Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr Z.III.6220.12.2019 z dnia 04.08.2020 r. dla przedsięwzięcia pn. ,,Wydobywanie kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża ,,Maria Olesno” (...) obręb ewidencyjny Świercze"

Olesno, dnia 11 sierpnia 2020 roku

Z.III.6220.12.2019

Zawiadomienie

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.)

zawiadamiam

że, po rozpatrzeniu wniosku KBAK Sp. z o.o. Sp.k., ul. Zwycięstwa 2, 42-700 Lubliniec, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Wydobywanie kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża ,,Maria Olesno” o powierzchni ok. 37,2 ha, na terenie fragmentów działek o nr ewidencyjnych 217/26, 216/25, 215/24, 214/23, 250/29, 251/30, 252/31, 253/32 jednostka ewidencyjna Olesno, obręb ewidencyjny 160803_5.0070 Świercze, na terenie Nadleśnictwa Olesno stanowiącym fragmenty: oddziałów leśnych 214, 215, 216, 217, 250, 251, 252, 253”, Burmistrz Olesna decyzją nr Z.III.6220.12.2019 z dnia 4 sierpnia 2020 roku o środowiskowych uwarunkowaniach ustalił środowiskowe uwarunkowania dla realizacji ww. przedsięwzięcia.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Świercze.

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie  - http://www.ekoportal.gov.pl).