Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXV sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół

z XXV sesji Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 maja 2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-05-26 o godz. 11:19:14, a zakończono o godz. 12:46:24 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Artur Paluch
 2. Tadeusz Rutko
 3. Piotr Gręda
 4. Grzegorz Biernacki
 5. Tadeusz Zamłyński
 6. Andrzej Kochański
 7. Jarosław Leszczyński
 8. Irena Hadasik
 9. Marek Leśniak
 10. Łukasz Czołkos
 11. Klaudiusz Małek
 12. Jan Bonk
 13. Edeltrauda Zug
 14. Henryk Kucharczyk


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (11:19:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami "Otwieram XXV sesję Rady Miejskiej w Oleśnie" rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich uczestniczących w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w dzisiejszej sesji  uczestniczy 14 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. 


2. Przedstawienie porządku obrad. (11:19:00)

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Przedstawienie przez Burmistrza Olesna raportu o stanie gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Olesno do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta i gminy Olesno”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Oleśnie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/102/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28.08.2019r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionego porządku obrad.


3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (11:21:00)

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez odczytania, ponieważ był on dostępny w Biurze Rady oraz został wyłożony do wglądu przed dzisiejszą sesją. Propozycja Przewodniczącego Rady została przyjęta jednogłośnie tj. 14 głosów "za".


4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (11:22:00)

Jako pierwsza sprawozdanie złożyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Edeltrauda Zug, która poinformowała, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 22 maja 2020 r. Podczas posiedzenia Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie. Ponadto Komisja dokonała analizy stanu zadłużenia gminy oraz prawidłowości spłaty zadłużenia. Podczas posiedzenia Komisja przeprowadziła kontrolę ściągalności opłat za wywóz śmieci oraz zawartych umów śmieciowych za 2019 rok.

Jako kolejny sprawozdanie złożył Pan Marek Leśniak Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, który poinformował, że komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 25.05.2020r. Podczas posiedzenia Pan Janusz Wojczyszyn omówił nauczanie zdalne w placówkach oświatowych Gminy Olesno od 12 marca 2020 roku. Następnie pozytywnie zaopiniowano przedłożone materiały sesyjne z wyjątkiem załącznika nr 8, przy którym komisja wstrzymała się od głosu.

 

Następnie sprawozdanie złożył Pan Łukasz Czołkos Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu, który poinformował, że komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 22.05.2020r. Podczas posiedzenia Pani Agnieszka Rosół i Pan Piotr Górok przedstawili informację nt. analizy poziomu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, wydatki na remont mieszkań komunalnych i socjalnych Gminy Olesno. Następnie pozytywnie zaopiniowano wszystkie przedłożone materiały sesyjne.

 

Jako ostatni sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan Grzegorz Biernacki, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 21 maja 2020 r. Podczas posiedzenia Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując je wszystkie pozytywnie jednogłośnie. Ponadto Komisja zapoznała się z informacją na temat funkcjonowania OSP w zakresie realizacji zadań gospodarczych i utrzymania obiektów OSP. Komisja zapoznała się także z informacją na temat zaawansowania prac inwestycyjnych prowadzonych z zaangażowaniem środków gminnych i środków zewnętrznych, której udzielił Kierownik Krzysztof Dydyna.


5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (11:36:00)

Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:

 • Od: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Opinia do projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno.
 • Od: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie – informacja dot. spożytkowania środków finansowych przeznaczonych przez gminę.
 • Od: Burmistrz Olesna – sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

Przedmiotowe pisma są do wglądu w Biurze Rady.


6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (11:36:00)

I Na sesji w dniu 5 maja 2020 r.  Rada Miejska w Oleśnie podjęła 5 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:

 

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

188

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.

w trakcie realizacji

189

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

w trakcie realizacji

190

w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027.

wykonana

191

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno.

w trakcie realizacji

192

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej wywołanej COVID-19.

w trakcie realizacji

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

44

w sprawie powołania Zespołu do sporządzenia raportu o stanie Gminy Olesno.

 

45

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

 

46

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

47

w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno

48

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok

49

w sprawie odwołania zawieszenia poboru opłat i kontroli w strefie płatnego parkowania na terenie gminy Olesno

 

 

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

 

Burmistrz Olesna: W okresie międzysesyjnym spotykałem się z Dyrektorem Szulcem w sprawach związanych z dworcem kolejowym, 18 maja 2020r. przedstawiono mi stan realizacji tego przedsięwzięcia, etap zawansowanej dokumentacji i uzgodnienia dotyczące przeniesienia mieszkańców z mieszkań, które w tej chwili zajmują w budynku dworca kolejowego w inne miejsca, aby można było przeprowadzić w przyszłym roku kapitalny remont budynku.

- odbyłem spotkanie w Opolu z dyrektorem agencji zajmującej się dzierżawą terenów nieopodal naszych terenów inwestycyjnych obok składowiska odpadów;

- udzieliłem wywiadu dla TVP Opole oraz TV Olesno;

- pod pomnikiem św. Jana Pawła II przy oleskim Rynku, uczciliśmy pamięć Papieża Polaka w 100. rocznicę Jego urodzin;

- udzieliłem wywiadu dla Radia Opole w audycji Loża Radiowa nt. „Jak z pandemią i jej skutkami radzi sobie Olesno”;

- udzieliłem wywiadu Radiu Doxa;

- brałem udział w dyskusji dotyczącej otwarcia żłobka i przedszkoli w Polsacie News;

Pan Burmistrz przedstawił również bieżącą działalność Urzędu, który funkcjonuje bez przerwy od marca z zachowaniem wszelkich zaleceń sanitarnych. Zachęca się mieszkańców do korzystania z możliwości elektronicznego załatwiania spraw do czego Urząd Miejski jest bardzo dobrze przygotowany.

Następnie Burmistrz Olesna przedstawił etapy zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, które przebiegają żadnych bez zakłóceń.

29.05.2020r. nastąpi otwarcie ofert na inwestycje dot. modernizacji oczyszczalni ścieków

Uruchomiono procedurę związaną z przeprojektowaniem w temacie modernizacji otwartego basenu w Oleśnie

Odbył się także przetarg na przebudowę drogi obok dworca kolejowego

Ogłoszono przetarg, w tym tygodniu zostaną otwarte oferty na modernizację i termomodernizację szkoły w Borkach wielkich.

W najbliższy piątek nastąpi otwarcie ofert na inwestycję polegającą na przebudowie zarówno drogi jak i chodników przy ul. Konopnickiej i Kościuszki w Oleśnie.

Otrzymano również potwierdzenie od Marszałka Województwa i ZDW o ogłoszeniu przetargu na dokumentację zarówno przebudowy ul. Opolskiej przez Łowoszów z budową chodnika oraz dokumentację na przebudowę ul. Sienkiewicza do której dołączono fragment ul. Gorzowskiej, która wcześniej nie była przewidywana w tym przetargu.

Wyżej wymienione inwestycje są finansowane z pozyskanych przez gminę środków unijnych i rządowych.

7. Odpowiedzi na interpelacje. (11:48:00)

Do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje, dlatego punkt ten stał się bezprzedmiotowy.

8. Przedstawienie przez Burmistrza Olesna raportu o stanie gminy. (11:49:00)

Burmistrz Olesna poinformował, że raport gminy to dokument ustawowy, obligatoryjny. Został przygotowany w sposób przejrzysty i czytelny, aby każdy mieszkaniec za jego pomocą mógł się zapoznać z każdą dziedziną gminy Olesno. Zawiera on wszystkie informacje, które najbardziej interesują mieszkańców. Debata nad raportem odbędzie się na czerwcowej sesji absolutoryjnej.

Pan Janusz Wojczyszym Sekretarz Gminy Olesno poinformował, że przedmiotowy raport jest dokumentem dość obszernym, zostanie od przesłany radnym w formie elektronicznej oraz zostanie umieszczony na stronie internetowej gminy. Następnie przedstawił w skrócie główne zagadnienia, które obejmuje raport o stanie gminy.


9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2020 rok. (zał. nr 1) (12:27:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Irena Hadasik, Artur Paluch, Piotr Gręda, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński, Łukasz Czołkos, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Jaskulski


10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (12:32:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Jarosław Leszczyński, Jan Bonk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Jaskulski


11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Olesno w obrębach: Świercze, Łomnica i Borki Małe. (zał. nr 3) (12:34:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Piotr Gręda, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Jaskulski


12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna . (zał. nr 4) (12:35:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Tadeusz Zamłyński, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Jaskulski


13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Olesno do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta i gminy Olesno”. (zał. nr 5) (12:36:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Jaskulski


14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Oleśnie (zał. nr 6) (12:37:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Jaskulski


15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030. (zał. nr 7) (12:40:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Jan Bonk, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Jaskulski


16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/102/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28.08.2019r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. (zał. nr 8) (12:42:00)

Głosowanie nad wnioskiem dot. przeniesienia przedmiotowej uchwały do procedowania na następną sesję Rady Miejskiej. (12:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Łukasz Czołkos
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Jaskulski


17. Zapytania i wolne wnioski. (12:45:00)


18. Zakończenie obrad. (12:45:00)


Zakończono sesję (12:46:24)

 

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

Teresa Skrzydło                                                              Henryk Kucharczyk

Karolina Wiktor