiem lub sortownią odpadów.

Odpowiedź: Gmina jest właścicielem nieużytkowanego wysypiska odpadów, które planuje poddać rekultywacji i jest właścicielem PSZOKa. Odpowiedzialność cywilna nie obejmuje zakresem szkód  z tytułu posiadania wysypiska i związanych z tym szkód środowiskowych. Nie jest ono zgłaszane również do ubezpieczenia mienia.

 

 1. Prosimy o informację, czy Zamawiający (podmiot) w ramach ubezpieczenia budowli zgłasza do ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty, tunele lub podobne elementy infrastruktury drogowej?

Odpowiedź: Nie.

 

 1. Wnioskujemy wprowadzenie do umowy „Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów” o treści:

Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania,
z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Do ważnych powodów należą:

 1. wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy, dotycząca każdego rodzaju ubezpieczenia oddzielnie,

Przez wysoką szkodowość rozumie się stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej za pierwsze 10 miesięcy danego roku ochrony - przekraczającą 65%,

 1. niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej przeprowadzenia,
 2. wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub świadczenia
  z zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia,
 3. utrata licencji, zezwolenia na prowadzenie działalności,
 4. istotna zmiana warunków reasekuracyjnych, potwierdzona stosownym oświadczeniem Ubezpieczyciela,
 5. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ  w powyższym zakresie.

 

 1. Dotyczy ubezpieczenia Assistance pojazdu.

Wnioskujemy o zmianę zapisów SIWZ dotyczących ubezpieczenia assistance polegającej na tym, iż ubezpieczenie assistance dotyczyć będzie tylko następujących rodzajów pojazdu:

 • samochody osobowe
 • samochody osobowo-ciężarowe
 • samochody ciężarowe o DMC do 3,5 tony
 • motocykle, motorowery.

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

 

Zamawiający informuje, że w związku  z odpowiedziami na wyżej wymienione pytania modyfikacji ulega załącznik 1d do siwz. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian

 

Załączniki:

XLSXzalacznik-nr-1d-do-siwz - modyfikacja.xlsx (55,53KB)
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 29.11.2019 r.

Nr IX.271.32.2019

 

Dotyczy postępowania pn.: Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Olesno

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy z 29  stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicz­nych (t. j. Dz. U. z 2019 r.,  poz.1843).

 

W związku z  pytaniami dotyczącymi SIWZ Zamawiający informuje co następuje:

 

Treść pytań wraz z odpowiedziami:

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zapisy klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych dotyczą nakładów ponoszonych przez ubezpieczonego w związku ze szkodą objętą ochroną w ramach zawartej umowy ubezpieczenia lub zapobieżenia takiej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 1. Klauzula współwłasności mienia – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 300.0000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dnia 03.12.2019 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843) Zamawiający informuje, że w dniu 03.12.2019 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:  „Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Olesno”.

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:   

Zadanie częściowe nr 1: 162.000,00 zł

Zadanie częściowe nr 2: 180.000,00 zł

Zadanie częściowe nr 3: 51.000,00 zł

 

Zadanie częściowe nr 1: Ubezpieczenie majątku i OC Gminy Olesno

Oferta nr 1:

Firma Wykonawcy: Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, działająca w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod nazwą Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

Jednostka Wykonawcy: RESO Europa Service sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

 

FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

lp.

Zakres zamówienia

Składka za 36 miesięcy

1

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

89 130,00 zł

2

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

32 100,00 zł

3

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

22 725,00 zł

4

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów

630,00 zł

Razem składka do zapłaty za I część zamówienia

(suma składek z wierszy 1 ,2, 3, 4):

144 585,00 zł

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części I zamówienia

 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Przyjęcie podanej klauzuli szkód powstałych w skutek powolnego oddziaływania – 3 punkty

Nie

Przyjęcie podanej klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia – 5 punktów

Nie

Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu – 5 punktów

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia – 3 punkty

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym – 3 punkty

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy – 4 punkty

Tak

Zniesienie franszyzy integralnej – 5 punktów

Tak

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu czystych strat finansowych (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych) ze 100 000,00 zł do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 5 punktów

Tak

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody osobowe, do których naprawienia ubezpieczony zobowiązany będzie w oparciu o zasadę słuszności – 4 punkty

Tak

Zwiększenie limitu w klauzuli reprezentantów do sumy gwarancyjnej – 5 punktów

Tak

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie tych danych, bez podlimitu do sumy gwarancyjnej, na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 3 punkty

Nie

Przyznanie ubezpieczającemu prawa do uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania, według stawki zgodnej ze złożoną ofertą – 5 punktów

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin – 4 punkty

Tak

Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych – 5 punktów

Tak

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód – 4 punkty

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli cyber risk – 5 punktów

Nie

Zniesienie franszyzy integralnej – 5 punktów

Tak

Pozostałe klauzule dodatkowe

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 5 punktów

Nie

Zwiększenie limitu w ryzyku katastrofy budowlanej do sumy ubezpieczenia (limit wspólny w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) – 5 punktów

Nie

Zwiększenie do kwoty 10 000 000,00 zł bezskładkowego limitu w klauzuli automatycznego pokrycia (limit wspólny w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) – 5 punktów

Nie

Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka – 3 punkty

Nie

Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności – 3 punkty

Nie

Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka – 3 punkty

Nie

Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania – 3 punkty

Tak

       
 

 

Oferta nr 2:

Biuro Regionalne TUW „TUW” w Opolu, ul. Reymonta, 45-066 Opole

 

FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

lp.

Zakres zamówienia

Składka za 36 miesięcy

1

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

78 438,00 zł

2

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

21 090,00 zł

3

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

27 450,00 zł

4

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów

1 350,00 zł

Razem składka do zapłaty za I część zamówienia

(suma składek z wierszy 1 ,2, 3, 4):

128 328,00 zł

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części I zamówienia

 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Przyjęcie podanej klauzuli szkód powstałych w skutek powolnego oddziaływania – 3 punkty

Nie

Przyjęcie podanej klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia – 5 punktów

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu – 5 punktów

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia – 3 punkty

Nie

Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym – 3 punkty

Nie

Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy – 4 punkty

Nie

Zniesienie franszyzy integralnej – 5 punktów

Tak

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu czystych strat finansowych (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych) ze 100 000,00 zł do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 5 punktów

Nie

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody osobowe, do których naprawienia ubezpieczony zobowiązany będzie w oparciu o zasadę słuszności – 4 punkty

Nie

Zwiększenie limitu w klauzuli reprezentantów do sumy gwarancyjnej – 5 punktów

Nie

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie tych danych, bez podlimitu do sumy gwarancyjnej, na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 3 punkty

Nie

Przyznanie ubezpieczającemu prawa do uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania, według stawki zgodnej ze złożoną ofertą – 5 punktów

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin – 4 punkty

Nie

Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych – 5 punktów

Tak

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód – 4 punkty

Nie

Przyjęcie podanej klauzuli cyber risk – 5 punktów

Nie

Zniesienie franszyzy integralnej – 5 punktów

Tak

Pozostałe klauzule dodatkowe

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 5 punktów

Nie

Zwiększenie limitu w ryzyku katastrofy budowlanej do sumy ubezpieczenia (limit wspólny w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) – 5 punktów

Nie

Zwiększenie do kwoty 10 000 000,00 zł bezskładkowego limitu w klauzuli automatycznego pokrycia (limit wspólny w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) – 5 punktów

Nie

Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka – 3 punkty

Nie

Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności – 3 punkty

Nie

Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka – 3 punkty

Nie

Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania – 3 punkty

Tak

       
 

 

Oferta nr 3:

Firma Wykonawcy: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Jednostka Wykonawcy: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Vienna Insurance Group oddział we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 208, 53-235 Wrocław

FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

lp.

Zakres zamówienia

Składka za 36 miesięcy

1

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

144 613,11 zł

2

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

40 343,09 zł

3

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

52 500,00 zł

4

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów

2 205,00 zł

Razem składka do zapłaty za I część zamówienia

(suma składek z wierszy 1 ,2, 3, 4):

239 661,20 zł

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części I zamówienia

 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Przyjęcie podanej klauzuli szkód powstałych w skutek powolnego oddziaływania – 3 punkty

Nie

Przyjęcie podanej klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia – 5 punktów

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu – 5 punktów

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia – 3 punkty

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym – 3 punkty

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy – 4 punkty

Tak

Zniesienie franszyzy integralnej – 5 punktów

Tak

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu czystych strat finansowych (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych) ze 100 000,00 zł do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 5 punktów

Tak

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody osobowe, do których naprawienia ubezpieczony zobowiązany będzie w oparciu o zasadę słuszności – 4 punkty

Tak

Zwiększenie limitu w klauzuli reprezentantów do sumy gwarancyjnej – 5 punktów

Tak

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie tych danych, bez podlimitu do sumy gwarancyjnej, na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 3 punkty

Nie

Przyznanie ubezpieczającemu prawa do uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania, według stawki zgodnej ze złożoną ofertą – 5 punktów

Nie

Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin – 4 punkty

Nie

Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych – 5 punktów

Tak

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód – 4 punkty

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli cyber risk – 5 punktów

Nie

Zniesienie franszyzy integralnej – 5 punktów

Tak

Pozostałe klauzule dodatkowe

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 5 punktów

Nie

Zwiększenie limitu w ryzyku katastrofy budowlanej do sumy ubezpieczenia (limit wspólny w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) – 5 punktów

Nie

Zwiększenie do kwoty 10 000 000,00 zł bezskładkowego limitu w klauzuli automatycznego pokrycia (limit wspólny w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) – 5 punktów

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka – 3 punkty

Nie

Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności – 3 punkty

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka – 3 punkty

Nie

Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania – 3 punkty

Tak

       
 

 

Zadanie częściowe nr 2: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Olesno

 

Oferta nr 1:

Concordia Polska TUW, ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań

 

FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA

lp.

Zakres zamówienia

Składka za 36 miesięcy

1

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

37 566,00 zł

2

Ubezpieczenie auto casco

85 211,00 zł

3

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów

3 513,00 zł

Razem składka do zapłaty za II część zamówienia(suma składek z wierszy 1,2,3):

126 290,00 zł

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części II zamówienia

 

Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, że koszt jego naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień ustalania odszkodowania – 20 punktów

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli szkody całkowitej – 20 punktów

Tak

Przyjęcie odpowiedzialności za szkody z ubezpieczenia auto casco powstałe podczas kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości albo po spożyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – 10 punktów

Nie

Przyjęcie gwarantowanej sumy ubezpieczenia auto casco przez każdy roczny okres ubezpieczenia pojazdów – 20 punktów

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego – 20 punktów

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 10 punktów

Nie

 

 

Oferta nr 2:

Biuro Regionalne TUW „TUW” w Opolu, ul. Reymonta, 45-066 Opole

 

FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA

lp.

Zakres zamówienia

Składka za 36 miesięcy

1

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

28 572,00 zł

2

Ubezpieczenie auto casco

64 071,00 zł

3

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów

2 880,00 zł

Razem składka do zapłaty za II część zamówienia(suma składek z wierszy 1,2,3):

95 523,00 zł

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części II zamówienia

 

Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, że koszt jego naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień ustalania odszkodowania – 20 punktów

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli szkody całkowitej – 20 punktów

Tak

Przyjęcie odpowiedzialności za szkody z ubezpieczenia auto casco powstałe podczas kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości albo po spożyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – 10 punktów

Nie

Przyjęcie gwarantowanej sumy ubezpieczenia auto casco przez każdy roczny okres ubezpieczenia pojazdów – 20 punktów

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego – 20 punktów

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 10 punktów

Nie

 

 

Oferta nr 3:

Firma Wykonawcy: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Jednostka Wykonawcy: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Vienna Insurance Group oddział we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 208, 53-235 Wrocław

 

FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA

lp.

Zakres zamówienia

Składka za 36 miesięcy

1

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

43 488,00 zł

2

Ubezpieczenie auto casco

78 648,00 zł

3

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów

3 648,00  zł

Razem składka do zapłaty za II część zamówienia(suma składek z wierszy 1,2,3):

125 784,00  zł

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części II zamówienia

 

Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, że koszt jego naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień ustalania odszkodowania – 20 punktów

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli szkody całkowitej – 20 punktów

Tak

Przyjęcie odpowiedzialności za szkody z ubezpieczenia auto casco powstałe podczas kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości albo po spożyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – 10 punktów

Tak

Przyjęcie gwarantowanej sumy ubezpieczenia auto casco przez każdy roczny okres ubezpieczenia pojazdów – 20 punktów

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego – 20 punktów

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 10 punktów

Nie

 

 

Zadanie częściowe nr 3: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP

 

Oferta nr 1:

Concordia Polska TUW, ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań

 

FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA

lp.

Zakres zamówienia

Składka za 36 miesięcy

1

Ubezpieczenie imienne następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych w nawiązaniu do art. 26 ustawy o ochronie przeciwpożarowej

24 300,00 zł

2

Ubezpieczenie bezimienne następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy
o ochronie przeciwpożarowej

4 800,00 zł

Razem składka do zapłaty za III część zamówienia (suma składek z wierszy 1, 2 i 3):

29 100,00 zł

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części III zamówienia

 

 

 

 

Objęcie bezskładkowym ubezpieczeniem 10 nowych członków Ochotniczej Straży Pożarnej w każdym rocznym okresie ubezpieczenia – 25 punktów

Nie

Przy doznaniu przez ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu przekraczającego 25%, wypłata odszkodowania w procencie sumy ubezpieczenia odpowiadającym dwukrotności doznanego uszczerbku na zdrowiu – tzw. progresywne ustalanie odszkodowania – 15 punktów

Nie

Zwiększenie świadczenia dodatkowego z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu,
do kwoty 100,00 zł za każdy dzień pobytu – 25 punktów

Tak

Wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 5% sumy ubezpieczenia – 25 punktów

Nie

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 10 punktów

Nie

 

 

 

Oferta nr 2:

Firma Wykonawcy: Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, działająca w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod nazwą Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

Jednostka Wykonawcy: RESO Europa Service sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

 

 

FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA

lp.

Zakres zamówienia

Składka za 36 miesięcy

1

Ubezpieczenie imienne następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych w nawiązaniu do art. 26 ustawy o ochronie przeciwpożarowej

9 000,00 zł

2

Ubezpieczenie bezimienne następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy
o ochronie przeciwpożarowej

29 280,00 zł

Razem składka do zapłaty za III część zamówienia (suma składek z wierszy 1, 2 i 3):

38 280,00 zł

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części III zamówienia

 

 

 

 

Objęcie bezskładkowym ubezpieczeniem 10 nowych członków Ochotniczej Straży Pożarnej w każdym rocznym okresie ubezpieczenia – 25 punktów

Tak

Przy doznaniu przez ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu przekraczającego 25%, wypłata odszkodowania w procencie sumy ubezpieczenia odpowiadającym dwukrotności doznanego uszczerbku na zdrowiu – tzw. progresywne ustalanie odszkodowania – 15 punktów

Nie

Zwiększenie świadczenia dodatkowego z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu,
do kwoty 100,00 zł za każdy dzień pobytu – 25 punktów

Nie

Wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 5% sumy ubezpieczenia – 25 punktów

Nie

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 10 punktów

Nie

 

 

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, 23.12.2019 r.

Nr sprawy: IX.271.32.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

I. Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamiam, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Olesno, z podziałem na następujące części:

 

CZĘŚĆ I – UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OLESNO

CZĘŚĆ II – UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY OLESNO CZĘŚĆ III – UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ GMINY OLESNO

 

wybrano oferty następujących wykonawców:

 

1. W części I zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2  złożona przez:

 

Balcia Insurance SE

Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

 

Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny ofert (cena 60%, warunki fakultatywne 40%).

 

2. W części II zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 3 złożona przez:

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Biuro Regionalne w Opolu

ul. Reymonta 14, 45-066 Opole

 

Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny ofert (cena 60%, warunki fakultatywne 40%).

 

 

3. W części III zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1, złożona przez:

 

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Oddział  we Wrocławiu

ul. Sycowska 46, 51-319 Wrocław

Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny ofert (cena 60%, warunki fakultatywne 40%).

 

II. Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryterium wyboru ofert dla I części zamówienia była najniższa cena – waga 60 % oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – waga 40%.

Kryterium wyboru ofert dla II części zamówienia była najniższa cena – waga 60 % oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – waga 40%.

Kryterium wyboru ofert dla III części zamówienia była najniższa cena – waga 60 % oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – waga 40%.

 

III. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia złożone zostały następujące oferty, które nie podlegały odrzuceniu i zgodnie z przyjętymi dla poszczególnych części zamówienia kryteriami ich oceny otrzymały ilość punktów, jak poniżej:

Część I zamówienia

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olesno

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena / Punkty

za cenę

Punkty za klauzule

Punkty łącznie

2

Balcia Insurance SE

Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

 

144 585,00 zł/

53,25

24,00

77,25

3

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Opolu,

ul. Reymonta 14, 45-066 Opole

128 328,00 zł/

60,00

13,20

73,20

4

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Vienna Insurance Group

Oddział we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 208, 53-235 Wrocław

239 661,20 zł/

32,13

25,60

57,73

 

Część II zamówienia

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Olesno

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena / Punkty

za cenę

Punkty za klauzule

Punkty łącznie

1

CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Oddział we Wrocławiu

ul. Sycowska 46, 51319 Wrocław

126 290,00 zł/

45,38

32,00

77,38

3

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Opolu,

ul. Reymonta 14, 45-066 Opole

 

95 523,00 zł/

60,00

32,00

92,00

4

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Vienna Insurance Group

Oddział we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 208, 53-235 Wrocław

125 784,00 zł/

45,57

36,00

81,57

 

 

Część III zamówienia

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Olesno

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena / Punkty

za cenę

Punkty za klauzule

Punkty łącznie

1

CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Oddział we Wrocławiu

ul. Sycowska 46, 51319 Wrocław

29 100,00 zł/

60,00

 1.  
 1.  

2

Balcia Insurance SE

Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

 

38 280,00 zł/

45,61

 

 1.  
 1.  
 

 

 

IV. Informacja o odrzuceniu oferty.

 

 1. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.
 2. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

V. Informacja o zawarciu umowy.

 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faksem, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane pisemnie, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie nr 510017414-N-2020 z dnia 29-01-2020 r.

Gmina Olesna: Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Olesno

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 618208-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540250662-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Olesno

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IX.271.33.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Olesno. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części: Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olesno. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów. Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Olesno. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Olesno. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) ubezpieczenie imienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych w nawiązaniu do art. 26 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 2) ubezpieczenie bezimienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Zamówienie obejmuje Gminę Olesno wraz z Urzędem Miejskim, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Wykaz podmiotów objętych zamówieniem zawarty został w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej także SIWZ lub specyfikacją). Jeżeli w SIWZ i w jej załącznikach mowa jest o zamawiającym należy przez to rozumieć Gminę Olesno, natomiast jeżeli w dalszej części specyfikacji i w jej załącznikach jest mowa o ubezpieczającym lub ubezpieczonym, należy przez to rozumieć Gminę Olesno oraz podmioty wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: CZĘŚĆ I – UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OLESNO

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 162000.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak


Nazwa wykonawcy: Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, działająca w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod nazwą Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce w Warszawie
Email wykonawcy: mienie@reso.pl
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
Kod pocztowy: 02-305
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie


Nazwa wykonawcy: RESO Europa Service sp. z o.o.,
Email wykonawcy: mienie@reso.pl
Adres pocztowy: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Kod pocztowy: 16-400
Miejscowość: Suwałki
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 144585.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 128328.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 239661.20
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: CZĘŚĆ II – UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY OLESNO

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 180000.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Biuro Regionalne TUW „TUW” w Opolu
Email wykonawcy: krzysztof.wodzinski@tuw.pl
Adres pocztowy: ul. Reymonta, 45-066 Opole
Kod pocztowy: 45-066
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 95523.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 95523.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 126290.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: CZĘŚĆ III – UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW GMINY OLESNO

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 51000.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Concordia Polska TUW
Email wykonawcy: Zbigniew.Osinski@concordiaubezpieczenia.pl
Adres pocztowy: ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań
Kod pocztowy: 61-129
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 29100.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29100.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38280.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki