Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości

Strona archiwalna

 

Burmistrz Olesna ogłasza

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

 

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno:

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Oleśnie przy ulicy Dworcowej oznaczona numerami geodezyjnymi działek: 5410/12 o pow. 0,0123 ha i 1645/6 o pow. 0,0002 ha, opisana w księdze wieczystej nr OP1L/00054761/7, znajdująca się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenach aktywności gospodarczej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Cena wywoławcza: 7 500,00 złotych netto. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1647 i 1645/7, ponieważ przedmiotowe działki nie mogą stanowić odrębnej nieruchomości. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 24 marca 2020 roku.

 

         Osoby, które zamierzają uczestniczyć w przetargu ograniczonym obowiązane są zgłosić w terminie do dnia 2 lipca 2020 roku pisemnie zamiar uczestniczenia w przetargu poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym, iż są właścicielem działki przyległej do działek będących przedmiotem przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargów zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń na I piętrze Urzędu Miejskiego w Oleśnie najpóźniej do dnia 6 lipca 2020 roku.

        

         Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej.

        

         Termin zagospodarowania: 3 lata.  

 

         Przetarg odbędzie się 7 lipca 2020 roku o godz. 1000 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Oleśnie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto, wpłaconego w kasie Urzędu Miejskiego, lub na konto ING Bank Śląski S.A. O/Olesno Nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 do dnia 02.07.2020 roku, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wydruk z rejestru sądowego lub wydruk z CEIDG. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, lub zwrócone po zamknięciu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylać się od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 28.01.2020 roku. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).

 

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój nr 102, tel.: 34/350-91-64.

 

Olesno, dnia 25 maja 2020 roku

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki