Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu najmu lokalu nr 1A przy ul. M.Przedmieście 44 w Oleśnie.

Strona archiwalna

 

Burmistrz Olesna

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu najmu

lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olesno:

           Lokal użytkowy nr 1 A o  powierzchni 26,70 m2 usytuowany w budynku komunalnym w Oleśnie przy ulicy Małe Przedmieście 44    wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, przeznaczony na działalność handlową lub nieuciążliwą działalność usługową.
              Nr działki: 3165, obręb Olesno, KW  nr: OP1L/000046800/4
             Cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 wynosi: 8,00 zł netto
             Wysokość wadium:790,00 zł brutto
             Termin zagospodarowania lokalu i zwolnienia z opłat czynszowych: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.
             Lokal przeznaczony do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat.
          Do wylicytowanej ceny netto doliczany będzie podatek VAT według stawki wynikającej  z obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Niezależnie od ustalonej stawki czynszu, Najemca lokalu zobowiązany będzie do uiszczania obowiązujących opłat eksploatacyjnych oraz innych świadczeń publicznoprawnych - w tym podatku od nieruchomości. Nakłady poniesione na adaptację pomieszczenia w żadnym wypadku nie będą podlegały kompensacie z należnym czynszem, ani rozliczeniu po zakończeniu trwania umowy.
Przetarg odbędzie się w dniu 07 września 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Oleśnie ul. Pieloka 21, sala 114, I piętro o godz.: 1000.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 01 września 2020 roku w kasie Urzędu Miejskiego  lub na konto ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu, ustalonego wg wylicytowanej stawki. Pozostałym osobom wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu. Jeżeli osoba, która wygra przetarg, będzie uchylać się od podpisania umowy najmu w terminie ponad 14 dni od dnia przetargu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
          Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. Ponadto Oferenci przystępujący do przetargu, zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:
  1. w przypadku osób fizycznych – aktualny wydruk z CEIDG lub oświadczenie o zobowiązaniu się w przypadku wygrania przetargu do podjęcia działalności do dnia zawarcia umowy, której termin wyznacza Wynajmujący (pod rygorem utraty wadium i odmowy zawarcia umowy);
  2. w przypadku osób prawnych – wydruk z właściwego rejestru sądowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo.
        Przedmiotowy lokal można oglądać codziennie w godzinach pracy Urzędu.
       Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój 103, I piętro,   telefon 34/350-91-85 w godzinach pracy Urzędu.
Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z ważnych dla Gminy Olesno przyczyn – w tym, jeżeli profil zamierzonej przez Oferenta działalności sprzeciwia się dobrym obyczajom lub jest niezgodny z interesem społecznym Gminy Olesno – i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.

 

 

 

Olesno, dnia 7 sierpnia 2020 r.

                 Burmistrz Olesna

                                                                                                                              Sylwester Lewicki