Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Olesno, dn. 10.06.2020 r.

Nr III-IX.13.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) w formie zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na:

 

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Olesno.
 2. Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Olesno, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie gminy Olesno, transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.
 3. Powyższy przedmiot zamówienia został podzielony na części:

Zadanie częściowe nr 1: dot. folii rolniczej;

Zadanie częściowe nr 2: dot. siatki do owijania balotów;

Zadanie częściowe nr 3: dot. sznurka do owijania balotów;

Zadanie częściowe nr 4: dot. opakowań po nawozach;

Zadanie częściowe nr 5: dot. opakowań typu big bag.

 1. Zamówienie jest dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa o dofinansowanie nr 111/2020/Wn08/OZ-UP-go/D z dnia 19.02.2020 r.
 2. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
  1. 1.ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do  owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń;
  2. 2.załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów;
  3. 3.transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów;
  4. 4.rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.
 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
  1. 1.spisania z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:
  2. 1.1.imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;
  3. 1.2.adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag
  4. 1.3.datę odbioru
  5. 1.4.wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na: - folie rolnicze; - siatki do owijania balotów; - sznurki do owijania balotów; - opakowania po nawozach; - opakowania  typu Big Bag;
  6. 1.5.podpis właściciela/ użytkownika
  7. 1.6.podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji,
  8. 1.7.pieczęć firmową wykonawcy,
  9. 2.prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. 797 tj.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 819),
  10. 3.wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginałów/potwierdzonych za zgodność/ kart przekazania odpadów, osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.
  11. 4.Wykonawca wykona co najmniej 10-15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.
  12. 5.po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające:
  13. 5.1.adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady,
  14. 5.2.ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag.
  15. 6.po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
  16. 7.przed podpisaniem umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy zestawienie, zawierające adresy nieruchomości wraz z zadeklarowanymi ilościami odpadów z nich pochodzących, na podstawie którego Wykonawca opracuje harmonogram odbioru odpadów w celu możliwości poinformowania rolników o terminie zbiórki odpadów.
  17. 8.Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.
  18. 9.Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
  19. 10.Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertą cenową – wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.
  20. 10.1.Faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego na podstawie ilości odebranych odpadów z działalności rolniczej, pomnożonej przez cenę jednostkową leżącą po stronie Zamawiającego (cena jednostkowa odpadów w poszczególnych frakcjach nie może przekraczać równowartości kwoty 500 zł brutto za 1 Mg odpadów). Pozostałe koszty (powyżej tej kwoty) zostają pokryte przez wytwórcę odpadów (rolnika), na którego należy wystawić fakturę (lub inny równoważny dokument).
  21. 10.2.Dla potrzeb niniejszego zapytania, koszt jednostkowy należy podać w wielkości całkowitej, tj. ogólny koszt usunięcia poszczególnych partii odpadów (łączny koszt po stronie Zamawiającego i wytwórcy odpadów).
 4. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, na podstawie zgłoszeń rolników to ok. 79,150 Mg. Zaznacza się, że ilość maksymalna jaką można odebrać.
 5. Zdeklarowane przez rolników ilości odpadów: 

Lp.

Kod odpadu

Nazwa

Ilość (Mg)

1.

02 01 04

Folia rolnicza

46,312

2.

02 01 04

Siatka do owijania balotów

9,190

3.

02 01 04

Sznurek do owijania balotów

1,638

4.

02 01 04 lub        

15 01 10*

Opakowania  po nawozach 

7,233

5.

02 01 04

lub           15 01 02

Opakowania  typu big bag

14,777

RAZEM

79,150

 1. Miejscem, do którego rolnicy zobowiązani będą dostarczyć odpady we własnym zakresie będzie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Świerczu (ul. Leśna,  46-300 Świercze).
 2. Cena oferty musi posiadać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędnych do jego wykonania.
 3. Kody CPV:

90533000-2 Usługi gospodarki odpadami

90512000-9 Usługi transportu odpadów

90500000-2 Usługi związane z odpadami

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

 

III. Termin realizacji zamówienia – do 15 września 2020 r.

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć elektronicznie drogą mailową na adres: w terminie do 19.06.2020 r. – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2020 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Kryteriami oceny ofert jest:

cena realizacji zamówienia - (100% - maksymalnie 100 pkt)

Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru, gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100,

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:

W sprawie procedury: Sebastian Kapuścik tel. 34 / 350 91 72 od 7:30 – 15:30

W sprawie przedmiotu zamówienia: Ismena Machnik tel. 34 / 350 91 78 od 7:30 – 15:30

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Płatność za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od dostarczenia faktury.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub przyjęcia zlecenia w sprawie realizacji zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

X. Ochrona danych osobowych

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy Gmina Olesno,  46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu:
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

XI. Załączniki

PDFzapytanie ofertowe nr III.13.2020.pdf (485,32KB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc (196,00KB)

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna