Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny - rozbudowa sieci oświetlenia parkowego w Oleśnie

 

Olesno, dnia 1 czerwca 2020 roku

 

Nr Z.III.6733.8.2020

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 27 maja 2020 roku na wniosek Gminy Olesno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia parkowego w ramach zadania pn. „Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie” zamierzenie inwestycyjne zagospodarowania terenu „Dużego Parku” w Oleśnie o powierzchni ok. 2,3 ha” przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 2396, 2387, 2386 i część działek 2397 i 2528/2 k.m. 1, obręb Olesno.

            Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21,
46-300 Olesno, po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr 343509161.

Za zgodą strony poszczególne materiały z akt sprawy mogą być udostępnione w formie scanu na adres mailowy podany przez stronę – udostępnienie w ten sposób jest równoznaczne z wypełnieniem obowiązku umożliwienia stronie zapoznania się z aktami postępowania.

Jednocześnie na podstawie  art. 15zzzzzn,  ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do zapoznania się z materiałami postępowania.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić
na piśmie w ciągu 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 1 czerwca 2020 r.

 

                                                                                                                           Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                                                  Zastępca Burmistrza 

                                                                                                                                     Jerzy Chęciński

 

Do wiadomości:

  1.  poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

JK//KD