Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetargi nieograniczone na sprzedaż działek inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Oleśnie.

Strona archiwalna

 

Burmistrz Olesna ogłasza

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Olesno:

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Oleśnie przy ulicy Leśnej oznaczona numerem geodezyjnym działki 211/6 pow. 1,4057 ha, opisana w księdze wieczystej nr OP1L/00055445/3. Nieruchomość jest obecnie niezagospodarowana i użytkowana rolniczo. Teren w obrębie działki 211/6 jest w pełni uzbrojony w sieć elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz telekomunikacyjną (światłowód), które znajdują się wzdłuż ulicy Leśnej. Nieruchomość znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w terenie zabudowy produkcyjno-usługowej. Nieruchomość objęta jest granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Cena wywoławcza: 596 750,00 złotych netto. Do wylicytowanej ceny netto doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.
  2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Oleśnie przy ulicy Leśnej oznaczona numerem geodezyjnym działki 211/7 o pow. 1,2103 ha, opisana w księdze wieczystej nr OP1L/00055445/3. Nieruchomość jest obecnie niezagospodarowana i użytkowana rolniczo. Teren w obrębie działki 211/7 jest w pełni uzbrojony w sieć elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz telekomunikacyjną (światłowód), które znajdują się wzdłuż ulicy Leśnej. Nieruchomość znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w terenie zabudowy produkcyjno-usługowej. Nieruchomość objęta jest granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Cena wywoławcza: 513 700,00 złotych netto. Do wylicytowanej ceny netto doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.  

         Nabywcy pokrywają koszty zawarcia umowy notarialnej.

         Termin zagospodarowania nieruchomości: 3 lata.

         Przetargi odbędą się 11.09.2020 roku o godz.: ad 1) 1030 ad 2) 1100 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Oleśnie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto, wpłaconego w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto ING Bank Śląski S.A. O/Olesno Nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 do dnia 07.09.2019 roku, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wypis z rejestru sądowego lub wydruk CEIDG. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub zwrócone po zamknięciu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylać się od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Oleśnie przy ul. Pieloka 21, pokoje nr 102 i nr 103, tel.: 34-350-91-64  34;350-91-85.

 

Olesno, dnia 07 lipca 2020 roku

 

 

 

Burmistrz Olesna

 

Sylwester Lewicki