Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIX sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2019-12-05 o godz. 12:03:21, a zakończono o godz. 12:39:12 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Tadeusz Rutko
 4. Piotr Gręda
 5. Grzegorz Biernacki
 6. Tadeusz Zamłyński
 7. Jarosław Leszczyński
 8. Irena Hadasik
 9. Marek Leśniak
 10. Łukasz Czołkos
 11. Jan Bonk
 12. Edeltrauda Zug
 13. Henryk Kucharczyk


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (12:03:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami "Otwieram XIX sesję Rady Miejskiej w Oleśnie" rozpoczął obrady.

Następnie powitał wszystkich przybyłych na sesję. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji według listy obecności uczestniczy 13 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecni radni Klaudiusz Małek i Andrzej Kochański.
 

2. Przedstawienie porządku obrad. (12:03:00)

Przewodniczący przedstawił porządek obrad do którego radni nie wnieśli żadnych uwag. 


3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (12:05:00)

Protokół był udostępniony w Biurze Rady oraz został wyłożony przed dzisiejszą sesją przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania.


4. Informacja dotycząca procesu budowy Wojsk Obrony Terytorialnej, ich zadań oraz zasad naboru i pełnienia służby. (12:05:00)

Przedmiotową informację przedstawił mjr Wojciech Bakalarz szef  Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu oraz ppłk. dypl. Piotr Mielniczuk.


5. Odpowiedzi na interpelacje. (12:06:00)

Do Biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja, punkt ten stał się bezprzedmiotowy.


6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok. (zał. nr 1) (12:06:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Tadeusz Rutko, Łukasz Czołkos, Jarosław Leszczyński, Artur Paluch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek


7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (12:08:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Grzegorz Biernacki
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek


8. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIV/176/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno”. (zał. nr 3) (12:09:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek


9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie nr XVI/120/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Olesno”, ze środków budżetu Gminy Olesno przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza. (zał. nr 4) (12:12:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda, Henryk Kucharczyk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek


10. Zapytania i wolne wnioski. (12:17:00)


11. Zakończenie obrad. (12:39:00)

12. Zakończono sesję (12:39:12)