Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie  projektów decyzji o warunkach zabudowy z wynikami analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publiczneg

Olesno, dn. 14.01.2020 r.

 

Nr IX.III.271.01.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. Zamawiający.

 1. Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. 34 3597842-44, fax. 34 3597283

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna:

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.„Opracowanie  projektów decyzji o warunkach zabudowy z wynikami analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
 1. Prace należy wykonać zgodnie z:
 • Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186)
 • Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.);
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588);
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzjach o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589).
 1. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
 2. Szacunkowa ilość decyzji o warunkach zabudowy z wynikami analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu – ok. 150/rok.
 3. Szacunkowa ilość decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – ok. 25/rok.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2020 r.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 20.01.2020 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem lub na adres poczty elektronicznej: zamowienia@olesno.pl

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 3. Kopia uprawnień, dyplomu bądź kwalifikacji stwierdzających przygotowanie do wykonywania przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 5 i art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. potwierdzone przez Oferenta za zgodność z oryginałem.
 4. Wykaz usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom objętym niniejszym zamówieniem, wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł netto, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia
 2. Oferta może zawierać odrębną kwotę za decyzje warunkach zabudowy i odrębna za decyzje ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 4. Cena łączna oferty zostanie wyliczona wg następującego wzoru:

Cena jednostkowa decyzji o warunkach zabudowy wraz z wynikami analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu x szacunkowa ilość decyzji + cena jednostkowa decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego x szacunkowa ilość.

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje na swojej stronie internetowej.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania i zawiera istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

IX. Dodatkowe informacje.

 

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Pani Magdalena Krzemińska - Duda i Jan Kubik –Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pokój 106, tel. 034/ 3509161, w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

  

X. Załączniki

DOC1.3 wykaz usług.doc

DOC1.2 projekt umowy.doc

DOC1.1. formularz ofertowy.doc
 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna