Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawę i montaż nagłośnienia Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. Wachowskiej 10 w Oleśnie

Olesno, dn. 15.06.2020 r.

Nr III-IX.14.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) w formie zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na:

 

„Dostawę i montaż nagłośnienia Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. Wachowskiej 10 w Oleśnie”

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego systemu nagłośnienia na miejskim stadionie lekkoatletycznym przy ul. Wachowskiej 10 wraz z uproszczonym projektem.
 2. Projekt powinien zawierać opis, instrukcję obsługi systemu nagłośnienia, schemat instalacji, elementy wykorzystane w budowie systemu nagłośnienia oraz wizualizację roznoszenia się dźwięku na terenie stadionu lekkoatletycznego.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Kolumna głośnikowa instalacyjna Community R.35-3896 – 4 szt.;

3.2. Kolumna głośnikowa instalacyjna Community R.15-COAX – 3 szt.;

3.3. Wzmacniacz mocy Crown DCI 4/1250ND – 1 szt.;

3.4. Mikser fonii Soundcraft Ui24R- wbudowany odtwarzacz USB – 1 szt.;

3.5. Mikrofon bezprzewodowy Sennheiser Ew100/G4 – 2 szt;

3.6. Skrzynia typu Case 10U  wraz z szufladą  – 1 sztuka;

3.7. Okablowanie całego systemu nagłośnienia – 1 komplet;

3.8. Montaż systemu nagłośnienia – 1 usługa;

3.9. Strojenie systemu nagłośnienia za pomocą profesjonalnego systemu pomiarowego - 1 usługa;

3.10. Szkolenie pracowników obsługujących system nagłośnieniowy - 1 usługa.

 1. Do podłączenia wzmacniacza z głośnikami należy przewidzieć 2 punkty oparte na złączu wielopinowym. Jeden punkt to miejsce w pomieszczeniu medyków znajdujące się pod trybuną główną budynku Zaplecza Piłkarskiego, a drugi punkt to wyznaczone miejsce na trybunie w jej centralnej części. Należy również przewidzieć możliwość rozbudowania systemu nagłośnienia w przyszłości.
 2. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.
 3. Wykonawca udziela minimum 24 miesięcznej gwarancji na oferowany asortyment, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
 4. Wykonawca powinien zapoznać się ze specyfikacją techniczną stadionu lekkoatletycznego. Wszystkie przewody do systemu nagłośnieniowego powinny być przeprowadzone w taki sposób aby nie uszkodzić elementów infrastruktury stadionu lekkoatletycznego oraz zaplecza sportowego ze względu na obowiązującą trwałość projektu.
 5. Kody CPV:

32342400-6 – Sprzęt nagłaśniający

48952000-6 – System nagłaśniający

51313000-9 – Usługi instalowania urządzeń dźwiękowych

51110000-6 – Usługi instalowania sprzętu elektrycznego

III. Termin realizacji zamówienia – dwa miesiące od daty podpisania umowy

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć elektronicznie drogą mailową na adres: w terminie do 22.06.2020 r. – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2020 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do oferty należy dołączyć proponowane rozmieszczenie systemu nagłośnienia stadionu lekkoatletycznego wraz z wizualizacją roznoszenia się dźwięku.

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Kryteriami oceny ofert jest:

cena realizacji zamówienia - (100% - maksymalnie 100 pkt)

Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru, gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100,

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:

W sprawie procedury: Sebastian Kapuścik tel. 34 / 350 91 72 od 7:30 – 15:30

W sprawie przedmiotu zamówienia: Tomasz Głogowski tel. 34 / 350 91 62 od 7:30 – 15:30

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego, w tym:
  1. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia i materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia będą fabrycznie nowe, wolne od wad i uszkodzeń, fabrycznie zapakowane, bez oznak przechowywania, nieregenerowane.
  2. Oferowane materiały muszą posiadać aktualne certyfikaty dopuszczenia do stosowania na terenie Polski, świadectwa zgodności z polskimi normami, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczególnymi.
 3. Płatność za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od dostarczenia faktury.
 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub przyjęcia zlecenia w sprawie realizacji zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

X. Ochrona danych osobowych

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy Gmina Olesno,  46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu:
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

XI. Załączniki

PDFzapytanie ofertowe nr IX.14.2020.pdf

DOCXZałacznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna