Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr Z.III.6220.8.2018 z dnia 10 marca 2020 r. dla przedsięwzięcia „Rozbudowa Gospodarstwa Rybackiego w Starym Oleśnie przy Ośrodku Wypoczynkowym „HORN” gm. Olesno, (...)"

Olesno, dnia 10 marca 2020 roku

Z.III.6220.8.2018

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

Burmistrz Olesna

zawiadamia Strony postępowania

o wydaniu, na wniosek pełnomocnika FHU DAW STAR Olesno Dawid Jonek, ul. Kluczborska 10b, 46-300 Stare Olesno, z dnia 25 maja 2018 r., decyzji nr Z.III.6220.8.2018 z dnia 10 marca 2020 roku o środowiskowych uwarunkowaniach ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa Gospodarstwa Rybackiego w Starym Oleśnie przy Ośrodku Wypoczynkowym „HORN” gm. Olesno, pow. Olesno, woj. opolskie” zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr: nr: 20/4, 20/5, 20/6, 24, 26, 27 k.m. 41, nr 82 k.m. 2, nr: 96, 72/1, 77, 174/1, 109/1 k.m. 1, obręb Stare Olesno.

Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia (art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Stare Olesno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Olesno, dnia 10 marca 2020 roku

Z.III.6220.8.2018

Zawiadomienie

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

że, po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika FHU DAW STAR Olesno Dawid Jonek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa Gospodarstwa Rybackiego w Starym Oleśnie przy Ośrodku Wypoczynkowym „HORN” gm. Olesno, pow. Olesno, woj. opolskie” zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 20/4, 20/5, 20/6, 24, 26, 27 k.m. 41, nr 82 k.m. 2, nr: 96, 72/1, 77, 174/1, 109/1 k.m. 1, obręb Stare Olesno, Burmistrz Olesna decyzją nr Z.III.6220.8.2018 z dnia 10 marca 2020 roku o środowiskowych uwarunkowaniach ustalił środowiskowe uwarunkowania dla realizacji ww. przedsięwzięcia.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Stare Olesno.

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie zamieszczona publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie  - http://www.ekoportal.gov.pl).