Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie dokumentacji projektowej (budowlano – wykonawczej) dla „Przebudowy ul. Lipowej oraz ul. Cyprysowej w Oleśnie” wraz z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej i zgłoszeniem inwestycji/uzyskaniem pozwolenia na budowę/decyzji ZRID

Olesno, dn. 06.11.2019 r.

Zapytanie Ofertowe

Nr IX.III.271.03.2019

 

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, Fax.  (034) 359 72 831

REGON: 000525725, NIP: 5761562352

Poczta elektroniczna: zamowienia@olesno.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej (budowlano – wykonawczej) dla „Przebudowy ul. Lipowej oraz ul. Cyprysowej w Oleśnie” wraz z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej i zgłoszeniem inwestycji/uzyskaniem pozwolenia na budowę/decyzji ZRID
 2. Długość projektowanych ulic: ok. 275 mb. – ul. Lipowa, ok. 115 mb. + 100 mb. – ul. Cyprysowa
 3. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się zakres rzeczowy prac projektowych, a w szczególności obejmujących wykonanie:
  1. mapy do celów projektowych.
  2. projekt budowlany – w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału.
  3. projekt wykonawczy – w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału.
  4. kosztorys inwestorski dla całości prac – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy
   w formie papierowego oryginału.
  5. przedmiar robót dla całości prac – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału.
  6. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału.
  7. Projekt docelowej organizacji ruchu – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału.
 4. W/w dokumentacja projektowa winna uwzględniać opracowania wielobranżowe.
 5. Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu
  o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z Zamawiającym.
 6. W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
  W przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe producentów, wykonawca ma obowiązek określić konkretne parametry techniczne
  i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych.
 7. Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
 8. Do obowiązków wykonawcy należy stosownie od potrzeb: uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, decyzji, zezwoleń i sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, niezbędnych do prawidłowego wykonania prac projektowych.
 9. Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub stosownie od wymagań dokonanie skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 10. Dokumentację projektową należy opracować w formie tradycyjnej (papierowej) zgodnie z wcześniejszym wyszczególnieniem oraz na nośniku elektronicznym z zapisem na CD/DVD w formacie ogólnodostępnym – opracowania tekstowe w formacie *.pdf
  z możliwością wyszukiwania, opracowania graficzne w formacie *.jpg wysokiej rozdzielczości, dodatkowo kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w formacie *.ath.
 11. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z oferowanej dokumentacji projektowej.
 12. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania skierowane przez oferentów w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca udzieli wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od przekazania treści zapytań.

 

Kod cpv

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby dokumentacja została wykonana do dnia 31.07.2020 r.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do dnia 31.07.2020 r.

Pożądany termin realizacji zamówienia to 31.05.2020 r., zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert: „termin realizacji”.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 19.11.2019 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w wersji papierowej na adres określony w punkcie 1.1.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu spełnią Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

Projektant o specjalności drogowej.

Wymagana liczba osób: min. 1 osoba.

Minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta winna posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.

Doświadczenie zawodowe: opracowanie co najmniej jednej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, lub decyzji równoważnej), o wartości zadania minimum 80 000 PLN brutto, obejmującego budowę lub przebudowę lub remont dróg, lub parkingów, lub placów postojowych, lub manewrowych lub innych utwardzeń nawierzchni wykonanych z kostki betonowej, lub betonu, lub mieszanek bitumicznych, wraz z wykonaniem sieci kanalizacji.

Projektant o specjalności sieciowej.

Wymagana liczba osób: min. 1 osoba.

Minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta winna posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

 1. Sytuacji ekonomicznej i technicznej.

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

 

VII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Kryteria oceny ofert:             - cena (60 %)

                                               - termin realizacji (40%)

Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru

gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 60% x 100            ,

 

Termin wykonania  =

Kryterium terminu wykonania będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę terminu wykonania, określonego w formularzu ofertowym.

Najdłuższy możliwy termin wykonania, wymagany przez Zamawiającego, to 31.07.2020 r., najkrótszy 31.05.2020 r.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Ilość punktów zostanie przyznana zgodnie z poniższym zestawieniem:

- zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 31.05.2020 r. – 40 punktów

- zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 30.06.2020 r. – 20 punktów

- zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 31.07.2020 r. – 0 punktów

Jeśli wykonawca nie zaznaczy terminu w jakim wykona przedmiot zamówienia określonego w formularzu ofertowym Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z zapisami treścią zapytania ofertowego.

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najwyższą ilością punktów .
 2. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Krystian Karaś – inspektor ds. drogownictwa Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 206 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

IX. Załączniki:

PDF1.4 mapa poglądowa.pdf (13,49MB)

DOC1.3 projekt umowy.doc (87,00KB)
DOC1.2 wykaz osób.doc (36,00KB)
DOC1.1. formularz ofertowy.doc (36,00KB)
 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof  Dydyna