Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny - budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania basenu miejskiego

 

 

Olesno, dnia 18 maja 2020 roku

 

Nr Z.III.6733.7.2020

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

 

zawiadamiam

że w dniu 20 kwietnia 2020 roku na wniosek TAURON DYSTRYBUCJA S.A.  z siedzibą w Krakowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektroenergetycznej sieci SN 15kV wraz z budową  złącza  kablowego  SN  oraz  demontażem  odcinka  linii napowietrznej  SN 15kV   w celu zasilania  basenu miejskiego  w mieście Olesno, Gmina Olesno” przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 4661, 4632, 2108, 2109, 2116, (2117 cześć) 2234, 1899, 1894 k.m. 1,  obręb Olesno.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21,46-300 Olesno, po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr 343509161.

Za zgodą strony poszczególne materiały z akt sprawy mogą być udostępnione w formie scanu na adres mailowy podany przez stronę – udostępnienie w ten sposób jest równoznaczne z wypełnieniem obowiązku umożliwienia stronie zapoznania się z aktami postępowania.

Jednocześnie  na podstawie  art. 15zzzzzn,  ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do zapoznania się z materiałami postępowania.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 22.05.2020 r.

                                                                                                                                                Burmistrz Olesna

                                                                                                                                                 Sylwester Lewicki

                         

 

Do wiadomości:

  1.  poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

JK//KD