Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Burmistrza Olesna, zapewnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa Gospodarstwa Rybackiego w Starym Oleśnie przy Ośrodku Wypoczynkowym „HORN” gm. Olesno, (...)"

Olesno, dnia 21 stycznia 2020 roku

Z.III.6220.8.2018      

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Olesna, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na  cyt.: „Rozbudowie Gospodarstwa Rybackiego w Starym Oleśnie przy Ośrodku Wypoczynkowym „HORN” gm. Olesno, pow. Olesno, woj. opolskie” zlokalizowanego na działkach ewid nr: 20/4, 20/5, 20/6, 26, 27 k.m. 41, nr 82 k.m. 2, nr: 96, 72/1, 77, 174/1 k.m. 1 obręb Stare Olesno, z wniosku złożonego w dniu 25 maja 2018 r. przez Pana Stanisława Harasimiuka - pełnomocnika FHU DAW STAR Olesno Dawid Jonek, poprzez podanie do publicznej wiadomości,

zawiadamia wszystkich zainteresowanych:

 1. o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia z wniosku złożonego przez Stronę w dniu 25 maja 2018 r.; 
 2. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z postanowieniem Burmistrza Olesna nr Z.III.6220.8.2018 z dnia 3 lipca 2018 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia;
 3. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, tj. z wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniami Burmistrza Olesna oraz stanowiskami innych organów, w tym dokonanymi przez te organy uzgodnieniami;
 4. o możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania;
 5. że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Olesna.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 30 dni.

Informuje się, że dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 730 do 1400.     

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno;
 • ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej:  

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 30 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zawiadomienie zamieszczono:

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie;
 • tablicy ogłoszeń w miejscowości Stare Olesno.