Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Olesno

Nr IX-III.10.2020 r.                                                                                             Olesno, dn. 15.04.2020 r

Zapytanie ofertowe

 

Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Olesno.

 

I. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

 

II. Przedmiot zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Olesno w zakresie oceny stanu aktualnego projektu założeń i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy.

2.2. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Olesno powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

 • ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,
 • ustawą z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej,
 • ustawą z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Polityką Energetyczną Polski do roku 2030,
 • Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Olesno z 2013/2014r. - uchwała nr XLVIII/402/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 02.10.2014r.,
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno                           i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”
 • Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno przyjęty uchwałą Nr XIX/148/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 grudnia 2019 r.

2.3. Pozyskanie niezbędnych materiałów leży po stronie wykonawcy.

2.4. Aktualizacja Projektu założeń powinna określać:

 1. ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 2. przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
 3. możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowanie ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
 4. możliwość stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,
 5. zakres współpracy z innymi gminami.

2.5. W zakres zamówienia wchodzi opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Olesno zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, w tym m.in.:

 • opracowanie dla obszaru Gminy Olesno niezbędnych map do opracowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Olesno
 • wykonanie pełnego rozeznania technicznego i aktualizacja wszystkich danych niezbędnych do aktualizacji projektu założeń do planu i zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną                  i paliwa gazowe Gminy Olesno
 • wykonanie wymaganych uzgodnień w koniecznym zakresie z przedsiębiorstwami energetycznymi działającymi na terenie Gminy Olesno
 • opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Olesno w 5. egz. wersji papierowej oraz 2 egz. wersji elektronicznej (płyta CD)
 • uzyskanie opinii Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.
 • Dokonanie analizy wnoszonych do opracowania wniosków i uwag na etapie wyłożenia dokumentu do publicznego wglądu
 • uczestnictwo w komisjach oraz sesji Rady Miejskiej w Oleśnie celem prezentacji projektu założeń.

2.6. Kody CPV:

            71241000-9 – Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

            71356400-2 – Usługi planowania technicznego

 

III. Termin realizacji usługi:

Od dnia zawarcia umowy do 30.10.2020 r.

 

IV. Termin związania ofertą:

30 dni.

 

V. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa cena za realizację zamówienia spełniającego wymogi zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Kryterium Cena – 100% (100 pkt)

 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru, gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100,

 

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.

 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:

W sprawie procedury: Sebastian Kapuścik tel. 34 / 350 91 72 od 7:30 – 15:30

W sprawie przedmiotu zamówienia: Tomasz Głogowski tel. 34 / 3509162 od 7:30 – 15:30

 

VII. Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę przygotowaną w języku polskim należy złożyć elektronicznie drogą mailową na adres: w terminie do dnia 24.04.2020 r. do godz. 09.30 w sekretariacie Zamawiającego, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. 112.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

VIII. Załączniki:

PDFzapytanie ofertowe.pdf (394,88KB)

DOC1.1 formularz ofertowy.doc (39,50KB)
 

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca ma obowiązek wykazać wykonanie co najmniej jednej usługi w okresie ostatnich trzech lat w zakresie sporządzenia założeń lub aktualizacji planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (lub uzgodnieniem z ustawowo określonymi organami możliwości odstąpienia od przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko) dla gminy o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 20 tysięcy, które zostały przyjęte uchwałą Rady Miejskiej lub Rady Gminy.

Do oferty Wykonawca jest zobowiązany załączyć referencję potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.

 

X. Ochrona danych osobowych

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy Gmina Olesno,  46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu:
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna

 

 

 

            Olesno, dn. 21.04.2020 r.

Nr IX-III.10.2020

Modyfikacja Zapytania ofertowego

 

Dokonuje się modyfikacji zapytania ofertowego nr IX-III.10.2020 pn.: Aktualizacja Projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Olesno w zakresie pkt IX. Warunki udziału w postępowaniu:

 

BYŁO:

1. Wykonawca ma obowiązek wykazać wykonanie co najmniej jednej usługi w okresie ostatnich trzech lat w zakresie sporządzenia założeń lub aktualizacji planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (lub uzgodnieniem z ustawowo określonymi organami możliwości odstąpienia od przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko) dla gminy o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 20 tysięcy, które zostały przyjęte uchwałą Rady Miejskiej lub Rady Gminy.

Do oferty Wykonawca jest zobowiązany załączyć referencję potwierdzające należyte wykonanie zamówienia. 

 

MA BYĆ:

1. Wykonawca ma obowiązek wykazać wykonanie co najmniej jednej usługi w okresie ostatnich trzech lat w zakresie sporządzenia założeń lub aktualizacji planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (lub uzgodnieniem z ustawowo określonymi organami możliwości odstąpienia od przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko) dla gminy o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 10 tysięcy, które zostały przyjęte uchwałą Rady Miejskiej lub Rady Gminy.

Do oferty Wykonawca jest zobowiązany załączyć referencję potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.

 

W związku z powyższym, termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 27.04.2020 do godziny 9:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2020 r. o godzinie 10:00.

Pozostałe treści zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki

 

 

Olesno, dn. 27.04.2020 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Dnia 27.04.2020 r. w siedzibie Zamawiającego (Mała Sala Narad – pok. 114 ) o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego  pn:

Aktualizacja Projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Olesno

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 15.362,50 zł (brutto)

 

Złożono 11 ofert: (nazwa wykonawcy i cena)

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa (brutto)

1

Energoekspert energia i ekologia

Spółka z o.o.

Ul. Karłowicza 11a, 40-145 Katowice

18.450,00 zł

2

Energia dla Miast Sp. z o.o.

Ul. Katowicka 80

43-190 Mikołów

7.750,00 zł

3

Gobio – Usługi Przyrodnicze

Michał Mięsikowski

Ul. Bażyńskich 38/50, 87-100 Toruń

4.800,00 zł

4

Piotr Stańczuk Ecovidi

Ul. Łukasiewicza 1 lok. 303

31-429 Kraków

7.380,00 zł

5

PPUH nasz Bartosz Szymusik

Ul. Polna 72

26-200 Końskie

7.257,00 zł

6

Ekolog Sp. z o.o.

Ul. Świętowidzka 6/4

61-058 Poznań

7.257,00 zł

7

ATsys.pl sp. z o.o., sp.k.

Ul. Lompy 7/3

40-030 Katowice

9.471,00 zł

8

Małopolska Fundacja

Energii i Środowiska

Ul. Krupnicza 8/3a, 31-123 Kraków

4.400,00 zł

9

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

Ul. Rymera 3/4 , 40-048 Katowice

16.912,50 zł

10

Dokumentacja Środowiskowa

Wojciech Pająk

Os. Leśne 7B/121, 62-028 Koziegłowy

3.000,00 zł

11

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

19.065,00 zł

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki