Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXI sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z XXI sesji rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 stycznia 2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-01-29 o godz. 13:04:48, a zakończono o godz. 14:50:01 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Tadeusz Rutko
 4. Piotr Gręda
 5. Grzegorz Biernacki
 6. Tadeusz Zamłyński
 7. Andrzej Kochański
 8. Irena Hadasik
 9. Marek Leśniak
 10. Łukasz Czołkos
 11. Klaudiusz Małek
 12. Jan Bonk
 13. Edeltrauda Zug
 14. Henryk Kucharczyk

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (13:04:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami "Otwieram XXI sesję Rady Miejskiej w Oleśnie" rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich przybyłych na sesję. Przewodniczący stwierdził, że w dzisiejszej sesji według listy obecności uczestniczy 14 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecny był radny Jarosław Leszczyński.

2. Przedstawienie porządku obrad. (13:05:00)

Przewodniczący odczytał porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok. (zał. nr 1)
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych. ( zał. nr 3)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do sądów powszechnych. (zał. nr 4)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. ( zał. nr 5)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 6)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 7)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 8)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 9)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 10)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. (zał. nr 11)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 12)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno  na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, budowę proekologicznego ogrzewania oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 13)
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.     

Następnie przewodniczący zaproponował wycofanie punktu 20 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno  na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, budowę proekologicznego ogrzewania oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno w celu jej doprecyzowania, ponieważ jak wiemy w międzyczasie wystąpiły zmiany w tej kwestii.

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad zmieniony o wniesioną poprawkę, który został przyjęty jednogłośnie tj. 14 głosów "za".

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (13:08:00)

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez odczytania, ponieważ był on dostępny w Biurze Rady oraz został wyłożony do wglądu przed dzisiejszą sesją. Propozycja Przewodniczącego Rady została przyjęta jednogłośnie tj. 14 głosów "za".

4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (13:08:00)

Jako pierwsza sprawozdanie złożyła Pani Edeltrauda Zug Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która poinformowała, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 24 stycznia 2020 roku. Podczas posiedzenia komisja opracowała sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. Ponadto Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie materiały pozytywnie z wyjątkiem uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. W przypadku tej uchwały Komisja wstrzymała się od głosowania i zawnioskowała aby stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosiła 28 złotych, natomiast zwolnienie na osobę miesięcznie dla właścicieli nieruchomości budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym powinno wynosić 4 złote. Celem takiego rozwiązania  jest zmotywowanie właścicieli domów jednorodzinnych do zakładania kompostowników co w przypadku różnicy dwóch złotych byłoby trudne do osiągnięcia.

Następnie sprawozdanie złożył Pan Marek Leśniak Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, który poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 28 stycznia 2020 r. w którym uczestniczyli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście. Podczas posiedzenia wysłuchano informacji nt. realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w okresie jesienno-zimowym w Gminie Olesno – informacji udzieliła Kierownik OPS w Oleśnie. Następnie Komisja zajęła się ustalaniem planu pracy na 2020 rok oraz analizą wniosku mieszkaniowego o przydział mieszkania z komunalnych zasobów mieszkaniowych gminy. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał z wyjątkiem uchwały stanowiącej załącznik nr 11 oraz 13. Analizując uchwałę stanowiącą załącznik nr 11, Komisja wstrzymała się od głosu. / 1 głos „za”/. Analizując uchwałę stanowiącą załącznik nr 13, Komisja wnioskuje o doprecyzowanie zapisów jej treści i przesunięcie rozpatrzenia na sesję lutową 2020 r. Następnie Komisja wysłuchała informacji na temat stanu oświaty w Gminie Olesno, której udzielił Sekretarz Gminy Olesno.

Kolejno sprawozdanie złożył Pan Grzegorz Biernacki Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 24 stycznia 2020 roku. Podczas posiedzenia komisja opracowała plan pracy Komisji na 2020 rok. Ponadto Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie materiały pozytywnie z wyjątkiem uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. W przypadku tej uchwały Komisja wstrzymała się od głosowania i zawnioskowała aby stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosiła 28 złotych, natomiast zwolnienie na osobę miesięcznie dla właścicieli nieruchomości budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym powinno wynosić 4 złote. Celem takiego rozwiązania  jest zmotywowanie właścicieli domów jednorodzinnych do zakładania kompostowników co w przypadku różnicy dwóch złotych byłoby trudne do osiągnięcia. Komisja zawnioskowała również o zobligowanie zarządców zabudowy wielorodzinnej o weryfikowanie ilości zadeklarowanych osób ze stanem faktycznym np. poprzez ilość zużytej wody lub weryfikowanie narodzin dzieci z meldunków przesłanych przez gminę.

Jako ostatni sprawozdanie złożył Pan Jan Jaskulski Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu, który poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 24 stycznia 2020 r. w którym uczestniczyli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście. Podczas posiedzenia ustalono plan pracy komisji na 2020 rok. Ponadto Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych, opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie, jednogłośnie. Do projektów uchwał wyjaśnień udzielili odpowiedzialni merytorycznie pracownicy Urzędu Miejskiego.

5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (13:16:00)

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem razem z Sekretarzem Gminy Panem Januszem Wojczyszynem w dniach od 15 do 17 stycznia w szkoleniu pt. Rozwijanie szkół i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów. Dwudziestego stycznia uczestniczyłem  w zebraniu wiejskim w Łowoszowie na temat funduszu marszałkowskiego. Siódmego stycznia do Biura Rady wpłynęło pismo Burmistrza Olesna w sprawie średnich wynagrodzeń nauczycieli w Gminie Olesno.

6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (13:17:00)

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, który poinformował, że na sesji w dniu 30 grudnia 2019 r.  Rada Miejska w Oleśnie podjęła 11 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

150

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2020 r.

w trakcie realizacji

151

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

w trakcie realizacji

152

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.

w trakcie realizacji

153

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

w trakcie realizacji

154

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno.

wykonana

155

w sprawie dopłaty do ścieków.

wykonana

156

w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno.

wykonana

157

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/214/04 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 listopada 2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

wykonana

158

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Olesno w roku szkolnym 2019/2020.

wykonana

159

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

wykonana

160

w sprawie zmiany uchwały nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.

wykonana

Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

158

w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.

159

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.

160

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.

161

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

162

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

1

w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.

2

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.

3

w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olesno.

Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

06.01.2020

 • uczestniczyłem w spotkaniu kolędowym w sali OSP w Sowczycach.

08.01.2020

 • zorganizowałem konferencję prasową podczas, której przedstawiłem aktualną sytuację w sprawie wywozu odpadów w naszej gminie. Konferencja odbyła się w Urzędzie Miejskim.
 • spotkałem się z prezesem OSP Stare Olesno w sprawach bieżących.

14.01.2020

 • spotkałem się z sołtysem Wachowa Panią Teresą Stampską oraz radą sołecką z Boroszowa.

15.01.2020

 • uczestniczyłem w debacie samorządowej w radiu Doxa nt. polityki odpadowej państwa, gdzie wraz z innymi samorządami dzieliliśmy się informacjami i doświadczeniami min. jak to wyglądało na koniec roku 2019 i jakie są plany na najbliższą przyszłość a przede wszystkim co możemy wspólnie zrobić, żeby mieć większy wpływ na to co dzieje się na rynku w tej dziedzinie.
 • spotkałem się z prezesem ZGŚ Opolskiego w tematach grupy zakupowej jeśli chodzi o energię  oraz stworzenia zespołu negocjacyjnego w tematach oświetleniowych.
 • reprezentowałem gminę Olesno podczas uroczystej gali wręczenia  Laurów Umiejętności i Kompetencji 2019, która odbyła się w filharmonii Opolskiej. Nagrody trafiły do ludzi nauki, kultury, biznesu, społeczników i polityków, a wśród wyróżnionych znaleźli się oleśnianie - Dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego - Pani Ewa Cichoń oraz właściciele holdingu DE SILVA HAUS S.A. - Państwo Sylwia i Krzysztof Respondek oraz Pan Krzysztof Kasprzyk. Nagrodę specjalną, Opolskiego Orła Księcia Jana Dobrego, przyznano prof. biskupowi opolskiemu Andrzejowi Czai.

22.01.2020

 • odbyłem spotkanie z Panem Tomaszem Topolą przedstawicielem Tauron Dystrybucja nt. bieżącej współpracy. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.
 • odbyłem spotkanie z komendantem wojewódzkim OHP Panem Dariuszem Medolińskim w sprawie funkcjonowania klas przysposabiających do pracy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnie.
 • spotkałem się z inspektorem kontraktu w kwestiach organizacyjnych dot. Budowy obwodnicy Olesna.
 • udzieliłem wywiadu dziennikarzowi radia Opole w tematach inwestycji na rok 2020.

23.01.2020

 • zorganizowałem spotkanie robocze w sprawie organizacji tegorocznych Dni Olesna. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

27.01.2020

 • odbyłem spotkanie z Panem Janem Stanisławczykiem, Joachimem Jędrzejem oraz siatkarzami Zaksy Kędzierzyn-Koźle.

28.01.2019

 • uczestniczyłem w otwarciu opolskiego biura Pana Marcina Ociepy Wiceministra Obrony Narodowej. Spotkanie odbyło się w Opolu.
 • odbyłem spotkanie z przedstawicielami sołectwa Boroszów nt. funduszu sołeckiego i inwestycji z nim związanej. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.
 • spotkałem się z zarządem OSP Borki Małe w sprawach inwestycji w tej jednostce.
 • zorganizowałem posiedzenie zarządu miejsko-gminnego związku OSP w Oleśnie - spotkanie z prezesami i naczelnikami OSP Gminy Olesno nt. podsumowania ubiegłego roku, ustalenia planu pracy planu na 2020 rok oraz harmonogramu zebrań w jednostkach w roku 2020. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

Piotr Gręda: Czy powstaną dalsze klasy OHP w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Oleśnie ?

Burmistrz Olesna:  Omówiliśmy ramowe kryteria jakie muszą zostać spełnione aby prowadzenie klas OHP miało sens. Jeżeli te warunki zostaną spełnione  to prowadzenie klas będzie dalej kontynuowane.

Piotr Gręda: Czy można wiedzieć jakie warunki muszą zostać spełnione aby prowadzenie klas OHP w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 było możliwe ?

Janusz Wojczyszyn: Ustalono z Komendantem Wojewódzkim OHP, że jeżeli w wyniku rekrutacji prowadzonej przez OHP na początku września będzie zgłoszonych 20 wychowanków, wówczas uruchomiona zostanie klasa przysposabiająca do pracy .

7. Odpowiedzi na interpelacje. (13:40:00)

Ponieważ do Biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja punkt ten stał się bezprzedmiotowy.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Jacheć, który w imieniu Komitetu Obywatelskiego z ulicy Konopnickiej zwrócił się do Burmistrza Olesna i Radnych Rady Miejskiej o zmianę oznakowania w celu wyprowadzenia ruchu ciężkiego z ulic Kościuszki i Konopnickiej.

Burmistrz Olesna: Nie możemy sprawy przedstawić w sposób, że jest to proste i oczywiste. Gdyby tak było to już dawno byśmy to zrobili.  Można to zrobić poprzez wyłączenie ulicy Kościuszki i Konopnickiej z kategorii dróg wojewódzkich i poprowadzenie tranzytu drogami gminnymi tj. ulicą Wygodzką w Świerczu oraz ulicą Leśną. Jesteśmy cały czas w kontakcie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu. Burmistrz odczytał fragment ostatniego pisma jakie wpłynęło do Urzędu w tym temacie „Ww. kwestia poddana została analizie  na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Odnosząc się do złożonego wniosku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zostaje zobowiązany do przeanalizowania możliwości wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu w terenie oraz oszacowania kosztów wykonania. Po otrzymaniu informacji z ZDW w Opolu, zostaną  Państwo poinformowani o dalszym sposobie załatwienia rozpatrywanej sprawy”. Burmistrz poinformował, że ponieważ nie jesteśmy właścicielami przedmiotowych dróg wszelkie decyzje uzależnione są od Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jeżeli tylko będzie pozytywna decyzja z ich strony, zostanie wykonana zmiana organizacji ruchu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok. (zał. nr 1) (13:40:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (13:44:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Jaskulski, Artur Paluch, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych. ( zał. nr 3) (13:46:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Jaskulski, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do sądów powszechnych. (zał. nr 4) (13:47:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Jan Bonk, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. ( zał. nr 5) (13:49:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Jan Bonk, Tadeusz Zamłyński, Tadeusz Rutko, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Piotr Gręda, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Irena Hadasik
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 6) (13:51:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Jan Jaskulski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 7) (13:52:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 8) (13:54:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Tadeusz Rutko, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Artur Paluch
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 9) (13:55:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 10) (13:56:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Artur Paluch, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński

18. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. (zał. nr 11) (13:59:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Kucharczyk: Jak Państwo wiecie musimy podjąć uchwałę w sprawie metody oraz stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Po przeprowadzeniu dwóch przetargów zostaliśmy postawieni przed ścianą. Kwota po przetargu jest ogromna a ustawa nakazuje na gminę aby system się bilansował co oznacza, że gmina nie może dopłacać do odbioru odpadów.

Wiceburmistrz Jerzy Chęciński: W zeszłym roku oferta zaproponowana przez firmę, która obsługuje naszą gminę wynosiła nieco ponad 2 404 000 złotych. Natomiast oferta tegoroczna w przeliczeniu na rok, ponieważ przetarg był przeprowadzony na dwa lata wyniosła 4 100 000 złotych czyli mamy wzrost ponad 70 %. To jest główna przyczyna, że ceny za odbiór odpadów komunalnych muszą pójść w górę i nie mamy wpływu na to żeby te koszty obniżyć. Tak jak Pan Przewodniczący powiedział jesteśmy pod ścianą. My jako gmina wykonaliśmy co do nas należy. Przeprowadziliśmy zgodnie z procedurą ustawy prawo zamówień publicznych przetarg, gdzie najtańsza oferta wyniosła na dwa lata 8 200 000 złotych. Gmina jako odpowiedzialny zarządca musiała tę ofertę przyjąć  żeby mieszkańcy mieli zapewniony odbiór odpadów komunalnych a standard obsługi był utrzymany na dotychczasowym poziomie. Konsekwencją złożonej oferty jest fakt,  że musimy dzisiaj podjąć nieprzyjemną uchwałę ale konieczną z punktu widzenia zamknięcia się bilansu a także zapewnienia mieszkańcom stałego odbioru odpadów komunalnych.

Przewodniczący Rady Henryk Kucharczyk: Na Komisjach Rady Miejskiej został poruszony problem nie deklarowania przez właścicieli nieruchomości wszystkich osób, które powinny być zgłoszone. W tym miejscu należałoby się zastanowić nad sposobem kontroli, weryfikacji czy mieszkańcy składają deklaracje zgodnie ze stanem faktycznym. Wiemy, że dużo osób nie zgłasza wszystkich osób zamieszkałych w „deklaracjach śmieciowych”, tłumacząc to tym, że ktoś pracuje za granicą albo jest na studiach a tak naprawdę większość czasu przebywa w miejscu w którym powinien być zgłoszony do odbioru odpadów komunalnych. Wiemy też o sytuacjach tzw. pustostanów w których jednak zużycie wody jest. W tej sytuacji należy się zastanowić jak rozwiązać ten problem ponieważ to również wpływa na wzrost cen odbioru odpadów komunalnych.

Piotr Gręda: Jest to trudna uchwała i wielki problem. Przetarg wypadł nie korzystnie ale większego wpływu na to nie mamy. Mamy nieszczelny system i w tej kwestii możemy coś zdziałać. Wiem, że powiem teraz coś nie popularnego i narażę się wielu osobom ale należy się zastanowić czy wszystkie osoby pracujące za granicą są ujęte w deklaracjach. Uważam, że należy je objąć tym systemem chociaż zdaję sobie sprawę, że w praktyce nie będzie to łatwe do wykonania. Zwracam się do Komisji Rady aby zastanowiły się nad problemem i na następnej sesji przedstawiły swoje stanowisko jak widzą rozwiązanie problemu, tak żeby można było jakąś decyzję w tym temacie podjąć. Druga sprawa to budownictwo wielorodzinne w którym jest największe nie oszacowanie. Pani inspektor przekazała nam informację, że były prowadzone kontrole, że są lokale które są nie ujęte w tej ewidencji a są użytkowane na co wskazuje zużycie wody. Mamy radnego który jest zarządca nieruchomości dlatego zwracam się do Pana z zapytaniem jakie działania podjęła spółdzielnia aby tą lukę wypełnić ?

Andrzej Kochański: Myśmy zrobili pomiary zużycia wody ponieważ mamy elektroniczne wodomierze, które są nasze co nam pozwala to sprawdzić. Niestety mamy związane ręce co do sprawdzenia kto mieszka a kto nie mieszka w danej nieruchomości, nie ma obowiązku meldunkowego. Jak był obowiązek meldunkowy mogłem wymagać aby dana osoba z racji meldunku była zgłoszona w deklaracji. Teraz w danej nieruchomości, może przebywać dodatkowa osoba, może być dwa dni, trzy dni a ja jako zarządca nieruchomości nie mam prawa wejścia do mieszkania, żeby kontrolować kogokolwiek. Ustawa mówi, że odpadami zajmuję się urząd miasta. Urząd miasta ma też ręce związane dlatego nie dojdziemy do tego po zużyciu wody. Mieliśmy Panią która nie mieszkała, zużycie wody było bo przeciekała spłuczka a Pani w tym czasie przebywała w sanatorium. Zużycie wody nie jest odzwierciedleniem osób zamieszkujących dana nieruchomość. Jeżeli nie zmienią się przepisy na samej górze to my tej sprawy nie rozwiążemy.

Piotr Gręda: Myślę jednak, że powinniśmy się nad tym zastanowić, może zmienić zapisy w deklaracji ?

Przewodniczący Rady Henryk Kucharczyk: Na pewno musimy zweryfikować ten system, bo jeżeli nam uciekają osoby, cały czas słyszymy, że osoby wypisują się z systemu to automatycznie te osoby, które płacą ponoszą tego koszty. Mamy też informację, że w gminie Olesno jest produkowane bardzo dużo odpadów w przeliczeniu na mieszkańca wychodzi to ponad 400 kilogramów.

Wiceburmistrz Jerzy Chęciński:  To tylko wskazuje, że dużo osób jest poza systemem i z tym należy to wiązać. Chciałem zwrócić uwagę na fakt, że spółdzielnia mieszkaniowa jak inni zarządcy nieruchomości ma instrument pozwalający na weryfikację osób zgłoszonych w deklaracjach, gdzie z godnie z artykułem 6 m ust. 1 c wyraźnie jest napisane, że spółdzielnia mieszkaniowo może żądać od właściciela  lokalu podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty. W przypadku kiedy woda jest zużywana a nie ma żadnego mieszkańca zgłoszonego należy od właściciela żądać podania tych informacji.

Andrzej Kochański: My żądamy takich informacji. Właściciel składa oświadczenie, że  mieszka sam i co dalej. My możemy coś robić jak byśmy mieli do tego naprawdę dobrą podstawę prawną.

Grzegorz Biernacki: Pytanie moje jest takie czy możemy te pustostany całkowicie znieść, bo ja rozumiem że jeżeli ktokolwiek się pojawia, bywa w urzędzie, płaci za rachunki czyli jest, nie mieszka w hotelu. W takiej sytuacji taka osoba generuje śmieci i należałoby się zastanowić czy w przypadku pustostanów nie wprowadzić opłaty minimalnej, jeżeli prawo pozwalałby na takie rozwiązanie. Kolejne moje pytanie dotyczy kto ponosi konsekwencje w przypadku nie segregacji śmieci ?

Wiceburmistrz Jerzy Chęciński: W przypadku zabudowy wielorodzinnej zarządca nieruchomości, w przypadku zabudowy jednorodzinnej właściciel nieruchomości.

Burmistrz Olesna: Podsumowując tą gorącą dyskusję chciałem zwrócić uwagę na jeden fakt, który jest ewidentny i nie zaprzeczalny, że system polityki odpadowej jest niesamowicie drogi i z tego musimy sobie zdawać sprawę. Ustawa narzuca obowiązek segregacji. W zeszłym roku dopłaciliśmy do odbioru odpadów komunalnych ponad 200 000 złotych mimo, że te opłaty nie były niskie. Na modernizację PSZOK ponieśliśmy wydatki w kwocie 756 000 złotych. To są niekończące się kolejne koszty, które my musimy ponieść, żeby spełnić wymogi zarówno krajowe jak i unijne. Koszty te idą w kierunku absurdalnych kwot i nikt nam nie zagwarantuje, że to co robimy w tym roku nie powtórzy się za rok czy za dwa lata ze wzmożona siłą. Poszliśmy w kierunku totalnej segregacji, która wiemy, że nie jest rozwiązaniem docelowym. Istnieje cały problem odbioru odpadów segregowanych, który w tej chwili w Polsce jest bardzo problematyczny. Jest to również uciążliwe dla użytkowników, którzy mają coraz więcej pojemników na swoich posesjach. Efektem tego są coraz większe koszty a co za tym idzie rosnące opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Jak spojrzymy wstecz na przestrzeni kilkunastu lat kwestie podatkowe traktowaliśmy na zasadzie drobnych korekt a w ciągu jednego roku, jedna opłata rośnie o 70 % i wszyscy musimy się z tym grzecznie zgodzić. Nie może być tak, że w sytuacji kiedy opłata składowiskowa została podniesiona o 50 % i stanowi ona 50 % opłaty, to druga część opłaty wzrosła o 100 %, ponieważ ani energia ani siła robocza nie wzrosły o tyle żeby w racjonalny sposób wytłumaczyć tak dużą podwyższę. Ja się z tym nie zgadzam dlatego wystąpiliśmy do Urzędu Ochrony Konsumentów o zbadanie czy są to racjonalne działania czy nie. Nie znam żadnej firmy lokalnej, która podniosłaby cenę swojej usługi w tak drastyczny sposób. Biorąc pod uwagę fakt, że w tym układzie jesteśmy poniekąd skazani na współpracę z firmą która wygrała przetarg. My jako Urząd nie mamy sobie nic do zarzucenia bo robiliśmy wszystko z literą prawa. Szukamy lepszych rozwiązań, być może lepszym rozwiązaniem byłoby rozliczanie poprzez zużycie wody a być może nie. My dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego racjonalnie określić. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że podnoszenie opłat za odbiór odpadów komunalnych przynosi taki skutek, że ludzie się z tego systemu wypisują ponieważ jest to dla nich zbyt duże obciążenie. Gdzie w przypadku pozostałych opłat lokalnych, które utrzymane są na dosyć niskim poziomie ściągalność jest wysoka. Marzeniem wszystkich byłoby, żeby można dużą część odpadów zutylizować w inny sposób, z korzyścią dla mieszkańców i ochrony środowiska.

Irena Hadasik: Czy były przeprowadzane przez urząd kontrole jeśli chodzi o prawidłowe segregowanie odpadów przez mieszkańców.

Wiceburmistrz Jerzy Chęciński: Nie częste, ale były przeprowadzane zarówno przez Urząd jak i firmę odbierającą odpady.

Irena Hadasik: Nie ukrywam, że na komisjach był poruszony temat nieprawidłowej segregacji odpadów przez mieszkańców. Myślę, że może to wynikać z niewiedzy, dlatego wnioskuje o poszerzenie akcji informacyjnej w tym temacie.

Wiceburmistrz Jerzy Chęciński: Przy wysyłaniu zawiadomień o nowych stawkach taka ulotka informacyjna oczywiście zostanie dołączona.

Przewodniczący Rady Henryk Kucharczyk: Proszę Państwa kończąc dyskusję musimy przejść do podjęcia uchwały. Wiemy, że na komisjach został złożony wniosek, który proponuje trochę inne stawki niż przedstawione w projekcie uchwały celem zaproponowanego rozwiązania miała być mobilizacja mieszkańców do zakładania kompostowników.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Andrzej Kochański odczytał projekt uchwały.

Po odczytaniu uchwały radna Irena Hadasik zawnioskowała aby Urząd przeprowadzał kontrole w przypadku osób deklarujących kompostowanie bioodpadów w własnym zakresie. Niższa stawka będzie powodować, że dużo osób będzie chciało skorzystać z tego zwolnienia, dlatego należy kontrolować czy mieszkańcy wywiązują się ze złożonego zobowiązania. Radny Piotr Gręda zwrócił uwagę, że w paragrafie 2 ustęp 2 powinno być dopisane "od osoby miesięcznie".

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Komisji Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej aby stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosiła 28 zł natomiast zwolnienie na osobę miesięcznie dla właścicieli nieruchomości budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym powinno wynosić 4 zł. (14:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Tadeusz Rutko, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Artur Paluch, Klaudiusz Małek
 • PRZECIW (4):
  Łukasz Czołkos, Piotr Gręda, Andrzej Kochański, Jan Jaskulski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marek Leśniak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę zmienioną o przegłosowany wniosek. (14:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Tadeusz Rutko
 • PRZECIW (1):
  Andrzej Kochański
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński

19. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 12) (14:44:00)

Głosowanie nad uchwałą. (14:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Jaskulski, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jarosław Leszczyński, Łukasz Czołkos

20. Zapytania i wolne wnioski. (14:47:00)

21. Zakończenie obrad. (14:49:00)

Zakończono sesję (14:50:01)