Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Obywatelski – Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia przy ul. Kilińskiego

Olesno, dnia 11.08.2020 r.

Nr III.IX.18.2020

 

Budżet Obywatelski – Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia przy ul. Kilińskiego

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  1. 1.wykonanie robót budowlanych polegających na doposażeniu plac zabaw przy ul. Kilińskiego dz. Nr 3828 zgodnie z Dokumentacją Projektową stanowiącą załącznik nr 2, w zestaw wielofunkcyjny o wymiarach 3,3 x 5,6 x 6,9m służący do zabawy dla dzieci, składające się z:
 • Wieża 4-kątna z dachem spadowym o wysokości podestu 1,2m - 1 szt.
 • Wieża 4-kątna bez dachu o wysokości 0,6m podestu - 2 szt.
 • Wieża 4-kątna bez dachu o wysokości podestu 1,2m - 1 szt.
 • Wieża 4-kątna z dachem kopertowym o wysokości podestu 1,2m - 1 szt.
 • Wieża 4-kątna bez dachu o wysokości podestu 0,9m - 2 szt.
 • Rurka strażacka 1 szt.
 • Drabinka pionowa o długości 0,6m -  2 szt.
 • Pomost wiszący - 1 szt.
 • Pomost stały - 1 szt.
 • Zjeżdżalnia metalowa o długości 1,2m - 1 szt.

Elementy nośne zestawu powinny być wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Ślizgawki muszą być wykonane z laminatu i metalu zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176. Dachy, bariery ochronne wykonane z HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, antypoślizgowej. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Należy również wykonać wyrównanie istniejącej podsypki piaskowej i przesunięcia istniejącej huśtawki w inne miejsce na terenie tego placu zabaw.

 1. Zamawiający zaleca wizję lokalną.
 2. Minimalna gwarancja na plac sprawnościowy wynosi 24 miesiące. Wykonawca ma możliwość wydłużenia tej gwarancji uzyskując dodatkowe punkty w kryterium oceny ofert §8.
 3. Kody CPV:

37535200-9 – Wyposażenie placów zabaw

45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45112720-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

 

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 2 (słownie: dwa) miesiące od daty podpisania umowy. Po uzgodnieniu projektu będzie można przystąpić do prac budowlanych.

 

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, tj.:

 1. wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr  1 do zapytania ofertowego).

 

 

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
  1. w sprawie przedmiotu zamówienia Tomasz Głogowski podinspektor ds. wodno-kanalizacyjnych, tel. 34 / 350 91 62 od 7:30 do 15:30.
  2. w sprawie procedury: inspektor ds. promocji sportu i kultury - Sebastian Kapuścik tel. 34 / 350 91 72 od 7.30 – 15.30

 

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na doposażenie placu zabaw przy ul. Kilińskiego” w siedzibie Zamawiającego – sekretariat (pok. 112) - w terminie do godz. 10.30 do dnia 19.08.2020 r.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się o godz. 11.00 w dniu 19.08.2020 r.

 

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Kryteriami oceny ofert są:        cena –  80% (maks. 80 pkt.)

Wydłużenie okresu gwarancji – 20% (maks. 20 pkt.)

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów wg wzoru:

Suma punktów = Cena + Wydłużenie okresu gwarancji.

 1. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:

 

Kryterium cena będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 80 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru:

            Cena = Cena minimalna/Cena badana x 80% x 100

 

Kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji” będzie rozpatrywana na podstawie zadeklarowanego okresu, podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Wydłużenie okresu gwarancji będzie liczony od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego robót.

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia gwarancji dla każdego z elementów osobno. Wymaga się podania jednej wartości dla wszystkich elementów. W kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów, które będą przyznawane zgodnie z poniższym wykazem:

- Wydłużenie podstawowej gwarancji tj. 24 miesiące o dodatkowe 12 miesięcy   -10 punktów

- Wydłużenie podstawowej gwarancji tj. 24 miesiące o dodatkowe 24 miesiące   -20 punktów

 

Oferta Wykonawcy, który w formularzu ofertowym wskaże okres krótszy niż 24 miesiące lub nie wpisze przedłużonego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny okres gwarancji, tj. 24 miesiące i przyzna 0 punktów za to kryterium.

 

§ 9

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

Załączniki:

 1. DOC1.3. karta gwarancyjna.doc
 2. PDF1.2. Załącznik nr 2 - Projekt.pdf
 3. DOCX1.1. formularz.docx
 4. PDF1.0. zapytanie ofertowe.pdf
   

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna