Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wycinka drzew oraz prace pielęgnacyjne w koronach drzew rosnących na terenie miasta i gminy OlesnoOgłoszenie nr 510141-N-2020 z dnia 2020-02-06 r.
 

Gmina Olesna: Wycinka drzew oraz prace pielęgnacyjne w koronach drzew rosnących na terenie miasta i gminy Olesno
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycinka drzew oraz prace pielęgnacyjne w koronach drzew rosnących na terenie miasta i gminy Olesno
Numer referencyjny: IX.271.06.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew oraz prace pielęgnacyjne w koronach drzew rosnących na terenie miasta i gminy Olesno zgodnie z poniższym wykazem: 3.1.1. Zabiegi pielęgnacyjne drzew - termin realizacji do 14.03.2020r. • 4 modrzewie rosnące w Oleśnie przy ulicy Głogowej – przycięcie gałęzi zwisających nad ulicą, redukcja korony, • Redukcja korony/cięcia techniczne - dąb przy ul. Grunwaldzkiej, • Cięcia sanitarne - lipa przy drodze Olesno – Wachów, • Cięcia sanitarne - 3 drzew (jesion + 2 akacje) z parku przy posesji w Oleśnie ul. Konopnickiej 12, • Cięcia sanitarne, usunięcie jemioły - drzewa na terenie placu zabaw w Oleśnie przy ul. Brunona Aleksandra – buk zwyczajny, dąb czerwony, robinia akacjowa, • Cięcia sanitarne, usuniecie jemioły - dąb czerwony i robinia akacjowa na terenie placu zabaw w Oleśnie przy ul. Kilińskiego, • Cięcia sanitarne - grab pospolity na terenie szkoły w Wachowie, • Cięcia sanitarne, redukcja koron, usunięcie jemioły - morwa, dwie lipy drobnolistne na terenie przedszkola publicznego w Łowoszowie, • Redukcja korony – dąb w Bodzanowicach przy ul. Leśnej, • Cięcia sanitarne – brzoza w paku miejskim (przy alejce od strony ul. Kościuszki), • Ciecia sanitarne - 6 lip i 1 klon w parku za MDK w Oleśnie, • Cięcia sanitarne – morwa, klon jawor, lipa, na boisku wiejskim w Borkach Małych, • Cięcia sanitarne – 6 drzew tj. 3 drzewa (dąb, klon jawor, dąb) przy ulicy Dębowej, 3 drzewa (klon jawor i dwa dęby) na terenie parkingu przy UM w Oleśnie, • Usunięcie jemioły z lipy na parkingu przy UM w Oleśnie, • Redukcja koron 6 wierzb na promenadzie w Oleśnie, • Cięcia sanitarne 51 drzew, rosnących w pasie ulicy Kolejowej w Starym Oleśnie, • Cięcia sanitarne 30 drzew wzdłuż ścieżki rowerowej w pasie drogowym ul. Leśnej w Oleśnie oraz wycinka zakrzewień na długości około 2,5km.jednostronnie. • Przycięcie odrostów drzew i zakrzewień wzdłuż ścieżki rowerowej w pasie drogowym ul. Wachowskiej relacji Olesno –Wachów na długości około 2km. jednostronnie. 3.1.2. Wycinka drzew – termin realizacji do 29.02.2020r. • 1 sztuka drzewa z gatunku wierzba płacząca o obwodzie pnia 177 cm, rosnąca w Oleśnie przy ulicy Słonecznej, na działce nr 4094, arkusz mapy 1, obręb Olesno • 1 sztuka drzewa z gatunku klon jawor o obwodzie pnia 74 cm, rosnący w Oleśnie przy ulicy Krasickiego, na działce nr 1614, obręb Olesno • 1 sztuka drzewa z gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 182 cm, rosnący w Oleśnie w sąsiedztwie parku miejskiego, na działce nr 2397, obręb Olesno • 6 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 142 cm, 134 cm, 104 cm, 152 cm, 150 cm, 108 cm, rosnące w parku miejskim Oleśnie (od ulicy Kościuszki), działka nr 2386 • 1 sztuka drzewa z gatunku klon jawor o obwodzie pnia 187 cm (DRZEWO POZOSTAWIĆ NA MIEJSCU), 1 sztuka drzewa z gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 182 cm, 1 sztuka drzewa z gatunku świerk kłujący o obwodzie pnia 44 cm, rosnące w „małym” parku w Oleśnie, na działkach nr 2983 i 3020, obręb Olesno • 1 sztuka drzewa z gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 234 cm, rosnący w Bodzanowicach przy ulicy Leśnej, na działce nr 729/414, arkusz mapy 7, obręb Bodzanowice • 2 sztuki drzew z gatunku świerk pospolity o obwodach pni: 142 cm i 127 cm, rosnące w Oleśnie na terenie placu zabaw przy ulicy Brunona Aleksandra, działka nr 1664 • 5 sztuk drzew z gatunku klon srebrzysty o obwodach pni: 70 cm, 54 cm, wielopniowy: 70 cm, 57 cm, 30 cm, wielopniowy: 45 cm, 49 cm, 42 cm, wielopniowy: 42 cm, 38 cm, 22 cm, 1 sztuki drzewa z gatunku klon pospolity wielopniowy: 66 cm, 32 cm, 45 cm, oraz 1 sztuka świerka pospolitego rozwidlającego się na dwa pnie: 54 cm i 46 cm, rosnące w Oleśnie na terenie placu zabaw przy ulicy Kilińskiego, działka nr 3828 w Oleśnie • 3 sztuki drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 137 cm, 139 cm, 145 cm, oraz 2 sztuki drzew z gatunku olsza czarna o obwodach pni: 89 cm, 97 cm, rosnące w Łowoszowie na terenie boiska wiejskiego, działka nr 56 • 4 sztuki drzew z gatunku klon zwyczajny o obwodach pni: 119 cm, 56 cm, 145 cm, 155 cm oraz 1 sztuka drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia: 90 cm, rosnące w Borkach Małych na terenie boiska wiejskiego, działka nr 56 • 1 sztuka drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 156 cm, rosnąca w Oleśnie w parku za MDK w Oleśnie, działka nr 4452 – spr. Nr 8 (DRZEWO POZOSTAWIĆ NA MIEJSCU) • 1 sztuka drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia: 85 cm, rosnąca w Oleśnie przy ulicy Krzywej w Oleśnie, działka nr 1829 • 1 sztuka drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia: 155 cm, rosnąca w Oleśnie przy ulicy Sądowej w Oleśnie, działka nr 1737 • 4 drzewa gatunków owocowych o obwodach pni: 58 cm, 109 cm, 76, dwupniowe: 109 cm i 65 cm, rosnące w Oleśnie przy ulicy Częstochowskiej, działka nr 1969 • 1 sztuka drzewa z gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia: 83 cm, rosnąca w Kolonii Łomnickiej na boisku wiejskim, działka nr 81/5 • 1 sztuka drzewa z gatunku klon zwyczajny, rozwidlający się na dwa pnie o obwodach: 178 cm i 165 cm, rosnący w Oleśnie przy ulicy Dworcowej, działka nr 4853 • 1 sztuka drzewa z gatunku wierzba krucha, dwupniowa: 140cm, 100cm, 1 sztuka drzewa z gatunku modrzew europejski o obwodzie pnia 80cm, 1 sztuka drzewa z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 130cm, rosnące na działce nr 1758 w Oleśnie (promenada). • frezowanie 41 sztuk pni pozostałych po wycince drzew na głębokość co najmniej 15 cm poniżej gruntu, uzupełnieniu ziemi w miejscu frezowania pni, • Drzewa, gałęzie pochodzące z wycinki drzew oraz prac pielęgnacyjnych w koronach drzew stanowią własność wykonawcy z wyjątkiem: • -1 sztuka drzewa z gatunku klon jawor o obwodzie pnia 187 cm (DRZEWO POZOSTAWIĆ NA MIEJSCU), rosnący w „małym” parku w Oleśnie, na działkach nr 2983 i 3020, obręb Olesno, • - 1 sztuka drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 156 cm, rosnąca w Oleśnie w parku za MDK w Oleśnie, działka nr 4452 – spr. Nr 8 (DRZEWO POZOSTAWIĆ NA MIEJSCU), 3.2. Zabiegi pielęgnacyjne należy przeprowadzić zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Powinny one polegać przede wszystkim na przycięciu gałęzi stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa, a także na przycięciu korony oraz wykonaniu cięć prześwietlających - odmładzających drzewa, celem zminimalizowania ewentualnych zagrożeń oraz poprawy warunków życia i dalszego ich rozwoju. Należy również przeprowadzić redukcję koron drzew. 3.3. Prace należy przeprowadzić w sposób nie kolidujący z pozostałymi drzewami. 3.4.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie narzędzia i specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia. 3.5. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania niezbędnych uzgodnień z odpowiednimi służbami, w tym, w razie konieczności z zarządcą sieci energetycznej i telefonicznej. 3.6. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, a także do wykonywania prac w pasie drogowym w sposób nie powodujący kolizji z uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego. 3.7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac. 3.8. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z bezpośrednią realizacją zamówienia (tj. w szczególności: pracowników fizycznych, kierowców samochodów) w ramach realizacji niniejszej umowy będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zawartej z Wykonawcą lub podwykonawcą. 3.9. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do 10 dni, przedstawi dokumenty potwierdzające sposób zatrudnienia wymaganych osób, w szczególności potwierdzających, że osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 3.10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów, o których mowa w ust. 2, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 3.11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 77211500-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
77211400-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-03-14

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
kryterium środowiskowe 30,00
termin płatności faktury 10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-14, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

PDF30 - specyfikacja.pdf (312,17KB)
DOC3.5 zobowiązanie.doc (56,00KB)
DOC3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (38,00KB)
DOCX3.3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx (23,23KB)
DOC3.2 umowa.doc (71,00KB)
DOC3.1 formularz oferty.doc (44,50KB)
 

 

    Olesno, dn. 14.02.2020 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Dnia 14.02.2020 r. w siedzibie Zamawiającego (Mała Sala Narad – pok. 114 ) o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn.:

Wycinka drzew oraz prace pielęgnacyjne w koronach drzew rosnących na terenie miasta i gminy Olesno

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 45.925,00 złotych brutto

 

Złożono 5 ofert (nazwa wykonawcy, cena, pojazd spełniający normę i termin płatności faktury):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa (brutto)

Pojazd spełniający normę

Termin płatności faktury

1

Usługi Leśne Tomasz Bania

Stawisza 29

38-315 Uście Gorlickie

 

99.360,00

 

Euro 6

 

30 dni

2

Schwigon Service Artur Schwigon

Ul. Lubliniecka 12

46-300 Olesno

 

33.998,00

 

Euro 6

 

30 dni

3

P.H.U. „ADT” Adam Dygudaj

Pacanów 16

42-140 Panki

 

33.480,00

 

Euro 6

 

30 dni

4

Opolska Szkoła Arborystyki Tomasz Jagoda

Kuźnica Katowska, ul. Kochanowskiego 11

46-037 Karłowice

 

100.828,80

 

Euro 6

 

30 dni

5

Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS

Sp. z o.o., sp. k.

Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski

 

129.600,00

 

 

Euro 4

 

 

30 dni

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności.                                              
Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

 

Nr IX.271.06.2020                                                                                      Olesno, dn. 14.02.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający:                                                                                                                           Gmina Olesno reprezentowana przez

 Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Wycinka drzew oraz prace pielęgnacyjne w koronach drzew rosnących na terenie miasta i gminy Olesno

 

Nazwa wykonawcy z najkorzystniejszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

P.H.U. „ADT” Adam Dygudaj, Pacanów 16, 42-140 Panki

 

Uzasadanienie faktyczne:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60%),

- Kryterium środowiskowe (30%),

- Termin płatności faktury (10%)

i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Nazwa wykonawcy, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa (brutto)

Pojazd spełniający normę

Termin płatności faktury

Suma

1

Usługi Leśne Tomasz Bania

Stawisza 29

38-315 Uście Gorlickie

 

20,2

 

30

 

10

 

60,2 pkt

2

Schwigon Service Artur Schwigon

Ul. Lubliniecka 12

46-300 Olesno

 

59,1

 

30

 

10

 

99,1 pkt

3

P.H.U. „ADT” Adam Dygudaj

Pacanów 16

42-140 Panki

 

60

 

30

 

10

 

100 pkt

4

Opolska Szkoła Arborystyki Tomasz Jagoda

Kuźnica Katowska, ul. Kochanowskiego 11, 46-037 Karłowice

 

19,9

 

30

 

10

 

59,9 pkt

5

Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS

Sp. z o.o., sp. k.

Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski

 

15,5

 

 

10

 

 

10

 

35,5 pkt

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki