Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacja wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu „Dobre przedszkole – lepsza przyszłość”

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

04-02-2020

Termin składania ofert

12-02-2020

Numer ogłoszenia

1230737

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć pisemnie w zamkniętych kopertach w terminie do 12.02.2020 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w wersji elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@olesno.pl
2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@olesno.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sebastian Kapuścik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

34 3509172

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór realizatora usługi polegającej na organizacji wyjazdów edukacyjnych dla wychowanków przedszkoli z gminy Olesno wraz z opiekunami, w ramach projektu RPOP.09.01.03-16-0011/18 pn. „Dobre przedszkole – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Opracyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 09 – Wysoka jakość edukacji, Działanie 09.01 - Rozwój edukacji, Poddziałanie 09.01.03 – Wsparcie edukacji przedszkolnej.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
Zadanie częściowe nr 1 – wyjazdy do Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (adres: ul. Kilińskiego 15, 42-202 Częstochowa)
Zadanie częściowe nr 2 – wyjazdy do Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji Spółka z o.o., w Oleśnie (adres: ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno)
3. Przewóz obejmuje wyjazd autokarami uczestników wycieczki z 10 przedszkoli oraz 1 oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na terenie Gminy Olesno, z miejsc zbiórek wskazanych przez dyrektorów poniższych placówek, przewóz do konkretnego miejsca wskazanego w danym zadaniu częściowym oraz powrót autokarami uczestników wycieczek do miejsc zbiórek.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest wybór realizatora usługi polegającej na organizacji wyjazdów edukacyjnych dla wychowanków przedszkoli z gminy Olesno wraz z opiekunami, w ramach projektu RPOP.09.01.03-16-0011/18 pn. „Dobre przedszkole – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Opracyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 09 – Wysoka jakość edukacji, Działanie 09.01 - Rozwój edukacji, Poddziałanie 09.01.03 – Wsparcie edukacji przedszkolnej.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór realizatora usługi polegającej na organizacji wyjazdów edukacyjnych dla wychowanków przedszkoli z gminy Olesno wraz z opiekunami, w ramach projektu RPOP.09.01.03-16-0011/18 pn. „Dobre przedszkole – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Opracyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 09 – Wysoka jakość edukacji, Działanie 09.01 - Rozwój edukacji, Poddziałanie 09.01.03 – Wsparcie edukacji przedszkolnej.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
Zadanie częściowe nr 1 – wyjazdy do Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (adres: ul. Kilińskiego 15, 42-202 Częstochowa)
Zadanie częściowe nr 2 – wyjazdy do Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji Spółka z o.o., w Oleśnie (adres: ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno)
3. Przewóz obejmuje wyjazd autokarami uczestników wycieczki z 10 przedszkoli oraz 1 oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na terenie Gminy Olesno, z miejsc zbiórek wskazanych przez dyrektorów poniższych placówek, przewóz do konkretnego miejsca wskazanego w danym zadaniu częściowym oraz powrót autokarami uczestników wycieczek do miejsc zbiórek. Wykaz placówek:
3.1. Publiczne Przedszkole w Bodzanowicach, ul. Szkolna 1, 46-312 Bodzanowice,
3.2. Publiczne Przedszkole w Borkach Małych, ul. Szkolna 1, 46-300 Borki Małe,
3.3. Publiczne Przedszkole w Borkach Wielkich, ul. Młyńska 8, 46-300 Borki Wielkie,
3.4. Publiczne Przedszkole w Łowoszowie, ul. Opolska 64, 46-300 Łowoszów,
3.5. Publiczne Przedszkole w Sowczycach, ul. Długa 10, 46-300 Sowczyce,
3.6. Publiczne Przedszkole w Wachowie (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wachowie, ul. Polna 17, 46-300 Wachów,
3.7. Publiczne Przedszkole w Wojciechowie, ul. Okrzei 1, 46-300 Wojciechów,
3.8. Publiczne Przedszkole w Wysokiej, ul. Szkolna 53, 46-300 Wysoka,
3.9. Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Oleśnie, ul. Sądowa 5, 46-300 Olesno,
3.10. Publiczne Przedszkole nr 4 w Oleśnie ul. Krasickiego 3, 46-300 Olesno,
3.11. oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie, ul. Krasickiego 25, 46-300 Olesno
4. W cenę przejazdu wliczone będą także ewentualne opłaty, w tym za parkingi.
5. Liczba uczestników dla zadań częściowych:
Zadanie częściowe nr 1:
a) Publiczne Przedszkole w Bodzanowicach – 20 dzieci i 3 opiekunów;
b) Publiczne Przedszkole w Borkach Małych – 25 dzieci i 3 opiekunów oraz Publiczne Przedszkole w Sowczycach - 25 dzieci i 3 opiekunów – łącznie 50 dzieci i 6 opiekunów;
c) Publiczne Przedszkole w Borkach Wielkich – 44 dzieci i 6 opiekunów;
d) Publiczne Przedszkole w Łowoszowie – 25 dzieci i 3 opiekunów oraz Publiczne Przedszkole w Wojciechowie - 24 dzieci i 3 opiekunów – łącznie 49 dzieci i 6 opiekunów;
e) Publiczne Przedszkole w Wachowie (ZSP w Wachowie) – 25 dzieci i 3 opiekunów oraz Publiczne Przedszkole w Wysokiej - 24 dzieci i 3 opiekunów – łącznie 49 dzieci i 6 opiekunów;
f) Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Oleśnie – 25 dzieci i 3 opiekunów oraz oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Oleśnie – 25 dzieci i 3 opiekunów – łącznie 50 dzieci i 6 opiekunów;
g) Publiczne Przedszkole nr 4 w Oleśnie – 42 dzieci i 5 opiekunów.
Zadanie częściowe nr 2:
a) Publiczne Przedszkole w Borkach Małych – 25 dzieci i 3 opiekunów – 5 wyjazdów
b) Publiczne Przedszkole w Łowoszowie – 25 dzieci i 3 opiekunów – 5 wyjazdów
c) Publiczne Przedszkole w Sowczycach – 25 dzieci i 3 opiekunów – 5 wyjazdów
d) Publiczne Przedszkole w Wojciechowie – 24 dzieci i 3 opiekunów – 5 wyjazdów
Przewoźnik odpowiada za punktualne dowiezienie dzieci na pływalnię oraz odbiór po zakończonych zajęciach.

Kod CPV

60100000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie transportu drogowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie częściowe nr 1:
Terminy wyjazdów do teatru ustali dyrektor danego przedszkola/oddziału przedszkolnego. Dyrektor przedszkola odpowiada również za zakup biletów do teatru. Przewoźnik zostanie poinformowany o terminie wyjazdu na 10 dni przed planowanym wyjazdem.

Zadanie częściowe nr 2:
- Publiczne Przedszkole w Borkach Małych – 5 wyjazdów
Terminy wyjazdów: 20.04.2020 r., 27.04.2020 r., 04.05.2020 r., 11.05.2020 r., 18.05.2020 r.
Czas pobytu na pływalni: od godz. 9.30 do godz. 10.30

- Publiczne Przedszkole w Łowoszowie - 5 wyjazdów
Terminy wyjazdów: 02.03.2020 r., 16.03.2020 r., 30.03.2020 r., 27.04.2020 r., 11.05.2020 r.
Czas pobytu na pływalni: od godz. 10.00 do godz. 11.00

- Publiczne Przedszkole w Sowczycach – 5 wyjazdów
Terminy wyjazdów: 09.03.2020 r., 23.03.2020 r., 06.04.2020 r., 20.04.2020 r., 04.05.2020 r.
Czas pobytu na pływalni: od godz. 8.30 do godz. 9.30

- Publiczne Przedszkole w Wojciechowie– 5 wyjazdów
Terminy wyjazdów: 09.03.2020 r., 23.03.2020 r., 06.04.2020 r., 20.04.2020 r., 11.05.2020 r.
Czas pobytu na pływalni: od godz. 10.00 do godz. 11.00

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiajacy uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udowodni, że posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (należy wskazać nr wpisu w formularzu ofertowym).

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy. Zmiany mogą dotyczyć:
1. przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
2. zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
3. zmiany ilości uczestników wyjazdów, przy czym zmiana nie może być wyższa/niższa niż 20 % pierwotnie zadeklarowanych uczestników.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

formularz ofertowy

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteriami oceny ofert jest:
cena realizacji zamówienia - (100% - maksymalnie 100 pkt)

Cena
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru, gdzie:
Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100,
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA OLESNO

Adres

Jana Pieloka 21

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343597842

Fax

949537283

NIP

5761562352

Tytuł projektu

Dobre przedszkole - lepsza przyszłość

Numer projektu

RPOP.09.01.03-16-0011/18-00

 

 

Olesno, dnia 12.02.2020 r.

Protokół z otwarcia ofert

Dnia 12.02.2020 w siedzibie Zamawiającego (Mała Sala Narad – pok.114) o godzinie 10:00 odbyło się otwarcie ofert w zapytaniu ofertowym nr VIII.IX.01.20  pn.:

Organizacja wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu „Dobre przedszkole – lepsza przyszłość”

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zadanie częściowe nr 1 – 15.000,00 zł

Zadanie częściowe nr 2 – 5.500,00 zł

SUMA:       20.500,00 zł

Złożono 2 oferty: (nazwa wykonawcy, cena)

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Zadanie częściowe nr 1

(kwota brutto)

Zadanie częściowe nr 2

(kwota brutto)

1.

Biuro Podróży TEMPO sp. j.

Ul. Kossaka 4b

46-300 Olesno

 

5.900,00 zł

 

3.900,00 zł

2.

Biuro Podróży SIESTA

Michał Andrzej Jeziorowski

Ul. Kluczborska 30

46-300 Olesno

 

5.398,92 zł

 

5.398,92 zł

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia i warunki płatności.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadanie częściowe nr 1: Biuro Podróży „SIESTA”, Michał Andrzej Jeziorowski, Ul. Kluczborska 30, 46-300 Olesno
Oferta wpłynęła: 07.02.2020 r., Cena zadanie częściowe nr 1: 5.398,92,00 zł,

Zadanie częściowe nr 2: Biuro Podróży TEMPO T. Podzielny, M. Podzielny, U. Podzielna, sp. jawna,ul. Kossaka 4b, 46-300 Olesno
Oferta wpłynęła: 10.02.2020 r., Cena zadanie częściowe nr 2: 3.900,00 zł.

Pełna lista podmiotów

1. Biuro Podróży „SIESTA”, Michał Andrzej Jeziorowski, Ul. Kluczborska 30, 46-300 Olesno
2. Biuro Podróży TEMPO T. Podzielny, M. Podzielny, U. Podzielna, sp. jawna, Ul. Kossaka 4b, 46-300 Olesno

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki