Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Czipowanie psów na terenie gminy Olesno w 2020 roku

Olesno, dnia 23.12.2019 r.

Nr III.IX.20.19

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Czipowanie psów na terenie gminy Olesno w 2020 roku”

 

I. Zamawiający: Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi weterynaryjnej polegającej na wszczepieniu psom mikroczipu, potwierdzonej wydaniem właścicielowi dokumentu identyfikacji zwierzęcia oraz  rejestracji  w bazie zwierząt oznakowanych ANIMAL ID.
  2. Zamawiający   przekaże  Wykonawcy  odpowiednią  do  przeprowadzenia   usługi   ilość  mikroczipów oraz użyczy czytnik mikroczipów.
  3. Szacunkowa ilość mikroczipów zaplanowanych do wszczepienia – 335 sztuk. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości sztuk mikroczipów przeznaczonych do wszczepienia w okresie obowiązywania umowy.
  4. CPV:

85200000-1 Usługi weterynaryjne

 

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

  • termin realizacji - z chwilą podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku
  • miejsce realizacji – Miasto i  Gmina Olesno.

 

IV. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie kwota, wyliczona zgodnie z cenami podanymi w formularzu ofertowym, obejmująca koszty wykonania pełnego zakresu usługi wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia oraz uwzględniająca wszelkie inne koszty związane z prawidłowym przygotowaniem i wykonaniem usługi:

  1. Koszt  wszczepienia 1 czipu w  przychodni weterynaryjnej.
  2. Koszt  wszczepienia 1 czipu w trakcie czipowania  psów  na terenie Gminy Olesno.

 

V. Wypłata wynagrodzenia następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie dostarczonej raz w miesiącu faktury z terminem płatności 30 dni, do której dołączone zostanie zestawienie ilości wykonanych zabiegów w danym miesiącu.

 

VI. Kryterium oceny ofert: najniższa cena -100 %

 

VII. Wymagane dokumenty (oświadczenia) w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: wypełniony formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

 

VIII. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 (formularz ofertowy), umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisanej w następujący sposób; nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Oferta na czipowanie psów na terenie gminy Olesno w 2020 roku".

 

IX. Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami do dnia  30.12.2019 r. do godziny 09.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie ul. Pieloka 21. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

X. Informacje dodatkowe:

1. Wykonanie usługi wszczepienia czipu musi być potwierdzone wydaniem właścicielowi psa odpowiedniego dowodu identyfikacji zwierzęcia oraz  rejestracji  w bazie zwierząt oznakowanych ANIMAL ID.

2. Wykonawca zobowiązany jest dążyć do wykonania pełnego zakresu usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje prawo do zgłaszania roszczeń z tego tytułu, dochodzenia kar, odszkodowań lub innych należności.

 

Załącznik

PDFzapytanie ofertowe - chipowanie psów.pdf

DOCZałącznik - formularz ofertowy - czipowanie psów.doc

DOCXumowa na czipowanie.docx
 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof  Dydyna