Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o przedłożeniu uwag w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa stacji bazowej sieci transmisji danych ..." na działce położonej w Świerczu przy ulicy Częstochowskiej, nr 69/3 k.m. 4

Olesno, dnia 19 maja 2020 roku

Z.III.6220.19.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74  ust. 3  oraz art. 73 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

Burmistrz Olesna

zawiadamia Strony postępowania

  1. o przedłożeniu przez strony postępowania uwag i wniosków do prowadzonego, na wniosek pełnomocnika Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z dnia 22 października 2019 r., uzupełnionego pismem przedłożonym w dniu 25 listopada 2019 r., postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej sieci transmisji danych oznaczonej jako BT_20117_Olesno_Północ w skład której wchodzi wieża stalowa kratowa h=50,0 m npt wraz z zagospodarowaniem i wewnętrzną linią zasilającą”, przewidzianego do realizacji na działce położonej w Świerczu przy ulicy Częstochowskiej, oznaczonej geodezyjnie nr 69/3 k.m. 4.
  2. o tym, że wyżej wymienione, przedłożone przez strony postępowania uwagi i wnioski, mogą mieć wpływ na kwestię stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
  3. o braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na przedłożone przez strony postępowania uwagi i wnioski oraz  złożony charakter sprawy. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 30.06.2020 r
  4. o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania można wnosić w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

__________________________

 podpis i pieczęć osoby potwierdzającej wywieszenie

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Świercze

Otrzymuje:

Pełnomocnik Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, WASKO SA, ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice