Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z XXII sesji rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 3 marca 2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-03-03 o godz. 12:03:50, a zakończono o godz. 12:57:15 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Tadeusz Rutko
 4. Andrzej Kochański
 5. Irena Hadasik
 6. Marek Leśniak
 7. Łukasz Czołkos
 8. Jan Bonk
 9. Edeltrauda Zug
 10. Henryk Kucharczyk
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (12:03:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami "Otwieram XXII sesję Rady Miejskiej w Oleśnie" rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich przybyłych na sesję. Przewodniczący stwierdził, że w dzisiejszej sesji według listy obecności uczestniczy 10 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecni radni Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki.

 1. Przedstawienie porządku obrad. (12:04:00)

Przewodniczący odczytał porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020 – 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno  na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, budowę proekologicznego ogrzewania oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Olesno na lata 2020-2022 .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad. 

 

Następnie poddał go pod głosowanie – zaopiniowano pozytywnie, jednomyślnie.


3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (12:05:00)

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez odczytania, ponieważ był on dostępny w Biurze Rady oraz został wyłożony do wglądu przed dzisiejszą sesją. Propozycja Przewodniczącego Rady została przyjęta jednogłośnie tj. 14 głosów "za".

4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (12:06:00)

Jako pierwsza sprawozdanie złożyła Pani Edeltrauda Zug Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która poinformowała, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 28 lutego 2020. Podczas posiedzenia członkowie Komisji dokonali analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie z wyjątkiem uchwały w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023. Ponadto Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie . Komisja nie wniosła zastrzeżeń do złożonego sprawozdania.

Następnie sprawozdanie złożył Pan Marek Leśniak Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, który poinformował, że Komisja odbył jedno posiedzenie w dniu 3 marca 2020 roku, podczas której obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście. Podczas posiedzenia omówiono realizację wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w Gminie Olesno – informacji udzieliła Pani Żaneta Halska, podsumowanie działalności Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie za 2019 rok – informacji udzielił Pan Ernest Hober. Następnie przeanalizowano wnioski mieszkaniowe, które zaopiniowano negatywnie. Projekty uchwał po wysłuchaniu wyjaśnień poszczególnych kierowników zaopiniowano pozytywnie.

 

Kolejno sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa złożył Jan Bonk wiceprzewodniczący Komisji, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 27 lutego 2020. Podczas posiedzenia członkowie Komisji dokonali analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie z wyjątkiem uchwały w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023. Ponadto Komisja zapoznała się z informacją na temat złożonych w 2019r. projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Informacji w tym temacie udzieliła Pani Małgorzata Pach Kierownik Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy.

Jako ostatni sprawozdanie złożył Pan Jan Jaskulski Skarbnik Gminy Olesno, który poinformował, że komisja odbyła posiedzenie w dniu 2 marca 2020 roku w którym uczestniczyli członkowie komisji oraz zaproszeni goście. Podczas posiedzenia omówiono ocenę poziomu nakładów na utrzymanie obiektów sportowych oraz sport i rekreacje dzieci i młodzieży oraz przeanalizowano poziom dochodów z parkometrów na terenie Miasta Olesna  w relacji do ponoszonych wydatków na ich utrzymanie. Projekty uchwał po wysłuchaniu wyjaśnień poszczególnych kierowników zaopiniowano pozytywnie.

5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (12:10:00)

Do Biura Rady wpłynęło jedno pismo z dnia 6 lutego 2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Ponadto Przewodniczący uczestniczył:

08.02.2020 w walnym zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP Stare Olesno.

02.-04.03.2020 wraz z sekretarzem Gminy w szkoleniu dot. oświaty w Głuchołazach.


6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (12:11:00)

I Na sesji w dniu 29 stycznia 2020 r.  Rada Miejska w Oleśnie podjęła 12 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

161

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.

w trakcie realizacji

162

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

w trakcie realizacji

163

w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych.

wykonana

164

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do sądów powszechnych.

wykonana

165

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

wykonana

166

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.

w trakcie realizacji

167

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.

w trakcie realizacji

168

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.

w trakcie realizacji

169

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna.

w trakcie realizacji

170

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.

w trakcie realizacji

171

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

wykonana

172

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno.

w trakcie realizacji

 

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

4

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi cmentarne.

5

w sprawie opracowania na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, zespołów szkolno-przedszkolnych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olesno.

6

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.

7

w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.

8

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

9

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.

10

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

11

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.

12

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w użyczenie.

13

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia.

14

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.

15

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Olesno organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w drodze otwartych konkursów ofert.

16

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

17

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2020 r.

18

w sprawie połączenia obwodów PSP nr 1 im. T. Kościuszki w Oleśnie i PSP nr 3 im. Powstańców Śl. w Oleśnie, w związku z nieprowadzeniem naboru do klas I w PSP nr 1 im. T. Kościuszki w Oleśnie w roku szkolnym 2020/2021.

 

 

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

 

28.01.2020

 • zorganizowałem posiedzenie Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oleśnie, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Oleśnie. Tematem było podsumowanie przeglądów technicznych, kampania zebrań sprawozdawczych, uchwalenie planów pracy na 2020 rok, podsumowanie działalności OSP w 2019 roku, sprawy bieżące.

30.01.2020

 • uczestniczyłem w plenarnym posiedzeniu Zarządu PZERiI, które odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie
 • spotkanie dotyczące organizacji i funkcjonowania po gruntownej renowacji stadionu miejskiego
 • uczestniczyłem  w XXXIX Czwartkowym Spotkaniu Muzealnym pt. Echa historii lokalnej „Opowiadane Dziedzictwo” prezentacja projektu i filmu Stowarzyszenia Opowiadamy, która odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.                                         

31.01.2020

 • spotkałem się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Oleśnie w związku z zakończeniem przez nich realizowanego projekty dotyczącego stworzenia kalendarza oleskiego na 2020 rok

01.02.2020

 • udzieliłem ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Oleśnie.

02.02.2020

 • uczestniczyłem w obchodach 30-letniej rocznicy założenia organizacji Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, które odbyły się w MDK w Oleśnie.

03.02.2020

 • uczestniczyłem w zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Subregion Północny Opolszczyzny, na którym zostały omówione kwestie związane z organizowanym w tym samym dniu Walnym  Zgromadzeniem Członków. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Kluczborku.

04.02.2020

 • udzieliłem wywiadu TV Olesno dotyczącego kwestii zeszłorocznych inwestycji.

05.02.2020

 • spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych naszej gminy

06.02.2020

 • wraz z 41 gminami województwa opolskiego podpisałem deklarację o przystąpieniu do programu LIFE, który ma pomóc we wdrożeniu spójnego systemu zarządzania jakością powietrza w regionie.

10.02.2020

 • uczestniczyłem w oficjalnym przekazaniu busa - VW Transporter T6, zakupionego przez Gminę Olesno na potrzeby przewozu niepełnosprawnych uczniów z gminnych placówek oświatowych, dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. W przekazaniu uczestniczył także Starosta Oleski Roland Fabianek, Dyrektor Oddziału Opolskiego PFRON Łukasz Żmuda, Sekretarz Gminy Janusz Wojczyszyn oraz ks. Tomasz Kornek.

11.02.2020

 • odbyłem spotkanie z przedstawicielami firmy „Mirbud” dotyczących kwestii rozpoczęcia budowy obwodnicy Olesna.
 • podpisałem dwa akty notarialne.

13.02.2020

 • uczestniczyłem w uroczystości przekazania samochodu operacyjnego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.
 • reprezentowałem gminę na spotkaniu kończącym karnawał ZERiI w Oleśnie.

 

15.02.2020

 • uczestniczyłem w walnym zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP Broniec.

18.02.2020

 • uczestniczyłem w otwarciu wystawy zatytułowanej „Radość życia na afrykańskich batikach” ze zbiorów Muzeum Misyjno-Etnograficznego Księży Werbistów w Pieniężnie. Podczas wernisażu   oleśnianka – s. Dolores dzieliła się swoim zachwytem nad Afryką i mieszkającymi tam ludźmi.

19.01.2020

 • uczestniczyłem w konferencji  pt. „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości”, która odbyła się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Współorganizatorem konferencji są Ministerstwo Cyfryzacji, Polski Fundusz Rozwoju oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Celem jest wsparcie osób kreatywnych, ludzi chcących budować start-upy, rozwijać istniejące już firmy, rozwinąć sprawdzone działania o komponent innowacyjny technologii.

21.02.2020

 • uczestniczyłem w walnym zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP Olesno, które odbyło się w Komendzie Powiatowej PSP w Oleśnie.

22.02.2020

 • uczestniczyłem w uroczystości pt. „Dzień Myśli Braterskiej” połączonej z 10 urodzinami Szczepu Feniks, która odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.
 • uczestniczyłem w walnym zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP Borki Wielkie.

25.02.2020

 • uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego, które odbyło się w Opolu.

27.02.2020

 • spotkałem się z komendantami Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie na temat planowanych inwestycji oraz Komendantem KPP w sprawie organizacji rajdu rowerowego szlakiem oleskich róż. Spotkanie dobyło się w Urzędzie Miejskim.

28.02.2020

 • odbyłem spotkanie z dyrektorem PKP we Wrocławiu.

29.02.2020

 • uczestniczyłem w walnym zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP Kolonia Łomnicka.

01.03.2020

 • już po raz czwarty wraz ze stowarzyszeniem „ Oleska Jedynka” zorganizowałem Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym".

Ponadto Burmistrz Olesna poinformował, że do urzędu wpłynęła informacja o przyznaniu przez Ministerstwo Kultury dofinansowania w wysokości ponad 800 tys. zł dla kościoła Św. Anny w Oleśnie, dopinane są również ostatnie kwestie związane z budową obwodnicy Olesna.


7. Odpowiedzi na interpelacje. (12:21:00)

Do Biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja punkt ten stał się bezprzedmiotowy.


8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok. (zał. nr 1) (12:21:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Tadeusz Rutko
 • BRAK GŁOSU(5):
  Piotr Gręda, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek


9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (12:23:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Tadeusz Rutko, Andrzej Kochański, Jan Jaskulski
 • BRAK GŁOSU(5):
  Piotr Gręda, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek


10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów. (zał. nr 3) (12:24:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Andrzej Kochański
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Łukasz Czołkos
 • BRAK GŁOSU(5):
  Piotr Gręda, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek


11. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020 – 2023. (zał. nr 4) (12:26:00)

Nastąpiła zmiana quorum (12:28:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 11

Do sesji dołączyli radni:

 1. Klaudiusz Małek

Radny Marek Leśniak Przewodniczący Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników odczytał pozytywną opinię zespołu dotyczącą zgłoszonych kandydatur.

Następnie Przewodniczący dokonał wyboru Komisji Skrutacyjnej, w której skład weszli radni: Artur Paluch, Andrzej Kochański, Tadeusz Rutko.

Komisja przeprowadziła tajne głosowanie nad wyborem ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie oraz Sądu Okręgowego w Opolu.

Głosowanie nad uchwałą. (12:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Klaudiusz Małek, Tadeusz Rutko, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Gręda, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński


12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 5) (12:44:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Gręda, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński


13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, budowę proekologicznego ogrzewania oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno. ( zał. nr 6) (12:45:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Tadeusz Rutko, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Gręda, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński


14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Olesno na lata 2020-2022 . (zał. nr 7) (12:48:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Gręda, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński


15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 8) (12:49:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Tadeusz Rutko
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Gręda, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński


16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 9) (12:51:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Artur Paluch, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Gręda, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński


17. Zapytania i wolne wnioski. (12:52:00)

Przewodniczący Pan Henryk Kucharczyk poinformował radnych o zawodach samorządowców, które odbędą się w Oleśnie 14 marca 2020 roku na hali w Zespole Szkół nr 2.

Ponadto poinformował o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych do dnia 24 kwietnia 2020r.


18. Zakończenie obrad. (12:57:00)


Zakończono sesję (12:57:15)