Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr Z.III.6220.16.2019 z dnia 12 listopada 2019 roku

 

Olesno, dnia 12 listopada 2019 roku

 

Nr Z.III.6220.16.2019

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

że, po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie z dnia 24 września 2019 r. o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrza Olesna decyzją Nr Z.III.6220.16.2019 z dnia 12 listopada 2019 roku zmienił decyzję Nr III.6220.23.2016 z dnia 7 lutego 2017 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Mostowej i ul. Stobrówki w Oleśnie wraz z budową rurociągu tłocznego ścieków” oraz stwierdził  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

 

 

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie;
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Łowoszów.

 

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie  -http://www.ekoportal.gov.pl).

 

 

Olesno, dnia 12 listopada 2019 roku

 

Nr Z.III.6220.16.2019

 

Zawiadomienie

 

                        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

 

                                                                       Burmistrz Olesna

                                                           zawiadamia Strony postępowania

 

o wydaniu, na wniosek pełnomocnika Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie z dnia 24 września 2019 r. o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji Nr Z.III.6220.16.2019 z dnia 12 listopada 2019 roku zmieniającej decyzję Nr III.6220.23.2016 z dnia 7 lutego 2017 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Mostowej i ul. Stobrówki w Oleśnie wraz z budową rurociągu tłocznego ścieków” oraz stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

 

            Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia (art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

 

 

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie;
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Łowoszów.