Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich

Olesno, dn. 08.06.2020 r.

Zapytanie Ofertowe

Nr IX.III.271.10.2020

 

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, Fax.  (034) 359 72 831

REGON: 000525725, NIP: 5761562352

Poczta elektroniczna: zamowienia@olesno.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich

Zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

budowlanych.

 

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy :

1) pełen zakres czynności określonych w art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

2) udział (w terminie wskazanym przez Zamawiającego) w przekazaniu wykonawcy robót placu budowy, potwierdzony podpisaniem protokołu przekazania terenu i placu budowy, 

3) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót,

4) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy i potwierdzania tej obecności wpisem w dzienniku budowy, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz z zasadami wiedzy budowlanej,

5) kontrola prawidłowości realizacji zadania z harmonogramem,

6) na żądanie Zamawiającego sporządzanie miesięcznych raportów (na koniec miesiąca) z przebiegu robót,

7) udział w cotygodniowych naradach koordynacyjnych (dotyczy wszystkich inspektorów branżowych),

8) przygotowywanie dla Zamawiającego danych do protokołów odbioru,

 9) analiza i zatwierdzenie przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów, tj. atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, itp.

10) potwierdzenie wykonania robót przez podpisanie końcowego protokołu odbioru robót budowlanych,

11) udział w rozliczeniach merytorycznych i finansowych wykonywanych robót, m.in. sporządzenie protokołów konieczności wykonania robót zamiennych/dodatkowych z uwzględnieniem kalkulacji kosztowych.

12) sprawdzenie/zatwierdzenie dokumentacji technicznej powykonawczej przedłożonej przez wykonawcę robót

Ponadto, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie do:

1) kontroli budowy (w dni robocze od poniedziałku do piątku – minimum raz w tygodniu) – co winno być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i/lub podpisem na liście obecności,

2) w razie wystąpienia konieczności, inspektor nadzoru, pomimo zdeklarowanych w ofercie obowiązkowych pobytów, stawi się na placu pubowy na każde wezwanie Zamawiającego (bez dodatkowego wynagrodzenia). Inspektor nadzoru danej branży musi być obecny na placu budowy i przebywać tak długo, jak wymaga tego skuteczność nadzoru,

3) udzielania na żądanie Zamawiającego informacji pisemnej o stanie realizacji robót – w razie konieczności do codziennego telefonicznego kontaktu z Zamawiającym w bieżących sprawach zadania inwestycyjnego,  

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy,

5) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,

6) sporządzenia inwentaryzacji wykonanych robót oraz ich wyceny w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze stron.

 

Kod cpv

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w okresie wykonania i rozliczenia robót będących przedmiotem nadzoru (Zamawiający przewiduje rozliczenie robót w terminie jednego miesiąca od ich zakończenia), tj. do dnia 30.09.2020 r.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 16.06.2020 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w wersji papierowej na adres określony w punkcie I.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu spełnią Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
 3. Sytuacji ekonomicznej i technicznej;
 4. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi kluczowymi osobami:

 • co najmniej jedną osobą – przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego – posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, doświadczenie: co najmniej 36-miesiący doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
 • co najmniej jedną osobą – przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych – posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod-kan, co, gaz lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami w branży sanitarnej, doświadczenie: co najmniej 36-miesiący doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru robót sanitarnych;
 • co najmniej jedną osobą – przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót o specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej – posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do nadzorowania robotami w branży elektrycznej i elektroenergetycznej, doświadczenie: co najmniej 36-miesiący doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru robót  elektrycznych i energoelektrycznych;

 

Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien dysponować wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą i zgodną z prawem budowlanym jakość wykonanych prac.

Dopuszcza się łączenie funkcji inspektora nadzoru w kilku specjalnościach przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych rodzajów uprawnień i doświadczenia.

W przypadku osób będących obywatelami Państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług trans granicznych.

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

 

VII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. a najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia, wyszczególnioną zgodnie z formularzem ofertowym.
 3. ferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Łukasz Fil – inspektor Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 206 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

3. Po wyborze oferty najkorzystniejszej strony przystąpią do negocjacji warunków umowy. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy treści niniejszego zapytania ofertowego.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

IX. Załączniki:

DOC1.2 wykaz osób.doc
DOC1.1. formularz ofertowy.doc
PDF1.0 oferta.pdf
 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna

 

 

 

Olesno, dnia 16.06.2020 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

 

W dniu 16.06.2020 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie zapytania ofertowego  pn:  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich

 

Złożono 4 oferty (nazwa wykonawcy, cena)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

1.

Biuro Projektowe ProPat mgr inż. Patrycja Jezela – Nawrat

46-300 Olesno, ul. Kościuszki 10

13.530,00

2.

KONTER INŻYNIERIA Krzysztof Kaprzyk

42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 17A/39

7.380,00

3.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM sp. z o.o.

45-062 Opole, ul. T. Kościuszki 31

13.530,00

4.

Konsorcjum firm:

Budowlani Monika Maciejewska

42-216 Częstochowa, ul. Wierzbowa 18/29 – lider

 Budowlani Mariusz Frania

42-216 Częstochowa, ul. Wierzbowa 18/29 – partner

10.800,00

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia i warunki płatności.