Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno

06/12/2019    S236    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Olesno: Usługi związane z odpadami

2019/S 236-579182

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gmina Olesno
Adres pocztowy: ul. Pieloka 21
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Brzęczek
E-mail: 
Tel.: +48 343509172
Faks: +48 343597283

Adresy internetowe:

Główny adres: http://olesno.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://olesno.biuletyn.info.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno

 

Numer referencyjny: 271.33.2019

II.1.2)Główny kod CPV

90500000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Olesno oraz zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wyposażenie Punktu w pojemniki.

3.2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122).

3.3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90512000

90513100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL524

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Olesno

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Olesno oraz zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych z PSZOK oraz wyposażenie Punktu w pojemniki.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

1) Odebrać i zagospodarować następujące rodzaje odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) odpady zebrane selektywnie: odpady z tworzyw sztucznych i metali (odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych i metalu, odpady z papieru i tektury, odpady ze szkła,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji (bioodpady i odpady zielone),

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

e) odpady wielkogabarytowe (meble, sofy, szafy, krzesła, stoły, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, drzwi, okna, zabawki dużych rozmiarów, rowery, choinki, opony samochodowe itp.)

2) Wyposażyć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w pojemniki oraz odebrać i zagospodarować następujące rodzaje odpadów komunalnych z PSZOK:

a) odpady z papieru i tektury,

b) metal,

c) odpady z tworzyw sztucznych (typu butelki plastikowe, butelki po kosmetykach i środkach czystości) i opakowania wielomateriałowe,

d) odpady ze szkła,

e) odpady zielone,

f) przeterminowane leki,

g) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) świetlówki,

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) odpady wielkogabarytowe,

l) odpady budowlano-remontowe w ilości do 400 kg od osoby w gospodarstwie domowym,

ł) gruz,

m) zużyte opony,

n) odpady powstałe w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu we krwi, w szczególności igieł i strzykawek (ex 20 01 99).

3) Zapewnić właścicielom nieruchomości wyposażenie nieruchomości w odpowiednie rodzaje i ilości pojemników lub worków, służących zbieraniu odpadów spełniających wymagania określone w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno”, na zasadach uzgodnionych między właścicielem nieruchomości a firmą wywozową oraz zasadami określonymi w:

Uchwałach nr XL/305/17 oraz Uchwale nr XL/306/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 9.10.2017 r.

4) Wykaz nieruchomości i punktów gromadzenia odpadów (altan śmietnikowych), objętych przedmiotem zamówienia, które powinny zostać wyposażone w pojemniki/kontenery lub worki, ich rodzaj oraz ilość Zamawiający dostarczy Wykonawcy przed zawarciem umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

5) Zamawiający w okresie trwania umowy z częstotliwością jeden raz w tygodniu zobowiązuje się informować Wykonawcę o zmianach danych objętych wykazem, o którym mowa w pkt 4.

6) W przypadku zmian w wykazie, o którym mowa w pkt 4, skutkujących jego rozszerzeniem o kolejne nieruchomości lub punkty gromadzenia odpadów (altany śmietnikowe) nie ujęte w wykazie, Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki,

b) odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości, począwszy od tygodnia następującego po tygodniu, w którym umieszczono w wykazie informację o złożeniu deklaracji.

7) W przypadku zmian w wykazie, o którym mowa w pkt 5, skutkujących zmniejszeniem listy nieruchomości lub punktów gromadzenia odpadów ujętych w wykazie, Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) odebrania pojemnika / pojemników z tych nieruchomości,

b) zakończenia świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości, począwszy od tygodnia następującego po tygodniu, w którym otrzymał informację o wykreśleniu z wykazu.

8) Umyć i zdezynfekować pojemniki na odpady zmieszane i ulegające biodegradacji, należące do Wykonawcy, dostarczone do nieruchomości na terenie Gminy Olesno w ramach zamówienia głównego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku do SIWZ.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: emisja spalin / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: dostosowanie pojemników / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne / Waga: 5

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

W postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że posiada:

1a) posiadają aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Olesna,

2a) wpis do BDO w zakresie transportu odpadów,

3a) wpis do BDO w zakresie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

4a) posiadają aktualne zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy o odpadach, w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie,

5a) posiada wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

a) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli

2.1. Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły, przez okres co najmniej 12 miesięcy, od minimum 15 000 osób z terenu jednej gminy

Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeśli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni w całości wymagany warunek samodzielnie.

Zamawiający dopuszcza zamówienie wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane.

2.2. Wykonawca udowodni, że dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem:

— pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemnościach 120 litrów, 240 litrów, 360 litrów, 1 100 litrów – co najmniej 2 szt.,

— pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych i odpadów biodegradowalnych, z pojemników o pojemnościach 80 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 360 litrów, 1 100 litrów – co najmniej 2 szt.,

— pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej – co najmniej 1 szt.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, którego wzór stanowiący załącznik do SIWZ;

b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, którego wzór stanowiący załącznik do SIWZ.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Określone w projekcie umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

 

W związku z koniecznością świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione w dniu 3.12.2019 r. Zamawiający nie ma możliwości udzielenia zamówienia i rozpoczęcia świadczenia usług odbierania odpadów od 1.1.2020 r. bez skrócenia terminu składania ofert określonego w art. 43 ustawy.

 

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 162-398579

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 19/12/2019

Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 16/02/2020

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 19/12/2019

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

 

Urząd Miejski w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, pokój nr 114, POLSKA.

 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

 

Czwarty kwartał 2021 r.

 

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

W związku z ograniczeniem liczby znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000 PLN (słownie dwadzieścia tysięcy złotych). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy w SIWZ.

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy w SIWZ.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych ogólnodostępnych i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (zip).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, na potwierdzenie nie podleganiu wykluczeniu:

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o których mowa w powyżej (informacja z KRK), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dok. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter. składania ofert. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w powyżej, składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dok. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminem składania ofert.

 

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: 
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: 
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie z rozdziałem 2, dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: 
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

03/12/2019

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

PDFsiwz.pdf (1,47MB)
ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_43beacd1-f557-47a1-b16f-7442a9a311b5.asc (700,00)
DOC3.9 uchwala-szczegolowy-zakres-i-zakres-uslug-9-10-2017.doc (58,50KB)
DOCX3.8 regulamin utrzymania czystości i porządku.docx (33,74KB)
DOC3.7 umowa RODO.doc (48,50KB)
DOC3.7 projekt umowy.doc (136,50KB)
DOC3.6 oświadczenie dotyczące wykazu sprzętu.doc (38,00KB)
DOC3.5 oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy.doc (37,50KB)
DOC3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (38,50KB)
XML3.3 espd-request.xml (100,75KB)
PDF3.3 espd-request.pdf (74,93KB)
DOC3.2 formularz oferty.doc (110,50KB)
DOC3.1 opis przedmiotu zamówienia.doc (172,50KB)
 

 

Olesno, dn. 17.12.2019 r.

Nr IX.271.33.2019

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy postępowania pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno”.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega załącznik SIWZ – projekt umowy w następującym zakresie: 

 

- jest:

§16

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

 

 1.  Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5,0% ceny ofertowej brutto, co stanowi  kwotę  …………… zł.

 

- ma być:

§16

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

 

 1.  Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10,0% ceny ofertowej brutto, co stanowi  kwotę  …………… zł.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, dnia 17.12.2019 r.

Nr IX.271.33.2019

 

INFORMACJA

 

o otrzymaniu odwołania od postanowień SIWZ dla zamówienia pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno

 

Zamawiający działając na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) informuje, że zostało wniesione odwołanie od postanowień SIWZ opracowanej dla potrzeb postępowania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno”.

 

 Zamawiający wzywa Wykonawców do przyłączenia do postępowania odwoławczego. Treść odwołania z dnia 16.12.2019 r. stanowi załącznik do niniejszej informacji

PDFodwołanie.pdf (495,79KB)
 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 18.12.2019 r.

Nr IX.271.33.2019

 

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega SIWZ w następującym zakresie: 

 

Jest:

 

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePuap i udostępnionego również na miniPortalu Zamawiającego w terminie do dnia 19.12.2019 r., do godz. 09:30
 2. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawców jest dostępny na miniPortalu.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 19.12.2019 r.

 

Ma być:

 

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePuap i udostępnionego również na miniPortalu Zamawiającego w terminie do dnia 27.12.2019 r., do godz. 09:30
 2. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawców jest dostępny na miniPortalu.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 27.12.2019 r.

 

Projekt umowy.

 

Jest:

 

1.Strony zgodnie ustalają, że termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy następować będzie od dnia 1.01.2020 r., przy czym Wykonawca zobowiązany jest przed nadejściem w/w terminu podjąć wszelkie czynności niezbędne do wdrożenia kompleksowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, w szczególności wyposażyć nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki.

 

Ma być:

 

1. Strony zgodnie ustalają, że termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy następować będzie od dnia podpisania umowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest przed nadejściem w/w terminu podjąć wszelkie czynności niezbędne do wdrożenia kompleksowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, za wyjątkiem wyposażenia nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki. Tą czynność Wykonawca winien zrealizować w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

W dniu 18.12.019 r . do Dziennika urzędowego Unii Europejskiej zostało wysłane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

23/12/2019    S247    Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Olesno: Usługi związane z odpadami

2019/S 247-610613

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 236-579182)

Podstawa prawna:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gmina Olesno
Adres pocztowy: ul. Pieloka 21
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Brzęczek
E-mail: 
Tel.: +48 343509172
Faks: +48 343597283

Adresy internetowe:

Główny adres: http://olesno.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Olesno

 

Numer referencyjny: 271.33.2019

II.1.2)Główny kod CPV

90500000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Olesno oraz zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wyposażenie punktu w pojemniki.

3.2 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122).

3.3 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/12/2019

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 236-579182

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 19/12/2019

Czas lokalny: 09:30

Powinno być:

Data: 27/12/2019

Czas lokalny: 09:30

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

 

Oferta musi zachować ważność do: 16/02/2020

 

Powinno być:

 

Oferta musi zachować ważność do: 24/02/2020

 

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 19/12/2019

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 27/12/2019

Czas lokalny: 10:00

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 27.12.2019 r.

 

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843)  Zamawiający informuje, że w dniu 27.12.2019 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 7.990.468,00zł (brutto)

 

Złożono 2 oferty: (nazwa wykonawcy i cena)

 

Lp.

Wykonawca

Cena

Ofertowa

Kryteria pozacenowe

 

 

 

 

1

2

3

4

1.

FBSerwis S.A.

01-204 Warszawa

ul. Siedmiogrodzka 9

9.718.292,40

Euro 6

Tak

3 razy

3 razy

2.

Remondis Opole sp. z o.o.

45-573 Opole

Al. Przyjaźni 9

8.199.957,56

Euro 6

Tak

3 razy

3 razy

 

Pozacenowe kryteria oceny ofert

 1. Emisja spalin:

Samochody przewidziane do zbierania odpadów komunalnych spełniające  poziom emisji spalin na poziomie standardu EURO 5 lub EURO 6.

 1. Dostosowanie pojemników:

Zaopatrywanie nowopowstałych nieruchomości w pojemniki zgodne z opisem wynikającym w  rozporządzenia ministra środowiska ws. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017.19 z dnia 2017.01.04)

 1. Częstotliwość odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

2 razy w ciągu roku lub 3 razy w ciągu roku

 1. Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady komunalne

2 razy w ciągu roku lub 3 razy w ciągu roku

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, dn. 30.12.2019 r.

Nr IX.271.33.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 5761562352

Poczta elektroniczna: ,

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

Remondis Opole Sp. z o.o., 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60%),

 1. Emisja spalin: (20%)

Samochody przewidziane do zbierania odpadów komunalnych spełniające  poziom emisji spalin na poziomie standardu EURO 5 lub EURO 6

 1. Dostosowanie pojemników: (10%)

Zaopatrywanie nowopowstałych nieruchomości w pojemniki zgodne z opisem wynikającym w  rozporządzenia ministra środowiska ws. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017.19 z dnia 2017.01.04)

 1. Częstotliwość odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (5%)

2 razy w ciągu roku lub 3 razy w ciągu roku

 1. Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady komunalne (5%)

2 razy w ciągu roku lub 3 razy w ciągu roku

i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert - punkty

Lp.

Wykonawca

Cena

Ofertowa

Kryteria pozacenowe

Suma

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

1.

FBSerwis S.A.

01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 9

50,6

20

10

5

5

90,6

2.

Remondis Opole sp. z o.o.

45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9

60

20

10

5

5

100

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki