Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Olesno

Nr III.IX.18.19                                                                                                              Olesno, dn. 23.12.2019                    

Zapytania ofertowe

„Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Olesno.”

 

I. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

 

II. Przedmiot zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Olesno.
  2. Do obowiązków wykonawcy w tym zakresie należeć będzie niezwłoczne, nie później niż w ciągu 3 godzin od otrzymania stosownego zgłoszenia, stawienie się na miejscu zdarzenia drogowego z udziałem zwierzęcia, jego zdiagnozowanie, zaopatrzenie przetransportowanie do lecznicy  w celu przeprowadzenia koniecznych zabiegów i operacji ratujących zdrowie i życie  oraz zapewnienie im miejsca do czasu ustalenia właściciela zwierzęcia  lub do czasu przeniesienia do schroniska. Zgłoszenie zdarzenia z udziałem zwierząt dokonać może Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna lub pracownik Urzędu Miejskiego w Oleśnie.
  3. Oferta w szczególności powinna obejmować:

- Udzielenie pierwszej pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wyniku zdarzeń drogowych lub w innych okolicznościach powodujących  zagrożenie ich życia lub zdrowia,

- Kastracja kocura (z lekami),

- Sterylizacja  kotki ( z lekami),

- Kastracja psa ( z lekami),

- Sterylizacja suki (z lekami),

- Hospitalizacja, opieka weterynaryjna koszt jednej doby  z wyżywieniem i lekami,

- Szczepienie przeciwko wściekliźnie,

- Szczepienie przeciwko chorobom zakaźnym (pies, kot)

- Eutanazja kota,

- Eutanazja psa/zwierzęcia dzikiego do 25 kg.

- Eutanazja psa/zwierzęcia dzikiego  pom. 25- 50 kg.

- Eutanazja zwierzęcia dzikiego pom. 50 -100 kg.

- Eutanazja zwierzęcia dzikiego  pow. 100 kg.

- Eutanazja ślepego miotu  psów/kotów,

- Utylizacja zwłok zwierząt  poddanych eutanazji bądź padłych  w toku postępowania  lekarsko weterynaryjnego. Przekazanie  zwłok zakładowi wyspecjalizowanemu w utylizacji w/w odpadów.

- Dojazd do miejsca zdarzenia.

 

III. Termin realizacji usługi:

  1. Od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.
  2. Wykonawca w ramach świadczonej usługi  przystąpi do jej wykonywania w ciągu  maksymalnie 3 godzin po telefonicznym zgłoszeniu zdarzenia.

 

IV. Termin związania ofertą:

30 dni.

 

V. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa cena za realizację zamówienia spełniającego wymogi zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

VI. Sposób i termin zapłaty:

Płatność za świadczone usługi odbywać się będzie miesięcznie na podstawie wystawionych faktur z okresem płatności 30 dni licząc od dnia odbioru faktury.

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę przygotowaną w języku polskim  należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

„Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Olesno.”

 

VIII. Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć  do dnia 30.12.2019 r. do godz. 9 30  w sekretariacie Zamawiającego,

 ul. Pieloka 21,  46-300 Olesno, pok. 112.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

IX. Załączniki:

PDFzapytanie ofertowe - usługi weterynaryjne.pdf (206,69KB)
DOCXZałącznik - formularz ofertowy usługi weterynaryjne.docx (18,32KB)
DOCXUmowa usługi weterynaryjne.docx (17,02KB)

 

X. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

  1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed terminem składania ofert.
  2. Dokument potwierdzający, że usługi weterynaryjne będą świadczone przez lekarza weterynarii posiadającego prawo do wykonywania zawodu przyznane przez Okręgową Radę Lekarsko Weterynaryjną.
  3. Oświadczenie o posiadaniu urządzeń, środków i osób niezbędnych do świadczenia usług w tym zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej.
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XI. Pozostałe ceny usług, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie realizacji umowy  naliczane są zgodnie z cennikiem gabinetowym.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna