Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny-budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z czterema przyłączami gazu w mieście Olesno ul. Murka dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olesno, dnia 16 grudnia 2019 roku

 

Nr Z.III.6733.24.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 11 grudnia 2019 roku na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z czterema przyłączami gazu w mieście Olesno ul. Murka – dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego” przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 1728/2, 1737, 1741, 1747, 1750 k.m. 1 obręb Olesno.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwai Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 18.12.2019 r.

 

Do wiadomości:

poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                                   Z upoważnienia  Burmistrza 

                                                                                                                                            Zastępca Burmistrza 

                                                                                                                                                 Jerzy Chęciński