Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Naprawa rozmytego fragmentu grobli w rezerwacie przyrody „Kamieniec”

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-05-2020

 

Numer ogłoszenia

1243675


Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce: Siedziba Zamawiającego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 - sekretariat
Sposób składnia ofert:
Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 06.05.2020 r.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w wersji papierowej na adres określony w pierwszym zdaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@olesno.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamil Brzęczek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

34 350 9172

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa rozmytego fragmentu grobli w rezerwacie przyrody Kamieniec (położonym w granicach obszaru Natura 2000 Szumirad), w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest naprawa rozmytego fragmentu grobli w rezerwacie przyrody „Kamieniec”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa rozmytego fragmentu grobli w rezerwacie przyrody Kamieniec (położonym w granicach obszaru Natura 2000 Szumirad),
w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.
2. W ramach zamówienia należy wykonać dokumentację projektową oraz roboty budowlane.
3. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski i przyrodniczy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w programie funkcjonalno -użytkowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
5. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 nr 1186).
6. Zamówienia współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 05.01 - Ochrona różnorodności biologicznej.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin realizacji zamówienia: termin zakończenia 30.11.2020 r.

Załączniki

PDFzapytanie ofertowe.pdf (253,52KB)
ZIPpfu.zip (1,58MB)
PDFekspertyza.pdf (2,93MB)
DOCX1.1 formularz.docx (78,39KB)

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy. Zmiany mogą dotyczyć:
1. przesunięcia terminu wykonania zamówienia spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
2. zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
3. innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

formularz ofertowy

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteriami oceny ofert jest cena – 100% (maks. 100 pkt.)
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.
3. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:
Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA OLESNO

Adres

Jana Pieloka 21

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

0048343597842

Fax

0048343597283

NIP

5761562352

Tytuł projektu

Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim

Numer projektu

RPOP.05.01.00-16-0002/18-00

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dnia 12.05.2020 r.

 

 

Protokół z otwarcia ofert

 

 

W dniu 12.05.2020 r. o godz. 12:00 odbyło się otwarcie zapytania ofertowego  pn: Naprawa rozmytego fragmentu grobli w rezerwacie przyrody „Kamieniec”

 

Złożono 1 ofertę (nazwa wykonawcy, cena)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena

(brutto)

1.

Moch – Bau  Jan Moch

46-046 Kadłub Turawski, ul. Opolska 10

65.805,00

 

Ww. Wykonawca zaakceptował warunki wymagane przez Zamawiającego.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, dn. 14.05.2020 r.

Nr IX.IX.03.2020

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr Nr IX.IX.03.2020 opublikowane w bazie konkurencyjności pn.: Naprawa rozmytego fragmentu grobli w rezerwacie przyrody „Kamieniec”.

 

UZASADNIENIE

 

Postępowanie zostaje unieważnione gdyż cena najniższej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki