Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 listopada 2019 r.
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (12:03:00)

Obrady rozpoczęto 2019-11-26 o godz. 12:03:05, a zakończono o godz. 13:15:33 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Tadeusz Rutko
 4. Piotr Gręda
 5. Grzegorz Biernacki
 6. Tadeusz Zamłyński
 7. Andrzej Kochański
 8. Jarosław Leszczyński
 9. Marek Leśniak
 10. Łukasz Czołkos
 11. Klaudiusz Małek
 12. Jan Bonk
 13. Edeltrauda Zug
 14. Henryk Kucharczyk

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami "Otwieram XVIII sesję Rady Miejskiej w Oleśnie" rozpoczął obrady.

Następnie powitał wszystkich przybyłych na sesję. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji według listy obecności uczestniczy 14 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecna była radna Irena Hadasik.


2. Przedstawienie porządku obrad. (12:03:00)

Przewodniczący przedstawił porządek obrad do którego radni nie wnieśli żadnych uwag. 
 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (12:05:00)

Protokół był udostępniony w Biurze Rady oraz został wyłożony przed dzisiejszą sesją przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania.


4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (12:05:00)

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożyła Pani Edeltrauda Zug Przewodnicząca Komisji, która poinformowała, że komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 22 listopada 2019 r. Podczas posiedzenia Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych, opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie. Ponadto komisja dokonała bieżącej analizy wyników przetargów i realizacji zadań inwestycyjnych. Informacji w tym zakresie udzielił Pan Krzysztof Dydyna Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Następnie sprawozdanie złożył Pan Grzegorz Biernacki Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 21 listopada 2019 r. Podczas posiedzenia Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych, opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie. Ponadto komisja zapoznała się z informacją z realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 r. oraz stopniem realizacji budżetu w zakresie polityki gospodarczej. Informacji w tym zakresie udzielił Pan Krzysztof Dydyna Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Jako ostatni sprawozdanie złożył Pan Jan Jaskulski Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu, który poinformował, ze Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 22.11.2019r. w którym uczestniczyli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście. Podczas posiedzenia omówiono analizę ściągalności podatków i skuteczności windykacji należności oraz udzielanych ulg i umorzeń – informacji udzieliła Pani Aneta Sitna. Następnie Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych, opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie, jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Marek Leśniak poinformował, że nie złoży sprawozdania z pracy komisji, ponieważ ze względu na brak qworum zaplanowana komisja nie odbyła się.

5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (12:14:00)

15 listopada 2019r. od Burmistrza Olesna wpłynął projekt budżetu gminy Olesno na 2019 rok, z którym można się zapoznać.

18.-20 listopada 2019r. wraz z Sekretarzem Gminy Panem Januszem Wojczyszynem uczestniczyłem w szkoleniu dotyczącym oświaty.


6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (12:14:00)

I Na sesji w dniu 8 listopada 2019 r.  Rada Miejska w Oleśnie podjęła 2 uchwały, których realizacja przedstawia się następująco:

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

133

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok

w trakcie realizacji

134

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

w trakcie realizacji

 

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

135

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Olesna

136

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok

137

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok

138

w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno

139

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

140 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok

141

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok

142

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarzadowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020

143

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok

144

w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Olesno

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

08.11.2019

 • zorganizowałem oraz uczestniczyłem w uroczystości nadania sztandaru naszej Gminie. Uroczystość  została poprzedzona symbolicznym posadzeniem przy udziale Nadleśniczego Nadleśnictwa Olesno, dębu papieskiego na oleskiej promenadzie.

09.11.2019

 • na zaproszenie koła Łowickiego „Stobrawa” uczestniczyłem w obchodach uroczystości Św. Huberta, które odbyły się pod „Wiatą na Sobiszu”.
 • gościłem podczas Gali Tanecznej XXX Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego, który odbył się w hali sportowo-widowiskowej Zespołu Szkół w Oleśnie.

11.11.2019

 • zorganizowałem oraz uczestniczyłem w obchodach Narodowego Święta Niepodległości, które rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Bożego Ciała., a zakończyły pod pomnikiem Lotników Polskich na cmentarzu komunalnym. Wieczorem w Miejskim Domu Kultury odbył się koncert Pani Stanisławy Celińskiej z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko. 

12.11.2019

 • odwiedziłem z okazji jubileuszu 97 urodzin mieszkańca Olesna Pana Pawła Dronga.

13.11.2019

 • odbyłem spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia „Dolina Stobrawy” w sprawie raportu z dotychczasowej działalności dotyczącej Gminy Olesno oraz planów na przyszłość. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

14.11.2019

 • odbyłem spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Panem Bartłomiejem Horaczuk oraz Zastępcą Mirosławem Sokołowskim w sprawie planowanych inwestycji drogowych na terenie Gminy Olesno przez ZDW oraz inwestycji współfinansowanych przez Gminę.
 • uczestniczyłem w XI Forum Ekonomicznym KOOPERACJA 2019, które odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.
 • odbyłem spotkanie z Panem Szymonem Ogłazą Marszałkiem Województwa Opolskiego.

20.11.2019

 • uczestniczyłem w walnym zgomadzeniu ZGŚO, podczas którego nastąpiło podpisanie pisma ZGŚO do senatora  Zygmunta Frankiewicza. Posiedzenie odbyło się w Opolu.
 • uczestniczyłem w odbiorze drogi powiatowej w Kolonii Łomnickiej, współfinansowanej przez Gminę Olesno.
 • odbyłem spotkanie z Panem Adrianem Czubakiem Wojewodą Opolskim w sprawach bieżących.

21.11.2019

 • uczestniczyłem w spotkaniu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, które odbyło się w Klubie Senior+ w Oleśnie.
 • uczestniczyłem w pogrzebie Burmistrza Ozimka Pana Jana Labusa.

22.11.2019

 • odbyłem spotkanie z firmą Remondis w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.
 • odbyłem spotkanie z Panem Wojciechem Rogalą wykonawcą strategii elektromobliności dla Gminy Olesno. Podczas spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miejskim omówiono założenia i wizje przedmiotowej strategii.
 • odbyłem spotkanie z dziekanem Panem Marianem Jagielskim Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu w sprawie zorganizowania w Oleśnie wystawy poświęconej adwokaturze. Spotkanie odbyło się w  Miejskiej Bibliotece Publicznej.
 • uczestniczyłem w podpisaniu umowy partnerskiej pomiędzy naszą Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 z oddz. Dwujęzycznymi im. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie a  niemiecką szkołą Agnes-Wenke-Schule z Arnsberga. W uroczystości, która odbyła się w Urzędzie Miejskim, uczestniczyli dyrektorzy szkół wraz z reprezentacją uczniów, rodzice i nauczyciele.
 • uczestniczyłem w wernisażu konkursu fotograficznego, który odbył się w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.

25.11.2019

 • uczestniczyłem w uroczystości 95. urodzin Banku Gospodarstwa Krajowego w Filharmonii Opolskiej.

Przewodniczący zapytał, jakich dróg dotyczyły rozmowy z Marszałkiem. Burmistrz Olesna odpowiedział, że dróg wojewódzkich przede wszystkim: droga wojewódzka 487, przebudowa drogi przez Łowoszów, przebudowa ul. Konopnickiej i Kościuszki w Oleśnie oraz wyprostowanie ul. Sienkiewicza. Na większość tych inwestycji jest zgoda przy naszej partycypacji dokumentacyjnej czy współfinansowania, są to bardzo realne inwestycje.

Radny Piotr Gręda zapytał, która z tych inwestycji będzie realizowana w pierwszej kolejności. Burmistrz Olesna poinformował, że zgodnie z harmonogramem będzie przebudowany ciąg drogi 487 w kierunku Gorzowa, ul. Murka w Oleśnie. Tematów się nazbierało kilka, ale jest dobra wola współpracy, bardzo wiele tematów będzie się w nowym roku działo.

7. Odpowiedzi na interpelacje. (12:26:00)

Do Biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja, punkt ten stał się bezprzedmiotowy.


8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok. (zał. nr 1) (12:26:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik


9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (12:33:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik


10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/19 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (zał. nr 3) (12:34:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Rutko, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik


11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Olesno. (zał. nr 4) (12:36:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik


12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 5) (12:37:00)

Głosowanie nad uchwała. (12:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik


13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno. ( zał. nr 6) (12:39:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik


14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Miasta Olesno. (zał. nr 7) (12:41:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Tadeusz Rutko, Jan Jaskulski, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Artur Paluch
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik


15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno. (zał. nr 8) (12:43:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Tadeusz Rutko, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Jan Jaskulski, Klaudiusz Małek, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik


16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020. (zał. nr 9) (12:54:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Rutko, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Piotr Gręda, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik


17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. (zał. nr 10) (12:57:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak, Jan Jaskulski, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos, Jan Bonk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik


18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym. (zał. nr 11) (13:05:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Jan Bonk, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik


19. Zapytania i wolne wnioski. (13:08:00)

Burmistrz Olesna na zapytanie Przewodniczącego odnośnie zmian w opłatach za segregację i niesegregowanie odpadów, poinformował, że Gmina otrzymała wstępne kalkulacje ceny za odbiór odpadów na składowisko odpadów i jest ona w stosunku do roku ubiegłego wyższa o ponad 60%,. W tej chwili stoimy przed kolejnym problemem i chcemy zaprosić na kolejną sesję przedstawicieli ECO Bełchatów, właścicieli składowiska w Gortatowie, na które zostaliśmy skierowani ustawowo przed kilkoma laty, skąd się biorą oraz jakie jest uzasadnienie i jaka kalkulacja nowej opłaty, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2020 i spowoduje, że cena odbioru odpadów będzie zdecydowanie wyższa niż planowaliśmy a nie mamy na to żadnego wpływu.

Przewodniczący zapytał o realizację projektu "Mieszkanie+". Pan Jerzy Chęciński Zastępca Burmistrza odpowiedział, że przeprowadzono wstępne rozeznanie za pomocą ankiet, ale wpłynęło ich zbyt mało, aby cokolwiek postanowić. Sprawa zostanie nagłośniona a ankiety powtórzone. Jeśli nie wpłynie co najmniej 100 ankiet, będzie trzeba się zastanowić czy przystępować do tego projektu.

Radny Grzegorz Biernacki poprosił o sporządzenie opracowania przez pracownika Urzędu, gdzie dodatkowo organizacje pozarządowe mogą starać się o środki finansowe i wsparcie na swoją działalność.

Przewodniczący zaprosił radnych na uroczystość złożenia kwiatów pod kolumną maryjną na oleskim rynku oraz włączenie iluminacji świątecznej, która odbędzie się 8 grudnia.


20. Zakończenie obrad. (13:15:00)

21. Zakończono sesję (13:15:33)