Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wydaniu decyzji - utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Dużym Parku w Oleśnie

Olesno, dnia 27 lipca 2020 roku

 

 

Nr Z.III.6733.8.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu w dniu 27 lipca 2020 roku, została wydana decyzja Nr Z.III.6733.8.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia parkowego, rozbiórce i budowie schodów terenowych, budowie pochylni, rozbiórce i budowie obiektów małej architektury, montażu obiektów małej architektury w miejscach publicznych, rozbiórce ścieżki spacerowej, remoncie ścieżek spacerowych, remoncie schodów terenowych, budowie kanalizacji kablowej (teletechnicznej), demontażu istniejących latarni parkowych, budowie ciągów komunikacyjnych w ramach zadania pn. „ Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie” zamierzenie inwestycyjne zagospodarowania terenu „Dużego Parku” w Oleśnie, przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 2396, 2387, 2386 i część działek 2397 i 2528/2 k.m. 1, obręb Olesno.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu, który wydał decyzję. Oświadczenie składa się na piśmie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania lub jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 29.07.2020 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 6, ust. 7 i ust. 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy.Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.

                                                                                                                               Burmistrz Olesna

                                                                                                                                Sylwester Lewicki

 

Do wiadomości:

poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/SL