Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa materiałów promocyjnych niezbędnych do realizacji projektu polsko-czeskiego pt.: „Za wspólną historię i współczesność narodów Unii Europejskiej, za wsparcie przynależności do UE”

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-03-2020

Numer ogłoszenia

29565

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć elektronicznie drogą mailową na adres: zamowienia@olesno.pl w terminie do 31.03.2020 r. – pół godziny przed otwarciem
2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2020 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@olesno.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sebastian Kapuścik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

343509172

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie materiałów promocyjnych niezbędnych do realizacji projektu polsko-czeskiego pn.: „Za wspólną historię i współczesność narodów Unii Europejskiej, za wsparcie przynależności do UE” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie częściowe nr 1:
• Worek sportowy z nadrukiem, ilość: 195 szt.
Materiał: Poliester 210T
Wymiary: min. 35 x 45 cm
Znakowanie 1-stronne w 1 kolorze
Regulacja z tyłu przy pomocy troczka o grubości 8 mm
Kolor worka: jasnozielony lub czerwony. Proporcje kolorów ustalone zostaną po
wyborze oferty.
• Koszulka bawełniana z nadrukiem, ilość: 72 szt.
Materiał: 100 % bawełna, min. 150 g
Rozmiary: dziecięce rozmiary od S do XXL, ilości w każdym rozmiarze zostaną ustalone po wyborze oferty. Znakowanie: nadruk w 1 kolorze
Kolor koszulki: do wyboru - czerwony, niebieski, jasnozielony, pomarańczowy, fuksja. Proporcje zostaną ustalone po wyborze oferty.
• Plecak z nadrukiem, ilość: 116 szt.
Materiał: 100 % poliester
Rozmiary: mieści format A4
Znakowanie: nadruk w 1 kolorze
Kolor plecaka: w wyboru żółty, brązowy, zielony, niebieski, pomarańczowy, czerwony. Kolor plecaka i kolor nadruku zostanie wybrany przez Zamawiającego po wyborze oferty.
• Czapka z daszkiem z nadrukiem lub haftem, ilość: 44 szt.
Materiał: 100 % Bawełna
Wymagania dodatkowe - regulowany obwód.
Znakowanie: nadruk lub haft w 1 kolorze
Kolor czapki: w wyboru żółty, brązowy, zielony, niebieski, pomarańczowy, czerwony.
Kolor czapki i nadruku zostanie wybrany przez Zamawiającego po wyborze oferty.
Zadanie częściowe nr 2:
• Dzwonek rowerowy, ilość: 195 szt.
Materiał: metal
Wymiary: min. średnica 5.5 x 5 cm
Znakowanie: nadruk w 1 kolorze bądź grawer
Kolor dzwonka: czarny lub biały
• Przypinka na agrafce ilość: 72 szt.
Rozmiary: okrągła o średnicy do 58 mm.
Znakowanie: w pełnym kolorze na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego. Oznakowanie przypinek na przykładzie Załącznika nr 4 – przykład oznakowania mini.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie materiałów promocyjnych niezbędnych do realizacji projektu polsko-czeskiego pn.: „Za wspólną historię i współczesność narodów Unii Europejskiej, za wsparcie przynależności do UE” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie częściowe nr 1:
• Worek sportowy z nadrukiem, ilość: 195 szt.
Materiał: Poliester 210T
Wymiary: min. 35 x 45 cm
Znakowanie 1-stronne w 1 kolorze
Regulacja z tyłu przy pomocy troczka o grubości 8 mm
Kolor worka: jasnozielony lub czerwony. Proporcje kolorów ustalone zostaną po
wyborze oferty.
• Koszulka bawełniana z nadrukiem, ilość: 72 szt.
Materiał: 100 % bawełna, min. 150 g
Rozmiary: dziecięce rozmiary od S do XXL, ilości w każdym rozmiarze zostaną ustalone po wyborze oferty. Znakowanie: nadruk w 1 kolorze
Kolor koszulki: do wyboru - czerwony, niebieski, jasnozielony, pomarańczowy, fuksja. Proporcje zostaną ustalone po wyborze oferty.
• Plecak z nadrukiem, ilość: 116 szt.
Materiał: 100 % poliester
Rozmiary: mieści format A4
Znakowanie: nadruk w 1 kolorze
Kolor plecaka: w wyboru żółty, brązowy, zielony, niebieski, pomarańczowy, czerwony. Kolor plecaka i kolor nadruku zostanie wybrany przez Zamawiającego po wyborze oferty.
• Czapka z daszkiem z nadrukiem lub haftem, ilość: 44 szt.
Materiał: 100 % Bawełna
Wymagania dodatkowe - regulowany obwód.
Znakowanie: nadruk lub haft w 1 kolorze
Kolor czapki: w wyboru żółty, brązowy, zielony, niebieski, pomarańczowy, czerwony.
Kolor czapki i nadruku zostanie wybrany przez Zamawiającego po wyborze oferty.
Zadanie częściowe nr 2:
• Dzwonek rowerowy, ilość: 195 szt.
Materiał: metal
Wymiary: min. średnica 5.5 x 5 cm
Znakowanie: nadruk w 1 kolorze bądź grawer
Kolor dzwonka: czarny lub biały
• Przypinka na agrafce ilość: 72 szt.
Rozmiary: okrągła o średnicy do 58 mm.
Znakowanie: w pełnym kolorze na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego. Oznakowanie przypinek na przykładzie Załącznika nr 4 – przykład oznakowania mini.
3. Na wszystkich opisanych w pkt II. ppkt 2 produktach musi znajdować się znakowanie – czytelne i wyraźne, zgodne z wytycznymi zamieszczonymi na stronie http://pl.cz-pl.eu/zakladni-informace-o-programu-pl//promocja. Materiały znajdujące się na tej stronie internetowej stanowią również załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Przed wykonaniem zamówienia wykonawca jest zobowiązany do przesłania projektu graficznego każdego z powyższych materiałów, celem zatwierdzenia projektu przez instytucję dotującą.
5. Dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Dzień dostawy należy uzgodnić z Zamawiającym co najmniej 2 dni przed wysyłką – tel. 34/ 350-91-72
6. Cena oferty musi posiadać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędnych do jego wykonania.

Kod CPV

22462000-6

Nazwa kodu CPV

Materiały reklamowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne
18331000-8 – Koszulki
18930000-7 – Worki i torby
34432000-4 – Części i akcesoria do rowerów
18931100-5 – Plecaki
18443320-5 – Czapki

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
Zadanie częściowe nr 1 i 2: najpóźniej do 15.05.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy. Zmiany mogą dotyczyć:
1. przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
2. zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

formularz ofertowy

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteriami oceny ofert jest:
cena realizacji zamówienia - (100% - maksymalnie 100 pkt)
Cena
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru, gdzie:
Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100,
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Gmina Olesno

Adres

Jana Pieloka 21

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343509172

NIP

5761562352

Numer naboru

PLSK.01.01.00-IP.01-00-CZE/16

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Olesno, dn. 31.03.2020 r.

Protokół z otwarcia ofert

Dnia 31.03.2020 r. w siedzibie Zamawiającego (Mała Sala Narad – pok. 114 ) o godz. 9:00 odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego  pn:

Dostawa materiałów promocyjnych niezbędnych do realizacji projektu polsko-czeskiego pt.: „Za wspólną historię i współczesność narodów Unii Europejskiej, za wsparcie przynależności do UE”

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zadanie częściowe nr 1: 9.926,94 zł brutto

Zadanie częściowe nr 2: 2.244,59 zł brutto

 

Złożono 29 ofert: (nazwa wykonawcy, cena)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa (brutto)

Zadanie częściowe nr 1

Zadanie częściowe nr 2

1

G4U sp. z o.o.

ul. Twarda 13

00-105 Warszawa

 

3.764,64 zł

 

650,61 zł

2

Studio Siedem Żółtowski Grzegorz

ul. Myślenicka 186

30-698 Kraków

 

6.088,63 zł

 

-

3

Agencja reklamowa ACME Karolina Osierda

ul. Łąkowa 18

43-331 Pisarzowice

 

3.556,00 zł

 

1.155,00 zł

4

PPHU LIR Elżbieta Zajet Biuro Reklamy

ul. Grunwaldzka 2

82-300 Elbląg

 

4.197,80 zł

 

1.530,00 zł

5

Ekogratis.pl Przemysław Lipka

ul. Portowa 16

44-100 Gliwice

 

4.263,14 zł

 

-

6

ART-REKLAMA Jędrzej Trzciński

ul. Wolności 102c

34-220 Maków Podhalański

 

5.675,00 zł

 

1.700,00 zł

7

E-freaky Mateusz Zatoń

Chmielnik 252

36-016 Chmielnik

 

3.742,02 zł

 

835,65 zł

8

Izabela Rzeszutek Wydrukowane

al. Zwycięstwa 15c/42

41-200 Sosnowiec

 

5.097,82 zł

 

-

9

Moloh Agencja Reklamowa Monika Rzewuska, ul. Ułańska 48/1

52-214 Wrocław

 

4.659,81 zł

 

1.395,56 zł

10

Agencja Reklamowa Billy Board Piotr Popek

ul. Starzyńskiego 9/29

35-508 Rzeszów

 

5.114,46 zł

 

1.152,27 zł

11

Wikoss-Sport Monika Kosobudzka

ul. Zwycięstwa 12/13U

42-500 Będzin

 

7.017,50 zł

 

1.942,20 zł

12

Agencja Reklamy FUX sp. z o.o.

ul. Bojkowska 371

44-100 Gliwice

 

5.081,34 zł

 

1.202,40 zł

13

TOP-ARTEK Artur Zendran

ul. Źródlana 8

64-100 Leszno

 

4.713,14 zł

 

1.354,62 zł

14

Biuro Handlowe Zalewski Marek Zalewski

Aleja Józefa Piłsudskiego 77

10-449 Olsztyn

 

3.933,62 zł

 

-

15

MARKET ELIT Tomasz Augustyniak

ul. Rolnicza 13

04-562 Warszawa

 

3.737,62 zł

 

-

16

F.H.U. Euro Partners Mirosław Dudek

ul. Wieniawskiego 49

43-100 Tychy

 

3.776,31 zł

 

1.145,49 zł

17

MIKODRUK Computer S.C.

Jacek i Sylwia Mikołajczyk

ul. Ptolemeusza 23, 62-800 Kalisz

 

4.874,49 zł

 

1.225,08 zł

18

Diadal Group Mateusz Pasierbek

ul. Winogronowa 17

05-831 Rozalin

 

4.491,40 zł

 

1.514,40 zł

19

Firma Salenko Wojciech Drożdżyk

ul. Śliczna 42/26

50-566 Wrocław

 

3.759,59 zł

 

1.189,33 zł

20

Szarek Wydawnictwo Reklama

ul. Grottgera 19

76-200 Słupsk

 

4.103,40 zł

 

1.121,01 zł

21

PROMOBAY Brzoskowski Kamaj sp. j.,

ul. Słowiańska 55c

61-664 Poznań

 

2.795,42 zł

 

997,41 zł

22

Agencja Reklamowo-Wydawnicza

Studio B&W Wojciech Janecki

ul. Podjazdowa 2/31, 41-200 Sosnowiec

 

4.649,40 zł

 

1.704,78 zł

23

Promo-Land s.c.

D. Grodzińska-Moszczyńska,

R. Rutkowska

ul. Zwycięstwa 10

Chechło Pierwsze

95-082 Dobroń

 

 

 

3.332,22 zł

 

 

 

1.085,25 zł

24

Studio Mrówka Joanna Foryś-Maziak

ul. Czechosłowacka 7

30-328 Kraków

 

3.576,29 zł

 

1.389,09 zł

25

Mikrotech S.A.

ul. Składowa 9

38-400 Krosno

 

3.728,67 zł

 

1.118,79 zł

26

Greg International sp. z o.o.

ul. Biskupińska 3B

30-732 Kraków

 

3.156,01 zł

 

909,25 zł

27

PW DOMAR Dominik Markocki

ul. Rynkowa 4

41-250 Czeladź

 

3.713,90 zł

 

1.242,30 zł

28

Althermedia Sp. z o.o. Sp. k.

al. Niepodległości 210 lok. 25

00-608 Warszawa

 

8.937,39 zł

 

1.728,69 zł

29

CZTERY FORMATY Paweł Szymański

ul. Fabryczna 53

46-320 Praszka

 

5.123,10 zł

 

1.299,60 zł

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Nr IX.01.2020                                                                                                                                Olesno, dn. 22 kwietnia 2020 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający unieważnia zadanie częściowe nr 1 i nr 2 w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr IX.01.2020 opublikowane w Bazie Konkurencyjności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie w dniu 20.03.2020 r. pn.: „Dostawa materiałów promocyjnych niezbędnych do realizacji projektu polsko-czeskiego pt.:Za wspólną historię i współczesność narodów Unii Europejskiej, za wsparcie przynależności do UE.

UZASADNIENIE

Zadanie częściowe nr 1 zostaje unieważnione gdyż Wykonawca, którego ofertę wybrano wycenił i zaoferował produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Natomiast zadanie częściowe nr 2 zostaje unieważnione, gdyż Wykonawca odstąpił od podpisania umowy na realizację zadania.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki