Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami "Otwieram XXIII sesję Rady Miejskiej w Oleśnie" rozpoczął obrady. Następnie poinformował, że zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przyjęcie uchwał na dzisiejszej sesji ma charakter korespendencyjny .

W dniu wczorajszym każdemu radnemu została dostarczona koperta zawierająca karty do głosowania korespondencyjnego. Wszystkie koperty wraz z głosami radnych zostały złożone w biurze rady. I na podstawie tego stwierdzono, że dzisiejsze posiedzenie sesji jest prawomocne.

Przewodniczący poinformował, że w dniach 2 i 6 kwietnia odbyły się posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Oleśnie, na których radni między innymi zostali zapoznani z projektami uchwał i mogli zgłosić swoje uwagi.

 1. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący odczytał porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/178/20 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 3 marca 2020 w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, budowę proekologicznego ogrzewania oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22.01.2019r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas niektórych szóstych podstawowych, prowadzonych przez Gminę Olesno w latach szkolnych 2019/2020-2022/2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej wywołanej COVID-19.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez odczytania, ponieważ był on dostępny w Biurze Rady oraz radni nie wnieśli zastrzeżeń. Protokół zostaje przyjęty.

4. Odpowiedzi na interpelacje.

Do Biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja punkt ten stał się bezprzedmiotowy.

 

5. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2020. (zał. nr 1)

Radny

„za”

„przeciw”

„wstrzymujący się”

Jan Jaskulski

1

 

 

Artur Paluch

1

 

 

Tadeusz Rutko

1

 

 

Piotr Gręda

1

 

 

Grzegorz Biernacki

1

 

 

Tadeusz Zamłyński

1

 

 

Andrzej Kochański

1

 

 

Jarosław Leszczyński

1

 

 

Irena Hadasik

1

 

 

Marek Leśniak

1

 

 

Łukasz Czołkos

1

 

 

Klaudiusz Małek

1

 

 

Jan Bonk

1

 

 

Edeltrauda Zug

1

 

 

Henryk Kucharczyk

1

 

 

RAZEM

15

 

 

 

6. Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/178/20 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 3 marca 2020 w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, budowę proekologicznego ogrzewania oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 2)

Radny

„za”

„przeciw”

„wstrzymujący się”

Jan Jaskulski

1

 

 

Artur Paluch

1

 

 

Tadeusz Rutko

1

 

 

Piotr Gręda

1

 

 

Grzegorz Biernacki

1

 

 

Tadeusz Zamłyński

1

 

 

Andrzej Kochański

1

 

 

Jarosław Leszczyński

1

 

 

Irena Hadasik

1

 

 

Marek Leśniak

1

 

 

Łukasz Czołkos

1

 

 

Klaudiusz Małek

1

 

 

Jan Bonk

1

 

 

Edeltrauda Zug

1

 

 

Henryk Kucharczyk

1

 

 

RAZEM

15

 

 

 

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 3)

Radny

„za”

„przeciw”

„wstrzymujący się”

Jan Jaskulski

1

 

 

Artur Paluch

1

 

 

Tadeusz Rutko

1

 

 

Piotr Gręda

1

 

 

Grzegorz Biernacki

1

 

 

Tadeusz Zamłyński

1

 

 

Andrzej Kochański

1

 

 

Jarosław Leszczyński

1

 

 

Irena Hadasik

1

 

 

Marek Leśniak

1

 

 

Łukasz Czołkos

1

 

 

Klaudiusz Małek

1

 

 

Jan Bonk

1

 

 

Edeltrauda Zug

1

 

 

Henryk Kucharczyk

1

 

 

RAZEM

15

 

 

 

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22.01.2019r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas niektórych szóstych podstawowych, prowadzonych przez Gminę Olesno w latach szkolnych 2019/2020-2022/2023. (zał. nr 4)

Radny

„za”

„przeciw”

„wstrzymujący się”

Jan Jaskulski

1

 

 

Artur Paluch

1

 

 

Tadeusz Rutko

1

 

 

Piotr Gręda

 

1

 

Grzegorz Biernacki

1

 

 

Tadeusz Zamłyński

1

 

 

Andrzej Kochański

1

 

 

Jarosław Leszczyński

 

1

 

Irena Hadasik

1

 

 

Marek Leśniak

 

1

 

Łukasz Czołkos

1

 

 

Klaudiusz Małek

1

 

 

Jan Bonk

1

 

 

Edeltrauda Zug

1

 

 

Henryk Kucharczyk

 

1

 

RAZEM

11

4

 

 

 

9. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 5)

Radny

„za”

„przeciw”

„wstrzymujący się”

Jan Jaskulski

1

 

 

Artur Paluch

1

 

 

Tadeusz Rutko

1

 

 

Piotr Gręda

1

 

 

Grzegorz Biernacki

1

 

 

Tadeusz Zamłyński

1

 

 

Andrzej Kochański

1

 

 

Jarosław Leszczyński

1

 

 

Irena Hadasik

1

 

 

Marek Leśniak

1

 

 

Łukasz Czołkos

1

 

 

Klaudiusz Małek

1

 

 

Jan Bonk

1

 

 

Edeltrauda Zug

1

 

 

Henryk Kucharczyk

1

 

 

RAZEM

15

 

 

 

10. Uchwała w sprawie przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej wywołanej COVID-19. (zał. nr 7)

Przewodniczący: Ze względu na panującą pandemią Covid -19 oraz zgodnie z wprowadzonymi przepisami prawa wielu naszych przedsiębiorców musiało ograniczyć swoją działalność lub wręcz ją całkowicie zawiesić. Chcąc wesprzeć ich w tych bardzo trudnych chwilach podejmujemy uchwałę w sprawie przeciwdziałania sytuacji kryzysowej wywołanej Covid -19.

 

Radny

„za”

„przeciw”

„wstrzymujący się”

Jan Jaskulski

1

 

 

Artur Paluch

1

 

 

Tadeusz Rutko

1

 

 

Piotr Gręda

1

 

 

Grzegorz Biernacki

1

 

 

Tadeusz Zamłyński

1

 

 

Andrzej Kochański

1

 

 

Jarosław Leszczyński

1

 

 

Irena Hadasik

1

 

 

Marek Leśniak

1

 

 

Łukasz Czołkos

1

 

 

Klaudiusz Małek

1

 

 

Jan Bonk

1

 

 

Edeltrauda Zug

1

 

 

Henryk Kucharczyk

1

 

 

RAZEM

15

 

 

 

11.

Przewodniczący zgłosił wniosek, żeby w związku z panującą sytuacją i czekającymi nas ograniczeniami wydatków budżetowych odwołać lub ograniczyć wszystkie tegoroczne masowe imprezy w tym Dni Olesna.

Przewodniczący: Ze względu na wprowadzone przez rząd przepisy związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa zachęcam wszystkich do ograniczenia wyjść z domu, dbania szczególnie o osoby z grupy ryzyka oraz przestrzegania zaleceń dotyczących higieny.

Dziękuję wszystkim którzy mimo pandemii działają dla mieszkańców. Dziękuję handlowcom, kurierom, nauczycielom, różnym służbom ale przede wszystkim tym którzy stoją na pierwszej linii czyli lekarzom i pielęgniarkom.

Jednocześnie ze względu na zbliżające się Święta Wielkanocne życzę dużo serdeczności i mimo panujących ograniczeń życzę wiele radości, zdrowia i pogody ducha.

12. Zakończenie obrad.

 

Protokołowała:                                                        Przewodniczący

                                                                            Rady Miejskiej w Oleśnie


Zakończono sesję (12:24:10)