Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie

Ogłoszenie nr 505168-N-2020 z dnia 2020-01-22 r.
 

Gmina Olesna: Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt RPOP.05.01.00-16-0019/17 ,,Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w OleśnieO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie
Numer referencyjny: Nr IX.271.04.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest ,,Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie” - zamierzenie inwestycyjne zagospodarowania terenu ,,Dużego Parku” w Oleśnie o powierzchni ok. 2,3 ha. Obszar objęty zamówieniem jest objęty ochroną prawną w formie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego. 3.2. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), stanowiącym integralną część SIWZ. 3.3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU (Załącznik do SIWZ) wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, zgłoszeń i uzgodnień na realizację przedmiotu umowy. Dokumentację należy wykonać w ilościach i postaciach określonych w PFU, z tym że projekt wykonawczy zieleni poprzedzony zostanie wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej i przyrodniczej (w tym botanicznej, ornitologicznej i chiropterologicznej) oraz obejmować będzie co najmniej: informacje dot. gospodarki zielenią istniejącą, instrukcję przygotowania podłoża, instrukcję nasadzeń, instrukcję pielęgnacji nasadzeń. Powyższa dokumentacja oraz wydane na jej podstawie pozwolenia muszą spełniać wymogi zgodności z Dyrektywą Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (z późn. zm.). Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2017 (Zarząd Województwa Opolskiego) dokona oceny tej zgodności w terminie 20 dni od daty przekazania, za pośrednictwem Zamawiającego, kompletnej dokumentacji. Instytucja Zarządzająca może wydać rekomendacje dotyczące poprawy dokumentów lub przeprowadzonych procedur, w celu osiągnięcia zgodności z cytowaną wyżej dyrektywą. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie wykonać wydane rekomendacje, b) usunięcie większości obcych i inwazyjnych gatunków roślin (drewno pochodzące z wycinki stanowić będzie własność Wykonawcy), c) wykonanie projektu nasadzeń wraz z rozpisaniem szczegółowych wytycznych pielęgnacyjnych (konieczne wzbogacenie parku o krzewy, prześwietlenie poprzez usunięcie części drzewostanu średniej wielkości i wprowadzenie nowych nasadzeń), d) wyeksponowanie drzew o charakterze pomnikowym, pozostawienie w miarę możliwości wolnej przestrzeni w ich otoczeniu, e) na wolnych, dobrze nasłonecznionych skrawkach polan/łąk kwiatowych ustawienie kilku domków/budek dla owadów, f) otoczenie wyżej wymienionych skrawków polan miododajnymi krzewami i/lub bylinami np. wrzosowatymi, g) wyposażenie parku w domki/budki dla ptaków, nietoperzy poprzedzone projektem rozmieszczenia wykonanym przez przyrodnika; h) utworzenie ścieżki dydaktycznej, tj.: i. opracowanie treści tablic na ścieżce edukacyjnej wraz z ustaleniem ich lokalizacji; (umieszczenie tablic z informacjami na temat występujących na terenie parku i gminy roślin i zwierząt objętych ochroną lub zagrożonych oraz informacjami na temat leśnych siedlisk przyrodniczych występujących na terenie gminy Olesno – rodzaje siedlisk wskaże Zamawiający); ii. zakończenie ww. ścieżki edukacyjnej małym placem z ławkami i kilkoma tablicami. i) nasadzenia roślin, j) wymianę gruntu w miejscach nowych nasadzeń roślin, k) wykonanie projektu małej architektury, oświetlenia, nowych nawierzchni parkowych, l) rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych i schodów terenowych, m) demontaż istniejących elementów oświetlenia, małej architektury, n) budowę oświetlenia parku (wykonanie oświetlenia rzucającego promienie świetlne wyłącznie na ciągi komunikacyjne, pozostawienie koron drzew nieoświetlonych), o) budowę nawierzchni parkowych, p) budowę schodów terenowych, q) wykonanie i montaż elementów małej architektury, r) urządzanie trawników, s) budowę monitoringu. 3.4. Ww. roboty należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby zapewnić dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 3.5. Nasadzenia należy wykonać w okresie zgodnym z zasadami sztuki ogrodniczej 3.6. Po dokonaniu odbiorów prac zostaną wystawione faktury częściowe – odpowiednio do zapisów harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz wykonanych prac, z tym że faktury zostaną wystawione na: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno - za zakup i nasadzenie 44 szt. lip drobnolistnej oraz wykonanie i montaż 17 szt. tablic edukacyjnych na ścieżce edukacyjnej; na Gminę Olesno za wykonanie pozostałych prac. 3.7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1202), ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 3.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.12. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.13. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.16. Rozwiązania równoważne - przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 3.17. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę - Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych w szczególności: robotników budowlanych, operatorów maszyn. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, ekspertów przyrodników, dostawców materiałów budowlanych. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniana na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 3.17.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 3.17.2. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 3.18. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt 3.17. 3.19. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 3.20. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt RPOP.05.01.00-16-0019/17 ,,Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie”.

II.5) Główny kod CPV: 45111291-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233200-1
45112700-2
77340000-5
77310000-6
45220000-5
45000000-7
45233293-9
45317000-2
45233161-5
45316100-6
45311000-0
45112711-2
45112710-5
90712400-5
90721100-8
71220000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.1.2.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty w zakresie zagospodarowania terenu (w szczególności prace związane z budową, przebudową, remontem ciągów pieszo jezdnych, zagospodarowaniem zieleni lub budową oświetlenia terenu) o wartości co najmniej 500.000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda. W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego, w oparciu o dane NBP z dnia wszczęcia postępowania. 5.1.2.2 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował zespołem ekspertów zdolnych do wykonania zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach: botanikiem, chiropterologiem, dendrologiem i ornitologiem. Za eksperta Zamawiający uzna osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i wiedzę w danej dziedzinie. a) za odpowiednie wykształcenie Zamawiający uzna: wykształcenie wyższe - co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie (ochrona środowiska i nauki biologiczne - biologia, ekologia, ekologia i zarządzanie zasobami przyrody/ środowiska, biologia środowiskowa; nauki rolnicze - rybactwo, zootechnika; nauki leśne – leśnictwo). b) za odpowiednie doświadczenie i wiedzę Zamawiający uzna doświadczenie w dziedzinie botaniki, chiropterologii, dendrologii, ornitologii (odpowiednio dla danego eksperta), rozumiane jako czynny udział eksperta w: - inwentaryzacjach gatunków roślin\nietoperzy\drzew\ptaków(odpowiednio dla danego eksperta), lub - badaniach gatunków roślin\nietoperzy\drzew\ptaków (odpowiednio dla danego eksperta), lub - planowaniu ochrony gatunków roślin\nietoperzy\drzew\ptaków, (odpowiednio dla danego eksperta), lub - monitoringu gatunków roślin\nietoperzy\drzew\ptaków (odpowiednio dla danego eksperta). Dopuszcza się możliwość wykazania jednej osoby (eksperta), która realizowała będzie prace z kilku zakresów (botanika, chiropterologia, dendrologia, ornitologia) – pod warunkiem spełnienia warunku posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz doświadczenia i wiedzy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych (Doświadczenie Wykonawcy) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, stanowiący załącznik do siwz. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik do siwz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią załącznika nr 4; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Jeżeli w formularzu ofertowym Wykonawca oświadczy, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej, nie musi składać ww. oświadczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 8.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8.3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku z poniżej podanych form: 8.3.1. pieniądzu (tylko przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej przez Zamawiającego), 8.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.3.3. gwarancjach bankowych, 8.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 8.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota wadium musi być wniesiona przelewem na konto w banku: ING Bank Śląski Katowice o/Olesno nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902. 8.5. Zamawiający uzna, że wadium wniesione przelewem zostało wniesione w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania ofert nastąpiło uznanie wyżej wskazanego rachunku bankowego o kwotę wadium. Do oferty należy dołączyć pokwitowanie wniesienia wadium. 8.6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądzu należy dołączyć w formie oryginału do oferty. 8.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.7.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.7.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8.7.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustaw Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustaw Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustaw Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustaw Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja na roboty budowlane 5,00
gwarancja nasadzeń 15,00
doświadczenie ekspertów 20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
określone w projekcie umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-07, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

 

PDFZestawienie projektowanych gatunków drzew i krzewów.pdf (2,02MB)
PDFZestawienie projektowanych gatunków bylin i roślin cebulowych.pdf (1,92MB)
PDFuchwała w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.pdf (1,50MB)
PDFPZD Duży Park 13.12.pdf (14,19MB)
PDFprzedmiar zakres PGL LP.pdf (241,91KB)
PDFprzedmiar zakres Gmina Olesno.pdf (443,67KB)
PDFPFU Duży Park.pdf (17,85MB)
DOCX3.8 projekt umowy.docx (118,46KB)
DOC3.7 zobowiązanie.doc (112,50KB)
DOC3.6 oświadczenie dotyczące potencjału kadrowego.doc (97,00KB)
DOC3.5 oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy.doc (94,50KB)
DOC3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (95,50KB)
DOCX3.3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx (81,68KB)
DOCX3.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (78,15KB)
DOC3.1 formularz ofertowy.doc (111,50KB)
PDF3.0 specyfikacja.pdf (477,22KB)
 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 06.02.2020 r.

Nr IX.271.04.2020

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie”.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega SIWZ w następującym zakresie: 

 

Jest :

 

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

  1. 1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do godz.  09:30 dnia 07.02.2020 r.

 

  1. 2 Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
  2. 3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 07.02.2020 r.

 

Powinno być:

 

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

  1. 1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do godz.  09:30 dnia 14.02.2020 r.

 

  1. 2 Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
  2. 3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 14.02.2020 r.

 

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załączniki pozostają bez zmian

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie nr 540022031-N-2020 z dnia 06-02-2020 r.

Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 505168-N-2020
Data: 22/01/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-07, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-14, godzina: 09:30,

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Olesno, dn. 14.02.2020 r.

Protokół z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843)  Zamawiający informuje, że w dniu 14.02.2020 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie”.

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.611.620,00 zł (brutto)

 

Złożono 5 ofert:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

Gwarancja (lata)

 

Roboty budowlane

Nasadzenia

1

Firma Handlowa EURO-STANDARD s.c. Antoni Król, Andrzej Król

45-525 Opole, ul. Strzelecka 53a

2.367.504,00

5

3

2

Konsorcjum firm:

Form.ica sp. z o.o.

53-125 Wrocław, Al. Kasztanowa 3A-5 – lider

Ekolas Przedsiębiorstwo Usługowe Witold Boratyński

63-421 Przygodzice, ul. Kasztanowa 21 – partner

O’Canis Polska sp. z o.o.

53-653 Wrocław, ul. Inowrocławska 17-13 - partner

 1.678.491,21

5

3

3

AKG Architektura Krajobrazu sp. z o.o.

32-080 Zabierzów, Brzezie, ul. Narodowa 116

1.984.987,42

5

3

4

PARK-M POLAND sp. z o.o.

33-340 Stary Sącz, ul. Piaski 12

1.632.304,38

5

3

5

Firma Usługowo-Handlowa Dobosz Maciej

42-160 Krzepice, Kuźniczka 32

1.634.000,00

5

3

 

Doświadczenie ekspertów

Lp.

Nazwa wykonawcy

botanik

chiropterolog

dendrolog

ornitolog

 
 

1

Firma Handlowa EURO-STANDARD s.c. Antoni Król, Andrzej Król

45-525 Opole, ul. Strzelecka 53a

0

0

0

0

 

2

Konsorcjum firm:

Form.ica sp. z o.o.

53-125 Wrocław, Al. Kasztanowa 3A-5 – lider

Ekolas Przedsiębiorstwo Usługowe Witold Boratyński

63-421 Przygodzice, ul. Kasztanowa 21 – partner

O’Canis Polska sp. z o.o.

53-653 Wrocław, ul. Inowrocławska 17-13 - partner

6

6

6

6

 

3

AKG Architektura Krajobrazu sp. z o.o.

32-080 Zabierzów, Brzezie, ul. Narodowa 116

6

6

6

6

 

4

PARK-M POLAND sp. z o.o.

33-340 Stary Sącz, ul. Piaski 12

6

10

7

6

 

5

Firma Usługowo-Handlowa Dobosz Maciej

42-160 Krzepice, Kuźniczka 32

6

9

6

6

 

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, dn.11.03.2020 r.

Nr IX.271.04.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 5761562352

Poczta elektroniczna:

 

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

PARK-M POLAND sp. z o.o., 33-340 Stary Sącz, ul. Piaski 12

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60%),

- Gwarancja (20%),

- Doświadczenie ekspertów (20%).

 

 i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

Gwarancja (lata)

 

 

Doświadczenie

 

Suma

Roboty budowlane

Nasadzenia

1

Firma Handlowa EURO-STANDARD s.c. Antoni Król, Andrzej Król

45-525 Opole, ul. Strzelecka 53a

41,36

5

15

0

61,4

2

Konsorcjum firm:

Form.ica sp. z o.o.

53-125 Wrocław, Al. Kasztanowa 3A-5 – lider

Ekolas Przedsiębiorstwo Usługowe Witold Boratyński

63-421 Przygodzice, ul. Kasztanowa 21 – partner

O’Canis Polska sp. z o.o.

53-653 Wrocław, ul. Inowrocławska 17-13 - partner

 58,34

5

15

20

98,3

3

AKG Architektura Krajobrazu sp. z o.o.

32-080 Zabierzów, Brzezie, ul. Narodowa 116

49,33

5

15

20

89,3

4

PARK-M POLAND sp. z o.o.

33-340 Stary Sącz, ul. Piaski 12

60

5

15

20

100

5

Firma Usługowo-Handlowa Dobosz Maciej

42-160 Krzepice, Kuźniczka 32

59,93

5

15

20

99,9

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Ogłoszenie nr 510072524-N-2020 z dnia 28-04-2020 r.

Gmina Olesna: Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt RPOP.05.01.00-16-0019/17 ,,Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 505168-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540022031-N-2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Nr IX.271.04.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest ,,Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie” - zamierzenie inwestycyjne zagospodarowania terenu ,,Dużego Parku” w Oleśnie o powierzchni ok. 2,3 ha. Obszar objęty zamówieniem jest objęty ochroną prawną w formie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego. 3.2. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), stanowiącym integralną część SIWZ. 3.3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU (Załącznik do SIWZ) wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, zgłoszeń i uzgodnień na realizację przedmiotu umowy. Dokumentację należy wykonać w ilościach i postaciach określonych w PFU, z tym że projekt wykonawczy zieleni poprzedzony zostanie wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej i przyrodniczej (w tym botanicznej, ornitologicznej i chiropterologicznej) oraz obejmować będzie co najmniej: informacje dot. gospodarki zielenią istniejącą, instrukcję przygotowania podłoża, instrukcję nasadzeń, instrukcję pielęgnacji nasadzeń. Powyższa dokumentacja oraz wydane na jej podstawie pozwolenia muszą spełniać wymogi zgodności z Dyrektywą Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (z późn. zm.). Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2017 (Zarząd Województwa Opolskiego) dokona oceny tej zgodności w terminie 20 dni od daty przekazania, za pośrednictwem Zamawiającego, kompletnej dokumentacji. Instytucja Zarządzająca może wydać rekomendacje dotyczące poprawy dokumentów lub przeprowadzonych procedur, w celu osiągnięcia zgodności z cytowaną wyżej dyrektywą. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie wykonać wydane rekomendacje, b) usunięcie większości obcych i inwazyjnych gatunków roślin (drewno pochodzące z wycinki stanowić będzie własność Wykonawcy), c) wykonanie projektu nasadzeń wraz z rozpisaniem szczegółowych wytycznych pielęgnacyjnych (konieczne wzbogacenie parku o krzewy, prześwietlenie poprzez usunięcie części drzewostanu średniej wielkości i wprowadzenie nowych nasadzeń), d) wyeksponowanie drzew o charakterze pomnikowym, pozostawienie w miarę możliwości wolnej przestrzeni w ich otoczeniu, e) na wolnych, dobrze nasłonecznionych skrawkach polan/łąk kwiatowych ustawienie kilku domków/budek dla owadów, f) otoczenie wyżej wymienionych skrawków polan miododajnymi krzewami i/lub bylinami np. wrzosowatymi, g) wyposażenie parku w domki/budki dla ptaków, nietoperzy poprzedzone projektem rozmieszczenia wykonanym przez przyrodnika; h) utworzenie ścieżki dydaktycznej, tj.: i. opracowanie treści tablic na ścieżce edukacyjnej wraz z ustaleniem ich lokalizacji; (umieszczenie tablic z informacjami na temat występujących na terenie parku i gminy roślin i zwierząt objętych ochroną lub zagrożonych oraz informacjami na temat leśnych siedlisk przyrodniczych występujących na terenie gminy Olesno – rodzaje siedlisk wskaże Zamawiający); ii. zakończenie ww. ścieżki edukacyjnej małym placem z ławkami i kilkoma tablicami. i) nasadzenia roślin, j) wymianę gruntu w miejscach nowych nasadzeń roślin, k) wykonanie projektu małej architektury, oświetlenia, nowych nawierzchni parkowych, l) rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych i schodów terenowych, m) demontaż istniejących elementów oświetlenia, małej architektury, n) budowę oświetlenia parku (wykonanie oświetlenia rzucającego promienie świetlne wyłącznie na ciągi komunikacyjne, pozostawienie koron drzew nieoświetlonych), o) budowę nawierzchni parkowych, p) budowę schodów terenowych, q) wykonanie i montaż elementów małej architektury, r) urządzanie trawników, s) budowę monitoringu. 3.4. Ww. roboty należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby zapewnić dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 3.5. Nasadzenia należy wykonać w okresie zgodnym z zasadami sztuki ogrodniczej 3.6. Po dokonaniu odbiorów prac zostaną wystawione faktury częściowe – odpowiednio do zapisów harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz wykonanych prac, z tym że faktury zostaną wystawione na: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno - za zakup i nasadzenie 44 szt. lip drobnolistnej oraz wykonanie i montaż 17 szt. tablic edukacyjnych na ścieżce edukacyjnej; na Gminę Olesno za wykonanie pozostałych prac. 3.7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1202), ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 3.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.12. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.13. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.16. Rozwiązania równoważne - przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 3.17. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę - Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych w szczególności: robotników budowlanych, operatorów maszyn. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, ekspertów przyrodników, dostawców materiałów budowlanych. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniana na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 3.17.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 3.17.2. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 3.18. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt 3.17. 3.19. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 3.20. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt RPOP.05.01.00-16-0019/17 ,,Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie”.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111291-4

 

Dodatkowe kody CPV: 45233200-1, 45112700-2, 77340000-5, 77310000-6, 45220000-5, 45000000-7, 45233293-9, 45317000-2, 45233161-5, 45316100-6, 45311000-0, 45112711-2, 45112710-5, 90712400-5, 90721100-8, 71220000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1290873.98
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PARK-M POLAND sp. z o.o.
Email wykonawcy: inwestycjw@park-m.pl
Adres pocztowy: 33-340 Stary Sącz, ul. Piaski 12
Kod pocztowy: 33-340
Miejscowość: Stary Sącz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1632304.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1632304.38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2367504.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: brak danych
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki