Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIV sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z XXIV sesji

Rady Miejskiej w Olesnie z dnia 5 maja 2020 r.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Tadeusz Rutko
 4. Piotr Gręda
 5. Grzegorz Biernacki
 6. Tadeusz Zamłyński
 7. Andrzej Kochański
 8. Jarosław Leszczyński
 9. Irena Hadasik
 10. Marek Leśniak
 11. Łukasz Czołkos
 12. Klaudiusz Małek
 13. Jan Bonk
 14. Edeltrauda Zug
 15. Henryk Kucharczyk


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (12:22:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami "Otwieram XXIV sesję Rady Miejskiej w Oleśnie" rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich uczestniczących w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w dzisiejszej sesji  uczestniczy 15 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. 


2. Przedstawienie porządku obrad. (12:24:00)

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2020 rok. (zał. nr 1)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”. (zał. nr 3)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 4)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeciwdziałania sytuacji kryzysowej wywołanej COVID – 19. (zał. nr 5)
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.     

Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (12:25:00)

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez odczytania, ponieważ był on dostępny w Biurze Rady oraz został wyłożony do wglądu przed dzisiejszą sesją. Propozycja Przewodniczącego Rady została przyjęta jednogłośnie tj. 15 głosów "za".


4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (12:28:00)

Jako pierwsza sprawozdanie złożyła Pani Edeltrauda Zug Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która poinformowała , że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym dwa posiedzenia w dniu 16 i 29 kwietnia. Na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia Komisja przeprowadziła kontrolę dochodów gminy za 2019 rok z tytułu wpływów z podatku i z opłat lokalnych. Ponadto dokonano analizy sprawozdania z wydatków Urzędu Miasta za rok 2019 w zakresie diet, delegacji, szkoleń i podróży służbowych. Na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia Komisja opracowała wniosek  o udzielenie absolutorium  Burmistrzowi Olesna  za 2019 rok oraz rozpoczęła kontrolę wykonania budżetu za 2019 rok. Ponadto Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych do których wyjaśnień udzielili pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego. Wszystkie projekty uchwał członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie.

Następnie sprawozdanie złożył Pan Marek Leśniak Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 28 kwietnia 2020 roku. Podczas posiedzenia członkowie Komisji dokonali analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie. Ponadto Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiej Rady Seniorów w Oleśnie za 2019 rok oraz działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie za 2019 rok oraz obecnie. Pozytywnie zaopiniowano także złożone wnioski mieszkaniowe.

Kolejno sprawozdanie złożył Pan Grzegorz Biernacki Przewodniczący Komisji Gospodarczej Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 30 kwietnia. Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się z informacją na temat stanu dróg po okresie zimowym, której udzielił Kierownik Krzysztof Dydyna. Ponadto Komisja wysłuchała informacji Pana Janusza Wojczyszyna Sekretarza Gminy na temat realizacji zadań z budżetu obywatelskiego. Podczas posiedzenia Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwał  pozytywnie jednogłośnie. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielili właściwi merytorycznie pracownicy Urzędu.

Jako ostatni sprawozdanie złożył Pan Jan Jaskulski Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 29 kwietnia 2020 roku. Podczas posiedzenia członkowie Komisji dokonali analizy wydatków na akcję „ Zima” oraz zapoznali się z kosztami utrzymania zieleni oraz sprzątania ulic, które przedłożył Pan Krzysztof Dydyna. Następnie zaopiniowano pozytywnie wszystkie projekty uchwał.

5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (12:36:00)

Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:

16 kwietnia 2020 – Burmistrz Olesna – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.
16 kwietnia 2020 – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie – dotyczy darowizny dla szpitala w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju.
21 kwietnia 2020 – Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu – opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

Ponadto Przewodniczący poinformował, że 2 maja 2020r. uczestniczył we Mszy św. w intencji Ojczyzny z udziałem pocztu sztandarowego naszej gminy, która odbyła się wyjątkowo w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Po mszy św. wraz z Burmistrzem Olesna Przewodniczący udał się pod pomnik Powstańców Śląskich, gdzie w imieniu mieszkańców Olesna złożył wiązankę kwiatów.


6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (12:36:00)

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki poinformował, że na sesji w dniu 7 kwietnia 2020 r.  Rada Miejska w Oleśnie podjęła 6 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

182

w sprawie przyjęcia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2020.

wykonana

183

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/178/20 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 3 marca 2020 w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, budowę proekologicznego ogrzewania oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno.

wykonana

184

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.

wykonana

185

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22.01.2019r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas niektórych szóstych podstawowych, prowadzonych przez Gminę Olesno w latach szkolnych 2019/2020-2022/2023.

wykonana

186

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno

wykonana

187

w sprawie przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej wywołanej COVID-19.

wykonana

 

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

38

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok

39

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

40

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok

41

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok

42

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

43

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

W okresie ostatniego miesiąca wykonaliśmy kilka inwestycji zaplanowanych w budżecie, gdzie mimo utrudnień wynikających z obecnej sytuacji prowadzimy normalną działalność inwestycyjną.W ostatnim czasie dokonaliśmy odbioru centrum przesiadkowego, jeżeli tylko zostaną zniesione obostrzenia zostanie uruchomiona wypożyczalnia rowerów, tablica interaktywna. Kara która została nałożona w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, została umorzona przez Wojewodę Opolskiego co nas bardzo cieszy. W ramach dzisiejszych zmian budżetowych będziemy się starali przeprowadzić termomodernizację szkoły w Borkach Wielkich. To jest inwestycja za ponad milion złotych na którą otrzymaliśmy dofinansowanie. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym partycypujemy w kosztach budowy drogi na odcinku Borki Małe – Borki Wielkie. Od jutra uruchamiamy kolejne placówki oraz miejsca publiczne. Uwzględniając zalecenia sanitarne zaczyna funkcjonować stadion miejski, oleska promenada, Oleska Bibliotek Publiczna, Oleskie Muzeum a także w ograniczonym zakresie, biorąc pod uwagę min. zapotrzebowanie zgłoszone ze strony rodziców żłobek i przedszkola.

Urząd cały czas pozyskuje fundusze na inwestycje, obecnie pracuje nad następującymi projektami. Promocja zrównoważonej turystyki w Gminie Olesno, dokumentacja na potrzeby oznakowania tras turystycznych (99 km) wraz z wydaniem folderu z mini przewodnikiem i mapką. Jesteśmy na ukończeniu przygotowywania strategii rozwoju elektromobilności, za chwilę rozpoczniemy konsultacje społeczne. Na to zadanie otrzymaliśmy 100 % dofinansowania z NFOŚiGW. Przygotowujemy dokumentację związaną z  termomodernizacją PSP 2 w Oleśnie, gdzie planujemy złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków norweskich. Zdajemy sobie sprawę, że  alokacja jest niewielka  i będzie dużym problemem uzyskanie dofinansowania ale przygotowujemy się i będziemy walczyć. Złożyliśmy wniosek do PFRON w temacie windy w budynku Urzędu Miejskiego Trwa weryfikacja i  poprawki do projektu. Planowana jest termomodernizacja szkoły w Borkach Wielkich o czym już wcześniej wspominałem. Jeżeli Państwo pozytywnie przegłosujecie projekt zmian budżetowych to po sesji ogłaszamy przetarg. Dzisiaj  będzie ogłoszony przetarg E-gmina , ponadto złożyliśmy wniosek dotyczący ochrony ekosystemów wodnych. Jeśli chodzi o wymianę  źródeł ciepła, to w związku z pandemią brak możliwości ocen energetycznych u osób na listach rezerwowych, u osób z listy podstawowej brak możliwości kontroli spowodował wstrzymanie wypłat. Punkt konsultacyjny Czyste powietrze  cały czas działa na zasadzie pomocy telefonicznej a w niektórych przypadkach umawiamy się w siedzibie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Drugiego maja o czym już wcześniej Przewodniczący wspominał uczestniczyłem w obchodach 229. rocznicy uchwalenie Konstytucji 3 maja. Po mszy św. w intencji Ojczyzny z udziałem pocztu sztandarowego naszej gminy, w kościele pw. Bożego Ciała w Oleśnie udałem się pod pomnik Powstańców Śląskich, gdzie w imieniu mieszkańców Olesna złożyłem wiązankę kwiatów. Staramy się przygotować, może w mniejszym zakresie obchody z okazji setnych urodzin Jana Pawła  II.

7. Odpowiedzi na interpelacje. (12:46:00)

Ponieważ do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje punkt ten stał się bezprzedmiotowy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2020 rok. (zał. nr 1) (12:46:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Tadeusz Rutko, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Jan Bonk, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek


9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (12:50:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Tadeusz Rutko, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek


10. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”. (zał. nr 3) (12:51:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Tadeusz Rutko, Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda


11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 4) (12:53:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek


12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej wywołanej COVID-19. (zał. nr 5) (12:55:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Jan Jaskulski, Tadeusz Rutko, Irena Hadasik, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Grzegorz Biernacki, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek


13. Zapytania i wolne wnioski. (12:56:00)

Pan Piotr Gręda zapytał o stan przygotowania Gminy Olesno do wyborów. Zadał również pytanie czy Gmina Olesno przekazała dane dotyczące spisów wyborców Poczcie Polskiej. Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki odpowiedział, że Urząd wykonał wszystkie ciążące na nim obowiązki związane z organizacją wyborów oraz przekazał spisy wyborców Poczcie Polskiej.


14. Zakończenie obrad. (13:06:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej   powiedział "A teraz zamykam obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Oleśnie". Obrady zakończono o godzinie 1306


Protokołowała:                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej  

Teresa Skrzydło                                                                  Henryk Kucharczyk    

Karolina Wiktor