Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie wiaty wraz z wewnętrznymi tablicami edukacyjnymi, obudową toalety przenośnej i koszami na śmieci przy zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Pradolina i Źródliska Stobrawy”.

Olesno, dn.03.04.2020 r.

 

Nr IX.III.271.09.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. Zamawiający.

 1. Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. 34 3597842-44, fax. 34 3597283

REGON: 000525725, NIP: 5761562352

Poczta elektroniczna:

 

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wiaty wraz z wewnętrznymi tablicami edukacyjnymi, obudową toalety przenośnej i koszami na śmieci przy zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Pradolina i Źródliska Stobrawy”.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Altana o szerokości 6,0 m, długości 6,0m oraz wysokości 4,10m do kalenicy oraz 2,0m do okapu będzie obiektem wolnostojącym, usytuowanym na terenie zielonym, stanowiącym miejsce rekreacji dla dzieci oraz rodziców. Ławki drewniane o długości 1,95m i szerokości 0,60m oraz kosz na odpady z daszkiem, o wymiarach 0,4x0,4x1,14m będą dodatkowym wyposażeniem wiaty. Obok wiaty zostaną usytuowane tablice informacyjne o wymiarze 1,40x2,0m. Na działce zostanie także zamontowany stojak na rower o długości 1,50m oraz toaleta toi toi (umowa na toaletę będzie zawarta przez Gminę Olesno po wykonaniu zadania przez wykonawcę) w obudowie z drewnianego ogrodzenia.

Zamówienie składa się z wykonania:

 • Altana (1szt.)
 • Ławka parkowa (4szt.)
 • Kosz na śmieci (1szt.)
 • Tablice informacyjne (4szt.)
 • Stojak na rowery (1szt.)
 • Ogrodzenie toalety przenośnej typu toi toi (1szt.)
 • Wykonanie trawników parkowych na gruncie
 • Posadzenie drzew i krzewów zgodnie przedmiarem robót
 1. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 nr 1186).
 2. Wykonawca odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).
 3. Zamówienie jest dofinansowane ze środków RPO WO 2014-2020 w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0002/18 Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: cztery miesiące od dnia podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 09.04.2020 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem lub na adres poczty elektronicznej: zamowienia@olesno.pl

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1) wraz z kosztorysem ofertowym.

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

 1. Kryteriami oceny ofert są:           cena (80%)

gwarancja (20 %)

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki przetargu z najwyższą liczbą punktów. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg. następującego wzoru.

 

Suma punktów = Cena + Gwarancja

 

CENA

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 80 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru

gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 80% x 100 ,

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku

 

GWARANCJA:

Kryterium „Gwarancja” będzie rozpatrywana na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji, podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Okres gwarancji będzie liczony od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego robót.

Wykonawca może zaproponować okres gwarancji tylko w przedziałach czasowych określonych poniżej.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące. Najdłuższy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 48 miesięcy.

W kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów, które będą przyznawane zgodnie z poniższym wykazem.

 

                                   24 miesiące     -           0 punktów

                                   36 miesięcy     -           10 punktów

                                   48 miesięcy     -           20 punktów

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje na swojej stronie internetowej.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia i terminu wykonania.

 

IX. Dodatkowe informacje.

 

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Pan Tomasz Głogowski – Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pokój 106, tel. 034/ 3509161, w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

 1. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

X. Załączniki

 

PDFRys. 3 - Fundament.pdf (53,95KB)
PDFRys. 2 - Wiata,dach i przekrój.pdf (672,44KB)
PDFRys. 1 - Wiata,rzut.pdf (565,68KB)
PDFPZD2.pdf (760,72KB)
PDFPrzedmiar.pdf (636,63KB)
PDFProjekt wiaty, opis.pdf (451,43KB)
PDFŁawka parkowa.pdf (374,37KB)
PDFKosz na odpady.pdf (378,11KB)
DOC1.1. formularz ofertowy.doc (42,00KB)
 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna