Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XX sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2019-12-30 o godz. 12:04:43, a zakończono o godz. 13:33:08 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Tadeusz Rutko
 4. Piotr Gręda
 5. Grzegorz Biernacki
 6. Tadeusz Zamłyński
 7. Andrzej Kochański
 8. Jarosław Leszczyński
 9. Marek Leśniak
 10. Łukasz Czołkos
 11. Klaudiusz Małek
 12. Jan Bonk
 13. Edeltrauda Zug
 14. Henryk Kucharczyk


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (12:04:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram XV sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady.

Następnie powitał wszystkich przybyłych na sesję. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji według listy obecności uczestniczy 13 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecna była radna Irena Hadasik.


2. Przedstawienie porządku obrad. (12:05:00)

Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został przyjęta pozytywnie jednogłośnie tj. 14 głosów "za".


3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (12:07:00)

Protokół był udostępniony w Biurze Rady oraz został wyłożony przed dzisiejszą sesją, Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania. Radni nie wnieśli uwag.


4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (12:07:00)

Jako pierwsza sprawozdanie złożyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Edeltrauda Zug, która poinformowała, że w okresie międzysesyjnym Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 20 grudnia 2019 r. Podczas posiedzenia Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie uchwały pozytywnie za wyjątkiem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/214/04 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 listopada 2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Ponadto Komisja opracowała plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Następnie sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji Gospodarczej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan Grzegorz Biernacki, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 19 grudnia 2019 r. Podczas posiedzenia Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując je pozytywnie z wyjątkiem uchwały w sprawie dopłaty do ścieków oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Ponadto Komisja dokonała analizy wpływów z podatku PIT i CIT pod kątem rozwoju gminy Olesno oraz analizy ilości podmiotów gospodarczych i skali bezrobocia w gminie Olesno.

Kolejno sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Marek Leśniak, który poinformował, że komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 23.12.2019r. w którym uczestniczyli członkowie komisji oraz zaproszeni goście. Podczas posiedzenia omówiono projektu budżetu Gminy Olesno na 2020 roku oraz zgłoszono jeden wniosek. Dokonano również analizy materiałów sesyjnych opiniując je pozytywnie, nie zaopiniowano jedynie uchwał budżetowych zał. 1-4. Komisja zawnioskowała o:

 1. przedłużenie ul. Lipowej do ul. Powstańców Śląskich w Oleśnie, celem rozwiązania problemów komunikacyjnych w obrębie ul. Lipowej i Dębowej – 5 głosów „za”.
 2. udostępnienie miejsc parkingowych dla pracowników przedszkola nr 4 w Oleśnie oraz jednocześnie podjęcie działań w celu rozbudowy parkingu przy Urzędzie od ul. Dębowej – 5 głosów „za”.

Jako ostatni sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Jan Jaskulski, który poinformował, że komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 23.12.2019r. w którym uczestniczyli członkowie komisji oraz zaproszeni goście. Podczas posiedzenia omówiono projektu budżetu Gminy Olesno na 2020 roku oraz zaopiniowano wnioski budżetowe ma 2020 rok zgłoszone przez pozostałe komisje rady. Podczas posiedzenia Komisja dokonała również analizy materiałów sesyjnych opiniując je pozytywnie.


5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (12:15:00)

W okresie międzysesyjnym do biura rady wpłynęły następujące pisma:

6 grudnia 2019 – mieszkańcy Olesna – dotyczy wybudowania drogi i urządzeń drogowych na działce nr 3114/147 przy ul. Matejki w Oleśnie.

9 grudnia 2019 – Prezes Sądu Okręgowego w Opolu – dotyczy przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników do Sadu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Rejonowego w Oleśnie.

10 grudnia 2019 – OPS Olesno – odpowiedź na zapytanie Prokuratury Rejonowej w Oleśnie dot. uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie Nr XLV/367/06 z dnia 26.07.2006 w sprawie  sprawienia pogrzebu przez Gminę Olesno.

12 grudnia 2019 – Wojewoda Opolski – dotyczy przedstawicieli rad seniorów w województwie opolskim.

12 grudnia 2019 – Wojewoda Opolski – zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego dot. uchwały Nr XVIII/142/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26.11.2019 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.

19 grudnia 2019 – Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu – opinia o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Olesno na 2020 rok.

Wszystkie  w/w pisma są do wglądu w Biurze Rady.

Odbyłem następujące spotkania:

08.12.2019 – uczestniczyłem w złożeniu kwiatów przed kolumną maryjną i uruchomienie iluminacji świetlnych na oleskim rynku.

09.12.2019 – uczestniczyłem w spotkaniu świątecznym z dziećmi i Mikołajem w Starym Oleśnie

13.12.2019 – uczestniczyłem w wigilii zakładowej w PSP nr 1 i PSP nr 3 w Oleśnie.

15.12.2019 – gościłem podczas przedstawienia jasełkowego w przedszkolu w Łowoszowie

17.12.2019 – gościłem podczas przedstawienia jasełkowego w PSP nr 1 w Oleśnie

18.12.2019 – uczestniczyłem w spotkaniu świątecznym z radnymi i burmistrzem

20.12.2019 – uczestniczyłem w uroczystej wigilii z uczniami i nauczycielami w PSP nr 2 w Oleśnie


6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (12:18:00)

I Na sesji w dniu 5 grudnia 2019 r.  Rada Miejska w Oleśnie podjęła 4 uchwały, których realizacja przedstawia się następująco:

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

146

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok

w trakcie realizacji

147

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

w trakcie realizacji

148

w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIV/176/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno”.

wykonano

149

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie nr XVI/120/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Olesno”, ze środków budżetu Gminy Olesno przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza

wykonano

 

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

149

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

150

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości komunalnych

151

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

152

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Olesno" ze środków Gminy Olesno przy udziale środków z RPO WO na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona Środowiska

153

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok

154 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok

155

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

156

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

157

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok

158

w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych gminy Olesno

 

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

8.12.2019

 •  wraz z radnymi dokonałem włączenia świątecznej iluminacji na oleskim rynku.

9.12.2019

 • uczestniczyłem w spotkaniu przedświątecznym członków zarządu stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności Oleski Koszyk, które odbyło się w Pawłowicach.

10.12.2019

 • uczestniczyłem w naradzie roboczej dla druhów strażaków wchodzących w skład Zarządu OPZOSP RP, które odbyło się w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. 
 • zorganizowałem spotkanie opłatkowe z sołtysami gminy Olesno, które odbyło się Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

11.12.2019

 • na zaproszenie Opolskiego Zarządu Związki Piłki Nożnej uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym Klubów Powiatu Oleskiego, które odbyło się w Gościńcu w Sternalicach.
 • uczestniczyłem w spotkaniu przedświątecznym zorganizowanym przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców w Oleśnie, które odbyło się w Miejskim Domu Kultury.

12.12.2019

 • w Urzędzie Miejskim spotkałem się dyrektorem kontraktu budowy obwodnicy  Panem Grzegorzem Górskim. Tematem spotkania były sprawy związane z budową obwodnicy Olesna.
 • Spotkałem się z Biskupem Andrzejem Czają z okazji jego urodzin.
 • uczestniczyłem w spotkaniu przedświątecznym, podczas którego spotkałem się z członkami Klubu Seniora. Spotkanie odbyło się w MDK w Oleśnie.

13.12.2019

 • jak co roku uczestniczyłem w przedświątecznym śniadaniu zorganizowanym przez Prezesa Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie.
 • wraz z Sekretarzem Gminy Januszem Wojczyszynem oraz Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu adw. Marianem Jagielskim dokonałem uroczystego otwarcia wystawy pt. „Polscy Adwokaci na Śląsku w służbie społeczeństwu, prawu i godności ”, w holu Urzędu Miejskiego w Oleśnie.
 • zorganizowałem i uczestniczyłem w spotkaniu świątecznym emerytów -byłych pracowników Urzędu Miejskiego, które odbyło się w Sali obrad tutejszego urzędu.

14.12.2019

 • na zaproszenie Pani Edeltraudy Zug sołtys wsi Wojciechów uczestniczyłem w przedświątecznym spotkaniu dla seniorów i osób samotnych zamieszkałych w Wojciechowie. Oprawę artystyczną spotkania zapewniły przedszkolaki oraz uczniowie z Wojciechowa

16.12.2019

 • uczestniczyłem w spotkaniu członków Zarządu OW ZOSP RP woj. Opolskiego a następnie w spotkaniu opłatkowym, które odbyły się w Opolu. 
 • wraz z sekretarzem spotkałem się z kuratorem oświaty w Opolu w sprawie racjonalizacji sieci placówek oświatowych w gminie Olesno.
 • uczestniczyłem w spotkaniu informacyjnym w sprawie zaprojektowania i budowy obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11, które odbyło się w MDK w Oleśnie. Organizatorem spotkania była GDDiA w Opolu, Wykonawca oraz Biuro Projektów.

17.12.2019

 • na zaproszenie Pani Ewy Piech sołtys wsi Boroszów uczestniczyłem w przedświątecznym spotkaniu, podczas którego dzieci z PSP nr 3 wystawiły jasełka, spotkanie odbyło się w Sali OSP Boroszów.
 • jak co roku uczestniczyłem w wigilii zorganizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie dla osób samotnych, potrzebujących oraz bezdomnych. Spotkanie odbyło się w Państwowej Szkole Podstawowej nr 2 w Oleśnie.

18.12.2019

 • uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym z Kombatantami, które odbyło się w X Brygadzie Logistycznej w Opolu.
 • zorganizowałem spotkanie opłatkowe dla prezesów i naczelników jednostek OSP z terenu gminy Olesno, które odbyło się w sali OSP Łomnica.

19.12.2019

 • spotkanie opłatkowe z pracownikami Urzędu Miejskiego

20.12.2019

 • podpisałem akty notarialne na sprzedaż dwóch działek gminnych oraz mieszkania.


7. Odpowiedzi na interpelacje. (12:25:00)

Do Rady Miejskiej nie wpłynęła żadna interpelacja.


8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2020 r. (zał. nr 1) (12:25:00)

       a. odczytanie projektu uchwały budżetowej, (12:25:00)

Przewodniczący Rady Henryk Kucharczyk odczytał projekt uchwały budżetowej.

       b. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, (12:30:00)

Wiceprzewodniczący Andrzej Kochański odczytał opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

       c. odczytanie opinii i wniosków Komisji przez jej Przewodniczących lub Zastępców, (12:35:00)

Komisja Gospodarcza:

 • wykonanie oświetlenia w miejscowości Leśna-Nowy Wachów;
 • wykonanie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Oleskiej w Sowczycach przy wiadukcie.

Komisja Rewizyjna:

 • wykonanie oświetlenia na ul. Borki w Wojciechowie (II etap);
 • doprowadzić do stanu użytkowania drogę dojazdową z płyt do galerii „Stare Kino”.

Komisja Polityki Społecznej :

 • ze względu na rozpoczęcie przebudowy ul. Sienkiewicza, Komisja wnioskuje o przygotowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z infrastrukturą drogową ul. Paulinki w Oleśnie – finansowanie zadania z oszczędności poprzetargowych lub z wydatków bieżących lub z rozdz. 60016, gr. 4300 Zakup usług pozostałych.

       d. przedstawienie stanowiska Burmistrza Olesna do opinii i wniosków poszczególnych Komisji, (12:37:00)\

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki zwrócił się z prośbą do radnych o uchwalenie budżetu na 2020 rok w takiej formie w jakiej został przedłożony Radzie Miejskiej.

Przyszłoroczny budżet jest bardzo napięty nie tylko w zadania inwestycyjne. Przedmiotowy budżet zakłada również szereg wniosków na inwestycje ze środków zewnętrznych na ponad 8 mln zł, na które, jeśli zostaną zakwalifikowane pozytywnie, także niezbędne będzie zagospodarowanie w budżecie środków finansowych w postaci wkładu własnego Gminy. 

Istotne wnioski zgłoszone przez poszczególne Komisje należy rozważyć do realizacji w połowie przyszłego roku po procedurach przetargowych oraz wstępnej analizie wniosków o środki zewnętrzne, które się zakwalifikowały.

Pan Burmistrz wyraził nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie założone przyszłoroczne zadania z korzyścią dla mieszkańców Gminy Olesno.

       e. dyskusja nad wnioskami Komisji, (12:45:00)

Przewodniczący Komisji Finansów  i Budżetu Pan Jan Jaskulski odczytał opinie Komisji do złożonych wniosków budżetowych:

 • wykonanie oświetlenia w miejscowości Leśna-Nowy Wachów – zaopiniowano negatywnie 3 głosy „przeciw”. Ze względu na brak wolnych środków w założonym i omawianym projekcie  budżetu na 2020 rok.
 • wykonanie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Oleskiej w Sowczycach przy wiadukcie – zaopiniowano negatywnie 3 głosy „przeciw”. Ze względu na brak wolnych środków w założonym i omawianym projekcie  budżetu na 2020 rok.
 • wykonanie oświetlenia na ul. Borki w Wojciechowie (II etap) – zaopiniowano negatywnie 3 głosy „przeciw”. Ze względu na brak wolnych środków w założonym i omawianym projekcie  budżetu na 2020 rok.
 • doprowadzić do stanu użytkowania drogę dojazdową z płyt do galerii „Stare Kino” – przedmiotowy wniosek zakwalifikowano jako bieżący, nie do projektu budżetu na 2020 rok.
 • ze względu na rozpoczęcie przebudowy ul. Sienkiewicza, Komisja wnioskuje o przygotowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z infrastrukturą drogową ul. Paulinki w Oleśnie – finansowanie zadania z oszczędności poprzetargowych lub z wydatków bieżących lub z rozdz. 60016, gr. 4300 Zakup usług pozostałych – zaopiniowano negatywnie 3 głosy „przeciw” – zaopiniowano negatywnie 3 głosy „przeciw”. Komisja Finansów odracza wniosek do przyszłego półrocza 2020 po analizie stopnia projektu drogi wojewódzkiej ul. Sienkiewicza w Oleśnie.

Radny Jarosław Leszczyński zwrócił uwagę, aby oprócz tych dużych zadań inwestycyjnych, pamiętać również o bieżących inwestycjach takich jak remont chodnika, budowa drogi czy oświetlenia, które dla zwykłego człowieka są bardzo ważne i pomagają w codziennym życiu.

Burmistrz Sylwester Lewicki odpowiedział, że wszystkie inwestycje czy te duże czy małe są realizowane zawsze z myślą o mieszkańcach naszej Gminy. Środki zewnętrzne w głównej mierze są niezbędne do ich realizacji oraz dają dużo większe możliwości, gdyż za ich pomocą nie ponosimy 100% wydatków z budżetu gminy na konkretne zadanie, ale tylko 15%, więc w pewnym sensie jesteśmy od nich zależni. 

Radny Klaudiusz Małek oświadczył, że nie zgadza się ze stanowiskiem Komisji Finansów i Budżetu, które jest sprzeczne ze stanowiskiem Burmistrza Olesna jakoby zadania te mogły być realizowane w drugim półroczu przyszłego roku, więc nie należy ich oceniać negatywnie.

Przewodniczący Henryk Kucharczyk poinformował, że wszystkie zgłoszone zadania są bardzo ważne, ale ze względu na napięty budżet i plany o których informował Pan Burmistrz, proponuje odroczenie tych zadań do drugiego półrocza przyszłego roku po wstępnej informacji o stanie środków finansowych gminy.

       f. głosowanie każdego wniosku osobno, (13:03:00)

Przewodniczący Rady Henryk Kucharczyk poddał pod głosowanie o nie wpisywanie do budżetu Gminy Olesno wniosków:

 • ze względu na rozpoczęcie przebudowy ul. Sienkiewicza, Komisja wnioskuje o przygotowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z infrastrukturą drogową ul. Paulinki w Oleśnie - 11 głosów "za", 3 "wstrzymujące się".

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Tadeusz Rutko, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Klaudiusz Małek, 
 • WSTRZYMANO SIĘ (3): Piotr Gręda, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik
 • wykonanie oświetlenia na ul. Borki w Wojciechowie (II etap) – 10 głosów "za", 3 "wstrzymujące się", 1 "przeciw"

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, 
 • WSTRZYMANO SIĘ (3): Piotr Gręda, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński
 • PRZECIW (1): Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik
 • doprowadzić do stanu użytkowania drogę dojazdową z płyt do galerii „Stare Kino” – przedmiotowy wniosek zakwalifikowano jako zadanie bieżące, nie do projektu budżetu na 2020 rok - 14 głosów "za".

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Tadeusz Rutko, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Artur Paluch, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik
 • wykonania oświetlenia w miejscowości Leśna-Nowy Wachów - 9 głosów "za", 4 "wstrzymujące się", 1 "przeciw".

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug
 • WSTRZYMANO SIĘ (4): Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Jan Bonk, Marek Leśniak
 • PRZECIW (1): Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik
 • wykonanie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Oleskiej w Sowczycach przy wiadukcie - 10 głosów "za", 3 "wstrzymujące się", 1 "przeciw".

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Tadeusz Rutko, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, 
 • WSTRZYMANO SIĘ (3): Piotr Gręda, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński
 • PRZECIW (1): Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik

       g. głosowanie całej uchwały budżetowej. (13:09:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Tadeusz Rutko, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Artur Paluch, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik


9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (13:11:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński, Jan Bonk, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik


10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok. (zał. nr 3) (13:14:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik


11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 4) (13:17:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik


12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 5) (13:18:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik


13. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ścieków. (zał. nr 6) (13:19:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Tadeusz Rutko, Tadeusz Zamłyński, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik


14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno. (zał. nr 7) (13:22:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Artur Paluch, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik


15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/214/04 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 listopada 2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. (zał. nr 8) (13:23:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Edeltrauda Zug, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Łukasz Czołkos, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik


16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Olesno w roku szkolnym 2019/2020. (zał. nr 9) (13:26:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Rutko, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik


17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2020 rok. (zał. nr 10) (13:27:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Tadeusz Rutko, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik


18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym. (zał. nr 11) (13:29:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik


19. Zapytania i wolne wnioski. (13:31:00)

Przewodniczący Rady Henryk Kucharczyk zwrócił się do radnych z propozycją, aby podjąć stanowisko Rady do dyrekcji PKP dotyczące przywrócenia bezpośrednich połączeń z Olesna do Wrocławia.


20. Zakończenie obrad. (13:33:00)


Zakończono sesję (13:33:08)