Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 1012/93 w miejscowości Borki Wielkie, gmina Olesno–Borki Wielkie A"

Olesno, dnia 19 maja 2020 roku

Z.III.6220.17.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74  ust. 3  oraz art. 73 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zgodnie z art. 131 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Burmistrz Olesna

zawiadamia Strony postępowania

o wniesieniu przez Strony postępowania odwołania od decyzji Burmistrza Olesna nr Z.III.6220.17.2019 z dnia 29 kwietnia 2020 roku o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 1012/93 w miejscowości Borki Wielkie, gmina Olesno – Borki Wielkie A” na dz. ewid. nr 1012/93, obręb Borki Wielkie.

Odwołanie wraz z aktami sprawy zostanie skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Borki Wielkie.