Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacja wyjazdu studyjnego na Węgry

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

12-03-2020

Termin składania ofert

24-03-2020

Numer ogłoszenia

1238418

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce: Siedziba Zamawiającego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 - sekretariat
Sposób składnia ofert:
Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 24.03.2020 r.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w wersji papierowej na adres określony w punkcie powyżej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@olesno.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamil Brzęczek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

34 359 7841

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja pięciodniowego wyjazdu studyjnego dla 16 osób, z miejscowości Olesno do miejscowości Zalakaros (Węgry) wraz z zapewnieniem 3 przejazdów lokalnych (ok. 50 km w ciągu dnia) oraz trzech obiadów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest organizacja wyjazdu studyjnego do Zalakaros w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja pięciodniowego wyjazdu studyjnego dla 16 osób, z miejscowości Olesno do miejscowości Zalakaros (Węgry) wraz z zapewnieniem 3 przejazdów lokalnych (ok. 50 km w ciągu dnia) oraz trzech obiadów.
2. Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, obsługa tłumacza polsko - węgierskiego, ubezpieczenie NNW uczestników, trzy obiady (wtorek, środa, czwartek) dla grupy ok. 25 osób na miejscu.
3. Wymagania dotyczące środka transportu: norma emisji spalin Euro 5 lub wyższa, klimatyzacja, toaleta.
4. Wymagania dotyczące posiłków: restauracja w obrębie okręgu Zala. Gramatura minimalna posiłków: zupa – 350 ml, mięso / ryba – 200 g , surówka - 200 g , dodatki skrobiowe (np. ziemniaki, frytki, ryż) - 250 g, napój - 200 ml (np. sok, woda gazowana, niegazowana, kompot).
5. Dokładną ilość uczestników Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż 2 tygodnie przez terminem wyjazdu.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Kod CPV

63500000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

11-15.05.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udowodni, że posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (należy wskazać nr wpisu w formularzu ofertowym).

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy. Zmiany mogą dotyczyć:
1. przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
2. zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
3. zmiany ilości uczestników wyjazdu, przy czym zmiana nie może być wyższa/niższa niż 20 % pierwotnie zadeklarowanych uczestników,
4. innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

formularz ofertowy

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteriami oceny ofert jest cena – 100% (maks. 100 pkt.)
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.
3. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:
Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA OLESNO

Adres

Jana Pieloka 21

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

0048343597842

Fax

0048343597283

NIP

5761562352

Tytuł projektu

Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim

Numer projektu

RPOP.05.01.00-16-0002/18-00

 

PDFzapytanie ofertowe.pdf (253,23KB)
DOCX1.1 formularz.docx (78,59KB)
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, dn. 13.03.2020 r.

Nr IX.IX.01.2020

Modyfikacja Treści Zapytania Ofertowego

Dotyczy postępowania pn.: „Organizacja wyjazdu studyjnego na Węgry”.

 

Zamawiający informuje o modyfikacji treści zapytania ofertowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

 

Jest

  1. Wymagania dotyczące środka transportu: norma emisji spalin Euro 5 lub wyższa, klimatyzacja, toaleta.

 

Ma być

Wymagania dotyczące środka transportu: norma emisji spalin Euro 5 lub wyższa, klimatyzacja, toaleta. Zamawiający dopuszcza możliwość środka transportu bez toalety. Minimalna wymagana liczba miejsc – 25, z uwagi na lokalne wyjazdy.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki