Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania- cel publiczny - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Oleśnie ul. Matejki

 

 

Olesno, dnia 11 maja 2020 roku

 

Nr Z.III.6733.6.2020

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

 

 

zawiadamiam

że w dniu 27 marca 2020 roku na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE do 0,5 MB” przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 5409/4, 5394, 4661, 4643, 4647 i 4651/7 k.m. 1, położonych w Oleśnie, ul. Matejki.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr 343509161..

Za zgodą strony poszczególne materiały z akt sprawy mogą być udostępnione w formie scanu na adres mailowy podany prze stronę – udostępnienie w ten sposób jest równoznaczne z wypełnieniem obowiązku umożliwienia stronie zapoznania się z aktami postępowania.

Jednocześnie  na podstawie  art. 15zzzzzn,  ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do zapoznania się z materiałami postępowania.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia na wskazany powyżej adres.

W okresie ogłoszonego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (lub zagrożenia epidemicznego), należy na bieżąco zapoznać się z komunikatami o zasadach i godzinach funkcjonowania urzędu, umieszczonymi na stronie internetowej urzędu:  https://olesno.pl/7456/strona-glowna.html lub telefonicznie pod nr. tel. 343509161.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 13.05.2020 r.

                                                                                                                                                   Krzysztof Dydyna

                                                                                                                           Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

                                                                                                                                     Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Do wiadomości:

poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

JK//KD