Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno w roku 2020 - 3

Nr III.IX.17.2020                                                                                 Olesno, dn. 11.08.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe pn.:

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno w roku 2020

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa 

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

 

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

 

§ 3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno w roku 2020”.

3.2. Zamówienie obejmuje wykonanie robót, polegających na odbiorze zdemontowanych wcześniej odpadów zawierających azbest z posesji w Brońcu na terenie Gminy Olesno. Przewiduje się utylizację około 220 m², płyt falistych azbestowo – cementowych, po przeliczeniu 3,52 Mg (do wyliczeń przyjęto, że masa płyty azbestowo – cementowej o powierzchni 1m² wynosi 16 kg).

3.3 Ilość wyrobów, zawierających azbest, składających się na przedmiot zamówienia jest ilością szacunkową i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie odebranych wyrobów azbestowych. Miejsce lokalizacji: Broniec.

3.4. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty w zakresie:

 • pakowania, załadunku i transportu wyrobów zawierających azbest zdjętych przez właścicieli w okresie poprzedzającym zapytanie ofertowe, złożonych na terenie posesji
 • unieszkodliwienia w/w wyrobów na specjalistycznym składowisku odpadów niebezpiecznych, uprawnionym do przyjęcia odpadów zawierających azbest;

UWAGA!

3.5. Podana cena ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania zadania i nie podlega negocjacji.

3.6. Warunkiem realizacji zadania jest uzyskanie przez Zamawiającego dofinansowania przez WFOŚIGW w Opolu przedsięwzięcia pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olesno w roku 2020"

3.7. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminu odbioru wyrobów zawierających azbest z przedstawicielem Zamawiającego, w celu umożliwienia mu obecności przy odbiorze i ważeniu odpadów oraz poświadczenie tego faktu na protokole pod rygorem grzywny z tytułu poświadczenia nieprawdy (załącznik nr 1).

3.8. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminu odbioru wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości we własnym zakresie.  

3.9. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

3.9.1.Zapakowanie, załadunek transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest. Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych może być powierzone wyłącznie podmiotowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia. Przy demontażu wyrobów zawierających azbest Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami BHP oraz unormowaniami dotyczącymi postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, w szczególności z zachowaniem wymogów, określonych w §8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r., w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

3.9.2.Wykonawca ma obowiązek dokonać zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

3.9.3.Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z nieruchomości, przed i po wykonaniu prac.

3.9.4.Uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót i przedstawienie właścicielowi  oświadczenia stwierdzającego rzetelność wykonania prac i oczyszczenia terenu                   z azbestu oraz ewentualna wypłata odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych                 w wyniku prowadzenia robót.

3.9.5.Po dokonanym odebraniu odpadów przekazanie Zamawiającemu:

 • protokołu odbioru prac – załącznik nr 1
 • karty przekazania odpadu, potwierdzającej przekazanie odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych. Na Karcie przekazania odpadów musi być określone dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest), oraz poświadczenie przez przedstawiciela składowiska unieszkodliwienia dostarczonej partii odpadów. Karta przekazania odpadów winna również zawierać dokładne dane gminy, z której były odbierane wyroby zawierające azbest oraz wyszczególnienie ich ilości)
 • kolorowych zdjęć nieruchomości, wykonanych  przed i po wykonaniu prac
 • oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (§8 ust. 3 RMGPiPS w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. Nr 71 z 2004r., poz. 649 i Dz.U. z 2010 r., Nr 162, poz. 1089) wraz z podaniem nieruchomości, której oświadczenie dotyczy - załącznik nr 2
 • dokumentów, potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac do: organu nadzoru budowlanego, okręgowego inspektora pracy, państwowego inspektora sanitarnego.

3.9.6. Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych – powstałych w wyniku prowadzenia prac.

3.9.7. Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za właściwe gospodarowanie wytworzonymi odpadami zawierającymi azbest.

3.9.8. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

3.9.9. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa – załącznik nr 5.

 

§ 4

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia z dniem podpisania umowy do dnia 10 października 2020 roku

 

§ 5

Sposób obliczenia ceny:

 1. 1.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. 2.Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego; musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT) do dwóch miejsc po przecinku.
 3. 3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji zadania bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

 

§ 6

Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty - cena 100%. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.

 

§ 7

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

7.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olesno  w roku 2020”, w terminie do 19.08.2020 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem.

7.2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

§ 8

Opis sposobu przygotowania oferty

8.1. Oferta powinna zawierać:.

8.1.1. Wypełniony formularz stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

8.1.2. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia, potencjale technicznym i kadrowym oraz posiadaniu odpowiednich decyzji i zezwoleń – załącznik nr 6

8.1.3. Kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) aktualnej umowy podpisanej ze składowiskiem azbestu, działającym zgodnie z obowiązującym prawem, która w jednoznaczny sposób określa gotowość składowiska do przyjęcia odpadów od Wykonawcy w okresie wykonywania zamówienia.

8.1.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG

8.1.5. Potwierdzenie dokonania wpisu do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

8.2. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

 

§ 9

Dodatkowe informacje.

9.1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

9.2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

9.2.1. w sprawie przedmiotu zamówienia:

Agnieszka Szyszka – inspektor ds. ochrony środowiska Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 107 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 207 w godz. 730-1500;

 

9.2.2. w sprawie procedury:

Sebastian Kapuścik –inspektor ds. promocji sportu i kultury Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pok. 208, Tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730-1500

 

§ 10  

Ochrona danych osobowych

 1. 1.Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Urząd Miejski w  Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83.
 2. 2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: 
 3. 3.Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. 4.Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. 5.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. 6.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. 7.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

Załączniki:

 1. PDFZapytanie.pdf (247,88KB)
 2.  DOCZałącznik nr 3.doc (48,00KB)
 3. DOCZałącznik nr 2.doc (40,00KB)
 4. DOCXZałacznik nr 4 formularz ofertowy.docx (17,53KB)
 5. DOCZałacznik nr 1.doc (30,00KB)
 6. DOCXZalacznik nr 5.docx (22,44KB)
   

 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna