Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, decyzję ZRiD do przebudowy drogi gminnej do terenów przemysłowych przy ul. Częstochowskiej w Oleśnie

Olesno, dn. 11.03.2020 r.

Nr IX-III.271.08.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, decyzję ZRiD do przebudowy drogi gminnej do terenów przemysłowych przy ul. Częstochowskiej w Oleśnie.

 

I. Zamawiający.

 1. Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z posiadaną koncepcją (budowlano-wykonawczej) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, decyzją ZRID do przebudowy drogi gminnej do terenów przemysłowych przy ul. Częstochowskiej w Oleśnie (województwo opolskie, Gmina Olesno), o łącznej długości około 252 m.b., obejmującej:
 • zaprojektowanie przebudowy drogi o szerokości 5,5 m i utwardzonymi poboczami o szerokości 2 x 0,75m
 • zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej,
 • zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej,
 • zaprojektowanie sieci wodociągowej wraz z hydrantami,
 1. Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje wykonanie:
 • projektu budowlanego – w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału,
 • projektu wykonawczego – w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału,
 • kosztorysów inwestorskich dla całości prac – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału,
 • przedmiarów robót dla całości prac – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału,
 • specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału,
 • projektu stałej organizacji ruchu – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału,
 • powyższą dokumentację projektową należy opracować w formie tradycyjnej (papierowej), w ilościach wskazanych w pkt. a-f oraz na nośniku elektronicznym (w formacie ogólnodostępnym – opracowania tekstowe w formacie *.pdf z możliwością wyszukiwania, opracowania graficzne w formacie *.jpg wysokiej rozdzielczości, dodatkowo kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w formacie *.ath.).
 1. Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z Zamawiającym.
 1. W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
  W przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe producentów, wykonawca ma obowiązek określić konkretne parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych.
 1. Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do obowiązków wykonawcy należy stosownie od potrzeb: uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, decyzji, zezwoleń i sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, niezbędnych do prawidłowego wykonania prac budowlanych.
 2. Dokumentację należy sporządzić w sposób czytelny
 3. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa osobiste i majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach niniejszego postępowania.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o postępie prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz konsultowania z przedstawicielem Zamawiającego proponowanych rozwiązań projektowych i uzyskania dla nich akceptacji.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i weryfikacji w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz przekazania ich kserokopii Zamawiającemu.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania prawomocną decyzję pozwolenia na budowę.
 7. Rękojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej zostanie rozszerzona do upływu terminu rękojmi Wykonawcy za roboty budowlane prowadzone na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej.
 8. Wykonawca w ramach rękojmi zobowiązany będzie do dokonywania aktualizacji dokumentacji projektowej w związku ze zmianami w przepisach prawnych.
 9. Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiadać na pytania związane z dokumentacją projektową kierowane do Zamawiającego przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu na roboty budowlane prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej.
 10. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o postępie prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz konsultowania z przedstawicielem Zamawiającego proponowanych rozwiązań projektowych i uzyskania dla nich akceptacji.
 11. Oferent na etapie kalkulacji kosztów opracowania przedmiotowej dokumentacji powinien uwzględnić koszty związane z opracowaniem mapy do celów projektowych.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2020 roku.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 23.03.2020 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem lub na adres poczty elektronicznej: zamowienia@olesno.pl

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 3. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, w tym osoba z uprawnieniami do projektowania (zgodnie z załącznikiem nr 2) – Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
 1. Min. 1 osobą - projektantem o specjalności drogowej:

- Minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta winna posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczenie polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę) o łącznej wartości zadania minimum 50 000 PLN brutto, obejmującego budowę lub przebudowę lub remont dróg, lub parkingów, lub placów postojowych, lub manewrowych lub innych utwardzeń nawierzchni wykonanych z kostki betonowej, lub betonu, lub mieszanek bitumicznych

 1. Min. 1 osobą – projektantem o specjalności sieciowej:

- Minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta winna posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz doświadczenie polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę) o łącznej wartości zadania minimum 50 000 PLN brutto, obejmującej zagadnienia odwodnienia drogi, ścieżki rowerowej itp.

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania

 

IX. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 1. w sprawie przedmiotu zamówienia: w sprawie przedmiotu zamówienia: Tomasz Głogowski – podinspektor ds. wodno-kanalizacyjnych Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 102 tel. 34 / 350 78 41-44 wew. 206 w godz. 730-1500

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

  

X. Załączniki

PDF4.2.zagospodarowanie terenu.pdf (445,93KB)

PDF4.1.zagospodarowanie terenu.pdf (368,50KB)

PDF1.PZT Olesno Częstochowska.pdf (537,00KB)

DOCX1.2 wykaz osób.docx (15,69KB)

DOCX1.1 formularz ofertowy.docx (18,76KB)
 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof  Dydyna

 

 

Nr IX-III.08.2020                                                                    Olesno, dn. 18 marca 2020 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr IX-III.08.2020 opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie w dniu 11.03.2020 r. pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, decyzję ZRiD do przebudowy drogi gminnej do terenów przemysłowych przy ul. Częstochowskiej w Oleśnie”.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki