Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonaniu serwisowania istniejących przydomowych biologicznych i biologiczno- mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno

 

Olesno dnia 05.02.2020 r.

 

 

Nr III- 7013.6.2.2020

 

Zapytanie ofertowe

 

W imieniu Gminy Olesno jako ,,Zamawiający” , zapraszam do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na :

 

I. Wykonaniu serwisowania istniejących przydomowych biologicznych i biologiczno- mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno , województwo Opolskie, a w szczególności w miejscowościach :

Broniec           34 szt. - biologiczne

Boroszów       42 szt. - biologiczne, 21 szt. - biologiczno -  mechaniczne

Leśna              41 szt. - biologiczne, 7 szt. - biologiczno- mechaniczne

 

Serwisowanie biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków polega w szczególności na

 

*Kontroli przewodów odprowadzających ścieki

*Kontroli poprawności działania i regulacji pływaków pomp ścieków

*Kontroli instalacji elektrycznej i systemu sterowania oczyszczalnią

*Pomiaru ilości osadu  w celu określenia konieczności jego wywozu

*Kontroli poprawności działania systemu rozsączającego

*Kontroli poprawności działania systemu odpowietrzania przykanalików

* Opisaniu nieprawidłowości eksploatacji przydomowej oczyszczalni

 

Serwisowanie biologiczno - mechanicznych przydomowych oczyszczalni ścieków polega w szczególności na :

 

*Kontroli pracy dmuchaw

*Kontroli i oczyszczeniu pomp ścieków

*Kontroli i oczyszczeniu filtrów  zanieczyszczeń – w osadnikach

*Kontroli poprawności działania i regulacji pływaków pomp ścieków

*Kontroli instalacji elektrycznej i systemów sterowania oczyszczalnią

*Kontroli szczelności układu pneumatycznego

*Kontroli poprawności działania systemu napowietrzającego i recyrkulacji

*Kontroli poprawności działania systemu rozsączającego i studni chłonnych

*Pomiaru ilości osadu  w celu określenia konieczności jego wywozu

*Opisaniu nieprawidłowości w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej eksploatacji urządzeń

*Dodatkowego przeszkolenia użytkownika przydomowej oczyszczalni ścieków z zakresie działania i prawidłowej obsługi oczyszczalni.

 

II. Wykonanie robót  naprawczych przydomowych oczyszczalni ścieków o lokalizacji i stwierdzonym orientacyjnym zakresie robót :

  1. Boroszów 10 - Wydobycie zapadniętego zbiornika ścieków oraz ponowne jego prawidłowe osadzenie, wraz z dokonaniem ponownego włączenia przewodów doprowadzających ścieki do zbiornika.
  2. Leśna 40 - Wydobycie zapadniętych zbiorników oraz ponowne ich osadzenie wraz z wykonaniem niezbędnych robót instalacyjnych.
  3. Broniec 17 - Naprawa lub przebudowa kopca infiltracyjnego.
  4. Broniec 32 - Naprawa lub przebudowa kopca infiltracyjnego.
  5. Broniec 21 - Napraw lub przebudowa kopca infiltracyjnego.
  6. Broniec 13 - Naprawa lub przebudowa kopca infiltracyjnego.
  7. Broniec 23a - Naprawa lub przebudowa kopca infiltracyjnego.
  8. Broniec 9 - Naprawa lub przebudowa kopca infiltracyjnego.
  9. Broniec 44 - Naprawa lub przebudowa kopca infiltracyjnego.
  10. Broniec 2 - Naprawa lub przebudowa kopca infiltracyjnego.

 

Przed  dokonaniem wyceny zakresów robót wymienionych w pkt. 1 - 10,  należy dokonać wizji lokalnej na miejscu w celu dokładnego określenia zakresu robót i ich wartości.

 

III. Jeżeli w trakcie serwisowania przydomowych oczyszczalni wyniknie konieczność naprawy lub wymiany urządzeń technicznych tych oczyszczalni , wykraczających po za zakres określony w pkt. I niniejszego Zapytania, Zamawiający podejmie decyzję o jego wymianie lub naprawie , po uprzednim przedłożeniu przez Wykonawcę szczegółowego kosztorysu ofertowego naprawy lub wymiany i jego zatwierdzenie przez Zamawiającego, poprzez udzielenie Wykonawcy zlecenia na wykonanie naprawy lub wymiany urządzeń.

 

IV. Wymagany termin wykonania Zamówienia

Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków - do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Wykonanie robót naprawczych - do dnia 30 maja 2020 r.

Zamawiający wyraża zgodę  na ewentualne skrócenie terminu wykonania zamówienia.

 

V. Oferta winna zawierać koszty za :

1. Wykonanie serwisowania ;

- 117 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków obejmującego zakres robót określonych w pkt.I - Netto + podatek VAT.

- 28 szt. przydomowych biologiczno - mechanicznych oczyszczalni ścieków obejmującego zakres robót określonych w pkt.I - Netto + podatek VAT.

2. Wykonanie robót naprawczych przydomowych oczyszczalni ścieków o lokalizacji i stwierdzonym orientacyjnym zakresie robót określonym w Pkt. II niniejszego zapytania, dla każdej przydomowej oczyszczalni , a w szczególności wymienionej w pkt. 1 – 10.

 

Do oferty należy załączyć  referencje lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie przez Oferenta w ciągu  ostatnich 3 lat serwisowania minimum 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

VI. Oferent może zaoferować tylko jedną cenę, której nie można zmienić po złożeniu oferty.

Zamówienie zostanie udzielone tylko jednemu Oferentowi – Wykonawcy.

Zamawiający informuje jednocześnie, że łączne zamówienie (wykonanie serwisowania oraz wykonywanie robót naprawczych) zostanie udzielone Oferentowi, który zaoferuje najniższą cenę netto + podatek VAT za wykonanie zakresu robót określonego w Pkt.I i Pkt.II niniejszego Zapytania, z potwierdzeniem wymaganych terminów wykonania usług.

 

VII. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie ul. Pieloka 21 w  terminie do dnia 12 lutego 2020 r. do godz.12:00, z dopiskiem na kopercie : ,,Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno”.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 lutego 2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego

 

VIII. Załączniki

DOC1.2 projekt umowy.doc (89,00KB)
DOC1.1. formularz ofertowy.doc (36,00KB)
 

 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna