Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

„Zakup licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: ,,E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych”

Ogłoszenie nr 536259-N-2020 z dnia 2020-05-05 r.
 

Gmina Olesna: Zakup licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: ,,E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.3: E-usługi publiczne.O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: ,,E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych
Numer referencyjny: IX.271.11.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup i dostawa licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług, w ramach projektu „E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.3: E-usługi publiczne. 3.2 Zamówienie prowadzone jest w dwóch częściach obejmujących odpowiednio: Cześć 1.: modernizacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania UMO (SZ UMO), wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), wdrożenie Portalu Informacyjno-Płatniczego (PIP), uruchomienie Katalogu e-usług, uruchomienie e-usług publicznych (A2B i A2C), uruchomienie dwóch usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), uruchomienie systemu powiadamiania klientów, uruchomienie płatności elektronicznych, uruchomienie aplikacji mobilnej, uruchomienie szyny integracyjnej, integracja Portalu Informacyjno-Płatniczego ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania UMO, dostawa dokumentacji technicznej, przeprowadzenie testów i szkoleń, usługi gwarancyjne i asysta techniczna, Część 2.: dostawa i wdrożenie portalu mapowego (Geoportalu) oraz aplikacji GIS, uruchomienie e-usług publicznych (A2B i A2C), dostawa dokumentacji technicznej, przeprowadzenie testów i szkoleń, usługi gwarancyjne i asysta techniczna.

II.5) Główny kod CPV: 72268000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
48000000-8
72212000-4
72240000-9
72230000-6
72263000-6
72267000-4
80533100-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: dla części 1.: 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej: a) jedno zamówienie o wartości co najmniej 200 000,00 zł netto (dwieście tysięcy złotych), której przedmiotem było wdrożenie lub rozbudowa systemów dziedzinowych obejmujących obszar podatków i opłat lokalnych, księgowości, systemów ewidencyjnych wraz z ich integracją z systemem EZD, który był zintegrowany z ePUAP, oraz b) dwa zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto (sto tysięcy) każde zamówienie, których przedmiotem było wdrożenie platformy usług publicznych i jej zintegrowanie z ePUAP, i z systemem EZD, przy czym co najmniej jedno zamówienie obejmowało łącznie następujące funkcjonalności: • Możliwość obsługi płatności elektronicznych; • Dane udostępniane z systemów dziedzinowych z możliwością wnoszenia automatycznych opłat drogą elektroniczną; • Logowanie za pomocą mechanizmów autoryzacji ePUAP (profil zaufany); • Moduł E-Podatki. dla części 2.: 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej: a) dwa zamówienia, których przedmiotem było wdrożenie systemów informacji przestrzennej wraz z ich integracją z systemami dziedzinowymi, co najmniej w zakresie możliwości wymiany i publikacji danych z rejestrów publicznych, b) dwa zamówienia o wartości co najmniej 50 000,00 zł netto (pięćdziesiąt tysięcy złotych) każde zamówienie, których przedmiotem było wdrożenie geoportalu umożliwiającego uruchomienie usług publicznych, przy czym co najmniej jedno zamówienie obejmowało łącznie następujące usługi: • Dostęp na cyfrowej mapie do zbiorów danych w zakresie EGiB, EMUiA, BDOT500, GESUT; • Dostęp na cyfrowej mapie do zbiorów danych w zakresie MPZP; • Dostęp do usług danych przestrzennych zgodnych ze standardami WMS, WMTS, WFS. UWAGA (dla części 1. i 2.): dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP tej waluty z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. dla części 1.: 2) dysponuje lub będzie sysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji tj. co najmniej: a) kierownikiem zespołu Wykonawcy spełniającym następujące wymagania: • posiada aktualny certyfikat potwierdzający umiejętność samodzielnego prowadzenia projektów, np. PRINCE2 Practitioner lub równoważny, tj. certyfikat potwierdzający wiedzę w zakresie samodzielnego prowadzenia projektów, np. certyfikat APMG AgilePM Practitioner, certyfikat Project Management Institute (PMI) co najmniej na poziomie PMP (Project Management Professional) lub certyfikat International Project Management Association (IPMA) co najmniej na Poziomie C (Certified Project Manager), • posiada min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu projektami obejmującymi budowę lub rozbudowę systemów informatycznych oraz ich wdrożenie, • kierował co najmniej 2 projektami obejmującymi budowę lub rozbudowę systemów informatycznych służących do świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz ich wdrożenie; b) dwoma specjalistami ds. systemów finansowo-podatkowych spełniającymi następujące wymagania: posiadanie przez każdego konsultanta min. 2-letniego doświadczenia zawodowego w uczestnictwie w projektach polegających na wdrożeniach systemów finansowo-podatkowych oraz udział w co najmniej 2 wdrożeniach ww. systemów; c) dwoma specjalistami ds. e-usług spełniającymi następujące wymagania każdy: min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w uczestnictwie w projektach polegających na wdrożeniach systemów informatycznych w obszarze platform elektronicznych usług publicznych oraz udział w co najmniej 2 wdrożeniach takich systemów; d) jednym testerem spełniającym następujące wymagania: min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w uczestnictwie w projektach polegających na testowaniu systemów informatycznych (oprogramowania), brał udział w co najmniej 2 projektach obejmujących budowę lub rozbudowę systemów informatycznych oraz ich wdrożenie oraz posiada certyfikat ISTQB lub ISEB na poziomie co najmniej podstawowym lub równoważny; e) jednym specjalistą ds. wsparcia technicznego spełniającym następujące wymagania: min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w uczestnictwie w projektach polegających na świadczeniu wsparcia technicznego systemów informatycznych (oprogramowania), brał udział w co najmniej 2 projektach dotyczących wsparcia technicznego systemów informatycznych (oprogramowania). dla części 2.: 2) dysponuje lub będzie sysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji tj. co najmniej: a) kierownikiem zespołu Wykonawcy spełniającym następujące wymagania: • posiada aktualny certyfikat potwierdzający znajomość metodyki zarządzania projektami, np. PRINCE2 Foundation lub równoważny, np. certyfikat APMG AgilePM Foundation, certyfikat Project Management Institute (PMI) co najmniej na poziomie CAPM (Certified Associate in Project Management) lub certyfikat International Project Management Association (IPMA) co najmniej na Poziomie D (Certified Project Management Associate), • posiada min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu projektami obejmującymi budowę lub rozbudowę systemów informatycznych oraz ich wdrożenie, • kierował co najmniej 2 projektami obejmującymi budowę lub rozbudowę systemów informatycznych służących do świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz ich wdrożenie; b) dwoma specjalistami ds. systemów informacji przestrzennej spełniającymi następujące wymagania: posiadanie przez każdego konsultanta min. 2-letniego doświadczenia zawodowego w projektach polegających na wdrożeniach systemów informacji przestrzennej oraz udział w co najmniej 2 wdrożeniach ww. systemów; c) dwoma specjalistami ds. systemów informatycznych spełniającymi następujące wymagania każdy: min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w uczestnictwie w projektach polegających na wdrożeniach systemów w architekturze wielowarstwowej oraz udział w co najmniej 2 wdrożeniach systemów informatycznych w architekturze wielowarstwowej; d) jednym testerem spełniającym następujące wymagania: min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w uczestnictwie w projektach polegających na testowaniu systemów informacji przestrzennej, brał udział w co najmniej 2 projektach obejmujących budowę lub rozbudowę systemów informacji przestrzennej oraz ich wdrożenie oraz posiada certyfikat ISTQB lub ISEB na poziomie co najmniej podstawowym lub równoważny; e) jednym specjalistą ds. wsparcia technicznego spełniającym następujące wymagania: min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w uczestnictwie w projektach polegających na świadczeniu wsparcia technicznego systemów informatycznych (oprogramowania), brał udział w co najmniej 2 projektach dotyczących wsparcia technicznego systemów informatycznych (oprogramowania). UWAGA (dla części 1. i 2.): Doświadczenie w projektach będzie mierzone z dokładnością do dnia, jako łączny czas rzeczywistego uczestnictwa w projektach, przy czym okres uczestnictwa w tym samym czasie w różnych projektach będzie liczony tylko raz.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zawarty w Załączniku nr 5. do niniejszej SIWZ); b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem zawarty w Załączniku nr 6. do niniejszej SIWZ);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią Załącznika nr 4. do niniejszej SIWZ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: dla części 1.: 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych), dla części 2.: 1.500,00 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych), 8.2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku z poniżej podanych form: a) pieniądzu, (tylko przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej przez Zamawiającego), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299) 8.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota wadium musi być wniesiona przelewem na konto w banku: ING Bank Śląski Katowice o/Olesno nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902. 8.4. Zamawiający uzna, że wadium wniesione przelewem zostało wniesione w terminie, jeżeli przed upływem wyżej określonego terminu nastąpiło uznanie wyżej wskazanego rachunku bankowego o kwotę wadium. Do oferty należy dołączyć pokwitowanie wniesienia wadium. 8.5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądzu należy dołączyć w formie oryginału do oferty. 8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej 10,00
Funkcjonalność systemu 30,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
określone w siwz
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-15, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

Część nr: 1 Nazwa: Część 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cześć 1.: modernizacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania UMO (SZ UMO), wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), wdrożenie Portalu Informacyjno-Płatniczego (PIP), uruchomienie Katalogu e-usług, uruchomienie e-usług publicznych (A2B i A2C), uruchomienie dwóch usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), uruchomienie systemu powiadamiania klientów, uruchomienie płatności elektronicznych, uruchomienie aplikacji mobilnej, uruchomienie szyny integracyjnej, integracja Portalu Informacyjno-Płatniczego ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania UMO, dostawa dokumentacji technicznej, przeprowadzenie testów i szkoleń, usługi gwarancyjne i asysta techniczna,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72268000-1, 48000000-8, 72212000-4, 72240000-9, 72230000-6, 72263000-6, 72267000-4, 80533100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej 10,00
Funkcjonalność systemu 30,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: Część 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2.: dostawa i wdrożenie portalu mapowego (Geoportalu) oraz aplikacji GIS, uruchomienie e-usług publicznych (A2B i A2C), dostawa dokumentacji technicznej, przeprowadzenie testów i szkoleń, usługi gwarancyjne i asysta techniczna.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72268000-1, 48000000-8, 72212000-4, 72240000-9, 72230000-6, 72263000-6, 72267000-4, 80533100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej 10,00
Funkcjonalność systemu 30,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

DOCXSIWZ-zal10-projekt-umowy.docx
DOCXSIWZ-zal9-opis zasad-badania-probki.docx
DOCXSIWZ-zal8-SOPZ.docx
DOCSIWZ-zal7-zobowiazanie-do-oddania-do-dyspozycji-niezbednych-zasobow.doc
DOCSIWZ-zal6-wykaz-osob.doc
DOCSIWZ-zal5-wykaz-dostaw.doc
DOCSIWZ-zal4-oswiadczenie-dotyczace-grupy-kapitalowej.doc
DOCXSIWZ-zal3-oswiadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia.docx
DOCXSIWZ-zal2-oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.docx
DOCSIWZ-zal1-formularz-ofertowy.doc
PDFSIWZ.pdf
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie nr 540082027-N-2020 z dnia 13-05-2020 r.

Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 536259-N-2020
Data: 05/05/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-05-15, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-05-19, godzina: 09:30

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, dn. 13.05.2020 r.

Nr IX.271.11.2020

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy postępowania pn.: „Zakup licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: ,,E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych”

 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega siwz w następującym zakresie:

 

Jest:

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do godz. 9:30 dnia 15.05.2020 r..

 

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 15.05.2020 r.

 

Ma być:

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do godz. 9:30 dnia 19.05.2020 r..

 

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 19.05.2020 r.

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie nr 540084736-N-2020 z dnia 18-05-2020 r.

Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 536259-N-2020
Data: 2020/05/05

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-19, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-26, godzina: 09:30

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, dn. 18.05.2020 r.

Nr IX.271.11.2020

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy postępowania pn.: „Zakup licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: ,,E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych”

 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega siwz w następującym zakresie:

 

Jest:

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do godz. 9:30 dnia 19.05.2020 r..

 

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 19.05.2020 r.

 

Ma być:

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do godz. 9:30 dnia 26.05.2020 r..

 

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 26.05.2020 r.

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Ogłoszenie nr 540087114-N-2020 z dnia 20-05-2020 r.

Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 536259-N-2020
Data: 05/05/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-26, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-28, godzina: 09:30

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 20.05.2020 r.

Nr IX.271.11.2020

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy postępowania pn.: „Zakup licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: ,,E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych”

 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulegają następujące dokumenty:

 

 1. SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert
 2. Formularz ofertowy
 3. SOPZ
 4. Opis zasad badania próbki
 5. Projekt umowy

 

Zmodyfikowane dokumenty stanowią załącznik do niniejszej modyfikacji.

PDFsiwz-zal10-projekt-umowy(popr).pdf
PDFsiwz-zal9-opis-zasad-badania-probki(popr).pdf
PDFsiwz-zal8-sopz(popr).pdf
PDFsiwz-zal1-formularz-ofertowy(popr).pdf
PDFSIWZ.pdf
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn.20.05.2020 r.

Nr IX.271.11.2020

 

 

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Zakup licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: ,,E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych.

Pytanie 1.:

Czy Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę kilku funkcji, o których mowa w § 5. Warunki udziału w postępowaniu dla części 2.?

Odpowiedź 1.:

Zamawiający nie dopuszcza łączenia ról, o których mowa w §5, pkt 5.1, ppkt 2), pppkt 2) SIWZ.

Pytanie 2.:

Pytanie dot. stanu epidemii COVID-19:

W treści umowy przewidziano szereg zadań i obowiązków, które Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w siedzibie Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności obowiązku prowadzenia:

 • konsultacji, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy, które Wykonawca zobowiązany jest świadczyć „w siedzibie Zamawiającego lub wskazanym przez Zamawiającego miejscu”, a jedynie w drodze wyjątku, za wyraźną zgodą Zamawiającego zdalnie,
 • prac wdrożeniowych, o którym mowa w § 2 ust. 11 pkt. c) umowy,
 • szkoleń, w odniesieniu do których w pkt. 4.2 SOPZ pkt. W5. wyraźnie wyłączono możliwość szkoleń e-learningowych.

Biorąc po uwagę, że obowiązujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii, wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 491) oraz występowaniem warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie większości firm i urzędów, w tym kontakty bezpośrednie, zwracamy się o zmianę zapisów umowy i wprowadzenie jako zasady, konsultacji i prac wdrożeniowych (w tym szkoleń) realizowanych w trybie zdalnym. Ponadto wnosimy o dopuszczenie szkoleń za pomocą aplikacji do wideokonferencji i prezentacji albo w trybie e-learningu.

 

Jednocześnie zwracamy się o dodanie w § 13 umowy ustępu o treści:

Jeżeli w trakcie realizacji Umowy Wykonawca napotka utrudnienia i/lub ograniczenia w realizacji przedmiotu Umowy z powodu wprowadzenia w stanu epidemii COVID-19, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dnia od powzięcia informacji o występujących utrudnieniach, powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej i/lub w formie wiadomości e-mail o powyższym oraz o wpływie zaistniałych okoliczności na dotrzymanie terminu realizacji umowy. Jeżeli okoliczności spowodowane wprowadzeniem stanu epidemii nie pozwolą Wykonawcy – pomimo dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności – dotrzymać terminu Umowy, Strony dokonają zmiany terminu realizacji Umowy oraz dostosują harmonogram oraz organizację pracy do bieżącej sytuacji.”

Odpowiedź 2.:

Katalog możliwych zmian umowy o udzielenie zamówienia publicznego w związku z pandemią COVID-19 zapisany jest w art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) i nie ma potrzeby powielania tych zapisów w umowie. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na zmianę terminu realizacji umowy o dofinansowanie projektu z dnia 28.02.2018 r. na warunkach i w trybie określonym umową o dofinansowanie.

Pytanie 3.:

Dotyczy § 2 ust. 7 umowy:

Prosimy o potwierdzenie, że zalecenia i wytyczne Zamawiającego, o których mowa w § 2 ust. 7 umowy związane będą z organizacją bieżących zadań i nie będą wpływać na zakres i sposób wdrożenia oprogramowania, w szczególności nie będą nakładać na Wykonawcę szerszych obowiązków niż wynikają z treści umowy i SOPZ.

Odpowiedź 3.:

Przedmiot umowy został określony w §1 ust. 1 umowy i zapis w §2 ust. 7 się do niego nie odnosi. Zamawiający nie zamierza także ingerować w wewnętrzne procesy wytwórcze Wykonawcy.

Pytanie 4.:

Dotyczy § 2 ust. 9 i ust. 11 pkt. g) umowy:

Prosimy o potwierdzenie, że raporty z wykonanych prac mają być sporządzane przez Wykonawcę w okresach kwartalnych, gdyż w § 2 umowy występuje sprzeczność w tym zakresie pomiędzy ust. 9 a ust. 11 pkt g).

Odpowiedź 4.:

Ze względu na stosunkowo krótki czas realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga raportów miesięcznych. Zamawiający zmienia zapis §2 ust. 11 lit. g) umowy w taki sposób, że słowo „kwartalnych” zastępuje słowem „miesięcznych”.

Pytanie 5.:

Dotyczy § 2 ust. 11 pkt. b) i § 6 ust. 3 umowy:

Prosimy o wykreślenie z treści § 2 ust. 11 pkt. b) umowy treści: „wraz z prawem do udzielenia sublicencji” oraz o wykreślenie z § 6 ust. 3 treści „i sublicencji” lub o sprecyzowanie w treści umowy jakich sublicencji powyższe zapisy dotyczą, gdyż § 12 umowy oraz SOPZ nie określają wymagań w zakresie sublicenjonowania oprogramowania.

Odpowiedź 5.:

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca może dostarczyć oprogramowanie innego producenta (w tym np. oprogramowanie bazodanowe) i w tym celu musi mieć prawo do sprzedaży lub sublicencjonowania dostarczanego oprogramowania. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie 6.:

Dotyczy § 2 ust. 11 pkt. i) umowy:

Prosimy o wydłużenie terminu 5-dniowego do 10 dni roboczych.

Odpowiedź 6.:

Zamawiający wyjaśnia, że §2 ust. 11 lit. i) umowy dotyczy błędów rachunkowych i pisarskich. Zamawiający nie widzi potrzeby wydłużania terminu poprawienia takich błędów i pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie 7.:

Dotyczy § 2 ust. 20 umowy:

Prosimy o wyjaśnienie jakich Partnerów Projektu dotyczyć będzie obowiązek współuczestniczenia przy wdrożeniu, o którym mowa w § 2 ust. 20 umowy oraz wskazanie jakie wymagania będą stawiane w zakresie ich udziału celem zabezpieczenia know-how oprogramowania, obowiązku poufności i ochrony danych osobowych.

Odpowiedź 7.:

Zamawiający zmienia zapisy umowy w taki sposób, że:

 • w §2 ust. 20 umowy skreśla słowa „oraz Partnerów Projektu”,
 • w §4 ust. 1 lit. e) słowa „oraz Zespoły Wdrożeniowe Partnera” zastępuje słowami „zespół wdrożeniowy”.

Pytanie 8.:

Dotyczy § 4 ust. 6 umowy:

Prosimy o doszczegółowienie wymagania w taki sposób, że zapewnienie sal szkoleniowych, w sytuacji nierealizowania szkoleń w zdalnym trybie za pomocą aplikacji do wideokonferencji i prezentacji albo e-learningu zgodnie z wnioskiem zawartym w pytaniu nr 1 powyżej jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź 8.:

Zamawiający wyjaśnia, że zapewni odpowiednie sale szkoleniowe.

Pytanie 9.:

Dot. § 5 ust. 13. umowy:

Prosimy o dostosowanie treści § 5 ust. 13 do treści § 2 ust. 11 pkt. i) umowy, gdzie termin usunięcia wad/błędów został wyraźnie oznaczony i brak jest dowolności w zakresie jego ustalania przez komisję odbioru.

Odpowiedź 9.:

Zamawiający wyjaśnia, że §5 ust. 13 umowy dotyczy wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy, podczas gdy §2 ust. 11 lit. i) dotyczy błędów rachunkowych i pisarskich w treści protokołu. W związku z tym Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie 10.:

Dotyczy § 6 ust. 3 umowy:

Prosimy o sprecyzowanie jakich konkretnie utworów - „wyników prac powstałych w związku z wykonaniem umowy (w tym rezultatów umowy)” - oraz dokumentacji, dotyczy obowiązek przeniesienia praw autorskich skoro oprogramowanie będące przedmiotem wdrożenia ma być licencjonowane na warunkach producenta oprogramowania, zgodnie z § 2 ust. 6 umowy.

Odpowiedź 10.:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem §6 ust. 3 umowy przytoczone sformułowanie wszystkich wyników prac „mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego”, w tym dokumentacji, skryptów, personalizowanych plików konfiguracyjnych, itp.

Pytanie 11.:

Dotyczy § 6 ust. 7 umowy:

Zwracamy się o wykreślenie ust. 7 z treści § 6 umowy. Odpowiedzialnym z tytułu zapłaty wynagrodzenia wobec Wykonawcy jest wyłącznie Zamawiający, zatem Wykonawca nie może brać odpowiedzialności za utratę dofinansowania projektu, szczególnie gdy nie zna jego warunków i nie jest stroną umowy o dofinansowanie, a tym samym nie jest w stanie ocenić jakie jego działania lub zaniechania mogą taki skutek powodować. Podobnie w przypadku sporu pomiędzy stronami, każda ze stron zobowiązana jest wykonywać obowiązki określone umową do czasu uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia sądu i tak jak Wykonawca nie jest uprawniony w takiej sytuacji do wstrzymania prac, tak też Zamawiający nie może być uprawniony do wstrzymania płatności wynagrodzenia.

Odpowiedź 11.:

Zamawiający zmienia zapisy §6 umowy w taki sposób, że:

 • skreśla ust. 7 w całości,
 • ust. 8 zostaje przenumerowany jako ust. 7.

Pytanie 12.:

Dotyczy § 9 ust. 2 pkt. 2 umowy:

Zwracamy się o wykreślenie pkt. 2 z treści § 9 ust. 2 umowy, gdyż umowa nie przewiduje po stronie Wykonawcy obowiązku usuwania wad i usterek innych niż zgłoszone podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi, a taka kara została już przewidziana w pkt. 3 tego ustępu. Obecna treść § 9 ust. 2 umowy sugeruje, że Zamawiający uprawniony jest naliczyć karę dwukrotnie z tego samego tytułu.

Odpowiedź 12.:

Zamawiający zmienia zapis §9 ust. 2 pkt. 2) umowy w taki sposób, że słowa „wad i usterek” zastępuje słowem „błędów”, zaś przecinek i słowa „dotyczy usługi usunięcia błędów” zastępuje słowami „w okresie gwarancji”.

Pytanie 13.:

Dotyczy § 9 ust. 2 pkt. 4 umowy:

Zwracamy się o zmianę treści pkt. 4 na następującą: „4) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn całkowicie zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1.”. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za skutki działań osób trzecich, na co wskazuje zapis: „częściowo zależnych”.

Odpowiedź 13.:

Zamawiający zmienia zapis §9 ust. 2 pkt. 4) umowy w taki sposób, że skreśla słowa „całkowicie lub częściowo”.

Pytanie 14.:

Dotyczy § 9 ust. 2 pkt 5 umowy:

Zwracamy się o wykreślenie pkt. 5 z treści § 9 ust. 2 umowy, gdyż nie precyzuje on zdarzeń, za które możliwe będzie naliczenie kary umownej, ewentualnie o wyraźne wskazanie obowiązków Wykonawcy objętych niniejszą karą.

Odpowiedź 14.:

Zamawiający zmienia zapisy §9 ust. 2 umowy w taki sposób, że skreśla pkt 5) w całości.

Pytanie 15.:

Dotyczy § 9 ust. 11 umowy:

Zwracamy się o dopisanie na końcu § 9 ust. 11 treści: „Wykonawca zobowiązuje się podjąć obrony Zamawiającego w przypadku złożenia jakiegokolwiek pozwu lub wszczęcia postępowania związanego z powyższym. W takim przypadku Zamawiający niezwłocznie udzieli Wykonawcy upoważnienia umożliwiającego Wykonawcy obronę Zamawiającego w takim postępowaniu, przez co należy rozumieć również, że Zamawiający będzie ściśle współpracował przy takiej obronie z Wykonawcą do wykonania powyższych zobowiązań. W każdym przypadku, Zamawiający zobowiązany jest uzyskać zgodę Wykonawcy przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji w prowadzonym postępowaniu mającej wpływ pośrednio lub bezpośrednio na wizerunek Wykonawcy lub wiążącej się z jakimikolwiek skutkami finansowymi dla Wykonawcy, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego”.

Odpowiedź 15.:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zapewnienia zastępstwa procesowego, dlatego Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie 16.:

Dotyczy § 9 umowy:

Zwracamy się o dodanie do § 9 umowy ustępu 12 o treści:

12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych przez Zamawianego korzyści oraz odpowiedzialności za szkody polegające na utracie danych, kosztach związanych z ich odtworzeniem oraz niemożnością korzystania z danych utraconych przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność w sytuacji, gdy odpowiedzialność taką przewidują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest wyłącznie do strat rzeczywistych oraz do kwoty stanowiącej równowartość wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.”

Odpowiedź 16.:

Zamawiający jest jednostką samorządu terytorialnego, a nie podmiotem gospodarczym, dlatego roszczenia dotyczące lucrum cessans nie mają tu możliwości zaistnienia. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za powierzone mu dane osobowe zgodnie z §10 umowy. W związku z tym Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie 17.:

Dotyczy § 12 ust. 3 umowy:

Zwracamy się o wykreślenie z § 12 ust. 3 umowy punktów c i e. Dokonywanie modyfikacji systemu przez Zamawiającego skutkować może utratą stabilności, błędami i nieprawidłowym działaniem systemu, w efekcie czego Wykonawca nie będzie mógł wziąć na siebie odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi. Znacznie wzrośnie również odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu powstania błędów na skutek takich działań Zamawiającego. Tak wysokie ryzyko związane z. wykonaniem umowy pozostanie nie bez wpływu na wycenę oferty oraz na ilość złożonych ofert, gdyż dla wielu Wykonawców, w szczególności tych oferujących profesjonalne, gotowe systemy, złożenie oferty stanie się niemożliwe. Podobnie wprowadzenie oprogramowania do sieci Internet może narazić Wykonawcę na wysokie ryzyko związane z ujawnienie informacji dotyczących budowy systemu, stanowiących know-how i zastrzeżonych tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy.

Odpowiedź 17.:

Zamawiający zmienia zapisy umowy w taki sposób, że:

 • w §12 ust. 3 lit. c) umowy na końcu dodaje słowa: „z tym że w tym przypadku wyłącza się zapisy Umowy dotyczące gwarancji i rękojmi”,
 • w §12 ust. 3 lit. e) umowy przecinek oraz słowa: „do sieci multimedialnej, w tym do internetu” zastępuje słowami „oraz udostępnianie w sieci internet”.

Pytanie 18.:

Dotyczy § 12 ust. 4 umowy:

Prosimy o zmianę zdania drugiego § 12 ust. 4 w następujący sposób: „Wykonawca zobowiązuje się przyjąć na siebie całkowitą odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem z przedmiotu Umowy, potwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu w postepowaniu sądowym w którym Zamawiający zapewnił udział Wykonawcy.”

Odpowiedź 18.:

Zamawiający zmienia zapisy w §12 ust. 4 umowy w taki sposób, że:

 • po słowach: „w związku z korzystaniem” dodaje słowa: „przez Zamawiającego”,
 • na końcu dodaje przecinek oraz słowa: „potwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu w postepowaniu sądowym, w którym Zamawiający zapewnił udział przedstawiciela Wykonawcy.”

Pytanie 19.:

Dotyczy § 12 ust. 6 umowy oraz pkt. 6 ppkt 6.1 ppkt. 2 SOPZ:

Prosimy o sprecyzowanie jakich konkretnie dokumentów dotyczy obowiązek przeniesienia praw autorskich określony § 12 ust. 6 umowy i pkt. 6 ppkt 6.1. ppkt. 2 SOPZ oraz o potwierdzenie, iż obowiązek ten nie obejmuje dokumentacji oprogramowania określonej pkt. 6 SOPZ.

Odpowiedź 19.:

Zamawiający wyjaśnia, że zapis §12 ust. 6 umowy dotyczy dokumentów „powstałych w ramach umowy”, tj. wszelkich opracowań wytworzonych specjalnie na potrzeby Zamawiającego, w tym dokumentacji powykonawczej, dokumentacji migracji danych, scenariuszy testowych i raportów z testów oraz ew. innych ekspertyz i opracowań. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy umowy i SOPZ w taki sposób, że:

 • w wymaganiu 2. w rozdziale 6.1. SOPZ po słowach „Każda dokumentacja” dodaje słowa „dostarczona i”,
 • w §12 ust. 6 umowy po słowach: „do dokumentów powstałych” dodaje słowa: „na potrzeby Zamawiającego”.

Pytanie 20.:

Dotyczy § 12 ust. 7 umowy:

Zwracamy się o wykreślenie § 12 ust. 7 umowy, ewentualnie o wskazanie w treści tego ustępu iż nie dotyczy on praw zależnych do oprogramowania standardowego będącego przedmiotem wdrożenia oraz dokumentacji określonej pkt. 6 SOPZ, a wyłącznie utworów utworzonych w trakcie wykonania umowy i dedykowanych pod wyłączne potrzeby Zamawiającego.

Odpowiedź 20.:

Zamawiający zmienia zapisy w §12 ust. 7 umowy w taki sposób, że słowa: „niniejszej Umowy” zastępuje słowami: „ust. 6”.

Pytanie 21.:

Dotyczy § 12 ust. 8 umowy:

Zwracamy się o zmianę treści § 12 ust. 8 na następującą: „Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utrwalono rezultaty przedmiotu Umowy w stosunku do których nastąpiło przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego.”

Odpowiedź 21.:

Zamawiający zmienia zapisy w §12 ust. 8 umowy w taki sposób, że słowo: „egzemplarzy” zastępuje słowem: „nośników”.

Pytanie 22.:

Dotyczy § 12 ust. 10 umowy:

Zwracamy się o zmianę treści § 12 ust. 10 umowy na następującą: „W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający nabędzie majątkowe prawa autorskie, do wszystkich dokumentów powstałych w wyniku wykonania lub w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, które powstały do czasu odstąpienia od Umowy, a do których nabyłby prawa autorskie w przypadku wykonania całej Umowy.”

Odpowiedź 22.:

Zamawiający zmienia zapisy w §12 ust. 10 umowy w taki sposób, że:

 • słowa: „będzie posiadał” zastępuje słowem: „nabędzie”,
 • na końcu dodaje przecinek oraz słowa: „a do których nabyłby prawa autorskie w przypadku wykonania całej Umowy.”

Pytanie 23.:

Dotyczy pkt. 6 SOPZ:

Zwracamy się o zmianę treści pkt. 6 SOPZ określającej obowiązek przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu kodów źródłowych oraz dokumentacji kodów źródłowych tj.:

 • o wykreślenie z pierwszego zdania pkt. 6 SOPZ treści: „i Kodów Źródłowych”,
 • zmianę pkt. 6.1 ppkt. 1 SOPZ na następującą: „1. Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim chyba, że dotyczy języka SQL.”,
 • wykreślenie ppkt. 4 z pkt. 6.4 SOPZ.

 

Zarówno umowa, jak i SOPZ, nie określają trybu przekazania kodów źródłowych, zasad ich przechowywania i zabezpieczenia oraz warunków na jakich Zamawiający uprawniony byłby do ich wykorzystania. Biorąc pod uwagę, iż licencja udzielana będzie na warunkach producenta z ograniczonym prawem Zamawiającego ingerowania w system, jak również mając na uwadze, iż po stronie Wykonawcy jest zapewnienie gwarancji oraz bieżącej aktualizacji systemu oraz wzięcie na siebie odpowiedzialności za jego prawidłowe działanie, przekazanie kodów źródłowych do systemu, wraz z ich dokumentacją, jest w przypadku niniejszego postępowania bezprzedmiotowe.

Odpowiedź 23.:

Zamawiający zmienia zapisy SOPZ w taki sposób, że:

 • w rozdziale 6. słowa „Kodów źródłowych i ich” zastępuje słowem „jej”,
 • w rozdziale 6.1., w wymaganiu 1. skreśla przecinki oraz słowa „kodów źródłowych” i słowa „fragmentów kodów oprogramowania”,
 • w rozdziale 6.4. skreśla wymaganie 4., a dotychczasowemu wymaganiu 5. nadaje numer 4.

Pytanie 24.:

Obecny w Polsce stan epidemii wirusa SARS-CoV-2 wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 491) oraz występowaniem warunków uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie większości firm i urzędów, w tym kontakty bezpośrednie przekłada się na ograniczenie jednoczesnego przebywania w jednym pomieszczeniu pracowników w przedsiębiorstwach. Zdalna praca jednego, czy dwóch informatyków niestety nie pokrywa wszystkich obszarów, zakresów prac i usług informatycznych. Szczególnie dotyczy to pracy zespołowej do przygotowania zgodnie z punktem 10.7 SIWZ wymaganej próbki oferowanych systemów wraz z ofertą. Obszerny techniczny i merytoryczny , jak i zakres wymaganej próbki oraz ograniczenia z tytułu epidemii uniemożliwiają jej przygotowanie i złożenie wraz z ofertą, a tym samym złożenie skutecznie oferty. W związku z tym zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 29.05.2020r.

Odpowiedź 24.:

Zamawiający przedłuży termin składania ofert do 28.05.2020 r.

Pytanie 25.:

W pkt. 4.2 - SZKOLENIA Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający pisze:

“Wykonawca przeprowadzi szkolenia w zakresie niezbędnym do uruchomienia wdrażanego rozwiązania. Minimalna liczba godzin szkoleniowych wynosi 100. Szkolenia mogą być przeprowadzane w grupach max 10 osobowych. Wykonawca zapewni szkolenia zarówno dla pracowników merytorycznych jak i administratorów wdrażanego rozwiązania.”

 

Zapis ten nie definiuje dokładnie ilości godzin, która przypada na wskazaną część postępowania. Warto zwrócić uwagę, że część 1 postępowania jest o wiele bardziej obszerna w zakresie, niż część 2. Prosimy więc o wskazanie wymaganej ilości godzin szkoleniowych z uwzględnieniem części postępowania. Prosimy również o wskazanie ilości osób, które będą uczestniczyły w szkoleniach dla części 2. Informacja ta, jest niezbędna do oszacowania ceny ofertowej przez potencjalnego Wykonawcę. Rzetelna wycena realizacji musi również uwzględniać czas pracy Trenera GIS, który będzie przeprowadzał szkolenia dla Pracowników. Biorąc pod uwagę doświadczenie potencjalnego Wykonawcy, szacujemy, że dla części 2, wystarczy 1 dzień szkolenia, tj. 6 h dla grupy osób do 10 osób.

Odpowiedź 25.:

Zamawiający zmienia zapisy rozdziału 4.2. SOPZ w taki sposób, że po słowach: „Minimalna liczba godzin szkoleniowych wynosi 100” dodaje przecinek oraz słowa: „w tym dla Części 1.: 91 godzin (7 grup szkoleniowych), dla Części 2.: 9 godzin (1 grupa szkoleniowa)”.

Pytanie 26.:

W pkt. 3.4 Część 2 Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający pisze:

“W ramach Części 2. zamówienia muszą zostać zrealizowane następujące zadania:

2. Przygotowanie e-formularzy i kart e-usług oraz uruchomienie e-usług i udostępnienie ich w Katalogu e-usług wdrażanym w ramach Części 1. zamówienia, zgodnie z opisem w rozdziale 3.3.5. (dotyczy usług nr: 19. – 22., 25. – 29., 31. – 34., 36. –  42., zgodnie z numeracją w tabeli w rozdziale 2.).”

 

Zamawiający podzielił postępowanie na 2 części. W części 1 ma zostać wdrożony portal e-usług publikujący katalog 61 szt. e-usług na 4 i 5 poziomie dojrzałości. Natomiast w 2 części postępowania potencjalny Wykonawca ma przygotować e-usługi dot. zakresu GIS, które będą dostępne z poziomu portalu e-usług, który zostanie wdrożony w części 1. Warto zauważyć, że zapisy te są ze sobą sprzeczne. Nie wiadomo, jaka firma będzie realizowała część 1, i czy integracja pomiędzy systemem wdrożonym w części 1 postępowania, a e-usługami dostarczanymi w części 2 będzie możliwa. Dodatkowo, warto wspomnieć, że koszty integracji pomiędzy dwoma różnymi systemami, mogą być bardzo wysokie, a na ten moment potencjalni Wykonawcy nie znając się, nie są w stanie ich oszacować.

 

Jeżeli Zamawiający nie wskaże firmy, która będzie realizować części 1 postępowania, a wskazanie takie jest niezgodne z zasadą konkurencyjności, sugerujemy zmianę zapisów OPZ, aby e-usługi nr. 19. – 22., 25. – 29., 31. – 34., 36. –  42 zgodnie z numeracją w tabeli w rozdziale 2. mogły zostać opublikowane na oddzielnym portalu e-usług, który będzie dostępny po przekierowaniu z poziomu portalu mapowego, w przypadku braku możliwości integracji z systemem dostarczonym w części 1. Dodatkowo Zamawiający w pkt 3.4.1 Inwestycje w e-usługi informacji przestrzennej/zarządzanie terenami inwestycyjnymi, pisze “Celem Geoportalu jest udostępnienie e-usług oraz informacji przestrzennej...”. Zdanie przytoczone jest też potwierdzeniem zamysłu Zamawiającego, aby e-usługi należące do części 2 - czyli systemu GIS, były dostępne przez geoportal.

Odpowiedź 26.:

Celem zamówienia jest uzyskanie jednego, spójnego katalogu wszystkich e-usług świadczonych przez Zamawiającego. Usługi te mogą być świadczone za pomocą różnych systemów, w tym: Portalu Informacyjno-Płatniczego, Geoportalu i ePUAP. Obowiązkiem Wykonawcy Części 1. jest m.in. zapewnienie możliwości wywołania każdej usługi z poziomu Katalogu eUsług i zamieszczenie w nim karty każdej e-usługi, zaś obowiązkiem Wykonawcy Części 2. jest przyjęcie takiego wywołania i realizacja e-usług informacji przestrzennej oraz opracowanie kart e-usług informacji przestrzennej. Nie jest wymagana żadna głębsza integracja systemów. Zamawiający zwraca uwagę na zapis w pkt. 4. rozdziału 3.3. SOPZ, który mówi: „Uruchomienie Katalogu e-usług za pośrednictwem którego dostępne będą wszystkie e-usługi świadczone przez UMO (w tym usługi IP oraz Geoportalu z tym, że możliwe jest zastosowanie przekierowań do tych systemów)…”.

Pytanie 27.:

W punkcie OPZ - Inwestycje w e-usługi informacji przestrzennej/zarządzanie terenami inwestycyjnymi (zadanie nr 7.) Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający pisze:

 

“Oprócz danych powiatowych Wykonawca zasili system danymi geoprzestrzennymi posiadanymi przez Zamawiającego w postaci cyfrowej w tym danymi, w tym Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego.”

 1. Prosimy o wskazanie formatu posiadanych przez urząd danych dot. Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz o ilości obowiązujących uchwał na terenie Gminy Olesno.
 2. Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy rysunki MPZP w wersji cyfrowej, mi.in w formacie shp? Prosimy o wskazanie formatu wektorowego posiadanych danych. Format ten jest niezbędny, aby spełnić dalsze wymagania OPZ, m.in. dotyczące identyfikacji działki w wielu rejestrach w tym m.in. informacja z zagospodarowania przestrzennego (MPZP i STUDIUM). Jeżeli nie, prosimy o potwierdzenie, że niniejsze postępowanie nie obejmuje przeprowadzenia digitalizacji rysunków MPZP.

W dalszej części OPZ -  Funkcje zarządzania MPZP, Zamawiający pisze:Możliwość prowadzenia rejestru obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), w formie tabelarycznej i mapowej.”

 1. Czy Zamawiający posiada rysunek SUiKZP w wersji cyfrowej, m.in. w formacie shp? Prosimy o wskazanie formatu wektorowego posiadanych danych. Jeżeli nie, prosimy o potwierdzenie, że niniejsze postępowanie nie obejmuje przeprowadzenia digitalizacji rysunku STUDIUM UiKZP. 

Odpowiedź 27.:

Zamawiający wyjaśnia, że posiada 9 Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z lat 1997 – 2010, obejmujących łączną powierzchnię ok. 95 ha, w formacie .jpg oraz 8 Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z lat 2011 – 2017, obejmujących łączną powierzchnię ok. 805 ha, w formacie .shp, a także Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2015 r., obejmujące całą gminę Olesno, w formacie .shp. Ponadto zamawiający wyjaśnia, że przedmiot projektu nie obejmuje digitalizacji dokumentów papierowych.

Pytanie 28.:

Prosimy o potwierdzenie, że na potrzeby realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy bazę danych GESUT w wersji wektorowej (geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu) oraz mapę zasadniczą w wersji wektorowej dla obszaru Gminy Olesno. Dane te Gmina powinna pozyskać ze Starostwa Powiatowego. 

Odpowiedź 28.:

Zamawiający zmienia zapisy rozdziału 3.4.1. SOPZ w taki sposób, że:

 • po słowach: „EGiB, GESUT” dodaje przecinek oraz słowa: „BDOT500”,
 • słowa: „Pozyskanie danych powiatowych należy do zadań Zamawiającego, który odpowiada za ich przekazanie Wykonawcy.” zastępuje słowami „Dane mają być pobierane z PODGiK za pomocą usługi WFS. Umożliwienie pobierania danych należy do zadań Zamawiającego.”.

Pytanie 29.:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający na potrzeby realizacji przekaże Wykonawcy osie dróg w wersji wektorowej, aby spełnić wymóg OPZ dla funkcji prezentacji terenu inwestycyjnego “Prezentacja przebiegu mediów, dróg”.

Odpowiedź 29.:

Zamawiający oczekuje prezentacji osi dróg z wykorzystaniem zewnętrznych usług WMS, udostępnianych przez GUGiK w zakresie bazy danych BDOT10k.

Ponadto patrz: Odpowiedź 28.

Pytanie 30.:

W OPZ dla części 2, jak i w załączniku nr 9 - opis próbki Zamawiający pisze “Prezentacja przebiegu mediów, dróg (z możliwościami rozbudowy).” Celem wdrożenia i prezentacji próbki jest przede wszystkim prezentacja dowolnych danych przestrzennych, takie jak media, czy drogi (warstw). Funkcjonalność tą ma potwierdzić m.in. demonstracja systemu. Prosimy więc, o potwierdzenie, że zapis “z możliwościami rozbudowy” w przypadku demonstracji jest omyłką pisarską oraz prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie, przez pojęcie “z możliwościami rozbudowy” w przypadku opisu aplikacji GIS?

Odpowiedź 30.:

Zamawiający wyjaśnia, że sformułowanie „z możliwościami rozbudowy” w wymaganiu Z7.18 w rozdziale 3.4.1.2. SOPZ dotyczy możliwości dodania do systemu dowolnych dodatkowych warstw danych przestrzennych. W ramach demonstracji próbki Wykonawca powinien zademonstrować możliwość dodania nowej warstwy i nowego atrybutu warstwy.

Pytanie 31.:

W opisie aplikacji GIS Zamawiający pisze: “Aplikacja musi udostępniać narzędzie do generowania linku do wybranego obiektu na mapie.” Prosimy o potwierdzenie, że jest to omyłka pisarska, a zapis ten dotyczy opisu funkcjonalności geoportalu.

Odpowiedź 31.:

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „linku do wybranego obiektu na mapie” rozumie odnośnik (URL) do wskazanego fragmentu mapy, na którym znajduje się wybrany obiekt oraz, że wymaganie ma być realizowane z poziomu Aplikacji GIS. Wykonawca może dodatkowo zaproponować realizację tego wymagania w Geoportalu.

Pytanie 32.:

W opisie aplikacji GIS Zamawiający pisze: “Aplikacja GIS musi udostępniać narzędzie umożliwiające wydruk mapy do formatu HTML oraz PDF z poprzez m.in. określenie tytułu mapy, wybór odpowiednich warstw mapy i inne.”

 

Prosimy o potwierdzenie, że funkcja wydruku mapy do formatu HTML w aplikacji GIS jest omyłką pisarską. Z wieloletniego doświadczenia naszej firmy w implementacji systemów GIS wiemy, że ta funkcjonalność jest nie do zrealizowania.

Odpowiedź 32.:

Zamawiający wyjaśnia, że aplikacja GIS ma umożliwiać wydruk mapy między innymi w postaci raportu HTML. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, w zależności od zastosowanej architektury aplikacji GIS, wymagana funkcja jest standardowym rozwiązaniem stosowanym w oprogramowaniu GIS dostępnym na rynku.

Pytanie 33.:

Prosimy o potwierdzenie, że na potrzeby realizacji Zamawiający przekaże Wykonawcy bazę danych Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów w formacie .gml, oraz, że implementacja bazy danych EMUiA do systemu GIS dotyczyć ma tylko danych w formacie .gml przekazanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź 33.:

Zamawiający nie utrzymuje własnej bazy EMUiA, a dane wprowadza do bazy EMUiA utrzymywanej przez GUGiK. Zamawiający wymaga, żeby Aplikacja GIS umożliwiała pobranie i prezentację danych z bazy EMUiA za pomocą usługi WFS lub pliku GML oraz wprowadzenie własnych danych na jako odrębnej warstwy lokalnej, która będzie mogła zostać wyeksportowana z Aplikacji GIS, a następnie zaimportowana do bazy EMUiA w systemie prowadzonym przez GUGiK. Geoportal również ma umożliwiać pobranie i prezentację danych z bazy EMUiA utrzymywanej przez GUGiK za pomocą usługi WFS lub pliku GML.

Pytanie 34.:

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie, wywołaną wirusem COVID - 19, prosimy o dopuszczenie możliwość demonstracji próbki z wykorzystaniem zdalnych środków komunikacji, w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawców. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający w przypadku wykonania próbki zdalnej zapewni odpowiedni skonfigurowany sprzęt komputerowy, który umożliwi bezproblemowe wypełnienie scenariusza próbki.

Odpowiedź 34.:

Zamawiający nie wyraża zgody na demonstrację próbki z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i wymaga obecności przedstawicieli Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zapewni takie warunki do prezentacji, które umożliwią zachowanie bezpieczeństwa epidemiologicznego w związku z pandemią COVID-19.

Pytanie 35.:

Prosimy o potwierdzenie, że zapis ogólny regulaminu próbki w załączniku nr 9 do SIWZ - “Dostarczony komputer przenośny nie może być w trakcie badania próbki podłączony do sieci Internet.”, nie dotyczy części demonstracji GEOPORTALU i jest omyłką pisarską Zamawiającego. Demonstracja GEOPORTALU i praca na nim w tym m.in. podłączenie ogólnodostępnych WMS/ WFS wymaga połączenia z internetem. Dane WMS/WFS w przypadku braku połączenia z internetem nie zostaną wyświetlone poprawnie. Brak połączenia z internetem w przypadku demonstracji geoportalu, zagraża Wykonawcy nie wypełnieniu wszystkich kroków scenariusza poprawnie, co jednocześnie, niezależnie od Wykonawcy może wpłynąć na niższą ocenę Komisji Przetargowej.

Odpowiedź 35.:

Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 9. do SIWZ w taki sposób, że w rozdziale 2. Opis badania skreśla punkt 7. Punkty 8. – 21. otrzymują odpowiednio numery 7. – 20

Pytanie 36.:

W załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający pisze “W trakcie badania próbki Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany wartości parametrów bądź danych wprowadzanych do oprogramowania na wartości podane przez Zamawiającego, w celu sprawdzenia, czy wymagane cechy i funkcjonalność nie są symulowane”.

 

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez słowo “symulowane”?

 

Czy Zamawiający, jako “zmianę wartości” rozumie dokonanie demonstracji dla innej działki ewidencyjnej, w obszarze danych testowych, przygotowanych w projekcie testowym przez Wykonawcę na potrzeby próbki?

Odpowiedź 36.:

Zamawiający wyjaśnia, że próbka musi być działającą i w pełni funkcjonalną aplikacją (w zakresie funkcji wymaganych w ramach próbki). Prezentowane funkcje muszą więc być zaimplementowane w aplikacji i rzeczywiście realizować wymagane operacje na danych, a nie symulować wykonanie tych operacji, np. przez podanie wyliczonego wcześniej poza systemem i zapisanego w systemie wyniku.

Przez „zmianę wartości parametrów bądź danych wprowadzanych do oprogramowania na wartości podane przez Zamawiającego” Zamawiający rozumie żądanie wykonania prezentacji danej funkcji na innych danych i/lub innym obszarze danych w ramach przykładowych danych dostarczonych przez Wykonawcę. W szczególności przykładowe dane nie mogą ograniczać się do jednego obiektu/jednej wartości zmiennej i umożliwiać demonstrację funkcjonalności próbki na różnych wartościach danych.

Pytanie 37.:

Prosimy o potwierdzenie, że próbka dla części 2 postępowania, dotycząca GOEPORTALU i APLIKACJI GIS ma odbyć się na danych testowych, przygotowanych przez Wykonawcę na potrzeby demonstracji.

Odpowiedź 37.:

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy Załącznika nr 9. do SIWZ stosuje się zarówno do Części 1., jak i do Części 2. postępowania. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę na zapis pkt. 3 w rozdziale 1. załącznika na 9. do SIWZ, który mówi, że: „Zamawiający (…) wymaga, aby Wykonawca razem z ofertą złożył dwa dyski przenośne, stanowiące próbkę oferowanych systemów, wraz z przykładowymi danymi dostarczonymi przez Wykonawcę.” Przykładowe dane dostarczane przez Wykonawcę powinny umożliwiać prezentację wszystkich funkcji wymaganych w scenariuszu badania próbki.

Pytanie 38.:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia w części 2 Zamawiający pisze “Geoportal musi umożliwiać udostępnianie danych własnych na zewnątrz (eksport danych) w dowolnych formatach m.in. shp, gml, csv, poprzez generowanie linków WMS/WFS do dowolnie wybranych danych w sposób zgodny z wymogami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1472 z późn. zm.).”. 

 

Prosimy o potwierdzenie w zapisie “Geoportal musi umożliwiać udostępnianie danych własnych na zewnątrz (eksport danych) w dowolnych formatach m.in. shp, gml, csv, poprzez generowanie linków WMS/WFS” nastąpiła omyłka pisarska, i że geoportal musi umożliwić udostępnianie danych własnych na zewnątrz w dowolnych formatach m.in. shp, gml, csv lub poprzez generowanie linków WMS/WFS.

Odpowiedź 38.:

Zamawiający zmienia zapisy wymagania Z7.9. w rozdziale 3.4.1.1. SOPZ w taki sposób, że po słowach: „m.in. shp, gml, csv” usuwa przecinek i dodaje słowo: „oraz”. W analogiczny sposób Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 9. do SIWZ oraz Załącznika nr 1. do Formularza ofertowego.

Pytanie 39.:

Dotyczy części 2 zamówienia

W punkcie 3.2.5 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ widnieje zapis:

„Licencje na ewentualne systemy operacyjne bądź systemy bazodanowe (w tym licencje niezbędne dla stanowisk klienckich), mają zostać dostarczone w ilości umożliwiającej prawidłowe działanie systemów i ich legalne użytkowanie przez:

 1. nieograniczoną liczbę użytkowników zewnętrznych korzystających z systemów UMO przez przeglądarkę (użytkownik zewnętrzny nie musi posiadać żadnych dodatkowych licencji),
 2. 65 użytkowników wewnętrznych w UMO korzystających potencjalnie (w ramach przydzielonych im uprawnień) z wszystkich zasobów dostarczanych systemów.
 3. Wszystkie licencje na oprogramowanie aplikacyjne dostarczane w ramach zamówienia muszą:
 1. zostać udzielone na czas nieograniczony,
 2. zostać udzielone na nieograniczoną liczbę użytkowników,
 3. nie mieć ograniczeń co do liczby maszyn fizycznych i wirtualnych oraz procesorów,
 4. nie mieć ograniczeń, co do wielkości systemów i baz (liczby wprowadzanych rekordów, rozmiarów bazy danych, wykonywanych operacji, itp.).”.

Zamawiający wymaga, aby licencje były udzielone na czas nieograniczony, na nieograniczoną liczbę użytkowników oraz nie miały ograniczeń co do liczby maszyn fizycznych i wirtualnych oraz procesów. O ile Zamawiający może wykazywać potrzebę wprowadzania ograniczeń czasowych, czyli udzielenia licencji na czas nieoznaczony, o tyle wymóg udzielenia licencji bez ograniczeń co do ilości użytkowników oraz liczby maszyn fizycznych i wirtualnych oraz procesorów narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Takie zapisy wyraźnie wymuszają dostawę oprogramowania typu „opensource”. Czy Zamawiający jest świadomy, że podtrzymując powyższe wymagania utrudnia uczciwą konkurencję? Skonstruowanie powyższych wymogów w przytoczony sposób, jest równoznaczne z tym, że zamówienie nie może być realizowane przy wykorzystaniu oprogramowania komercyjnego. Wymóg ten utrudnia uczciwą konkurencje poprzez wykluczenie z postępowania wykonawców posiadających w swojej ofercie oprogramowania komercyjne, a jednocześnie rażąco ograniczając liczbę wykonawców, w sposób znaczący wpływa na zawyżenie wartości potencjalnych ofert. Takie wymaganie w żadnym stopniu nie wpływa pozytywnie na otrzymany produkt, a jedynie w sposób oczywisty narusza interes zamawiającego działając potencjalnie na jego szkodę, a przede wszystkim naruszając dyscyplinę finansów publicznych. W związku z powyższym, w celu uniknięcia ograniczenia konkurencyjności oraz uniknięcia zarzutów o niegospodarność pieniędzmi publicznymi sugerujemy doprecyzowanie zapisów, dotyczących licencjonowania oprogramowania klasy GIS. Z naszego doświadczenia wiemy, iż ilość użytkowników systemu wiąże się bezpośrednio z liczbą pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, którzy będą korzystać z oprogramowania klasy GIS. Wnioskujemy, aby Zamawiający w przytoczonych zapisach określił maksymalną liczbę użytkowników systemu dla poszczególnych pól eksploatacji oraz ograniczył liczbę maszyn fizycznych i wirtualnych oraz procesów do posiadającej infrastruktury teleinformatycznej.

Proponujemy następujące zapisy, dotyczące licencjonowania oprogramowania klasy GIS:

„Wszystkie licencje na oprogramowanie klasy GIS dostarczane w ramach zamówienia muszą:

 1. zostać udzielone na czas nieograniczony,
 2. zostać udzielone na nieograniczoną liczbę użytkowników zewnętrznych korzystających z portalu mapowego oraz aplikacji GIS,
 3. zostać udzielone na ……. [liczba pracowników potencjalnie korzystających z oprogramowania] użytkowników wewnętrznych w UMO.”

W przypadku chęci zabezpieczenia interesów zamawiającego na wypadek znaczącego zwiększenia potrzeb lub ilości pracowników zamawiającego, a co za tym zwiększenie możliwości wydajnościowych systemu, proponujemy zapis przenoszący na wykonawcę ryzyko związane z takim zaprojektowaniem systemu, aby w czasie objętym gwarancją odpowiadał on za takie jego działanie, aby umożliwiało bezproblemowe i efektywne wykorzystanie systemu przez pracowników zamawiającego zgodnie z ich potrzebami. W związku z powyższym sugerujemy zapis: „System oraz baza danych muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby w trakcie trwania gwarancji oraz serwisu, pozwalały na ich bezproblemowe i efektywne wykorzystanie przez użytkowników systemu. W przypadku zwiększenia liczby użytkowników wewnętrznych, to Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym związane.”

Odpowiedź 39.:

Zamawiający zmienia zapisy rozdziału 3.2.5. Licencjonowanie SOPZ w taki sposób, że:

 • usuwa numerację punktu 3. (treść punktu staje się treścią zwykłego akapitu),
 • w lit. b) po słowach: „nieograniczoną liczbę użytkowników” na końcu dodaje słowa „zewnętrznych korzystających z systemów UMO przez przeglądarkę (użytkownik zewnętrzny nie musi posiadać żadnych dodatkowych licencji)”,
 • po lit. b) dodaje lit. b’) w brzmieniu: „zostać udzielone na 65 użytkowników wewnętrznych w UMO korzystających potencjalnie (w ramach przydzielonych im uprawnień) z wszystkich zasobów dostarczanych systemów”,
 • zmienia numerację lit. a) – d) na numerację punktów 1. – 5. odpowiednio.

Pytanie 40.:

Załącznik 1 do Formularza Ofertowego, Część 2 zamówienia – Aplikacja GIS, wymaganie Z7.10., prosimy o potwierdzenie, że przez „dokonanie wszystkich czynności niezbędnych do pobrania danych przestrzennych za pomocą udostępnionych usług sieciowych WMS i WFS.” należy rozumieć możliwość: pobrania adresu URL usługi z Aplikacji GIS i jego użycia w zewnętrznej aplikacji klienckiej GIS, pobrania informacji GetCapabilities z serwera usługi w celu przeglądu dostępnych warstw, układów współrzędnych itp., dodania wybranych warstw udostępnianych przez usługę do mapy w zewnętrznej aplikacji GIS, uzyskania informacji o atrybutach opisowych warstw udostępnianych przez usługę z wykorzystaniem zapytania GetFeatureInfo, w przypadku usługi WFS – pobrania i zapisania w formatach GIS wybranych warstw wektorowych udostępnianych przez usługę.

Odpowiedź 40.:

Zamawiający zwraca uwagę, że numeracja wymagań w Załączniku nr 1. do Formularza ofertowego oraz w Załączniku nr 9 do SIWZ jest taka sama, jak w Załączniku nr 8. do SIWZ – SOPZ.

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z wymaganiem Z7.9. Geoportal musi umożliwiać udostępnianie danych własnych na zewnątrz poprzez generowanie linków WMS/WFS. Dalej, zgodnie z wymaganiem Z7.10. Geoportal musi umożliwiać klientom UMO wywołanie tych usług z aplikacji zewnętrznej i pobranie wybranych warstw wektorowych udostępnianych przez usługę.

Pytanie 41.:

Załącznik 1 do Formularza Ofertowego, Część 2 zamówienia – Aplikacja GIS, wymaganie Z7.31., prosimy o potwierdzenie, że przez umożliwienie zapisania wymienionych w wymaganiu informacji, należy rozumieć, zapis ich do bazy danych systemu z poziomu dedykowane modułu odpowiedzialnego na prowadzenie rejestrów i ewidencji w zakresie ofert inwestycyjnych.

Odpowiedź 41.:

Zamawiający wyjaśnia, że w wymaganiu Z7.31. chodzi o zapis wymienionych informacji do bazy danych systemu z poziomu Aplikacji GIS. Zamawiający nie narzuca Wykonawcy sposobu podziału aplikacji na moduły.

Pytanie 42.:

Załącznik 1 do Formularza Ofertowego, Część 2 zamówienia – Aplikacja GIS, wymaganie Z7.47., prosimy o potwierdzenie, czy tak sformułowane wymaganie będzie uznane za spełnione, jeśli użytkownik aplikacji niezależnie od ustawień domyślnych warstwy, będzie miał możliwość osobistego wskazania dowolnego atrybutu warstwy jako pola pełniącego rolę etykiety np. z poziomu funkcji zmiany stylu prezentacji obiektów na mapie.

Odpowiedź 42.:

Zamawiający wyjaśnia, że w wymaganiu Z7.47. chodzi o wybranie jako etykiety dowolnego atrybutu warstwy lub stworzenie własnej etykiety (np. zapisanej jako odrębny atrybut w bazie).

Pytanie 43.:

Załącznik 1 do Formularza Ofertowego, Część 2 zamówienia – Aplikacja GIS, wymaganie Z7.59., prosimy o potwierdzenie, że przez: „wszystkie dostępne elementy mapy ofert inwestycyjnych były zapisywane jako załącznik graficzny”, należy rozumieć warstwy wektorowe z odpowiednim zakresem atrybutów opisowych i zawierających załączniki np. w postaci dokumentów PDF, zdjęć itp., stanowiące prezentację graficzną rejestru ofert inwestycyjnych.

Odpowiedź 43.:

Zamawiający wyjaśnia, że w wymaganiu Z7.59 sformułowanie „wszystkie dostępne elementy mapy” należy rozumieć jako wszystkie warstwy wektorowe z odpowiednim zakresem atrybutów opisowych oraz ew. załączniki w postaci dokumentów *.pdf, *.jpg, *.gif, itp.

Pytanie 44.:

Załącznik 1 do Formularza Ofertowego, Część 2 zamówienia – Aplikacja GIS, wymaganie Z7.76., prosimy o potwierdzenie, że w podpunkcie: „d) okno rejestru musi umożliwiać odczytywanie zapisanych do obiektów.” brakuje słowa załączników.

Odpowiedź 44.:

Zamawiający zmienia zapisy wymagania Z7.76. w rozdziale 3.4.1.4. SOPZ w taki sposób, że w lit. d) po słowach: „umożliwiać odczytywanie” dodaje słowo: „załączników”. W analogiczny sposób Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 9. do SIWZ oraz Załącznika nr 1. do Formularza ofertowego.

Pytanie 45.:

Załącznik nr 9 do SIWZ, rozdział 2 Opis badania, punkt 7, w związku z zakresem funkcji weryfikowanych na etapie badania próbki zgodnie z wymaganiami Z7.1 oraz Z7.8 wnosimy o usunięcie punktu 7 z opisu badania próbki. W celu prezentacji i weryfikacji wszystkich funkcji wymienionych w wymaganiach Z7.1 oraz Z7.8 komputer demonstracyjny musi być połączony z siecią Internet.

Odpowiedź 45.:

Patrz: Odpowiedź 35.

Pytanie 46.:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Paragraf 5, Rozdział 5.1, punkt 2), Część 2 zamówienia, zdolności osobowe, prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wymagań na testera, doświadczenie w testowaniu systemów informatycznych można było nabyć pracując po stronie Inżyniera Kontraktu, odpowiedzialnego za testowanie o odbiór systemów.

Odpowiedź 46.:

Zamawiający zwraca uwagę, że w SIWZ, rozdział 5.1, pkt 2), Część 2., ppkt 2), lit d) zapisano, że tester ma spełniać następujące wymagania: „min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w uczestnictwie w projektach polegających na testowaniu systemów informacji przestrzennej, brał udział w co najmniej 2 projektach obejmujących budowę lub rozbudowę systemów informacji przestrzennej oraz ich wdrożenie oraz posiada certyfikat ISTQB lub ISEB na poziomie co najmniej podstawowym lub równoważny”. Wymaganie to nie określa, czy tester brał udział w projektach po stronie wykonawcy, zamawiającego, czy inżyniera projektu/kontraktu. Istotne jest, czy wskazana osoba rzeczywiście brała udział w testowaniu systemów informacji przestrzennej.

Pytanie 47.:

Zamawiający w załączniku nr 9 do SIWZ w pkt 1 ppkt 6 pisze „Sprawdzeniu podlegają jedynie te funkcjonalności, które na dzień składania ofert oferowany system posiada.”

Proszę o określenie czy badaniu będą podlegały wymagania określone w załączniku nr 9 do SIWZ związane z próbką czy wymagania stawiane systemowi z załącznika nr 8 do SIWZ? Należy zwrócić uwagę, że wymagania związane z systemem z załącznika nr 8 do SIWZ są znacznie szersze niż z załącznika nr 9.

Odpowiedź 47.:

Zamawiający zwraca uwagę, że w przywołanym w Załączniku nr 9. do SIWZ, rozdział 1. Cele badania i wyjaśniania próbki, w przywołanym przez Wykonawcę punkcie 6. znajduje się zapis: „Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert, czy oferowane przez Wykonawcę systemy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz czy zadeklarowane przez Wykonawcę w załączniku 1. do formularza ofertowego funkcje oferowanego Systemu są zgodne ze stanem faktycznym”. Badaniu więc podlegają jedynie funkcje zadeklarowane przez Wykonawcę w załączniku nr 1. do formularza ofertowego, z podziałem na funkcje, które próbka musi posiadać („W”) i funkcje dodatkowo punktowane („O”). Docelowy system musi spełniać wszystkie wymagania zapisane w SOPZ.

Pytanie 48.:

Zamawiający w załączniku nr 9 do SIWZ w pkt 2, ppkt 7 pisze „Dostarczony komputer przenośny nie może być w trakcie badania próbki podłączony do sieci Internet.”

Jak Zamawiający wyobraża sobie realizację wymagania próbki z pkt. 1. E-usługi informacji przestrzennej nr 27.1 „Wymaga się, aby portal był oprogramowaniem serwerowym dostępnym poprzez przeglądarkę internetową dla użytkowników zewnętrznych (Internet) oraz dla użytkowników wewnętrznych poprzez lokalną sieć LAN.”?

Czy rozwiązanie ma być podłączone do sieci wewnętrznej Zamawiającego?

A jeśli tak, to czy Zamawiający poprzez swoje służby informatyczne tego dokona czy po udzieleniu odpowiednich informacji ma to zrobić Wykonawca? I czy czas na to poświęcony będzie się wliczał do czasu poświęconego na prezentację ww. wymagań.

Odpowiedź 48.:

Zamawiający zwraca uwagę na zapis Załącznika nr 9. do SIWZ, rozdział 2. Opis badania, pkt 9. (po przenumerowaniu – pkt 8.): „Zamawiający, na 45 minut przed wyznaczonym terminem badania próbki, przekaże Wykonawcy dysk przenośny i zapasowy, które Wykonawca załączył do oferty, celem zainstalowania go w środowisku testowym dostarczonym przez Wykonawcę i przygotowania do badania próbki. Wszelkie czynności przygotowawcze do badania Wykonawca będzie realizował w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.” W tym czasie Zamawiający umożliwi Wykonawcy podłączenie się do sieci lokalnej Zamawiającego. Patrz także: Odpowiedź 35.

Pytanie 49.:

Zamawiający w załączniku nr 9 do SIWZ w pkt 2, ppkt 7 pisze „Dostarczony komputer przenośny nie może być w trakcie badania próbki podłączony do sieci Internet.”

Jak Zamawiający wyobraża sobie sprawdzenie wymagania próbki z pkt. 1. E-usługi informacji przestrzennej nr 7.2 „Portal ma być dostępny pod indywidualnym adresem WWW.”?

Należy zwrócić uwagę, że realizacja tego wymagania potrzebuje zalogowania do serwera domen i wykupienia danej domeny.

Czy Zamawiający dysponuje taką domeną i udostępni ją na potrzeby prezentacji?

Odpowiedź 49.:

Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 9. do SIWZ w taki sposób, że w rozdziale 3. Procedura badania próbki, Część 2. zamówienia skreśla w tabeli wymaganie Z7.2.

Pytanie 50.:

Zamawiający w załączniku nr 9 do SIWZ w pkt 2, ppkt 7 pisze „Dostarczony komputer przenośny nie może być w trakcie badania próbki podłączony do sieci Internet.”

Jak Zamawiający wyobraża sobie sprawdzenie wymagania próbki z pkt. 1. E-usługi informacji przestrzennej nr 27.8 lit. c) i d) a także Z7.9 i Z7.10 w zakresie usług sieciowych WMS/WMTS/WFS?

Jak sama nazwa wskazuje usługi te mają charakter sieciowy, a w przypadku ich pobierania z zewnętrznych serwerów wymagane jest podłączenie do sieci Internet.

Odpowiedź 50.:

Patrz: Odpowiedź 35.

Pytanie 51.:

Zamawiający w załączniku nr 8 do SIWZ w pkt 3.4.1.2. Funkcje zarządzania terenami inwestycyjnymi pisze „Prezentacja przebiegu mediów, dróg (z możliwościami rozbudowy).”

Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pisząc z możliwościami rozbudowy? Pojęcie jest nie ostre i pozostawia duże pole do interpretacji. A jest ono przedmiotem oceny wynikającej z załącznika nr 9 do SIWZ.

Czy zamawiający przewiduje zamówienie systemu do prowadzenia Mapy zasadniczej (GESUT, BDOT) a także Ewidencji Dróg i Obiektów Mostowych? A jeśli tak to jakie wymagania mają spełnić te rozwiązania.

Odpowiedź 51.:

Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje prowadzenia baz danych PZGiK a także nie przewiduje prowadzenia bazy EDiOM.

Patrz także: Odpowiedzi 28., 29., 30. i 33. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że dostarczony system musi spełniać wszystkie wymagania zawarte w SOPZ.

Pytanie 52.:

Zamawiający z załączniku nr 8 do SIWZ pkt 3.4.1.1. Z7.8 lit. a), b) i c) używa zwrotu „inne”.

Co pod pojęciem „inne” się kryje? Jakie są oczekiwania Zamawiającego w tym względzie?

Pojęcie jest nie ostre i pozostawia duże pole do interpretacji. A jest ono przedmiotem oceny

wynikającej z załącznika nr 9 do SIWZ.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że wolumen danych musi być jasno określony żeby można było go zaprezentować.

Odpowiedź 52.:

Zamawiający zmienia zapis wymagania Z7.8 w rozdziale 3.4.1.1. SOPZ w taki sposób, że:

 • w lit a) słowa „i inne” zastępuje słowami „w zakresie granic oraz stref zagospodarowania obowiązujących planów, dane adresowe z bazy EMUiA w zakresie punktów adresowych i osi ulic,”
 • w lit b) słowa „rejestr TERYT i inne” zastępuje słowami „– EGiB, rejestr geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, baza danych obiektów topograficznych – BDOT500”
 • w lit c) słowa „m.in.: WMS, WFS i inne” zastępuje słowami „oraz plików wymiany danych np. WMS, WFS, GML, SHP, m.in.: państwowy rejestr granic – PRG, rejestr obszarów chronionych – GDOŚ, mapy topograficzne z Geoportalu krajowego (geoportal.gov.pl),”.

Ponadto patrz: Odpowiedzi 27., 28. i 33.

W analogiczny sposób Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 9. do SIWZ oraz Załącznika nr 1. do Formularza ofertowego.

Pytanie 53.:

Załącznik 8 do SIWZ pkt. 3.4 Część 2 zamówienia

Zamawiający nie podaje jakie dane w rozbiciu na poszczególne rejestry oraz w jakiej ilości powinny zostać zaimportowane, przetworzone i wprowadzone do Systemu informacji Przestrzennej (Geoportal i Aplikacja GIS)

Brak takiej informacji uniemożliwia skuteczne złożenie oferty ponieważ nie można jej wyliczyć.

Prosimy także o podanie informacji w jakich formatach Zamawiający przechowuje dane i czy wymagają one digitalizacji czy też nie.

Zwracamy również uwagę, że Zmawiający wymaga w pkt 6.5 Dokumentacja migracji danych określenia szczegółowej procedury migracji danych. Jak Wykonawca ma ją wykonać skoro na etapie złożenia oferty nie wie jakie ma dane zmigrować.

Odpowiedź 53.:

Patrz: Odpowiedź 52.

Pytanie 54.:

Załącznik 8 do SIWZ Pkt. 3.4.

Czy Zamawiający dysponuje własną infrastrukturą serwerową pozwalająca na wdrożenie Geoportalu? Jeśli tak prosimy o podanie dostępnych dla Wykonawcy zasobów (przestrzeń dyskowa, RAM, ilość rdzeni procesora, ew. parametry maszyn wirtualnych).

Odpowiedź 54.:

Zamawiający informuje, iż dysponuje własną infrastrukturą serwerową (trzy wirtualizatory, dwie macierze dyskowe) pozwalającą na wydzielenie dedykowanej maszyny wirtualnej np. 32 GB RAM, 300 GB przestrzeni dyskowej i odpowiednią ilość rdzeni procesora.

Pytanie 55.:

Załącznik nr 8 do SIWZ pkt 4.2 Szkolenia

Czy liczba minimalnej liczby godzin szkoleniowych w ilości 100 odnosi się do każdej z części

niezależnie?

Odpowiedź 55.:

Patrz: Odpowiedź 25.

Pytanie 56.:

Załącznik nr 8 do SIWZ pkt 6.4 Dokumentacja powykonawcza

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył dokumentację powykonawczą, która musi być sporządzona zgodnie z szablonem min. w zakresie Systemu backup.

Czy zamawiający dysponuje takim systemem i jakiego producenta?

Odpowiedź 56.:

Zamawiający informuje, że posiada system kopii zapasowych VEAM Backup na zainstalowany na dedykowanej maszynie wirtualnej oraz bibliotekę taśmową Dell Power Vault TL100, które mogą zostać wykorzystane na potrzeby projektu.

Pytanie 57.:

W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną wnioskujemy o zmianę sposobu przeprowadzenia prezentacji wynikającego z załącznika nr 9 do SIWZ . Proponujemy zdalne prezentacje z możliwością rejestracji nagrania przez Zmawiającego w celu wykazania wymagań z załącznika nr 9 do SIWZ.

Odpowiedź 57.:

Patrz: Odpowiedź 34.

Pytanie 58.:

Biorąc pod uwagę powyższe pytania wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert o minimum 7 dni od chwili otrzymania odpowiedzi na pytania ze względu na brak możliwości na chwilę obecną dokładnej kalkulacji oferty.

Odpowiedź 58.:

Patrz: Odpowiedź 24.

Pytanie 59.:

SOPZ, 6. Wymagana dokumentacja, 6.1. Wymagania ogólne Zamawiający określił wymagania:

1. Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim chyba, że dotyczy kodów źródłowych, języka SQL, fragmentów kodów oprogramowania. oraz

4. Wykonawca dostarczy szczegółową dokumentację komponentów firm trzecich użytych w dostarczanych systemach, w tym także dostarczaną przez ich producentów. Dokumentacja ta może występować w języku angielskim, jeśli jest dostępne tłumaczenie na język polski.

 

Pytanie: Wymaganą dokumentacją jest dokumentacja w języku polskim, a zatem dopuszczenie dokumentacji w języku angielskim ma sens tylko wówczas, gdy „nie jest dostępne tłumaczenie na język polski”. Wydaje się to być oczywistą omyłką. Wnosimy o modyfikację punktu 4. do postaci:

4. Wykonawca dostarczy szczegółową dokumentację komponentów firm trzecich użytych w dostarczanych systemach, w tym także dostarczaną przez ich producentów. Dokumentacja ta może występować w języku angielskim, jeśli nie jest dostępne tłumaczenie na język polski.

Odpowiedź 59.:

Zamawiający zmienia zapisy rozdziału 6.1. SOPZ w taki sposób, że w pkt. 4. po słowach: „w języku angielskim, jeśli” dodaje słowo: „nie”.

Pytanie 60.:

W związku z brakiem informacji dotyczącej środowiska sprzętowego przewidzianego do realizacji niniejszego projektu prosimy o potwierdzenie, że dostarczenie sprzętu serwerowego oraz systemu kopii zapasowych nie jest przedmiotem projektu, a na potrzeby jego realizacji Zamawiający udostępni niezbędne środowisko sprzętowe, na którym możliwa będzie instalacja oprogramowania opisanego wymaganiami w SIWZ/OPZ?

Odpowiedź 60.:

Zamawiający potwierdza, że dostawa sprzętu nie jest przedmiotem postępowania. Na potrzeby projektu Zamawiający przeznaczy następujący sprzęt:

 • serwer – Dell Power Edge R540, Intel Xeon Gold 6130 2,1 GHz, 16 rdzeni, 22 MB cache, 64 GB RAM, dyski: 2 x 400 GB SSD, 2 x 1,2 TB SATA
 • macierz dyskowa – Dell Storage SCv3020, 8 x 600 GB
 • system kopii zapasowych VEAM Backup na zainstalowany na dedykowanej maszynie wirtualnej oraz biblioteka taśmowa Dell Power Vault TL100,
 • skaner – urządzenie wielofunkcyjne Develop Ineo +227,
 • drukarka kodów kreskowych – Honeywell PC42d,
 • czytnik kodów kreskowych – Voyager 1250G + akcesoria.

Pytanie 61.:

Zważywszy na wymagania odnoszące się do tematyki kopii zapasowych, m.in. w punktach:

3.2.4. Bezpieczeństwo,

1. Wdrożone rozwiązanie musi docelowo zapewniać możliwość tworzenia kopii zapasowych danych. Backup musi być wykonywany nie rzadziej niż raz dziennie zgodnie z opracowaną Procedurą wykonywania kopii zapasowych dookreślone następnie przez Zamawiającego poprzez dostarczenie produktów

6.4. Dokumentacja powykonawcza, (…)

15. System backup’u oraz

6.6. Testy bezpieczeństwa – odniesienia do backupu

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada system kopii zapasowych, który obejmie swoim działaniem niniejszy projekt, a wymagania dotyczące kopii zapasowych odnoszą się do ustalenia z Wykonawcą sposobu realizacji kopii bezpieczeństwa (prosimy o podanie informacji i posiadanym systemie kopii zapasowych)?

Odpowiedź 61.:

Patrz: Odpowiedź 56.

Pytanie 62.:

Obecna sytuacja w Polsce czyli stan epidemii wirusa SARS-CoV-2 wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 491) oraz występowanie warunków uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie większości firm i urzędów, w tym kontakty bezpośrednie przekłada się wprost na ograniczenia w jednoczesnym przebywaniu w jednym pomieszczeniu wielu osób na raz. W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o zmianę w zakresie opisu zasad badania próbki, co określa załącznik nr 9. Aby obustronnie zminimalizować liczbę osób uczestniczących w spotkaniu bezpośrednim czy Zamawiający dopuści zmianę regulaminu tak, by fizycznie w badaniu próbki uczestniczyły maksymalnie 2 osoby ze strony Oferenta i maksymalnie 2 osoby ze strony Zamawiającego? W takim składzie zostanie przygotowane środowisko (laptop uruchomiony z dysków załączonych do oferty). Następnie laptop zostanie uruchomiony w taki sposób, aby możliwe było połączenie się z nim z Internetu, aby możliwa była prezentacja oraz obserwacja prezentacji w sposób zdalny (za pomocą oprogramowania umożliwiającego wideokonferencję z możliwością udostępnienia ekranu). Kolejni prelegenci będą uzyskiwali dostęp zdalny do laptopa i omówią dany obszar wymagań zgodnie z przewidywanym w próbce zakresem. Członkowie komisji będą uczestnikami wideokonferencji. Czy ze względu na panujące warunki Zamawiający rozważy zmianę organizacji badania próbki na częściowo zdalny udział uczestników? Jeśli nie to czy Zamawiający może przybliżyć jak w obecnych warunkach wyobraża sobie przebieg spotkania w warunkach bezpośredniego kontaktu dużej ilości uczestników?

Odpowiedź 62.:

Patrz: Odpowiedź 34.

Pytanie 63.:

Dot. Załącznik nr 8 do SIWZ, Rozdział 6.5. Prosimy o potwierdzenie, że zakres migracji nie dotyczy migracji danych do Katalogu eUsług i że jego zawartości startowa (definiowanie kategorii, podkategorii i opisów realizowanych usług) będzie wprowadzona ręcznie przez Redaktorów eUsług na podstawie przygotowanych przez Zamawiającego kategorii i opisów usług.

Odpowiedź 63.:

Migracja danych dotyczy przede wszystkim przypadku wymiany Zintegrowanego Systemu Zarządzania UMO lub jego części, o której mowa w rozdziale 3.3.2. Inwestycje w Zintegrowany System Zarządzania UMO (zadanie nr 4.) SOPZ, pkt 4. wstępu (str. 22). Urząd Miejski w Oleśnie nie świadczy obecnie żadnych e-usług, więc migracja w tym przypadku nie występuje. Zawartość startowa Katalogu eUsług (definiowanie kategorii, podkategorii i opisów realizowanych usług) ma zostać wprowadzona przez Wykonawcę na podstawie materiałów przygotowanych przez Zamawiającego.

Pytanie 64.:

Dot. Załącznik nr 8 SOPZ Punkt 3.3.4.10. Wymaganie: Z6.122. Komunikacja z użytkownikiem poprzez przeglądarkę internetową (co najmniej: Chrome, Internet Explorer, Firefox).

Czy w związku z faktem, że Internet Explorer nie jest już wspierany przez producenta i nie są dostarczane aktualizacje co powoduje brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa i kompatybilności aplikacji Klient dopuszcza zmianę treści wymagania

z: „Komunikacja z użytkownikiem poprzez przeglądarkę internetową (co najmniej: Chrome, Internet Explorer, Firefox).”

na: „Komunikacja z użytkownikiem poprzez przeglądarkę internetową (co najmniej: Chrome, Edge, Firefox).”

Odpowiedź 64.:

Zamawiający zmienia zapis wymagania Z6.122 w rozdziale 3.3.4.10. SOPZ w taki sposób, że słowa „Internet Explorer” zastępuje słowem „Edge”.

Pytanie 65.:

Dot. SOPZ Punkt 3.3.5.1. Wymaganie: E7. Katalog musi umożliwiać zbieranie informacji statystycznych dot. zrealizowanych e-usług.

W związku z niedoprecyzowanym zakresem jakie dane statystyczne Klient chce zbierać, czy Zamawiający potwierdza, że dane zbierane za pomocą Google Analytics będą wystarczające?

Odpowiedź 65.:

Zamawiający zmienia zapis wymagania E7. w rozdziale 3.3.5.1. SOPZ w taki sposób, że na końcu dopisuje słowa: „Dane powinny być rejestrowane w systemie i umożliwiać administratorowi generowanie raportów dotyczących wykorzystania e-usług. Wymagane jest w szczególności zliczanie pobranych lub odtworzonych za pośrednictwem sieci Internet dokumentów oraz zliczanie unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z usług on-line wymagających kontaktu z administracją publiczną.” Zamawiający nie określa, z pomocą jakiego rozwiązania technicznego mają być zbierane informacje statystyczne. Wybrane rozwiązanie nie może generować dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego co najmniej w okresie trwałości projektu.

Pytanie 66.:

Pytanie dotyczy SOPZ, rozdział 3.3 Cześć 1 zamówienia Pkt 4 podpunkt f i g. W związku z tym, że obsługa spraw (w tym zamykanie sprawy) realizowana jest jedynie przez pracowników w wewnętrznym systemie EZD a nie przez Internautów (Petentów/Klientów) wnosimy o wykreślenie wymagań f i g z wymagań opisujących część dostępną dla Internautów.

Odpowiedź 66.:

Zamawiający zwraca uwagę, że wstęp rozdziału 3.3. SOPZ dotyczy wszystkich dostarczanych systemów i podział na punkty jest tu tylko orientacyjny. Zamawiający nie narzuca Wykonawcy żadnych konkretnych rozwiązań technicznych, jak i podziału systemu na moduły. Zamawiający wymaga zrealizowania wszystkich wymienionych w pkt. 4. funkcji, ale dopuszcza realizację niektórych z nich w innych dostarczanych przez Wykonawcę modułach/aplikacjach.

Wstęp do pytań 67. – 74.:

W związku z zapisami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 8. do SIWZ) w zakresie

Lp.

E-USŁUGI

Składający

Systemy uczestniczące w świadczeniu usługi

Poziom dojrzałości usługi

8.

Prowadzenie spraw w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- e-deklaracje

Interesanci Urzędu,

Relacja A2C, A2B

Katalog e-usług, ePUAP, EZD, SZ UMO, PIP.

5.

oraz

W chwili obecnej w Urzędzie Miasta Olesno zainstalowane zostały poniższe systemy (oprogramowanie) stanowiące elementy SZ UMO:

Posiadane oprogramowanie

Lp.

Rodzaj oprogramowania (dziedzina)

Nazwa producenta i oprogramowania

1.

System finansowo-księgowy

COIG S.A.

2.

System podatków i opłat lokalnych

COIG S.A.

3.

Gospodarka mieniem komunalnym

COIG S.A.

4.

System sprawozdawczości budżetowej

BESTIA – Ministerstwo Finansów/Sputnik Software

5.

System gospodarki lokalowej

THB SEZaM Administrator – THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

6.

System ewidencji opłat za odpady komunalne

Profeko systemy informatyczne Radom

7.

Aplikacja mobilna

obywatel.mobi – Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy NETKONCEPT.COM sp.j.

,z których wynika, że Zamawiający posiada odrębne systemy do obsługi podatków oraz gospodarowania odpadami, a więc ewentualna modernizacja systemów powinna odbywać się dla każdego systemu w sposób odrębny jednocześnie przy zachowaniu wymagań realizacji e-usług wymienionych w tabeli (rozdział 2. Wdrożenie i uruchomienie e-usług SOPZ) w punktach od 1 do 8 w zachowaniem 5-tego poziomu dojrzałości e-usługi.

Aby poprawnie zrealizować usługę nr 8. tabeli załącznika nr 8 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poprzez pobieranie deklaracji XML z EZD do Systemu ewidencji opłat za odpady komunalne oraz przesyłanie z Systemu ewidencji opłat za odpady komunalne danych finansowych do PIP, konieczne jest doprecyzowanie wymagań w tym konkretnym zakresie.

W związku z powyższym:

Pytanie 67.:

Czy Zamawiający usunie z rozdziału „Modernizacja modułu PODATKI” podpunktu g) ?

3.3.2.1   Modernizacja modułu PODATKI

 1. Zapewnienie obsługi elektronicznych dokumentów przekazywanych przez EZD z systemu ePUAP w zakresie podpowiadania danych podczas ich obsługi przez użytkowników w module PODATKI, w zakresie:
 1. informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
 2. deklaracji na podatek od nieruchomości,
 3. informacji o gruntach,
 4. deklaracji na podatek rolny,
 5. informacji o lasach,
 6. deklaracji na podatek leśny,
 7. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
 8. deklaracji na podatek od środków transportowych.

Odpowiedź 67.:

Zamawiający zmienia zapis wymagania Z4.1 w rozdziale 3.3.2.1. SOPZ w taki sposób, że skreśla lit. g). Wymaganie z lit. h) zostaje oznaczone lit. g).

Pytanie 68.:

Czy Zamawiający dopisze do rozdziału 3.3.2.1 Modernizacja modułu PODATKI informacji którego elementu SZ UMO dotyczy, w brzmieniu „3.3.2.1 Modernizacja modułu PODATKI w zakresie Systemu podatków i opłat lokalnych?

Odpowiedź 68.:

Zamawiający wyjaśnia, że opłaty za gospodarowanie odpadami są danina publiczną odmienną pod wieloma względami od podatków. Dla uniknięcia nieporozumień Zamawiający zmienia zapisy SOPZ w taki sposób, że we wstępie rozdziału 3.3.2. Inwestycje w Zintegrowany System Zarządzania UMO (zadanie nr 4.) słowa „modernizacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania UMO (SZ UMO) w przedstawionym poniżej zakresie” zastępuje słowami: „modernizacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania UMO (SZ UMO) w zakresie podatków i opłat lokalnych, przedstawionym szczegółowo poniżej”.

Pytanie 69.:

Czy Zamawiający dopisze do rozdziału 3.3.2.2 Modernizacja modułu NZ (Należności i zobowiązania) informacji którego elementu SZ UMO dotyczy, w brzmieniu „3.3.2.2 Modernizacja modułu NZ (Należności i zobowiązania)w zakresie Systemu podatków”?

Odpowiedź 69.:

Patrz: Odpowiedź 68.

Pytanie 70.:

Czy Zamawiający dopisze do rozdziału 3.3.2.3 Modernizacja modułu CKK (Centralna kartoteka kontrahentów) informacji którego elementu SZ UMO dotyczy, w brzmieniu „3.3.2.3 Modernizacja modułu CKK (Centralna kartoteka kontrahentów) w zakresie Systemu podatków i opłat lokalnych” ?

Odpowiedź 70.:

Patrz: Odpowiedź 68.

Pytanie 71.:

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapisy rozdziału „3.3.2.4 Integracja SZ UMO z systemem obsługi dokumentów elektronicznych (EZD)” , poprzez wydzielenie osobnych wymagań dla „Systemu ewidencji opłat za odpady komunalne” w brzmieniu „Integracja SZ UMO w zakresie „Systemu ewidencji opłat za odpady komunalne” z systemem obsługi dokumentów elektronicznych (EZD)?

Celem integracji jest zapewnienie obustronnej wymiany dokumentów ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania UMO (SZ UMO) w zakresie „Systemu ewidencji opłat za odpady komunalne” do EZD. Pobieranie z EZD dokumentów elektronicznych w postaci plików XML. Integracja musi udostępniać następujące funkcje:

Z4.1. Możliwość pobierania dokumentów elektronicznych (XML) z EZD do SZ UMO w zakresie deklaracji za gospodarowania odpadami.”?

Odpowiedź 71.:

Zamawiający zmienia zapisy SOPZ w taki sposób, że w rozdziale 3.3.2.4. Integracja SZ UMO z systemem obsługi dokumentów elektronicznych (EZD) po treści wymagania Z4.29. jako odrębny akapit dodaje słowa: „UWAGA! W zakresie ewidencji opłat za odpady komunalne obowiązkowe jest spełnienie jedynie wymagania Z4.29.”

Pytanie 72.:

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapisy rozdziału „3.3.3 Integracje z Portalem Informacyjno-Płatniczym (zadanie nr 5.)” , poprzez wydzielenie osobnych wymagań dla „Systemu ewidencji opłat za odpady komunalne” w brzmieniu „Integracje z Portalem Informacyjno-Płatniczym SZUMO w zakresie „Systemu ewidencji opłat za odpady komunalne”?

Wykonawca zintegruje Portal Informacyjno-Płatniczy z SZ UMO w zakresie „Systemu ewidencji opłat za odpady komunalne” co najmniej w poniższym zakresie:

Z5.1. Możliwość przekazywania informacji o stanie zobowiązań z systemu SZ UMO do Portalu Informacyjno-Płatniczego (wg numeru PESEL).”?

Odpowiedź 72.:

Zamawiający zmienia zapisy SOPZ w taki sposób, że w rozdziale 3.3.3. Integracje z Portalem Informacyjno-Płatniczym (zadanie nr 5.) po treści wymagania Z5.7. jako odrębny akapit dodaje słowa: „UWAGA! W zakresie ewidencji opłat za odpady komunalne obowiązkowe jest spełnienie jedynie wymagania Z5.1.”

Pytanie 73.:

Czy Zamawiający zmodyfikuje pkt. 1 rozdziału 3.3 na zapis poprzez usunięcie ostatniego zdania?

3.3    Część 1. zamówienia

W ramach Części 1. zamówienia muszą zostać zrealizowane następujące zadania:

 1. Modernizacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania UMO (SZ UMO) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności danych oraz rozwinięcia funkcjonalności dotychczas użytkowanych systemów, zgodnie z opisem w rozdziale 3.1. Użytkownik SZ UMO (pracownik UMO) musi mieć możliwość realizacji e-usług świadczonych klientom UMO tak, aby zostało to uwidocznione w module dziedzinowym, na koncie podatnika.

Odpowiedź 73.:

Zamawiający zmienia zapisy SOPZ w taki sposób, że w rozdziale 3.3. Część 1. zamówienia, w pkt. 1. po słowach „na koncie podatnika” na końcu dodaje w nawiasie słowa: „(nie dotyczy ewidencji opłat za odpady komunalne)”.

Pytanie 74.:

Czy Zamawiający doprecyzuje zapisy wymagań dotyczące systemów modernizowanych?

tj.

System finansowo-księgowy

COIG S.A.

System podatków i opłat lokalnych

COIG S.A.

Gospodarka mieniem komunalnym

COIG S.A.

 

System ewidencji opłat za odpady komunalne

Profeko systemy informatyczne Radom

w zakresie takim, ze względu na już posiadane system w istniejącej infrastrukturze oraz warunkach technicznych oraz na warunkach już funkcjonujących licencji, że modernizacja tych systemów będzie traktowana jako usługa modyfikacji a nie dostarczenie nowego Systemu tym samym nie będą obowiązywały zapisy dotyczące m.in.

 • dostarczenie licencji (rozdział 3.2.5)
 • dostarczenie Dokumentacji (rozdział 6), powinna być wymagana tylko Dokumentacja użytkownika w zakresie części zmodernizowanej.
 • zapewnienie Gwarancji i Asysty Technicznej (rozdział 5), powinna być wymagana Gwarancja oraz Asysta w części funkcjonalności zmodernizowanej.

Odpowiedź 74.:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SOPZ we wstępie rozdziału 3.3.2. Inwestycje w Zintegrowany System Zarządzania UMO (zadanie nr 4.): „w ramach projektu przewidziana została modernizacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania UMO (SZ UMO)”. W związku z tym wszystkie zapisy dotyczące licencji i dokumentacji technicznej dotyczą wyłącznie części zmodernizowanej. W związku z faktem, że użytkownikom trudno będzie odróżnić część zmodernizowaną SZ UMO od części obecnie eksploatowanej, która nie podlegała modernizacji, zapisy dotyczące Gwarancji i Asysty Technicznej (rozdział 5. SOPZ) odnoszą się do całego systemu. W przypadku wymiany systemów eksploatowanych obecnie przez UMO, na systemy równoważne wymagane jest dostarczenie licencji i dokumentacji dla całości wymienianych systemów oraz objęcie ich w całości gwarancją i asysta techniczną.

***

Autopoprawka:

Ponadto w trybie autopoprawki Zamawiający dokonuje korekty zapisu w rozdziale 4.3. SOPZ zastępując słowa: „Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania” liczbą „2.”

 

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Ogłoszenie nr 540090729-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.

Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 536259-N-2020
Data: 05/05/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-05-28, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-05-29, godzina: 09:30

 

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki

 

 

Olesno, dn. 26.05.2020 r.

Nr IX.271.11.2020

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy postępowania pn.: „Zakup licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: ,,E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych”

 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega siwz w następującym zakresie:

 

Jest:

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do godz. 9:30 dnia 28.05.2020 r..

 

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 28.05.2020 r.

 

Ma być:

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do godz. 9:30 dnia 29.05.2020 r..

 

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 29.05.2020 r.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn.26.05.2020 r.

Nr IX.271.11.2020

                                                                                                                            

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Zakup licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: ,,E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych.

Odpowiedzi na pytanie przesłane w dniu 21.05.2020 r.:

Pytanie 75.:

Analizując Państwa odpowiedzi w zakresie pytania nr 32 wg dokumentu "odpowiedzi na pytania", które brzmiało: 

W opisie aplikacji GIS Zamawiający pisze: “Aplikacja GIS musi udostępniać narzędzie umożliwiające wydruk mapy do formatu HTML oraz PDF z poprzez m.in. określenie tytułu mapy, wybór odpowiednich warstw mapy i inne.” Prosimy o potwierdzenie, że funkcja wydruku mapy do formatu HTML w aplikacji GIS jest omyłką pisarską. Z wieloletniego doświadczenia naszej firmy w implementacji systemów GIS wiemy, że ta funkcjonalność jest nie do zrealizowania.

Odpowiedzieli Państwo: 

Zamawiający wyjaśnia, że aplikacja GIS ma umożliwiać wydruk mapy między innymi w postaci raportu HTML. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, w zależności od zastosowanej architektury aplikacji GIS, wymagana funkcja jest standardowym rozwiązaniem stosowanym w oprogramowaniu GIS dostępnym na rynku.

Chcielibyśmy, aby zwrócili Państwo uwagę, że w oprogramowaniach typu GIS nie ma dostępnych funkcjonalności umożliwiających eksport wydruku do wymaganego formatu HTML.

Format ten jest też mało logiczny i nie będzie możliwy do wykorzystania.

Najpopularniejsze oprogramowania typu GIS daje następujące możliwości eksportu:

ArcGIS - EMF, EPS, AI, SVG, PDF, EMP, JPEG, PNG, TIFF, GIF.

QGIS - SVG, PDF, PNG, BMP, ICO, JPEG, JPG, PPM, TIF, TIFF, XBM.

Odpowiedź 75.:

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy żadnych rozwiązań technicznych, w tym producenta, typu i architektury dostarczanego oprogramowania (w tym Aplikacji GIS). Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza m.in. wariant realizacji raportu HTML z mapą w postaci generowania linku do aktualnie wyświetlanego obrazu mapy tzw. permalink. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w oprogramowaniu QGIS istnieje możliwość przygotowywania interaktywnych raportów/aplikacji HTML z mapą, np. z wykorzystaniem wtyczki qgis2web.

 

Odpowiedzi na pytania przesłane w dniu 22.05.2020 r.:

Pytanie 76.:

W związku  z zapisami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 8. do SIWZ) w zakresie

3.3 Część 1. zamówienia

pkt. 11. Integracja Portalu Informacyjno-Płatniczego ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania UMO (SZ UMO), Systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) i platformą ePUAP oraz Profilem Zaufanym. Integracja musi umożliwiać:

 1. założenie konta z użyciem Profilu Zaufanego (bez konieczności wizyty w UMO),
 2. logowanie z użyciem Profilu Zaufanego,
 3. podpisywanie pism (wniosków) do Urzędu z użyciem Profilu Zaufanego,
 4. wymianę danych i dokumentów z innymi jednostkami, obywatelami, przedsiębiorcami, (implementacja interfejsów nadawania i odbierania dokumentów z ePUAP),
 5. wykorzystanie skrzynki podawczej ePUAP do składania dokumentów,
 6. wysyłanie informacji do klientów UMO na ich konto w ePUAP.

Karty i opisy usług muszą zostać zsynchronizowane z odpowiednimi kartami i opisami usług w ePUAP. Musi istnieć możliwość podłączania pod karty usług formularzy ePUAP.

 

Czy Zamawiający w związku z możliwością niejednoznacznej interpretacji wskazanego zakresu integracji, w kontekście pozostałych zapisów OPZ tj. które systemy mają się ze sobą integrować, zmieni zapis na:

„Integracja Portalu Informacyjno-Płatniczego ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania UMO (SZ UMO) oraz Profilem Zaufanym. Integracja Systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) z platformą ePUAP.  Wskazane wszystkie systemy i integracje muszą umożliwiać:”?

Zwracam jednocześnie uwagę, że integracja z Profilem Zaufanym w zakresie logowania do PIP zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaje zastąpiona platformą login.gov.pl.

Odpowiedź 76.:

Zamawiający wyjaśnia, że nie narzuca Wykonawcy żadnych rozwiązań technicznych, w tym architektury dostarczanego oprogramowania i podziału na moduły. W zależności od funkcjonalności modułów może być konieczny różny sposób integracji. Zamawiający wymaga, aby integracja umożliwiała świadczenie wszystkich e-usług wymienionych w rozdziale 2. SOPZ na wskazanym poziomie dojrzałości oraz spełniała wszystkie wymagania SOPZ, w tym wymaganie z rozdziału 33. pkt 11. SOPZ. Zamawiający nie wymaga integrowania każdego modułu ze wszystkimi pozostałymi. Zamawiający jest przy tym świadom zmieniającej się architektury centralnych systemów e-usług administracji publicznej (ePUAP, Profil Zaufany, login.gov.pl).

Pytanie 77.:

Dotyczy § 6 ust. 3 umowy:

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązanie do przeniesienia autorskich praw majątkowych, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy, nie odnosi się do oprogramowania standardowego Wykonawcy będącego przedmiotem wdrożenia, lecz jedynie do tej części oprogramowania, która jest dedykowana i stworzona pod indywidualne potrzeby Zamawiającego.

Odpowiedź 77.:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem §6 ust. 3 umowy przeniesienie majątkowych praw autorskich dotyczy „wyników prac powstałych w związku z wykonaniem umowy (w tym rezultatów umowy)”, a więc nie dotyczy oprogramowania standardowego.

Pytanie 78.:

Dotyczy § 12 ust. 6 umowy:

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązanie do przeniesienia autorskich praw majątkowych, o którym mowa w § 12 ust. 6 umowy, nie odnosi się do standardowej dokumentacji oprogramowania będącego przedmiotem wdrożenia, lecz jedynie do takiej dokumentacji, która jest dedykowana i stworzona pod indywidualne potrzeby Zamawiającego.

Odpowiedź 78.:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem §12 ust. 6 umowy przeniesienie majątkowych praw autorskich dotyczy „dokumentów powstałych na potrzeby Zamawiającego w ramach umowy”, a więc nie dotyczy (standardowej) dokumentacji oprogramowania standardowego.

Pytanie 79.:

Dotyczy § 12 ust. 7 umowy:

Prosimy o potwierdzenie, że wykonywanie praw zależnych, o których mowa w § 12 ust. 7 umowy, dotyczy wyłącznie dokumentacji dedykowanej i stworzonej pod indywidualne potrzeby Zamawiającego.

Odpowiedź 79.:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem §12 ust. 7 wykonywanie praw zależnych dotyczy przedmiotów, do których Zamawiający „nabył majątkowe prawa autorskie na podstawie ust. 6.”. Patrz także: Odpowiedź 78.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

IX.271.11.2020                                                                                                      Olesno, 27 maja 2020 r.

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zakup licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: „E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych” – numer sprawy IX.271.11.2020 (BZP 536259-N-2020 z dnia 2020-05-05).

            Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy p.z.p. dokonuje się korekty oczywistej omyłki pisarskiej. Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku nr 5 do SIWZ nastąpiła oczywista omyłka pisarska i, że zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ, wykazane dostawy i usługi powinny zostać zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat.

W załączeniu załącznik nr 5 do SIWZ ze skorygowanymi zapisami.

Ponieważ w wyniku korekty oczywistej omyłki nie zachodzi potrzeba zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, pozostałe zapisy dokumentacji przetargowej pozostają bez zmian.

 

                                                                                            Burmistrz Olesna

                                                                                           Sylwester Lewicki

DOCsiwz-zal5-wykaz-dostaw(popr).doc
 

 

 

    Olesno, dn. 29.05.2020 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Dnia 29.05.2020 r. w siedzibie Zamawiającego (Mała Sala Narad – pok. 114 ) o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn.:

Zakup licencji oprogramowania oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn: „E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych”

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 600.230,00 złotych brutto, w tym:

Zadanie częściowe nr 1: 532.330,00 zł

Zadanie częściowe nr 2: 67.900,00 zł

 

Zadanie częściowe nr 1:

Złożono 1 ofertę (nazwa wykonawcy, cena, wydłużenie gwarancji i asysty technicznej, funkcjonalność systemu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa (brutto)

Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej

Funkcjonalność systemu

1

 

COIG Spółka Akcyjna

ul. Mikołowska 100

40-065 Katowice

 

528.900,00 zł

36 miesięcy

30 pkt

 

Zadanie częściowe nr 2:

Złożono 2 oferty (nazwa wykonawcy, cena, wydłużenie gwarancji i asysty technicznej, funkcjonalność systemu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa (brutto)

Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej

Funkcjonalność systemu

1

GIAP Sp. z o.o.

ul. Pasaż Ursynowski 1/126

02-784 Warszawa

47.662,50 zł

60 miesięcy

30 pkt

2

HyperView Sp. z o.o.

ul. Ligocka 103

40-568 Katowice

77.367,00 zł

60 miesięcy

30 pkt

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności.       

                                              
Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, dn.  18.06.2020 r.

 

Nr IX.271.11.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Zakup licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: „E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych”

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe nr 1:

COIG Spółka Akcyjna, ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice

Zadanie częściowe nr 2:

GIAP Sp. z o.o., ul. Pasaż Ursynowski 1/126, 02-784 Warszawa

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60%),

- Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej (10%)

- Funkcjonalność systemu (30%)

i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (przyznane punkty)

 

Punkty

 

Zadanie częściowe nr 1:

Lp

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

 

Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej

Funkcjonalność systemu

 

 

Suma

 

1

COIG Spółka Akcyjna

ul. Mikołowska 100

40-065 Katowice

60

10

30

100 pkt

 

 

 

Zadanie częściowe nr 2:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej

Funkcjonalność systemu

 

Suma

1

GIAP Sp. z o.o.

ul. Pasaż Ursynowski 1/126

02-784 Warszawa

60

10

25

 

95 pkt

2

HyperView Sp. z o.o.

ul. Ligocka 103

40-568 Katowice

36,9

10

30

 

76,96 pkt

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie nr 510134912-N-2020 z dnia 23-07-2020 r.

Gmina Olesna: Zakup licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: ,,E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.3: E-usługi publiczne.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 536259-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540082027-N-2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: ,,E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Nr IX.271.11.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup i dostawa licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług, w ramach projektu „E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.3: E-usługi publiczne. 3.2 Zamówienie prowadzone jest w dwóch częściach obejmujących odpowiednio: Cześć 1.: modernizacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania UMO (SZ UMO), wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), wdrożenie Portalu Informacyjno-Płatniczego (PIP), uruchomienie Katalogu e-usług, uruchomienie e-usług publicznych (A2B i A2C), uruchomienie dwóch usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), uruchomienie systemu powiadamiania klientów, uruchomienie płatności elektronicznych, uruchomienie aplikacji mobilnej, uruchomienie szyny integracyjnej, integracja Portalu Informacyjno-Płatniczego ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania UMO, dostawa dokumentacji technicznej, przeprowadzenie testów i szkoleń, usługi gwarancyjne i asysta techniczna, Część 2.: dostawa i wdrożenie portalu mapowego (Geoportalu) oraz aplikacji GIS, uruchomienie e-usług publicznych (A2B i A2C), dostawa dokumentacji technicznej, przeprowadzenie testów i szkoleń, usługi gwarancyjne i asysta techniczna.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 72268000-1

 

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 72212000-4, 72240000-9, 72230000-6, 72263000-6, 72267000-4, 80533100-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Część 1

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 432788.62
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: COIG Spółka Akcyjna
Email wykonawcy: oferty@coig.pl
Adres pocztowy: ul. Mikołowska 100 40-065 Katowice
Kod pocztowy: 40-065
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 528900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 528900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 528900.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: brak danych
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Część 2

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 55203.25
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: GIAP Sp. z o.o.
Email wykonawcy: giap@giap.pl
Adres pocztowy: ul. Pasaż Ursynowski 1/126 02-784 Warszawa
Kod pocztowy: 02-784
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 47662.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 47662.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 77367.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki